INTERREG EUROPE 2014-2020: Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για έργα διαπεριφερειακής συνεργασίας

Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα ∆ιαπεριφερειακής Συνεργασίας

Αρχική » Ελλάδα » INTERREG EUROPE 2014-2020: Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για έργα διαπεριφερειακής συνεργασίας

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δηµοσίευσε πρόσφατα την 3η πρόσκληση υποβολής προτάσεων (1 Μαρτίου -30 Ιουνίου 2017) για το ευρωπαϊκό πρόγραµµα διαπεριφερειακής συνεργασίας INTERREG EUROPE.

Το πρόγραµµα INTERREG EUROPE, το οποίο ενισχύεται οικονοµικά από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), σχεδιάστηκε για να υποστηρίξει τη διαδικασία της µάθησης της πολιτικής µεταξύ των δηµόσιων αρχών για τη βελτίωση της αποδοτικότητας των πολιτικών και των προγραµµάτων για την περιφερειακή ανάπτυξη. Επιτρέπει στις δηµόσιες αρχές σε όλη την Ευρώπη να ανταλλάσσουν πρακτικές και ιδέες για τις δηµόσιες πολιτικές ώστε αυτές να βρίσκουν λύσεις για τη βελτίωση των στρατηγικών προς όφελος των πολιτών.

Το πρόγραµµα INTERREG EUROPE έχει προϋπολογισµό 359 εκ. ευρώ (ΕΤΠΑ) για την περίοδο 2014-2020:

  • 322,4 εκ. ευρώ αφορούν στα έργα διακρατικής συνεργασίας
  • 15,3 εκ. ευρώ αφορούν στις πλατφόρµες µάθησης πολιτικής
  • 21,3 εκ. ευρώ στην τεχνική βοήθεια

Το INTERREG EUROPE θα εργαστεί πάνω στους εξής άξονες προτεραιότητας οι οποίοι σχετίζονται µε την περιφερειακή ανάπτυξη:

1. Έρευνα, τεχνολογική ανάπτυξη και καινοτοµία (ΘΣ 1 των ΕΠ της ΕΕ)

2. Ανταγωνιστικότητα των ΜΜΕ (ΘΣ 3 των ΕΠ της ΕΕ)

3. Οικονοµία χαµηλών εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα (ΘΣ 4 των ΕΠ της ΕΕ)

4. Περιβάλλον και αποδοτικότητα των πόρων (ΘΣ 6 των ΕΠ της ΕΕ)

Το πρόγραµµα INTERREG EUROPE χρηµατοδοτεί δύο κατηγορίες δράσεων:

Α. Προγράµµατα συνεργασίας: οι εταίροι ή οι δηµόσιοι οργανισµοί διαφόρων χωρών της Ευρώπης συνεργάζονται για 3 ως 5 χρόνια για την ανταλλαγή εµπειριών πάνω σε µία συγκεκριµένη πολιτική. Κάθε εταίρος και κυρίως σε περιφερειακό επίπεδο που εµπλέκεται στο πρόγραµµα συνεργασίας θα εκπονήσει ένα Σχέδιο ∆ράσης. Σε αυτό θα καθορίζεται τι θα πρέπει να υλοποιηθεί στην συγκεκριµένη περιφέρεια, ώστε να εξασφαλιστεί ότι τα διδάγµατα και οι εµπειρίες από τη συνεργασία των εταίρων θα γίνουν πράξη. Τα προγράµµατα επίσης καλούνται να εποπτεύσουν την πορεία εφαρµογής των παραχθέντων Σχεδίων ∆ράσης, µε στόχο να δουν πόσο καλά λειτούργησε η διακρατική συνεργασία.

Β. Πλατφόρµες µάθησης πολιτικής: ένας χώρος συνεχούς µάθησης όπου οποιοσδήποτε οργανισµός που εµπλέκεται στις πολιτικές για την περιφερειακή ανάπτυξη στην Ευρώπη µπορεί να βρει λύσεις για τη βελτίωση του τρόπου διαχείρισης και εφαρµογής των δηµόσιων πολιτικών που σχετίζονται µε τα τέσσερα θέµατα που προαναφέρθηκαν.

Οι οργανισµοί µε έδρα τα 28 κράτη µέλη της ΕΕ, τη Νορβηγία ή την Ελβετία είναι επιλέξιµοι για χρηµατοδότηση από το INTERREG EUROPE εφόσον είναι:

• Κρατικοί, περιφερειακοί ή τοπικοί δηµόσιοι οργανισµοί

• Άλλα ινστιτούτα δηµοσίου δικαίου (π.χ. πανεπιστήµια, περιφερειακές αναπτυξιακές εταιρίες, φορείς στήριξης επιχειρήσεων, κλπ.).

Κάθε χώρα προσδιορίζει τα ινστιτούτα που είναι επιλέξιµα σύµφωνα µε την εθνική νοµοθεσία. Αυτό το είδος συνεργασιών υπάρχει εδώ και 20 χρόνια περίπου. Παρ’ όλα αυτά νέα χαρακτηριστικά έχουν εισαχθεί έτσι ώστε να εξασφαλιστεί ότι η χρήση των κονδυλίων της ΕΕ θα είναι περισσότερο αποτελεσµατική:

1. Επιλογή περισσότερο εστιασµένων θεµάτων: όσο πιο εστιασµένα είναι τα θέµατα τόσο περισσότερες πιθανότητες υπάρχουν για ουσιαστικά αποτελέσµατα

2. Μέσο-µακροπρόθεσµη εποπτεία: Τα Ευρωπαϊκά προγράµµατα συνεργασίας έχουν δεχθεί κριτικές στο παρελθόν για τη δυσκολία τους να καταγράψουν τα αποτελέσµατα των προγραµµάτων (στις αλλαγές πολιτικής) µετά την ολοκλήρωση της χρηµατοδότησης των δράσεων.

Με τα νέα δεδοµένα, θα ζητηθεί από τους περιφερειακούς εταίρους η εποπτεία των αποτελεσµάτων των προγραµµάτων στις περιφέρειες τους. Αυτή η «φάση εποπτείας» είναι ουσιαστική για τις συµµετέχουσες περιφέρειες για να επιδείξουν την αξία της συνεργασίας και για να βεβαιωθούν ότι τα αποτελέσµατα της συνεργασίας (και της επένδυσης των χρηµάτων της ΕΕ) έχουν αξιοποιηθεί συστηµατικά.

3. Πλατφόρµες µάθησης πολιτικής: ενώ υπάρχουν πολλά Ευρωπαϊκά δίκτυα πάνω σε πολυάριθµα θέµατα της περιφερειακής πολιτικής, κανένα δεν έχει ως κύριο στόχο τη στήριξη της τοπικής και περιφερειακής διακυβέρνησης ώστε να βελτιώσει την αποτελεσµατικότητά της στο σχεδιασµό και την εφαρµογή πολιτικών προς όφελος των πολιτών. Οι πλατφόρµες µάθησης πολιτικής επιχειρούν να το αναστρέψουν αυτό: είναι ένα εργαλείο που θα επιτρέψει την ταχύτερη και καλύτερη διάχυση της γνώσης ώστε οι διοικήσεις να κάνουν καλύτερα τη δουλειά τους.

4. Μεγαλύτερη έµφαση στις βελτιωµένες πολιτικές και τα προγράµµατα που περιλαµβάνονται στην Πολιτική Συνοχής της ΕΕ

  • Στόχος της πρόσκλησης και Εταιρικά σχήµατα

Η πρόσκληση καλύπτει προτάσεις που αφορούν έργα διαπεριφερειακής συνεργασίας, διάρκειας από 3 έως 5 έτη. Έργο διαπεριφερειακής συνεργασίας αποτελεί το έργο στο οποίο συµµετέχουν εταίροι από τουλάχιστον τρεις (3) διαφορετικές χώρες, οι οποίοι απασχολούνται σε ένα θέµα περιφερειακής πολιτικής, ανταλλάσσοντας εµπειρίες και πρακτικές προκειµένου να ενσωµατώσουν τις αυτές τις εµπειρίες και τις πρακτικές στις πολιτικές τους. Στόχος ενός έργου διαπεριφερειακής συνεργασίας είναι η βελτίωση της απόδοσης των εργαλείων της περιφερειακής πολιτικής των συµµετεχουσών περιφερειών, ιδιαίτερα του Στόχου Επένδυση για Ανάπτυξη και Απασχόληση και των προγραµµάτων εδαφικής συνεργασίας.

Η επικέντρωση στα αποτελέσµατα και για να οδηγήσει η µαθησιακή διαδικασία σε απτά αποτελέσµατα, ένα έργο διαπεριφερειακής συνεργασίας σχεδιάζεται σε δύο φάσεις:  Φάση 1: διαπεριφερειακή µάθηση και προετοιµασία για την αξιοποίηση των εµπειριών ως απόρροια της συνεργασίας µέσω της εκπόνησης σχεδίων δράσης.  Φάση 2: παρακολούθηση της υλοποίησης κάθε σχεδίου δράσης Επισηµαίνεται ότι στο πλαίσιο της τρίτης πρόσκλησης ενθαρρύνονται φορείς που δεν συµµετείχαν µέχρι σήµερα στην υλοποίηση έργων του τρέχοντος Προγράµµατος.

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά µέχρι την 30η Ιουνίου 2017.

Download the full application pack.

Αναλυτικές πληροφορίες εδώ

Κοινοποίηση:

Σχολιάστε αυτό το άρθρο

σχόλια