«ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΕΞΩ – Υποστήριξη Διεθνούς Προβολής ΜΜΕ με Εξωστρεφή Προσανατολισμό»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ

Αρχική » Γούνα » «ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΕΞΩ – Υποστήριξη Διεθνούς Προβολής ΜΜΕ με Εξωστρεφή Προσανατολισμό»

Προκηρύχθηκε την 20-11-2017 η δράση «ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΕΞΩ – Υποστήριξη Διεθνούς Προβολής ΜΜΕ με Εξωστρεφή Προσανατολισμό». Πρόκειται για ενισχυόμενη δράση μέσω της οποίας δίδεται η δυνατότητα επιχορήγησης του 50% των δαπανών που θα υλοποιηθούν για την συμμετοχή σε εκθέσεις του εξωτερικού και οι οποίες μπορούν να ανέλθουν έως 100.000€.

Βασικός στόχος της δράσης είναι η υποστήριξη των ΜΜΕ εξαγωγικών μεταποιητικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, για την ενίσχυση της διεθνούς παρουσίας των παραγόμενων προϊόντων τους, μέσω της συμμετοχής τους σε εμπορικές εκθέσεις που διοργανώνονται εκτός ελληνικής επικράτειας στην ΕΕ και σε τρίτες χώρες.

Μπορούν να συμμετέχουν Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις, όπως αυτές ορίζονται στη Σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ, οι οποίες, πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης:

Α) έχουν κλείσει τουλάχιστον μία (1) διαχειριστική χρήση δωδεκάμηνης διάρκειας

Β) διαθέτουν επιλέξιμους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ) του Παραρτήματος VI οι οποίοι αφορούν σε προϊόντα που επιθυμούν να προωθήσουν μέσω της συμμετοχής τους στις εμπορικές εκθέσεις

Γ) παράγουν/μεταποιούν ήδη τα ανωτέρω προϊόντα

Δ) αναπτύσσουν ήδη εξαγωγική δραστηριότητα και ποσοστό τουλάχιστον 2% του ετήσιου κύκλου εργασιών προέρχεται από εξαγωγές προϊόντων που παράγουν/μεταποιούν. Ως έτος υπολογισμού λαμβάνεται η κλεισμένη διαχειριστική χρήση που προηγείται του έτους υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

Τα επενδυτικά σχέδια που θα χρηματοδοτηθούν, θα αφορούν στους ακόλουθους στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ):

• Αγροδιατροφή / Βιομηχανία Τροφίμων, Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες (ΠΔΒ), Υλικά / Κατασκευές, Ενέργεια, Περιβάλλον, Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας ΤΠΕ, Υγεία-Φάρμακα.

Οι επιμέρους ΚΑΔ των δυνητικών δικαιούχων αναφέρονται στο Παράρτημα της Προκήρυξης.

Στις επιλέξιμες δαπάνες περιλαμβάνεται το σύνολο των επιμέρους δαπανών που αφορούν στην συμμετοχή μιας επιχείρησης σε μία έκθεση του εξωτερικού (π.χ. κόστος ενοικίασης και διαμόρφωσης περιπτέρου, μεταφορικά έξοδα, έξοδα διαμονής, μεταφοράς των εκθεμάτων, ασφάλισης αυτών, σχεδιασμού και μετάφρασης διαφημιστικών φυλλαδίων κλπ) καθώς και η αμοιβή του συμβούλου για την διαχείριση του επιδοτούμενου προγράμματος.

Κρίσιμα Σημεία

  • Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης. Σε περίπτωση που υπάρξει έναρξη δαπανών προ της προαναφερόμενης ημερομηνίας, απορρίπτεται η επενδυτική πρόταση στο σύνολό της.
  • Έναρξη περιόδου Υποβολής από 08.01.2018, μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού (50εκ €) και όχι περισσότερο από 18 μήνες.
  • Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας στην έγκριση των επενδυτικών προτάσεων.

Τα έμπειρα στελέχη της planO2 ΙΚΕ διαθέτουν εμπεριστατωμένη γνώση & εξειδίκευση ενώ βρίσκονται στη διάθεσή σας για να σας ενημερώσουν για το σύνολο των προϋποθέσεων, των επιλέξιμων δαπανών και των λοιπών στοιχείων τα οποία και θα οδηγήσουν την επενδυτική σας πρόταση σε θετικό αποτέλεσμα.

www.plano2.gr

+302311821025-6

Σχολιάστε αυτό το άρθρο

σχόλια