Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης: Πρόταση προϋπολογισμού άνω των 340 εκατ. για 100.000 θέσεις έως το 2020

Αρχική » Ελλάδα » Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης: Πρόταση προϋπολογισμού άνω των 340 εκατ. για 100.000 θέσεις έως το 2020

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέτει σήμερα το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης σε στέρεα θεμέλια, προτείνοντας προϋπολογισμό για την επόμενη τριετία και ειδική νομική βάση.

Με τον τρόπο αυτό συμβάλλει στην εδραίωση της πρωτοβουλίας και δημιουργεί περισσότερες ευκαιρίες για τους νέους. Εκτός από την προσφορά θέσεων εθελοντικής εργασίας, θέσεων πρακτικής άσκησης και θέσεων απασχόλησης, το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης θα παρέχει πλέον στους συμμετέχοντες και την ευκαιρία να δημιουργήσουν τα δικά τους έργα αλληλεγγύης ή να προσφερθούν εθελοντικά ως ομάδα.

Κατά τη διάρκεια της πρώτης φάσης, που ξεκίνησε τον Δεκέμβριο του 2016, κινητοποιήθηκαν οκτώ διαφορετικά προγράμματα για να προσφέρουν ευκαιρίες εθελοντικής εργασίας, πρακτικής άσκησης ή απασχόλησης στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης. Περισσότεροι από 30.000 νέοι έχουν ήδη δηλώσει συμμετοχή και οι πρώτοι συμμετέχοντες έχουν ξεκινήσει στις θέσεις τους. Υπό την ηγεσία των Επιτρόπων Έτινγκερ, Νάβρατσιτς και Τίσεν, η Επιτροπή προτείνει σήμερα να εφοδιάσει το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης με μία ενιαία νομική βάση, με τον δικό του χρηματοδοτικό μηχανισμό και με ένα ευρύτερο σύνολο δραστηριοτήτων αλληλεγγύης. Η κίνηση αυτή θα συμβάλει στο να αυξηθεί περαιτέρω η συνοχή, ο αντίκτυπος και η οικονομική αποδοτικότητα της δράσης του. Η Επιτροπή προτείνει να διατεθεί ποσό ύψους 341,5 εκατ. ευρώ στο Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης για την περίοδο 2018-2020, ώστε να δοθεί η δυνατότητα να συμμετάσχουν 100 000 νέοι Ευρωπαίοι έως το τέλος του 2020.

Για την επόμενη φάση του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης προβλέπονται τα ακόλουθα είδη δράσεων:

  • Τοποθετήσεις σε θέσεις αλληλεγγύης, οι οποίες θα στηρίζουν νέους στην εκτέλεση δραστηριοτήτων εθελοντισμού για διάστημα έως 12 μηνών, τοποθετήσεις σε θέσεις πρακτικής άσκησης για διάστημα συνήθως 2-6 μηνών και τοποθετήσεις σε θέσεις απασχόλησης σύμφωνα με τη σχετική εθνική νομοθεσία για διάστημα 2-12 μηνών.
  • Εθελοντικές ομάδες, στο πλαίσιο των οποίων ομάδες από 10 έως 40 νέους εθελοντές από διαφορετικές χώρες θα αποκτούν τη δυνατότητα να επιτελέσουν μαζί κάτι σημαντικό για διάστημα από 2 εβδομάδες έως 2 μήνες.
  • Έργα αλληλεγγύης, τα οποία θα επιτρέπουν σε μικρές ομάδες των πέντε τουλάχιστον συμμετεχόντων να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν, με δική τους πρωτοβουλία, έργα αλληλεγγύης σε τοπικό επίπεδο για διάστημα από 2 έως 12 μήνες.
  • Δραστηριότητες δικτύωσης, οι οποίες θα συμβάλλουν στην προσέλκυση νέων συμμετεχόντων στο Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης, θα καθιστούν δυνατή την ανταλλαγή καλών πρακτικών, θα παρέχουν υποστήριξη στους συμμετέχοντες στο Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης μετά την τοποθέτησή τους και θα δημιουργούν δίκτυα πρώην μελών του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης.Σχετική εικόναOλες αυτές οι δράσεις θα παρέχουν σε νέους σε ολόκληρη την Ευρώπη νέες ευκαιρίες να συμμετάσχουν σε δραστηριότητες αλληλεγγύης για την αντιμετώπιση κοινωνικών προκλήσεων και την ενίσχυση κοινοτήτων. Παράλληλα, θα συμβάλλουν στη βελτίωση των ικανοτήτων και των δεξιοτήτων που χρειάζονται οι νέοι για την προσωπική και επαγγελματική τους ανάπτυξη στην αρχή της σταδιοδρομίας τους. Το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης είναι μια πρωτοβουλία χωρίς αποκλεισμούς. Στοχευμένα μέτρα, όπως πρόσθετη χρηματοδότηση ή τοποθετήσεις μικρότερης διάρκειας, θα προωθούν τη συμμετοχή των μειονεκτούντων νέων.

Κάθε δημόσιος ή ιδιωτικός φορέας που δεσμεύεται να τηρεί αυστηρές απαιτήσεις ποιότητας μπορεί να προτείνει έργα για το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης. Τα εν λόγω έργα θα υλοποιηθούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, από τους εθνικούς οργανισμούς Erasmus+ στα κράτη μέλη και από τον Εκτελεστικό Οργανισμό Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού (EACEA). Για την καλύτερη ένταξη στην αγορά εργασίας όσων συμμετάσχουν στο Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης, θα ενθαρρυνθεί η ενεργός συμμετοχή των δημόσιων και ιδιωτικών γραφείων εύρεσης εργασίας, καθώς και των εμπορικών επιμελητηρίων.

Με τη σημερινή της πρόταση, η Επιτροπή πραγματώνει την υπόσχεση που έδωσε όταν εγκαινίασε το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης να παρουσιάσει νομοθετική πρόταση έως την άνοιξη του 2017. Το σχέδιο κανονισμού χρειάζεται τώρα να εγκριθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο για να τεθεί σε ισχύ. Στην κοινή τους δήλωση, τα θεσμικά όργανα της ΕΕ δεσμεύτηκαν να ολοκληρώσουν τη διαδικασία επί της πρότασης ως τα τέλη του τρέχοντος έτους.

Ιστορικό

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Γιούνκερ, κατά την ομιλία του για την κατάσταση της Ένωσης το 2016, ανήγγειλε τη δημιουργία Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης, το οποίο θα προσφέρει στους νέους ηλικίας μεταξύ 18 και 30 ετών την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων αλληλεγγύης σε ολόκληρη την ΕΕ. Από την εγκαινίασή του, στις 7 Δεκεμβρίου του 2016, στο Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης έχουν εγγραφεί περισσότεροι από 30 000 νέοι. Τον Μάρτιο ξεκίνησε η αντιστοίχιση με τους οργανισμούς· έκτοτε, υπήρξε επικοινωνία με περίπου 9 000 συμμετέχοντες, πραγματοποιήθηκαν περίπου 90 προσφορές και οι πρώτοι συμμετέχοντες ξεκίνησαν να εργάζονται στις θέσεις που τοποθετήθηκαν.

Για να προετοιμάσει την πρότασή της, η Επιτροπή διενήργησε ανοιχτή διαδικτυακή έρευνα και στοχευμένες διαβουλεύσεις με ενδιαφερόμενους φορείς, γεγονός που οδήγησε τελικά στη δημιουργία φόρουμ ενδιαφερόμενων φορέων. Οι ενδιαφερόμενοι φορείς τόνισαν τη σημασία των ποιοτικών τοποθετήσεων και της συμμετοχής μειονεκτούντων νέων, την ανάγκη για καθιέρωση ειδικού προϋπολογισμού, για εφαρμογή κατάλληλων μέτρων επικοινωνίας και προβολής, και για θέσπιση απλών και αποτελεσματικών διοικητικών δομών, καθώς και την ανάγκη για πιστοποίηση των δεξιοτήτων που θα αποκτώνται κατά τρόπο συμπληρωματικό προς τις σχετικές πρωτοβουλίες σε εθνικό επίπεδο.

Η πρόταση υποβάλλεται την περίοδο του εορτασμού της 30ής επετείου του Erasmus, ενός από τα πλέον επιτυχημένα προγράμματα της ΕΕ. Αυτό που ξεκίνησε σαν ένα μικρό πρόγραμμα ανταλλαγών στο πλαίσιο της ανώτατης εκπαίδευσης, προσφέρει πλέον σήμερα, με την ονομασία Erasmus+, ευρύ φάσμα ευκαιριών μάθησης στους τομείς της ανώτατης εκπαίδευσης, της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, της σχολικής εκπαίδευσης, της εκπαίδευσης ενηλίκων, της νεολαίας και του αθλητισμού.

Περισσότερες πληροφορίες

Σχολιάστε αυτό το άρθρο

σχόλια