Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ)2007-2013, Μέτρο 214: Γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις

Τροποποιείται η Έναρξη υποβολής Δηλώσεων εφαρμογής

Αρχική » Δυτική Μακεδονία » Καστοριά » Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ)2007-2013, Μέτρο 214: Γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ)2007-2013, Μέτρο 214: Γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις –  Τροποποιείται η Έναρξη υποβολής Δηλώσεων εφαρμογής

      Από τη Διεύθυνση  Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς, γνωστοποιείται ότι στο πλαίσιο της διαδικασίας υποβολής δηλώσεων εφαρμογής στο Μέτρο 214- Γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις, για τις δράσεις

1.1– Βιολογική Γεωργία

1.2– Βιολογική Κτηνοτροφία

1.4- Αμειψισπορά με ξηρικές καλλιέργειες σε καπνοπαραγωγικές περιοχές

2.1 – Προστασία των ευαίσθητων στα νιτρικά περιοχών

2.3Α- Ολοκληρωμένη Διαχείριση στην παραγωγή καπνού

2.3B – Ολοκληρωμένη Διαχείριση στην παραγωγή ζαχαρότευτλων3.1 – Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων Φυλών Αγροτικών Ζώων

4.1 – Προστασία Παραδοσιακού Ελαιώνα Άμφισσας

4.2 – Διατήρηση αμπελοκομικής πρακτικής στον αμπελώνα Νήσου Θήρας

τροποποιείται η ημερομηνία έναρξης της διαδικασίας υποβολής των δηλώσεων εφαρμογής, σύμφωνα με το συνημμένο πίνακα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ – ΣΧΕΤΙΚΗ  ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 5691/15.01.2015

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

ΔΡΑΣΗ

1o έτος

2ο έτος

3ο έτος

4ο έτος

5ο έτος

74/4119/13.01.2012

1.1 Βιολογική Γεωργία (5ετία)

με την υπογραφή – οριστικοποίηση της “τελικής φάσης” της σύμβασης + συνολικά 60 εργάσιμες ημέρες

ημερομηνία πρωτοκόλλου αίτησης ενίσχυσης  + 2 έτη +συνολικά 180 εργάσιμες ημέρες

ημερομηνία πρωτοκόλλου αίτησης ενίσχυσης  +3 έτη και όχι νωρίτερα από 06/03/2015 **

15/7/2016 ***

30/3/2017 ****

080294/17.11.2011

1.1 Βιολογική Γεωργία (2ετία)

με την υπογραφή – οριστικοποίηση της “τελικής φάσης” της σύμβασης + συνολικά 60 εργάσιμες ημέρες

2/1/2014 +συνολικά 120 εργάσιμες ημέρες

800/19605/17.02.2012

1.2 Βιολογική Κτηνοτροφία

με την υπογραφή – οριστικοποίηση της “τελικής φάσης” της σύμβασης + συνολικά 60 εργάσιμες ημέρες

ημερομηνία πρωτοκόλλου αίτησης ενίσχυσης  + 2 έτη+συνολικά 300 εργάσιμες ημέρες

ημερομηνία πρωτοκόλλου αίτησης ενίσχυσης  +3 έτη+100 εργάσιμες

15/7/2016 ***

15/5/2017 ****

4542/02.04.2012

1.4 Αμειψισπορά με ξηρικές καλλιέργειες σε καπνοπαρ/κές περιοχές (1η προσκ)

23/12/2013 + συνολικά 300 εργάσιμες ημέρες

2/1/2014+συνολικά 320 εργάσιμες ημέρες

6/3/2015 **

15/7/2016 ***

30/3/2017 ****

2340/30.1.2013

1.4 Αμειψισπορά με ξηρικές καλλιέργειες σε καπνοπαρ/κές περιοχές (2η προσκ)

με την υπογραφή – οριστικοποίηση της “τελικής φάσης” της σύμβασης + συνολικά 60 εργάσιμες ημέρες

06/03/2015+συνολικά 60 εργάσιμες ημέρες

15/7/2016 ***

30/3/2017 ****

2/1/2018 ****

080598/30.11.2011

2.1 Προστασία των ευαίσθητων στα νιτρικά περιοχών (5ετία)

23/12/2013 + συνολικά 60 εργάσιμες ημέρες

ημερομηνία πρωτοκόλλου αίτησης ενίσχυσης + 2 έτη και όχι νωρίτερα από 2/1/2014+συνολικά 120 εργάσιμες ημέρες

ημερομηνία πρωτοκόλλου αίτησης ενίσχυσης + 3 έτη και όχι νωρίτερα από 06/03/2015 **

15/7/2016 ***

30/3/2017 ****

080293/17.11.2011

2.1 Προστασία των ευαίσθητων στα νιτρικά περιοχών (2ετία)

23/12/2013+ συνολικά 60 εργάσιμες ημέρες

2/1/2014 +συνολικά 120 εργάσιμες ημέρες

4541/02.04.2012

2.3 Σύστημα  Ολ/νης Διαχ/σης στην παραγωγή καπνού (1η προσκ)

23/12/2013+ συνολικά 300 εργάσιμες ημέρες

2/1/2014 +συνολικά 300 εργάσιμες ημέρες

6/3/2015 **

15/7/2016 ***

30/3/2017 ****

4539/02.04.2012

2.3 Σύστημα  Ολ/νης Διαχ/σης στην παραγωγή καπνού (2η προσκ)

με την υπογραφή – οριστικοποίηση της “τελικής φάσης” της σύμβασης + συνολικά 60 εργάσιμες ημέρες

06/03/2015+συνολικά 60 εργάσιμες ημέρες

15/7/2016 ***

30/3/2017 ****

2/1/2018 ****

5597/11.03.2013

2.3 Σύστημα  Ολ/νης Διαχ/σης στην παραγωγή καπνού (3η προσκ)

με την υπογραφή – οριστικοποίηση της “τελικής φάσης” της σύμβασης + συνολικά 60 εργάσιμες ημέρες

06/03/2015+συνολικά 60 εργάσιμες ημέρες

15/7/2016 ***

30/3/2017 ****

2/1/2018 ****

1005/25729/05.03.2012

3.1 Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων

με την υπογραφή – οριστικοποίηση της “τελικής φάσης” της σύμβασης + συνολικά 250 εργάσιμες ημέρες

06/03/2015+συνολικά 160 εργάσιμες ημέρες

16/8/2016 ***

16/8/2017 ****

16/8/2018 ****

080893/15.12.2011

4.1 Προστασία Παραδοσιακού Ελαιώνα Άμφισσας (2ετία)

με την υπογραφή – οριστικοποίηση της “τελικής φάσης” της σύμβασης + συνολικά 60 εργάσιμες ημέρες

2/1/2014 +συνολικά 120 εργάσιμες ημέρες

081086/23.12.2011

4.2 Διατήρηση αμπελοκομικής πρακτικής στον αμπελώνα Νήσου Θήρας (2ετία)

με την υπογραφή – οριστικοποίηση της “τελικής φάσης” της σύμβασης + συνολικά 60 εργάσιμες ημέρες

2/1/2014 +συνολικά 120 εργάσιμες ημέρες

1074/62192/13.05.2014

4.2 Διατήρηση αμπελοκομικής πρακτικής στον αμπελώνα Νήσου Θήρας (5ετία)

2/1/2016***

15/7/2016 ***

30/3/2017 ****

2/1/2018 ****

2/1/2019 ****

16228/23-11-2012

2.3 (Β) Σύστημα  Ολ/νης Διαχ/σης στην παραγωγή ζαχαροτευτλων  (1η προσκ)

με την υπογραφή – οριστικοποίηση της “τελικής φάσης” της σύμβασης + συνολικά 80 εργάσιμες ημέρες

15/03/2014 +συνολικά 240 εργάσιμες ημέρες

15/3/2015 **

15/7/2016 ***

30/3/2017 ****

6777/26-03-2013

2.3 (Β)Σύστημα  Ολ/νης Διαχ/σης στην παραγωγή ζαχαροτευτλων (2η προσκ)

με την υπογραφή – οριστικοποίηση της “τελικής φάσης” της σύμβασης + συνολικά 80 εργάσιμες ημέρες

15/3/2015**

15/7/2016 ***

30/3/2017 ****

2/1/2018 ****

** ημερομηνία έναρξης υποβολής συν (+) 60 εργάσιμες ημέρες

*** ημερομηνία έναρξης υποβολής συν (+) 40 εργάσιμες ημέρες

**** ημερομηνία έναρξης υποβολής συν (+) 20 εργάσιμες ημέρες

Κοινοποίηση:
error

Σχολιάστε αυτό το άρθρο

σχόλια