«Οι μελλοντικοί οδηγοί της Ευρώπης: Η πρωτοβουλία για τις νεοφυείς και τις αναπτυσσόμενες νέες επιχειρήσεις» - OlaDeka

«Οι μελλοντικοί οδηγοί της Ευρώπης: Η πρωτοβουλία για τις νεοφυείς και τις αναπτυσσόμενες νέες επιχειρήσεις»

Η Ευρωπαική Επιτροπή, σε συνέχεια συζητήσεων στο Συμβούλιο της Ευρωπαικής Ένωσης σε διάφορα φόρα και  ανοικτή  δημόσια διαβούλευση  σχετικά με τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι νεοφυείς  επιχειρήσεις  στην ανάπτυξη / μεγέθυνση,  εξέδωσε Ανακοίνωση με τίτλο: «Οι μελλοντικοί οδηγοί της Ευρώπης:  Η πρωτοβουλία για τις νεοφυείς και τις αναπτυσσόμενες νέες επιχειρήσεις»

 

Η Ανακοίνωση αυτή εκδίδεται στο πλαίσιο της στρατηγικής της ΕΕ για την ενιαία  αγορά, περιλαμβανομένης της  ψηφιακής στρατηγικής   και της  πολιτικής  της ΕΕ για προώθηση πολιτικών και δράσεων που συμβάλλουν στην ανάπτυξη και την απασχόληση.

Οι νεοφυείς επιχειρήσεις, οι οποίες συχνά στηρίζονται στη τεχνολογία, αναμένεται ότι  θα συμβάλλουν στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, στην εξειδίκευση προσωπικού και στην απασχόληση με δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Όμως, παρά τους πολλούς νέους και καινοτόμους επιχειρηματίες, η Ευρώπη δεν αξιοποιεί πλήρως το δυναμικό της επιχειρηματικής της ικανότητας και των δεξιοτήτων.

Για το λόγο αυτό, θα πρέπει να αναπτυχθεί μια συντονισμένη προσέγγιση στο σύνολο των πολιτικών της ΕΕ, μέσω μιας σειράς συγκεκριμένων μέτρων, όχι μόνο σε εθνικό, αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, μέσα από συνεργασία με όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης (κράτη-μέλη, περιφέρειες, πόλεις, ενδιαφερόμενοι).

Στην Ανακοίνωση της Επιτροπής, η οποία  στοχεύει στη δημιουργία ενός περισσότερο συνεκτικού πλαισίου για τη δραστηριοποίηση και την ανάπτυξη των νεοφυών επιχειρήσεων, συγκεντρώνεται  ένα φάσμα υφιστάμενων και νέων δράσεων  για τη δημιουργία μιας σειράς μέτρων για τη μακροχρόνια υποστήριξη των νεοφυών (start- ups) και των αναπτυσσόμενων (scale-ups) νέων επιχειρήσεων,  που βασίζεται σε 3 άξονες:

  • Βελτιωμένη πρόσβαση στη χρηματοδότηση, μέσα από τη δημιουργία από τον όμιλο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων ενός πανευρωπαϊκού ταμείου που θα επενδύει σε αλλά επενδυτικά ταμεία επιχειρηματικών κεφαλαίων με προϋπολογισμό 400 εκ.ευρώ από την ΕΕ και αναμενόμενη μόχλευση 1,6 εκ.ευρώ. Το νέο ταμείο  θα συμπληρώνει τα υφιστάμενα χρηματοδοτικά μέσα της ΕΕ  όπως το πακέτο JUNKER (EFSI) και τα οικονομικά εργαλεία  του Προγράμματος για την Έρευνα και Καινοτομία ( Ορίζοντα 2020/InnovFin) και του Προγράμματος ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας και επιχειρηματικότητας (COSME) .
  • Δεύτερη ευκαιρία για επιχειρηματίες, μέσα από την αναδιάρθρωση των οικονομικών δυσκολιών, ώστε να αποφεύγεται η πτώχευση και η απόλυση προσωπικού (νομοθετική πρόταση σχετικά με τη νομοθεσία περί αφερεγγυότητας).
  • Απλούστευση υποβολής φορολογικής δήλωσης, μέσα από φορολογικές απλουστεύσεις (πρόταση για την κοινή ενοποιημένη βάση φορολογίας εταιρειών – ΚΕΒΦΕ).

Οι άξονες αυτοί καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα πολιτικών της Ευρώπης που δίνουν έμφαση στην παροχή βοήθειας για την αντιμετώπιση κανονιστικών απαιτήσεων, στην υποστήριξη της καινοτομίας και στη διαμόρφωση του περιβάλλοντος, στο οποίο οι νεοφυείς επιχειρήσεις θα μπορούν να συνδέονται με τους δυνητικούς εταίρους  (επενδυτές, επιχειρηματικούς εταίρους, πανεπιστήμια κι ερευνητικά κέντρα).  Σημαντικό ρόλο στην επίτευξη αυτών των στόχων θα αποτελέσουν και οι δεξιότητες, τεχνικές, οικονομικές και ψηφιακές δεξιότητες (επιχειρηματικό πνεύμα, διαχείριση, διοίκηση). Στη νέα ατζέντα δεξιοτήτων για την Ευρώπη (Ιούνιος 2016), η Ε. Επιτροπή εργάζεται για την βελτίωση της ποιότητας τους και σύνδεσης τους με την αγορά εργασίας.

Οι Αποφάσεις σχετικά με τα μέτρα που τελικά θα εγκριθούν θα ληφθούν μετά από συζητήσεις των προτάσεων της  Ευρωπαικής Επιτροπής στο Συμβούλιο και κυρίως στο Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητα/εσωτερική αγορά, βιομηχανία.  Από τη σχετική Ανακοίνωση και σε συνέχεια των  μέχρι σήμερα συζητήσεων των αρμόδιων για θέματα Έρευνας και Καινοτομίας Υπουργών, βασικό ρόλο στην υποστήριξη των νεοφυών καινοτόμων επιχειρήσεων αναμένεται να διαδραματίσει το υπό σύσταση Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομίας (EuropeanInnovation Council), το οποίο θα χρηματοδοτηθεί από τον Ορίζοντα 2020  με το ποσό των 1,6 έως 2,5 δις.ευρώ  για την περίοδο 2018-2020 (πιλοτική εφαρμογή) και  το επόμενο (9ο Πρόγραμμα Πλαίσιο 2020-2027) στο πλαίσιο του οποίου  θα οριστικοποιηθεί και ο σκοπός και στόχος ίδρυσης του.

Ο Ορίζοντας 2020, αν και οι σχετικές συζητήσεις είναι σε εξέλιξη, αναμένεται να χρηματοδοτήσει πρωτοποριακά σχέδια καινοτομίας από νεοφυείς επιχειρήσεις που έχουν δυνατότητες ανάπτυξης μέσω «συγκέντρωσης/τροποποίησης» υφιστάμενων  εργαλείων και συγκεκριμένα του εργαλείου υποστήριξης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, το Fast-track to innovation, τα βραβεία και μέρος των μελλοντικών και αναδυόμενων τεχνολογιών, τα οποία θα καλύπτουν όλους τους τομείς (bottom-up approach).  Για το σκοπό αυτό η Επιτροπή συγκρότησε Συμβουλευτική Ομάδα Υψηλού επιπέδου αποτελούμενη από 15  καινοτόμους  επιχειρηματίες.

Περισσότερες πληροφορίες για την τρέχουσα κατάσταση και το ρόλο του υπό σύσταση Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Καινοτομίας παρέχονται στο παρακάτω κείμενο-Ανακοίνωση της Επιτροπής με αφορμή την  δημιουργία της Ομάδας υψηλού Επιπέδου (European Innovation Council (EIC): High level Group of Innovators.

Σχετική υποστήριξη στους ενδιαφερόμενους  παρέχεται και μέσω του Ευρωπαϊκού Δικτύου Επιχειρήσεων (Enterprise Europe Network-ΕΕΝ), μια πρωτοβουλία της Επιτροπής (πρόγραμμα COSME), το οποίο αποτελεί το μεγαλύτερο παγκοσμίως δίκτυο ολοκληρωμένης παροχής υπηρεσιών προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ελληνικοί φορείς – Μέλη  του ΕΕΝ είναι www.enterprise-hellas.gr

Συμπερασματικά, η σύσταση και η μεγέθυνση μιας εταιρείας σε ολόκληρη την Ευρώπη πρέπει να καταστούν απλούστερες, καθώς στόχος είναι η Ευρώπη να καταστεί η πρώτη επιλογή για φιλόδοξους επιχειρηματίες για να εγκατασταθούν και να μετατρέψουν τις καινοτόμες επιχειρηματικές ιδέες τους σε επιτυχημένες  εταιρείες. Από την άλλη, οι εταιρείες αυτές θα δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας και θα προαγάγουν την κοινωνική ευθύνη, ενώ κάποιες από αυτές θα καταστούν πρωτοπόρες σε παγκόσμιο επίπεδο.

Πηγή

Κοινοποίηση
recurring
Σας αρέσει το OlaDeka?
Κάντε μας like στο Facebook!
Κλείσιμο
Ola Deka Kastoria