Προσωρινός κατάλογος Δυνητικών Δικαιούχων και Κατάλογος με τη βαθμολογική κατάταξη αιτήσεων χρηματοδότησης ερευνητικών έργων στην Παρέμβαση ΙΙΙ

Πρόγραμμα «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ»

Αρχική » Ελλάδα » Προσωρινός κατάλογος Δυνητικών Δικαιούχων και Κατάλογος με τη βαθμολογική κατάταξη αιτήσεων χρηματοδότησης ερευνητικών έργων στην Παρέμβαση ΙΙΙ

Ανακοινώθηκε ο Προσωρινός κατάλογος Δυνητικών Δικαιούχων και Κατάλογος με τη βαθμολογική κατάταξη αιτήσεων χρηματοδότησης ερευνητικών έργων στην Παρέμβαση ΙΙΙ, του Α΄ κύκλου της Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ”

Σύμφωνα με την απόφαση καταρτίζεται:

Η κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογική κατάταξη των 38 αιτήσεων χρηματοδότησης ερευνητικών έργων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της Παρέμβασης ΙΙΙ του Α ́ κύκλου της Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» , με αιτούμενη Δημόσια Δαπάνη 16.807 .264€

Η κατάρτιση του προσωρινού καταλόγου δυνητικών δικαιούχων της Δράσης για την Παρέμβαση ΙΙΙ , με 11 επιλέξιμα ερευνητικά έργα, με σύνολο δημόσιας δαπάνη ς 3.239.345€ , κατά φθίνουσα βαθμολογική σειρά σύμφωνα με την βαθμολογία που συγκέντρωσε κάθε ένα, με βάση τη συνολική προς διάθεση συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη ανά ομάδα περιφερειών .

Ο προσωρινός κατάλογος δυνητικών δικαιούχων και επιλέξιμων έργων περιλαμβάνεται στο Παράρτημα Ι της παρούσας

Η απόρριψη, ως μη εγκεκριμένων, 27 αιτήσεων χρηματοδότησης ερευνητικών έργων επειδή δεν συγκέντρωσαν την ελάχιστη βαθμολογία που απαιτείται με βάση την Αναλυτική Πρόσκληση είτε σ ε επιμέρους κατηγορία/ες κριτηρίων είτε και στο σύνολο της βαθμολογίας .

Αναλυτικός πίνακας των 27 αιτήσεων που απορρίπτονται περιλαμβάνεται στο Παράρτημα ΙΙ της παρούσας.

Οι δυνητικοί δικαιούχοι του προσωρινού καταλόγου των 11 επιλέξιμων έργων του σημείου 3 της παρούσας ( του Παραρτήματος Ι) , θα πρέπει το αργότερο έως τη Δευτέρα 30 Οκτωβρίου 2017, να υποβάλουν το φάκελο με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά προς έλεγχο των στοιχείων για την οριστική έγκριση της κάθε αίτησης χρηματοδότησης .

Ο φάκελος των δικαιολογητικών θα πρέπει να περιλαμβάνει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά με τη σειρά που περιγράφ ονται στο Παράρτημα IV της Αναλυτικής Πρόσκληση ς και ν α υποβληθεί σε έντυπη και σε ηλεκτρονική μορφή (σε αρχεία. pdf αποθηκευμένα σε CD ή USB ) στην ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ, Μεσογείων 14 – 18, 115 27 Αθήνα, Γραφείο 505 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 08:00 – 17:00, τηλ 213 1300 177 .

Αναλυτικά πληροφορίες εδώ

Κοινοποίηση:

Σχολιάστε αυτό το άρθρο

σχόλια