Δημόσιο: Όλες οι προσλήψεις που «τρέχουν» την τελευταία εβδομάδα - OlaDeka

Δημόσιο: Όλες οι προσλήψεις που «τρέχουν» την τελευταία εβδομάδα

ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑ

Όλες τις προσλήψεις που “έτρεξαν” σε φορείς του Δημοσίου την τελευταία εβδομάδα δημοσιεύει η aftodioikisi.gr.

Aναλυτικά: 

Πίνακας περιεχομένων

Προκήρυξη πλήρωσης μιας (1) θέσης μετακλητού Εκτελεστικού Γραμματέα της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης       3

Τ.Ε.Ι. Δ. Ελλάδας/Τμήμα Νοσηλευτικής: Πρόσληψη 1 ατόμου         4

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας: Πρόσληψη Προσωπικού    5

Κ.Ε.Π.ΠΕ.ΔΗ.Χ.-Κ.Α.Μ.: Πρόσληψη 1 ατόμου   5

Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.: Πρόσληψη 1 ατόμου         6

Ν.Π.Ι.Δ. «Ε.Ι.Π.»: Πρόσληψη 4 ατόμων  7

Τ.Ε.Ι. Α.Μ.Θ./Ε.Λ.Κ.Ε.: Πρόσληψη 1 ατόμου    8

ΠΑ.Γ.Ν.Η.-Γ.Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ»: Πρόσληψη 8 ατόμων          10

Αλεξάνδρειο Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης: Πρόσληψη 1 ατόμου        11

Δήμος Πλατανιά Χανίων: Πρόσληψη 2 ατόμων 11

Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας: Πρόσληψη 44 ατόμων  12

Δ.Ε.Π.Ο.Κ.Α.Λ.: Πρόσληψη 1 ατόμου     13

Τ.Ε.Ι. Α.Μ.Θ./Ε.Λ.Κ.Ε.: Πρόσληψη 2 ατόμων    13

Δήμος Δάφνης-Υμηττού: Πρόσληψη 2 ατόμων  14

Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας/Ε.Ε.&Ε.: Πρόσληψη 1 ατόμου          15

Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας/Ε.Ε.&Ε.: Πρόσληψη 1 ατόμου          16

Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας/Ε.Ε.&Ε.: Πρόσληψη 1 ατόμου          17

Ε.Κ.Τ.: Πρόσληψη 1 ατόμου        18

Π.Ε. Βοιωτίας: Πρόσληψη 2 ατόμων      19

Γ.Γ.ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ Ε.Ε.: Πρόσληψη 1 ατόμου     19

Δήμος Ηλιούπολης: Πρόσληψη 4 ατόμων         20

Τ.Ε.Ι. Δ. Μακεδονίας: Πρόσληψη  12 ατόμων   20

Ν.Π.Δ.Δ. «Ο.Ν.Α.Δ.Ε.Α.»: Πρόσληψη 1 ατόμου 22

Ε.Μ.Π./Ε.Λ.Κ.Ε.: Πρόσληψη 2 ατόμων   23

Πλήρωση μιας (1) θέσεως Καθηγητή στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο          24

 

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών- Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας    25

Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου για την υλοποίηση της πράξης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» στο πλαίσιο Ευρωπαϊκού Προγράμματος        26

Πρόσκληση  για την άσκηση υποψηφίων δικηγόρων στην Περιφέρεια Αττικής      27

Νομός Καρδίτσας, Δήμος  Παλαμά – Πρόσληψη εργατικού και τεχνικού προσωπικού για το μήνα Φεβρουάριο    28

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών -Σχολή Επιστημών της  Αγωγής- Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην προσχολική αγωγή    29

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης – Προκήρυξη Eπιλογής Υποψηφίων για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής          32

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πρόσληψη έκτακτου προσωπικού, με Συμβάσεις Μίσθωσης Έργου, για την εκτέλεση ευρωπαϊκών & διεθνών επιστημονικών προγραμμάτων που υλοποιεί το ΚΑΠΕ         33

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιον Αθηνών – Νομική Σχολή 35

Πρόσκληση εκδήλωσης  ενδιαφέροντος  για υποβολή πρότασης για τη σύναψη μιας (1) σύμβασης ανάθεσης έργου για την Τεχνική Υποστήριξη του γραφείου Πρακτικής Άσκησης στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας (MIS 5000614)»      36

Ακαδημία Αθηνών- Πρόσληψη τακτικού μέλους          38

Επιτροπή Ερευνών Ιονίου Πανεπιστημίου        39

Δήμος Αγίων Αναργύρων – Καματερού – Πρόσληψη καλλιτεχνικού προσωπικού διαφόρων ειδικοτήτων με σύμβαση μίσθωσης έργου  40

Υπουργείο Ναυτιλίας Νησιωτικής Πολιτικής – Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού Μακεδονίας  42

Γενική Δ/νση Αρχαιοτήτων & Πολιτιστικής Κληρονομίας – Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηρακλείου     43

Νομός Λασιθίου –  Δήμος Ιεράπετρας    44

Νομός Ιωαννίνων – Δήμος Ζίτσας          45

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας: Πρόσληψη 2 ατόμων         46

Ε.Λ.Κ.Ε./Ο.Π.Α.: Πρόσληψη 1 ατόμου    47

ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.: Πρόσληψη 1 ατόμου          48

ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.: Πρόσληψη 1 ατόμου          49

ΝΕPT (National Experts Professional Training Programme–NEPT): Πρόσληψη (6) ατόμων (ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ)    50

 

 

Προκήρυξη πλήρωσης μιας (1) θέσης μετακλητού Εκτελεστικού Γραμματέα της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

 

Προκηρύσσεται η πλήρωση με επιλογή μίας (1) θέσης μετακλητού Εκτελεστικού Γραμματέα της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Α) Ο Εκτελεστικός Γραμματέας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, σύμφωνα με το άρθρο 242 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», διορίζεται από τον Περιφερειάρχη, κατόπιν επιλογής στο πλαίσιο σχετικής δημόσιας προκήρυξης. Ο διορισμός και η απόλυση του Εκτελεστικού Γραμματέα γίνεται με απόφαση του περιφερειάρχη που δημοσιεύεται σε περίληψη στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, παύει δε να ασκεί τα καθήκοντά του, όταν ο Περιφερειάρχης που τον προσέλαβε απολέσει την ιδιότητά του για οποιοδήποτε λόγο.

Β) Τα προσόντα διορισμού που απαιτούνται για την πλήρωση της θέσης του Εκτελεστικού Γραμματέα είναι κατ΄ ελάχιστον (άρθρο 242, παρ.3α του Ν.3852/2010) τα εξής:

 1. Πτυχίο Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι της ημεδαπής ή ισότιμης σχολής της αλλοδαπής.
 2. Αξιόλογη διοικητική εμπειρία.

Επίσης οι ενδιαφερόμενοι πρέπει:

1.1. Να είναι Έλληνες πολίτες.

1.2. Να έχουν γεννηθεί έως και το έτος 1996.

1.3. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που απαιτείται για την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που θα επιλεγούν.

1.4. Οι άνδρες να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαχθεί νόμιμα από αυτές και να μην είναι ανυπότακτοι ή να μην έχουν καταδικαστεί για λιποταξία με τελεσίδικη απόφαση.

1.5. Να μην υπάρχει κώλυμα από Ποινική καταδίκη ή υποδικία ή απαγόρευση ή Δικαστική συμπαράσταση (άρθρο 8 του Ν. 3528/2007) .

Διευκρινίζεται ότι, οι υποψήφιοι που δε διαθέτουν ή δεν αποδεικνύουν νομίμως τα ανωτέρω ελάχιστα και απολύτως αναγκαία τυπικά προσόντα, θα αποκλείονται.

Για την πρόσληψη, εκτός από τα παραπάνω θα εκτιμηθεί

– η προσωπικότητα των υποψηφίων.

– η διοικητική εμπειρία σε φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης και Ν.Π.Δ.Δ.

Οι υποψήφιοι για την πλήρωση της θέσης πρέπει να έχουν τα προσόντα και να μην συντρέχουν στο πρόσωπό τους τα κωλύματα διορισμού σε θέση δημοσίου υπαλλήλου, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα (Ν. 3528/2007). Τα ανωτέρω πρέπει να συντρέχουν τόσο κατά την τελευταία ημέρα της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής, όσο και κατά το χρόνο διορισμού.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 17/02/2017

Περισσότερες πληροφορίες στη διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΣΝΡ7ΛΒ-ΤΛΞ

 

Τ.Ε.Ι. Δ. Ελλάδας/Τμήμα Νοσηλευτικής: Πρόσληψη 1 ατόμου

 

Το Τμήμα Νοσηλευτικής, της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας, του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Δυτικής Ελλάδας που εδρεύει στην Πάτρα, της Π.Ε. Αχαΐας της Περιφέρειας Δ. Ελλάδας, ανακοινώνει την πρόσληψη τακτικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Π.), ενός (1) ατόμου στη θέση Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Παιδιατρική Νοσηλευτική».

 

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής:

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τις αιτήσεις τους σε θέσεις εκλογής ή εξέλιξης (αφού αυτοί έχουν προηγουμένως εγγραφεί στο ηλεκτρονικό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ), με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή διεύθυνση (https://apella.minedu.gov.gr).

Δικαιολογητικά που έχουν ήδη καταχωρίσει οι υποψήφιοι κατά την εγγραφή τους στο Γενικό Μητρώο και δε χρήζουν επικαιροποίησης, εξαιρούνται από την εκ νέου ηλεκτρονική υποβολή.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΠΕΛΛΑ : 00002194753

Πληροφορίες στο τηλ.: 2610 369130, στη Γραμματεία του Τμήματος Νοσηλευτικής

(που έχει έδρα στην Πάτρα).

 

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 08-03-2017 έως και 07-04-2017.

 

Περισσότερες πληροφορίες στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις:

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ΩΧΩΕ46914Γ-ΖΝ0/document

(ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ)

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ΩΙΧΩ46914Γ-ΡΧΛ/document

(ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ)

 

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας: Πρόσληψη Προσωπικού

 

Το Τμήμα Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής & Αγροτικού Περιβάλλοντος, της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών, του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, που εδρεύει στο Βόλο της Π.Ε. Μαγνησίας, της Περιφέρειας Θεσσαλίας, για την κάλυψη αναγκών του Τμήματος του εαρινού εξαμήνου του Ακαδ. Έτους 2016-2017, ανακοινώνει την πρόσληψη με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ, πλήρους ή μερικής απασχόλησης, υπό την αίρεση ότι θα διατεθούν οι αντίστοιχες πιστώσεις, για τη διεξαγωγή διδακτικού, επιστημονικού και οργανωτικού έργου που θα καθορίζεται και θα εξειδικεύεται αναλυτικά με τη σύμβαση πρόσληψης προσωπικού, διδασκόντων, επιστημόνων αναγνωρισμένου κύρους, κατόχων διδακτορικού διπλώματος ή εξαιρετικής τεχνικής εμπειρίας, για το μάθημα Ειδική Αμπελουργία.

 

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής:

Οι ενδιαφερόμενοι οι οποίοι μπορεί να είναι και πολίτες Κρατών-Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που έχουν τα προβλεπόμενα προσόντα και επιθυμούν να συνεργαστούν με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, θα πρέπει να υποβάλουν τη σχετική αίτηση με τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά στην ακόλουθη διεύθυνση (παράδοση Οίκοι):

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Σχολή Γεωπονικών Επιστημών, Τμήμα Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος, Γραμματεία, Φυτόκου, Τ.Κ. 384 46, Νέα Ιωνία Βόλου, Μαγνησία.

Πληροφορίες στο τηλ.: 24210 93155, φαξ: 24210 93144,

(αρμόδια κ. Τόλια- Μαριόλη Αθηνά).

 

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 07-02-2017 έως και 20-02-2017.

 

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ΩΔΓΦ469Β7Ξ-706/document

 

 

 

Κ.Ε.Π.ΠΕ.ΔΗ.Χ.-Κ.Α.Μ.: Πρόσληψη 1 ατόμου

 

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού και Περιβάλλοντος του Δήμου Χανίων – Κέντρο Αρχιτεκτονικής της Μεσογείου, που εδρεύει στα Χανιά της Π.Ε. Χανίων, της Περιφέρειας Κρήτης, για την υλοποίηση της Πράξης «ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ», στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΚΡΗΤΗ 2014 – 2020» – ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5 «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ», ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, διάρκειας από την υπογραφή της σύμβασης έως 30-6-2017, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος, ενός (1) ατόμου και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

1ΤΕ Νοσηλευτών-τριών, ΚΕΠΠΕΔΗΧ-ΚΑΜ (για τη στελέχωση της Δομής «Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων Δήμου Χανίων»), Δ. ΧΑΝΙΩΝ.

 

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής:

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣOX.4 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ταχ. διεύθυνση:

Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Δ. Χανίων – Κέντρο Αρχιτεκτονικής της Μεσογείου (ΚΕΠΠΕΔΗΧ-ΚΑΜ), Ακτή Ενώσεως και Πλατεία Κατεχάκη, Τ.Κ. 731 32, Χανιά, Κρήτη, (υπόψη κ. Βερναδάκη Θεανούς).

Πληροφορίες στο τηλ. 28210 34200.

 

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 17-02-2017.

 

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/6ΚΚ1ΟΚΩΗ-1Μ5/document

 

 

 

Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.: Πρόσληψη 1 ατόμου

 

Το Τμήμα Εκπαιδευτικών Μηχανολόγων Μηχανικών, της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, που εδρεύει στο Ηράκλειο Αττικής, της Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών, της Περιφέρειας Αττικής, ανακοινώνει την πρόσληψη τακτικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Π.), ενός (1) ατόμου στη θέση Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Θεωρητική και πειραματική μελέτη λειτουργίας εμβολοφόρων κινητήρων».

 

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής:

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τις αιτήσεις τους σε θέσεις εκλογής ή εξέλιξης (αφού αυτοί έχουν προηγουμένως εγγραφεί στο ηλεκτρονικό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ), με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή διεύθυνση (https://apella.minedu.gov.gr).

Δικαιολογητικά που έχουν ήδη καταχωρίσει οι υποψήφιοι κατά την εγγραφή τους στο Γενικό Μητρώο και δε χρήζουν επικαιροποίησης, εξαιρούνται από την εκ νέου ηλεκτρονική υποβολή.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΠΕΛΛΑ : 00002191221

Πληροφορίες στην ιστοσελίδα της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.: www.aspete.gr

 

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 08-03-2017 έως και 07-04-2017.

 

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/6ΡΤΙ46Ψ8ΧΙ-Δ2Υ/document

 

 

 

Ν.Π.Ι.Δ. «Ε.Ι.Π.»: Πρόσληψη 4 ατόμων

 

Το Ν.Π.Ι.Δ. «Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού, που εδρεύει στο Π. Ψυχικό της Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών, της Περιφέρειας Αττικής, για την κάλυψη εποχικών και παροδικών αναγκών που αφορούν τον προγραμματισμό και την οργάνωση της 14ης Διεθνούς Έκθεσης Βιβλίου Θεσσαλονίκης καθώς και των παράλληλων εκδηλώσεων και

εκθέσεων που διεξάγονται στο πλαίσιο αυτής, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση μίσθωσης έργου, μερικής απασχόλησης, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

1 Στέλεχος –Δημόσιες Σχέσεις και Γραμματειακή Υποστήριξη, 2 μήνες, Αθήνα

1 Στέλεχος – Διοργάνωση Φεστιβάλ Νέων Λογοτεχνών, 3 μήνες, Αθήνα

1 Στέλεχος – Διοργάνωση Φεστιβάλ Μετάφρασης, 3 μήνες, Αθήνα

1 Στέλεχος Δημοσιότητας, Προβολής και Επικοινωνίας, 4 μήνες, Αθήνα.

*Επισήμανση: Από 11 έως 14 Μαΐου 2017, που θα διεξαχθεί η 14 η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου στη Θεσσαλονίκη, όλο το προσωπικό θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα αν του ζητηθεί από το φορέα, να εργάζεται στη Θεσσαλονίκη.

Το Ίδρυμα Ελληνικού Πολιτισμού εφαρμόζει τις διατάξεις του Κεφαλαίου Β’ του ν. 4354/2015 (176/Α’) «Μισθολογικές ρυθμίσεις των υπαλλήλων του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) πρώτου και δεύτερου βαθμού, των Νομικών Προσώπων Δημοσίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), καθώς και των Δ.Ε.Κ.Ο. του κεφ. Α’ του ν. 3429/2005 (Α’ 314) και άλλες μισθολογικές διατάξεις.

 

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής:

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν σχετικό φάκελο με την Αίτηση Συμμετοχής/Υπεύθυνη Δήλωση (βρίσκεται στην ιστοσελίδα του Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού βλ. Νέα/Προκηρύξεις) και τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, για την απόδειξη προσόντων, των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους δικαιολογητικά, πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα (π.χ. βεβαιώσεις εργοδοτών, διπλώματα ξένων γλωσσών, πτυχία κλπ.),δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε ταχυδρομικά στη διεύθυνση: Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού, Στρατηγού Καλλάρη 50, Τ.Κ. 154 52, Παλαιό Ψυχικό, Αθήνα (Δευτέρα έως Παρασκευή 10.00π.μ.-14.00μ.μ.).

Eίναι δεκτά και απλά ευκρινή φωτοαντίγραφα από κάθε είδους έγγραφο δημόσιας αρχής ή από πρωτότυπες βεβαιώσεις οι οποίες φέρουν σφραγίδα επικύρωσης από δικηγόρο ή δημόσια αρχή.

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση για ένα συγκεκριμένο κωδικό αντικειμένου σύμβασης.

Όλοι οι ξενόγλωσσοι τίτλοι ξένων γλωσσών, σπουδών κλπ., καθώς και τυχόν ξενόγλωσσες βεβαιώσεις εργοδοτών, πρέπει να συνοδεύονται από την επίσημη μετάφραση τους στην ελληνική γλώσσα. Είναι δεκτές και απλές ευκρινείς φωτοτυπίες από πρωτότυπα πτυχία συνοδευόμενα από επίσημη μετάφραση στην ελληνική τα οποία φέρουν σφραγίδα επικύρωσης από δικηγόρο ή δημόσια αρχή.

Πληροφορίες στο τηλ.: 210 6776540, φαξ: 210 6727201 (10:00π.μ. – 14:00μ.μ.): (κ.κ. Ε. Σουκούρογλου, Π. Τριανταφύλλου).

 

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 17-02-2017, (ώρα 14.00μ.μ.).

 

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/7ΣΒΞ469ΗΙ5-ΝΦΧ/document

 

 

 

Τ.Ε.Ι. Α.Μ.Θ./Ε.Λ.Κ.Ε.: Πρόσληψη 1 ατόμου

 

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, που εδρεύει στην Καβάλα, της Π.Ε. Καβάλας, της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας-Θράκης, ανακοινώνει την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, τρίμηνης διάρκειας το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017, ενός (1) ατόμου στη θέση Εξωτερικού Συνεργάτη με αντικείμενο «την προετοιμασία εργαστηριακών ασκήσεων στο μάθημα «Διαχείριση και Συντήρηση Αστικού Πρασίνου» του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος του ΤΕΙ ΑΜΘ με τίτλο: “Σχεδιασμός και Διαχείριση Αστικού Περιβάλλοντος”.

Συγκεκριμένα, ο υποψήφιος θα πρέπει να διαθέτει εξειδικευμένες γνώσεις και σχετική εμπειρία στην απογραφή και παρακολούθηση του αστικού πρασίνου με καινοτόμες μεθόδους και σκοπό την εξάσκηση των μεταπτυχιακών φοιτητών σε ολοκληρωμένο πρότυπο σύστημα διαχείρισης πρασίνου (Urban Tree).

 

Υποβολή προτάσεων συμμετοχής:

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τις προτάσεις τους με τα απαραίτητα, κατά την πρόσκληση δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε ταχυδρομικά (αναγράφοντας τον αριθμό πρόσκλησης) στην παρακάτω διεύθυνση:

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας, Πρωτόκολλο της Γραμματείας, Άγιος Λουκάς, Τ.Κ. 654 04, Καβάλα, Ανατολική Μακεδονία-Θράκη.

Πληροφορίες στο τηλ.: 25210 60414.

 

Προθεσμία υποβολής προτάσεων: έως και 21-02-2017.

 

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/7ΦΖ4ΟΞΝΗ-ΛΘΣ/document

 

 

 

Κ.Ε.Σ.Ε.Ν/Μ/Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.: Πρόσληψη  4 ατόμων

Το Κέντρο Επιμόρφωσης Στελεχών Εμπορικού Ναυτικού/Μηχανικών, του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος –Ελληνικής Ακτοφυλακής, του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, που εδρεύει στον Άγιο Ιωάννη Ρέντη, της Π.Ε. Πειραιώς, της Περιφέρειας Αττικής, για την κάλυψη των αναγκών του εκπαιδευτικού έτους 2016-2017, λαμβάνοντας υπόψη σύμφωνα τις διατάξεις του π.δ.63/1974, της παρ. 3 του άρθρου 29 του Ν. 1943/91, όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 10 του Ν. 2026/1992 (ΦΕΚ Α’ 43), σε συνδυασμό με το 1ο εδάφιο της περίπτωσης β.β του άρθρου 24 και την περ. β της παρ. 2 του άρθρου 14 του ν.2190/1994 και με την υπ΄αριθμ. πρωτ.: 2901.02/42283/2016/19-5-2016 έγκριση ΥΝΑΝΠ/ΔΔΥ 1Ο, ανακοινώνει την πρόσληψη ωρομίσθιου προσωπικού στις θέσεις Καθηγητών, με ειδικότητες ως εξής:

2 Μηχανικοί Α’ τάξης Ε.Ν. και ελλείψει υποψηφίων με τα απαιτούμενα προσόντα, κάλυψη της θέσης από Μηχανολόγους Μηχανικούς και ελλείψει αυτών από Ναυπηγούς Μηχανολόγους Μηχανικούς.

1 Μηχανικός Α΄ τάξης Ε.Ν και ελλείψει υποψηφίων με τα απαιτούμενα προσόντα, κάλυψη της θέσης από Μηχ/γο – Μηχ/κό ή Ναυπηγό Μηχ/γο -Μηχ/κό.

1 Μηχανολόγος Μηχανικός.

Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να μην προβεί στην πρόσληψη του αριθμού προσωπικού που προκηρύσσεται, σε περίπτωση μεταβολής των εκπαιδευτικών αναγκών, εφόσον αιτιολογείται από το ΚΕΣΕΝ/Μ, χωρίς αυτό να εγείρει οποιαδήποτε απαίτηση από τους υποψηφίους.

 

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής:

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν ή να αποστείλουν την αίτηση με τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά (προβλεπόμενα κατά περίπτωση

πιστοποιητικά, βεβαιώσεις κ.λ.π.) ‘’ΣΥΣΤΗΜΕΝΑ – ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ή EXPRESS’’(κατά περίπτωση) στην ταχ. διεύθυνση:

Κέντρο Επιμόρφωσης Στελεχών Εμπορικού Ναυτικού/Μηχανικών (Κ.Ε.Σ.Ε.Ν./Μ), Φλέμιγκ 43, Τ.Κ. 182 33, Άγιος Ιωάννης Ρέντης, Αττική.

Πληροφορίες στα τηλ. 210 4810615 και 210 4810316 (εργάσιμες ημέρες και ώρες) καθώς και στη διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: [email protected].

Πληροφορίες στα τηλ.: 210 4810615 και 210 4810316 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, καθώς επίσης και στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου [email protected]

 

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 16-02-2017.

 

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/6Κ394653ΠΩ-ΚΘΘ/document

 

ΠΑ.Γ.Ν.Η.-Γ.Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ»: Πρόσληψη 8 ατόμων

 

Το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου-Γενικό Νοσοκομείο «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ», της 7ης Υ.ΠΕ. Κρήτης, που εδρεύει στο Ηράκλειο της Π.Ε. Ηρακλείου της Περιφέρειας Κρήτης, για την κάλυψη απρόβλεπτων και επειγουσών περιστάσεων για τις ανάγκες εστίασης και σίτισής του, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ , διάρκειας από την υπογραφή της σύμβασης και έως 24 μήνες, συνολικά οκτώ (8) ατόμων και ειδικότερα ανά κατηγορία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

3ΔΕ Μαγείρων, ΠΑΓΝΗ, ΗΡΑΚΛΕΙΟ

5ΥΕ Τραπεζοκόμων, ΠΑΓΝΗ, ΗΡΑΚΛΕΙΟ.

 

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής:

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣOX.4 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ταχ. διεύθυνση:

Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου – Γ.Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ», Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, Βούτες, Τ.Κ. 711 10, Ηράκλειο, Κρήτη,

(υπόψιν κ. κ. Μ. Νύκταρη και Μ. Σταρά).

Πληροφορίες στα τηλ. 2810 392079 και 2810 542067.

 

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 13-02-2017 έως και 22-02-2017.

 

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ΩΟΩ0469061-2ΧΜ/document

 

 

Αλεξάνδρειο Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης: Πρόσληψη 1 ατόμου

 

Το Τμήμα Μαιευτικής του Αλεξάνδρειου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού  Ιδρύματος Θεσσαλονίκης, που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, της Π.Ε. Θεσσαλονίκης, της Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας, για την κάλυψη διδακτικών αναγκών του, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ ή ανάθεση διδακτικού έργου με αντιμισθία για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017, ενός (1) ατόμου στη θέση Επιστημονικού Συνεργάτη, με γνωστικό αντικείμενο: «Νεογνολογία», (4 ώρες/εβδομάδα).

Οι συμβάσεις Επιστημονικών και Εργαστηριακών Συνεργατών 1 ακαδημαϊκό έτος (Ν. 2916/2001) και με πιθανή ανανέωση για (μέχρι) 2 ακόμη έτη.

 

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής:

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν την αίτηση (σε έντυπο του Τμήματος) με τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, τοποθετημένα σε πλαστικό φάκελο με έλασμα και αριθμημένα στη Γραμματεία του Τμήματος Μαιευτικής.

Πληροφορίες στο τηλ.: 2310 013845 (κ. Αγοραστού).

 

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 15-02-2017 έως και 06-03-2017.

 

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ΩΤΝΡ4691ΟΔ-ΟΕΟ/document

 

Δήμος Πλατανιά Χανίων: Πρόσληψη 2 ατόμων

 

Ο Δήμος Πλατανιά, που εδρεύει στο Γεράνι της Π.Ε. Χανίων της Περιφέρειας Κρήτης, για την υλοποίηση της Πράξης “Κέντρο Κοινότητας Δήμου Πλατανιά” στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΚΡΗΤΗ 2014 – 2020» – ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5 «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, ετήσιας διάρκειας με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης έως τη λήξη του Προγράμματος, συνολικά δύο (2) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής: 1ΠΕ ή ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών, για τη στελέχωση της Δομής «Κέντρο Κοινότητας Δ. Πλατανιά», Γεράνι.

1ΠΕ Ψυχολόγων, για τη στελέχωση της Δομής «Κέντρο Κοινότητας Δ. Πλατανιά», Γεράνι.

 

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής:

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣOX.5 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ταχ. διεύθυνση:

Δήμος Πλατανιά, Γραφείο Προσωπικού, Γεράνι, Τ.Κ. 730 14, Χανιά, Κρήτη, (υπόψη κ. Ιωάννη Τζανάκη).

Πληροφορίες στο τηλ. 28213 40015.

 

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 09-02-2017 έως και 20-02-2017.

 

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ΩΦ1ΡΩΞ5-5ΓΔ/document

 

 

Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας: Πρόσληψη 44 ατόμων

 

Το Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας της 6ης Υ.ΠΕ., που εδρεύει στην Π.Ε. Κέρκυρας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, για την κάλυψη απρόβλεπτων ή επειγουσών περιστάσεών του, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, διάρκειας από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και όχι πέραν της 31-12-2018, 8ωρης απασχόλησης, συνολικά σαράντα τεσσάρων (44) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

3ΥΕ Τραπεζοκόμων, Κέρκυρα

41ΥΕ Καθαριστών-τριών, Κέρκυρα.

Οι υποψήφιοι για την ειδικότητα ΥΕ Τραπεζοκόμων (κωδικός θέσεων 101), κατά την πρόσληψη θα υποβληθούν στις προβλεπόμενες ιατρικές εξετάσεις.

 

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής:

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣOX.4 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ταχ. διεύθυνση:

Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας, Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, Κοντόκαλι, Τ.Κ. 491 00, Κέρκυρα, (υπόψη κ. Μάνδυλα Μαγδαληνής).

Πληροφορίες στο τηλ. 26613 60453.

 

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 14-02-2017 έως και 23-02-2017.

 

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/7ΑΗΒ4690Β3-ΥΒΝ/document

Δ.Ε.Π.Ο.Κ.Α.Λ.: Πρόσληψη 1 ατόμου

 

Η Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Πολιτιστικής, Οικονομικής, Τουριστικής και Κοινωνικής Ανάπτυξης Δήμου Λευκάδας, που εδρεύει στη Λευκάδα της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, για την υλοποίηση της Δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» στο πλαίσιο Ευρωπαϊκού Προγράμματος στη ΔΕΠΟΚΑΛ, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, διάρκειας από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως τις 31-08-2017 με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης σε περίπτωση συνέχισης του Προγράμματος, ενός (1) ατόμου και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

1ΔΕ Κοινωνικών Φροντιστών, [(για τη στελέχωση της δομής Κέντρο Δημιουργικής

Απασχόλησης Παιδιών Με Αναπηρία (ΚΔΑΠ-ΜΕΑ)], Δ. Λευκάδας.

 

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής:

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣOX.4 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ταχ. διεύθυνση:

Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Πολιτιστικής, Οικονομικής, Τουριστικής και Κοινωνικής Ανάπτυξης Δήμου Λευκάδας, Διοικητήριο, Αντωνίου Τζεβελέκη & Υπ. Αθ. Κατωπόδη (Διοικητήριο), Τ.Κ. 311 00, Λευκάδα, (υπόψη κ. Αγγέλου Όλγας).

Πληροφορίες στο τηλ. 26453 60517.

 

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 11-02-2017 έως και 20-02-2017.

 

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ΩΗΨΛΟΕ4Ρ-ΒΟΔ/document

 

 

Τ.Ε.Ι. Α.Μ.Θ./Ε.Λ.Κ.Ε.: Πρόσληψη 2 ατόμων

 

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, που εδρεύει στην Καβάλα, της Π.Ε. Καβάλας, της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας-Θράκης, για την υποστήριξη του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο:  «Οικονομικά και Δίκαιο Επιχειρήσεων», ανακοινώνει την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, συνολικά δύο  (2) ατόμων στη θέση Εξωτερικών Συνεργατών, ως εξής:

ΘΕΣΗ 1: Διαχείριση της ιστοσελίδας του ΠΜΣ με αντικείμενο την εκτέλεση έργου υποστήριξης με τα παρακάτω παραδοτέα: διαχείριση της ιστοσελίδας του ΠΜΣ

(ανανέωση σελίδας, υλικού, ανακοινώσεων), διαχείριση της ηλεκτρονικής εκπαιδευτικής πλατφόρμας e-class του ΠΜΣ (κωδικοί φοιτητών και καθηγητών). Η χρονική διάρκεια της σύμβασης θα είναι από την υπογραφή της έως τις 31-12-2017.

ΘΕΣΗ 2: Τεχνική υποστήριξη- στελέχωση του ΠΜΣ με αντικείμενο την εκτέλεση έργου υποστήριξης με τα παρακάτω παραδοτέα: ενημέρωση φοιτητών ΠΜΣ, ενημέρωση καθηγητών ΠΜΣ, διοικητική και διαχειριστική υποστήριξη υλοποίησης του ΠΜΣ, συνεργασία με την τεχνική υποστήριξή του, υποστήριξη στο διοικητικό έργο των διευθυντών και των καθηγητών του ΠΜΣ, επεξεργασία ερωτηματολογίων αξιολόγησης ΠΜΣ, καταχώρηση πληροφοριών στο σπουδαστικό πρόγραμμα. Η χρονική διάρκεια της σύμβασης θα είναι από την υπογραφή της έως 31-10-2017.

 

Υποβολή προτάσεων συμμετοχής:

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν ή να αποστείλουν τις προτάσεις τους με τα απαραίτητα, κατά την πρόσκληση δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε ταχυδρομικά (αναγράφοντας τον αριθμό πρόσκλησης) στην παρακάτω διεύθυνση:

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας, Πρωτόκολλο της Γραμματείας, Άγιος Λουκάς, Τ.Κ. 654 04, Καβάλα, Ανατολική Μακεδονία-Θράκη.

Πληροφορίες στο τηλ.: 2510 462201.

 

Προθεσμία υποβολής προτάσεων: έως και 22-02-2017.

 

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/6Φ07ΟΞΝΗ-Ω66/document

 

 

Δήμος Δάφνης-Υμηττού: Πρόσληψη 2 ατόμων

 

Ο Δήμος Δάφνης-Υμηττού, που εδρεύει στη Δάφνη της Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών, της Περιφέρειας Αττικής, για την υλοποίηση του Υποέργου “Κέντρο Κοινότητας Δήμου Δάφνης-Υμηττού” της πράξης ‘’Κέντρα Κοινότητας’’ στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική 2014 – 2020» – ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ (09) «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ-ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ», ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, ετήσιας διάρκειας με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης έως τη λήξη του Προγράμματος, συνολικά δύο (2) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

 

1ΠΕ Ψυχολόγων, (για τη στελέχωση της Δομής «Κέντρο Κοινότητας Δ. Δάφνης-Υμηττού»), Δ. Δάφνης-Υμηττού 1ΠΕ Κοινωνικών Λειτουργών, (για τη στελέχωση της Δομής «Κέντρο Κοινότητας Δ. Δάφνης-Υμηττού»), Δ. Δάφνης-Υμηττού.

 

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής:

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣOX.5 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ταχ. διεύθυνση:

Δήμος Δάφνης-Υμηττού, Έλλης 16 & Κανάρη, Τ.Κ. 172 35, Δάφνη, Αθήνα,

(υπόψη κ.κ. Αθηνάς Χριστάκη και Δημήτρη Δημητράνζου).

Πληροφορίες στα τηλ. 213 2037835 και 213 2037870.

 

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 08-02-2017 έως και 17-02-2017.

 

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/7ΓΧ7Ω9Φ-ΛΔ1/document

 

 

 

Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας/Ε.Ε.&Ε.: Πρόσληψη 1 ατόμου

 

Ο Επιτροπή Εκπαίδευσης και Ερευνών, του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Θεσσαλίας, που εδρεύει στη Λάρισα, της Π.Ε. Λάρισας της Περιφέρειας Θεσσαλίας, για την στελέχωση του Γραφείου Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων του ΤΕΙ Θεσσαλίας στα πλαίσια του έργου «ERASMUS 103/Κινητικότητα φοιτητών και προσωπικού 2016-2018», ΕΛΚΕ 3877, ανακοινώνει την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, ετήσιας διάρκειας με δυνατότητα ανανέωσης, για την παροχή έργου από ένα (1) άτομο στη θέση Εξωτερικού Συνεργάτη με αντικείμενο:

«Η Διαχείριση, Διοικητική Υποστήριξη και Παρακολούθηση Έργων του Γραφείου Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας».

 

Υποβολή προτάσεων συμμετοχής:

Οι ενδιαφερόμενοι (μόνο φυσικά πρόσωπα) θα πρέπει να υποβάλουν την πρότασή τους με τα απαραίτητα, κατά την πρόσκληση δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε ταχυδρομικά  – σε σφραγισμένο φάκελο – με την ένδειξη:

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλίας,

Επιτροπή Εκπαίδευσης και Ερευνών, Πρωτόκολλο,

Νέα Κτίρια του Τ.Ε.Ι. Λάρισας, (Περιφ. Οδός Λάρισας-Τρικάλων)

Τ.Κ. 411 10, Λάρισα

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

για το ΕΡΓΟ «ERASMUS 103/Κινητικότητα φοιτητών και προσωπικού 2016-2018» (Αρ. Πρωτ. Πρόσκλησης: 221/06-02-2017 / ERASMUS).

 

Πληροφορίες στο τηλ.:2410 684734 (κ. Β. Κυριατζής) στο διαδικτυακό τόπο του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας http://www.teilar.gr/prokirixeis.php, καθώς και στο διαδικτυακό τόπο: www.diavgeia.gov.gr, (Ν. 3861/2010).

 

Προθεσμία υποβολής προτάσεων: έως και 22-02-2017 (ώρα 14.00μ.μ.).

 

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ΩΦΜΕ46914Κ-Δ5Μ/document

 

 

 

Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας/Ε.Ε.&Ε.: Πρόσληψη 1 ατόμου

 

Ο Επιτροπή Εκπαίδευσης και Ερευνών, του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Θεσσαλίας, που εδρεύει στη Λάρισα, της Π.Ε. Λάρισας της Περιφέρειας Θεσσαλίας, για την υποβοήθηση του διοικητικού έργου των Ε.Υ. της Καρδίτσας σε συνεργασία τους με την ΕΕΕ, για τη διαχείριση όλων των Προγραμμάτων που υλοποιούν, (ΕΛΚΕ 0001), ανακοινώνει την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, ετήσιας διάρκειας με δυνατότητα ανανέωσης, για την παροχή έργου από ένα (1) άτομο στη θέση Εξωτερικού Συνεργάτη με αντικείμενο:

«Έλεγχος για τη σωστή συμπλήρωση των διαφόρων εντύπων για τη διεξαγωγή ερευνητικών προγραμμάτων και προγραμμάτων κινητικότητας και τη διεκπεραίωσή τους στα αρμόδια Τμήματα της Ε.Ε. & Ε.»

Ο Εξωτερικός Συνεργάτης θα έχει έδρα την Καρδίτσα, αλλά θα κινείται και θα διεκπεραιώνει τη διοικητική διαδικασία που απαιτείται στη Λάρισα. Γι’ αυτό θα πρέπει να βρίσκεται δύο μέρες στη Καρδίτσα και τις υπόλοιπες στη Λάρισα.

 

Υποβολή προτάσεων συμμετοχής:

Οι ενδιαφερόμενοι (μόνο φυσικά πρόσωπα) θα πρέπει να υποβάλουν την πρότασή τους με τα απαραίτητα, κατά την πρόσκληση δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε ταχυδρομικά  – σε σφραγισμένο φάκελο – με την ένδειξη:

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλίας,

Επιτροπή Εκπαίδευσης και Ερευνών, Πρωτόκολλο,

Νέα Κτίρια του Τ.Ε.Ι. Λάρισας, (Περιφ. Οδός Λάρισας-Τρικάλων)

Τ.Κ. 411 10, Λάρισα.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

για το ΕΡΓΟ «Επιτροπή Εκπαίδευσης και Ερευνών ΤΕΙ Θεσσαλίας»

(Αρ. Πρωτ. Πρόσκλησης: 223/06-02-2017 / ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ).

Πληροφορίες στο τηλ.:2410 684734 (κ. Β. Κυριατζής) στο διαδικτυακό τόπο του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας http://www.teilar.gr/prokirixeis.php, καθώς και στο διαδικτυακό τόπο: www.diavgeia.gov.gr, (Ν. 3861/2010).

 

Προθεσμία υποβολής προτάσεων: έως και 22-02-2017 (ώρα 14.00μ.μ.).

 

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/7Ξ4Ψ46914Κ-Λ34/document

 

 

Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας/Ε.Ε.&Ε.: Πρόσληψη 1 ατόμου

 

Η Επιτροπή Εκπαίδευσης και Ερευνών, του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Θεσσαλίας, που εδρεύει στη Λάρισα, της Π.Ε. Λάρισας της Περιφέρειας Θεσσαλίας, για την παροχή έργου από εξωτερικό συνεργάτη για παροχή υπηρεσιών γραμματειακής υποστήριξης και διαχείρισης στα πλαίσια του έργου: «Απόκτηση ακαδημαϊκής διδακτικής εμπειρίας σε νέους επιστήμονες κατόχους διδακτορικού στο ΤΕΙ Θεσσαλίας», (ΕΛΚΕ 5210), ανακοινώνει την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, ετήσιας διάρκειας με δυνατότητα ανανέωσης, για την παροχή έργου από ένα (1) άτομο στη θέση Εξωτερικού Συνεργάτη με αντικείμενο:

«Η παροχή υπηρεσιών γραμματειακής υποστήριξης και διαχείρισης της Πράξης. Απόκτηση ακαδημαϊκής διδακτικής εμπειρίας σε νέους επιστήμονες κατόχους διδακτορικού στο ΤΕΙ Θεσσαλίας».

 

Υποβολή προτάσεων συμμετοχής:

Οι ενδιαφερόμενοι (μόνο φυσικά πρόσωπα) θα πρέπει να υποβάλουν την πρότασή τους με τα απαραίτητα, κατά την πρόσκληση δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε ταχυδρομικά  – σε σφραγισμένο φάκελο – με την ένδειξη:

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλίας,

Επιτροπή Εκπαίδευσης και Ερευνών, Πρωτόκολλο,

Νέα Κτίρια του Τ.Ε.Ι. Λάρισας, (Περιφ. Οδός Λάρισας-Τρικάλων)

Τ.Κ. 411 10, Λάρισα.

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

για το ΕΡΓΟ «Απόκτηση ακαδημαϊκής διδακτικής εμπειρίας σε νέους επιστήμονες κατόχους διδακτορικού στο ΤΕΙ Θεσσαλίας»

(Αρ. Πρωτ. Πρόσκλησης: 222/06-02-2017 / ΑΚΑΔΗΜΑЇΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ).

Πληροφορίες στο τηλ.:2410 684734 (κ. Β. Κυριατζής) στο διαδικτυακό τόπο του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας http://www.teilar.gr/prokirixeis.php, καθώς και στο διαδικτυακό τόπο: www.diavgeia.gov.gr, (Ν. 3861/2010).

 

Προθεσμία υποβολής προτάσεων: έως και 22-02-2017 (ώρα 14.00μ.μ.).

 

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/Ω6ΙΑ46914Κ-ΨΚΘ/document

 

 

Ε.Κ.Τ.: Πρόσληψη 1 ατόμου

 

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, που εδρεύει στην Αθήνα της Περιφέρειας Αττικής, στο πλαίσιο των χρηματοδοτούμενων από την ΕΕ έργων που υλοποιεί το ΕΚΤ, με αντικείμενο τη συμμετοχή σε επικοινωνιακές δράσεις & συμβουλευτικές υπηρεσίες στο πλαίσιο χρηματοδοτούμενων έργων, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, εξάμηνης διάρκειας, ενός (1) ατόμου και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

1ΠΕ  Τομέα Επικοινωνίας & Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης ή των Διεθνών/Ευρωπαϊκών Σπουδών.

 

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής:

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την Αίτηση συμπληρωμένη με τα στοιχεία του υποψηφίου και τον κωδικό της θέσης για την οποία εκδηλώνει το ενδιαφέρον του και διαθέτει τα απαιτούμενα προσόντα με την Υπεύθυνη Δήλωση και το Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα, κατά την προκήρυξη, κατά προτίμηση ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας http://www.ekt.gr/tenders.

Στην περίπτωση ηλεκτρονικής υποβολής, η αίτηση συμπληρώνεται online και υποβάλλεται, αφού εισαχθούν ως συνημμένα αρχεία:

α. το βιογραφικό σημείωμα και

β. η υπεύθυνη δήλωση υπογεγραμμένη από τον υποψήφιο είτε σαρωμένη ολόκληρη σε μορφή pdf ή jpg είτε σε μορφή αρχείου επεξεργαστή κειμένου (.odt ή .doc/.docx) με ενσωματωμένη σαρωμένη υπογραφή.

Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής, οι υποψήφιοι πρέπει να συμπεριλάβουν στο φάκελο την αίτηση, την υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση και το βιογραφικό σημείωμα σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή (CD).

(Η αίτηση είναι διαθέσιμη στον δικτυακό τόπο του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης http://www.ekt.gr/tenders).

Πληροφορίες στο τηλ.: 210 7273903, (11.00π.μ.-14.00μ.μ.), (αρμόδια κ. Β.Τσιαντή,  Λ. Βασ. Κωνσταντίνου 48, Τ.Κ. 116 35, Αθήνα, 6ος όροφος), ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση: [email protected]

 

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 21-02-2017.

 

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/6Ζ4Ρ469ΗΕΠ-ΘΨ6/document

 

 

Π.Ε. Βοιωτίας: Πρόσληψη 2 ατόμων

 

Η Π.Ε. Βοιωτίας που εδρεύει στη Λιβαδειά, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, για την κάλυψη κατεπειγουσών εκτάκτων και εποχικών αναγκών της, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, δίμηνης διάρκειας,  συνολικά δύο (2) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

1ΤΕ Επαγγελμάτων Υγείας και Προνοίας (Επόπτης Δημόσιας Υγείας)

1ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων.

 

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής:

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτησή τους (χορηγούμενη από την Υπηρεσία) με τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά στην ταχ. διεύθυνση:

Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας, Διεύθυνση Διοικητικού-Οικονομικού, 3ος όροφος, Φίλωνος 35-39, Τ.Κ. 321 31, Λιβαδειά, Βοιωτία.

 

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 13-02-2017 έως και 17-02-2017

(εργάσιμες ημέρες και ώρες).

 

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/Ω9Τ87ΛΗ-Ω62/document

 

 

 

Γ.Γ.ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ Ε.Ε.: Πρόσληψη 1 ατόμου

 

Η Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου της Ε.Ε., σύμφωνα με το Α.Π.474/25-1-2017 έγγραφο της Μ.Ε.Α. στην Ε.Ε., ανακοινώνει την πρόσληψη ενός (1) ατόμου στη θέση Διευθυντή διαχείρισης πληροφοριών και γνώσεων.

 

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής:

Η Προκήρυξη με στοιχεία (CONS/AD/128) είναι δημοσιευμένη στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2017/C 25A /01).

 

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 15-02-2017.

 

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/Ω5ΡΓ465ΧΘΨ-ΔΩΚ/document

 

 

 

 

Δήμος Ηλιούπολης: Πρόσληψη 4 ατόμων

 

Ο Δήμος Ηλιούπολης, που εδρεύει στην Ηλιούπολη της Π.Ε. Κεντρικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής, για την υλοποίηση των υποέργων «Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Ηλιούπολης» και «Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Ηλιούπολης» της Πράξης «Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Ηλιούπολης», στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική 2014-2020» – ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ (9) – ΤΙΤΛΟΣ: «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο» στο Δήμο, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, ετήσιας διάρκειας με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης έως τη λήξη του Προγράμματος, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

1ΠΕ Διοικητικού (Αμιγώς Διοικητικού), για τη στελέχωση της Δομής – Υποέργου

«Κοινωνικό Παντοπωλείο Δ. Ηλιούπολης», Ηλιούπολη

1ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού, για τη στελέχωση της Δομής – Υποέργου

«Κοινωνικό Παντοπωλείο Δ. Ηλιούπολης», Ηλιούπολη

1ΠΕ Φαρμακοποιών, για τη στελέχωση της Δομής – Υποέργου

«Κοινωνικό Φαρμακείο Δ. Ηλιούπολης», Ηλιούπολη

1ΠΕ Κοινωνικών Λειτουργών, για τη στελέχωση της Δομής – Υποέργου

«Κοινωνικό Φαρμακείο Δ. Ηλιούπολης», Ηλιούπολη.

 

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής:

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣOX.5 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ταχ. διεύθυνση:

Δήμος Ηλιούπολης, Τμήμα Προσωπικού και Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, Σοφοκλή Βενιζέλου και Πρωτόπαπα, Τ.Κ. 163 10, Ηλιούπολη,

(υπόψη κ. Κόκκορη Χριστίνας.

Πληροφορίες στο τηλ.: 210 9970040.

 

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 09-02-2017 έως και 20-02-2017.

 

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/6ΟΓΕΩΡΥ-2ΑΒ/document

Τ.Ε.Ι. Δ. Μακεδονίας: Πρόσληψη  12 ατόμων

 

Το Τεχνολογικό και Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δ. Μακεδονίας, που εδρεύει στην Κοζάνη της Π.Ε. Κοζάνης, της Περιφέρειας Δ. Μακεδονίας, ανακοινώνει την πρόσληψη τακτικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού, συνολικά δώδεκα (12) ατόμων στη Βαθμίδα Επίκουρου Καθηγητή, ως εξής:

Α)ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗΝ ΚΟΖΑΝΗ

1 Επίκουρος Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: «Διοικητική Λογιστική».

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ «ΑΠΕΛΛΑ» : 00002199608

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΑ ΓΡΕΒΕΝΑ

1 Επίκουρος Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: «Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη».

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ «ΑΠΕΛΛΑ» : 00002199829

1 Επίκουρος Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: «Εφαρμοσμένη Οικονομική»

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ «ΑΠΕΛΛΑ» : 00002200018

Β)ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Τ.Ε. ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑ

1 Επίκουρος Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: «Μάρκετινγκ με Έμφαση στην Επικοινωνία των Καταναλωτών»

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ «ΑΠΕΛΛΑ» : 00002200208

1 Επίκουρος Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: «Μ.Μ.Ε. και Πολιτική: Θεσμικά και Κοινωνικά Ζητήματα»

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ «ΑΠΕΛΛΑ» : 00002200383

1 Επίκουρος Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: «Επικοινωνία με Έμφαση στις Δημόσιες Σχέσεις»

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ «ΑΠΕΛΛΑ» : 00002200486

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Τ.Ε.

ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗΝ ΚΟΖΑΝΗ

1 Επίκουρος Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: «Βελτιστοποίηση ιδιοτήτων μεταλλικών υλικών χύτευσης για μηχανολογικές και βιοϊατρικές εφαρμογές»

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ «ΑΠΕΛΛΑ» : 00002200731

1 Επίκουρος Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: «Τρισδιάστατη (3D) μοντελοποίηση και προσομοίωση αντικειμένων με μεθόδους αντίστροφης μηχανολογίας»

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ «ΑΠΕΛΛΑ» : 00002200934

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑ

1 Επίκουρος Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: «Κατανεμημένα Υπολογιστικά Συστήματα και Επικοινωνίες Δεδομένων»

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ «ΑΠΕΛΛΑ» : 00002201096

Γ)ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗΝ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ

1 Επίκουρος Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: «Μαιευτική/ Γυναικολογία με έμφαση στη Γυναικολογική Ογκολογία»

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ «ΑΠΕΛΛΑ» : 00002201303

1 Επίκουρος Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο:

«Μαιευτική Φροντίδα – Φυσικός Τοκετός»

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ «ΑΠΕΛΛΑ» : 00002201462

1 Επίκουρος Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: «Νοσηλευτική»

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ «ΑΠΕΛΛΑ» : 00002201633.

 

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής:

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τις αιτήσεις τους σε θέση εκλογής ή εξέλιξης (αφού αυτοί έχουν προηγουμένως εγγραφεί στο ηλεκτρονικό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ), μαζί με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά ηλεκτρονικά και σε ένα αντίγραφο έντυπης μορφής στη Γραμματεία του Τμήματος. Δικαιολογητικά που έχουν ήδη καταχωρίσει οι υποψήφιοι κατά την εγγραφή τους στο

γενικό μητρώο και δε χρήζουν επικαιροποίησης, εξαιρούνται από την εκ νέου ηλεκτρονική υποβολή.

Πληροφορίες στις Γραμματείες των Τμημάτων (όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες):

 • Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής με έδρα την Κοζάνη : τηλ. 24610 68222
 • Διοίκηση Επιχειρήσεων με έδρα τα Γρεβενά: τηλ. 24620 61600-1
 • Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας Τ.Ε. με έδρα την Καστοριά : τηλ. 24670

87060-2

 • Μηχανολόγων Μηχανικών και Βιομηχανικού Σχεδιασμού Τ.Ε. με έδρα την

Κοζάνη : τηλ. 24610 68239 – 68225

 • Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. με έδρα την Καστοριά : τηλ. 24670 87060-2
 • Μαιευτικής με έδρα την Πτολεμαϊδα : τηλ. 24630 55303-4.

 

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 23-02-2017 έως και 24-03-2017.

 

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ΩΦ5Ο46914Β-ΖΟΗ/document

 

 

 

Ν.Π.Δ.Δ. «Ο.Ν.Α.Δ.Ε.Α.»: Πρόσληψη 1 ατόμου

 

Το Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός, Νεολαίας & Άθλησης Δ. Ελληνικού-Αργυρούπολης, που εδρεύει στην Αργυρούπολη της Π.Ε. Νοτίου Τομέα, της Περιφέρειας Αττικής, με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου: «Κάλυψη αναγκών του Οργανισμού», ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση μίσθωσης έργου, διάρκειας έως 12 μήνες, ενός (1) ατόμου και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

1ΠΕ Καθηγητών Φ. Αγωγής με ειδικότητα στην Κολύμβηση, ΝΠΔΔ «ΟΝΑΔΕΑ».

 

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής:

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΜΕ.4 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ταχ. διεύθυνση:

Οργανισμός Νεολαίας & Αθλητισμού Δήμου Ελληνικού – Αργυρούπολης «Γρηγόρης Λαμπράκης», (Δημοτικό Κολυμβητήριο), Τριπόλεως 6 & Λ. Κύπρου, Τ.Κ. 164 52, Αργυρούπολη, (υπόψιν κ. Καρατζά Τατιάνας).

Πληροφορίες στα τηλ.: 210 9600639 – 210 9624042.

 

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 09-02-2017 έως και 20-02-2017.

 

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/Ω3ΠΜΟΕΔ5-ΩΓΛ/document

 

 

Ε.Μ.Π./Ε.Λ.Κ.Ε.: Πρόσληψη 2 ατόμων

 

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, που εδρεύει στην Αθήνα της Περιφέρειας Αττικής στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Horizontal Communication & Capitalization project for the innovation in Blue Growth at Mediterranean level (InnoBlueGrowth)», με κωδικό ΕΔΕΙΛ 63/2153 και Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθ. Ιωάννη Χατζηγεωργίου, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και εθνικούς πόρους, ανακοινώνει τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου ΙΔΟΧ, διάρκειας από την ολοκλήρωση της διαδικασίας έως τη λήξη του έργου, με την πρόσληψη συνολικά δύο (2) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

1 Ναυπηγός Μηχ/γος Μηχ/κός

1 Οικονομολόγος.

 

Υποβολή προτάσεων συμμετοχής:

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τις προτάσεις  τους (σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα) με τα απαραίτητα, κατά την πρόσκληση, δικαιολογητικά, σε κλειστό φάκελο, είτε αυτοπροσώπως, είτε ταχυδρομικώς αποκλειστικά με συστημένη επιστολή, στην ταχ. διεύθυνση:

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας

Πρωτόκολλο,

Ηρώων Πολυτεχνείου 9,

Τ.Κ. 157 80, Πολυτεχνειούπολη, Ζωγράφου.

Πληροφορίες στο τηλ.:+30- 210  7721105 (11.00π.μ. – 17.00μ.μ.) ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected].

 

 

Προθεσμία υποβολής προτάσεων: έως και 01-03-2017.

 

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/69ΔΔ46ΨΖ-ΥΚΒ/document

 

 

Πλήρωση μιας (1) θέσεως Καθηγητή στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο

 

Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο ανακοινώνει ότι δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η προκήρυξη για την πλήρωση μιας (1) θέσεως Καθηγητή ως εξής:

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΦΕΚ 1419/30-12-2016, τ. Γ΄

Μία (1) θέση Καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή

με γνωστικό αντικείμενο «Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων και Καινοτομίας»

ΑΔΑ: 79ΛΠ46Ψ8ΝΨ-ΝΓΒ, Κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: 00002204385

Γραμματεία Τμήματος Πληροφορικής

Διεύθυνση: Πλατεία Τσιριγώτη 7, 491 00 Κέρκυρα

Αρμόδιος υπάλληλος: κα Έλενα Λάσκαρι

τηλ.: 26610/87763-1-0

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν μέχρι και τις 10-03-2017, αίτηση υποψηφιότητας στο ηλεκτρονικό σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης διαδικασιών εκλογής και εξέλιξης καθηγητών καθώς και κατάρτισης και τήρησης μητρώων εσωτερικών και εξωτερικών μελών ΑΠΕΛΛΑ (http://apella.minedu.gov.gr) συνοδευόμενη από όλα τα απαραίτητα για την κρίση δικαιολογητικά.   Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται,  αυτοπροσώπως ή με συστημένη επιστολή, και σε ένα αντίτυπο έντυπης μορφής το οποίο θα βρίσκεται στη Γραμματεία του Τμήματος, όπου μπορούν να απευθύνονται οι ενδιαφερόμενοι για περισσότερες πληροφορίες.

 

 

 

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών- Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας

 

O Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΓΠΑ) στο πλαίσιο υλοποίησης της Δράσης με τίτλο: «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες κατόχους Διδακτορικού» (ΟΠΣ: 5001399, Κωδ. ΕΛΚΕ: 880001) του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και με Επιστημον. Υπεύθ. τον κ. Σταύρο Ζωγραφάκη, Αναπλ. Καθηγητή και Αναπλ. Πρύτανη του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΓΠΑ), προτίθεται να εντάξει στην παραπάνω Δράση για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 νέους Επιστήμονες κατόχους Διδακτορικού Διπλώματος Ειδίκευσης σε μία θέση ανά μάθημα προπτυχιακού προγράμματος σπουδών.

Στο ανωτέρω πλαίσιο, ο ΕΛΚΕ ΓΠΑ προσκαλεί κατόχους διδακτορικού διπλώματος να καταθέσουν Πρόταση Σχεδιαγράμματος Διδασκαλίας για τα μαθήματα τα οποία έχουν οριστεί ανά Τμήμα σύμφωνα με τον παρακάτω Πίνακα Μαθημάτων.

ΤΜΗΜΑ        ΜΑΘΗΜΑ     ΘΕΣΕΙΣ

ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥ •         Εφαρμογές Η/Υ στην Επεξεργασία Τροφίμων

 • Τεχνολογία προϊόντων ζωικής προέλευσης          1

ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Στατιστική Ανάλυση Δεδομένων με Χρήση Η/Υ 1

ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ     Καλλωπιστικά Φυτά          1

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ          Στρωματογραφία – Γεωμορφολογία        1

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 1. Αίτηση συμμετοχής ανά πρόταση σχεδιαγράμματος διδασκαλίας

μαθήματος

 1. Υπεύθυνη Δήλωση για τις απαιτούμενες προϋποθέσεις προσωπικής κατάστασης
 2. Υπεύθυνη Δήλωση (Παράρτημα Γ΄)
 3. Ευκρινή φωτοτυπία Πιστοποιητικού Διδακτορικού Διπλώματος Ειδίκευσης από Ίδρυμα του εσωτερικού ή του εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ
 4. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα στα ελληνικά

 

 

Η υποβολή των προτάσεων και λοιπών δικαιολογητικών από τους ενδιαφερόμενους θα γίνεται στον ΕΛΚΕ του Γ.Π.Α, 3ος όροφος, Κτιρίου Εντομολογίας του ΓΠΑ, Ιερά Οδός 75, 11855 Βοτανικός Αθήνα (Δευτ. έως Παρ. εκτός Πέμ. και ώρες 12:00 – 14:00) ή ταχυδρομικά. Εμπρόθεσμες θεωρούνται οι προτάσεις που θα παραλειφθούν μέχρι την παραπάνω οριζόμενη ημερομηνία και ώρα. Στην περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή αποστολής με ταχυμεταφορά, ο ΕΛΚΕ ΓΠΑ ουδεμία ευθύνη φέρει για τον χρόνο και το περιεχόμενο των φακέλων της πρότασης που θα αποσταλούν.

Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης πρότασης: Τετάρτη 1 Μαρτίου 2017 και ώρα 14:00

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται σε κα Ευαγ. Αθανασοπούλου ΕΛΚΕ ΓΠΑ (τηλ. 210 5294925, email [email protected] ) και στην κα Ό. Δεφίγγου, ΕΛΚΕ ΓΠΑ ( τηλ. 210 5294926, email: [email protected] ).

Περισσότερες πληροφορίες στη διεύθυνση: https://diavgeia.gov.gr/doc/Ω1Θ046Ψ8Ζ6-ΛΛΥ

 

Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου για την υλοποίηση της πράξης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» στο πλαίσιο Ευρωπαϊκού Προγράμματος

 

Το Ν.Π.Δ.Δ. «1ος ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΝΗΣΟΥ ΤΗΛΟΥ» ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1) ατόμου για την υλοποίηση της πράξης «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ», στο πλαίσιο Ευρωπαϊκού Προγράμματος, στο Ν.Π.Δ.Δ. «1ος Δημοτικός Βρεφονηπιακός Σταθμός Νήσου Τήλου», που εδρεύει στην Τήλο Ν. Δωδεκανήσου.

Ειδικότητα: ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ

Διάρκεια σύμβασης: Από την υπογραφή της σύμβασης έως  31-08-2017, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος

Τίτλος σπουδών και λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα: Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Βρεφονηπιοκομίας ή Προσχολικής Αγωγής ΤΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 20/02/2017

Περισσότερες πληροφορίες στη διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΓΖ8ΩΗΩ-Υ6Λ

 

Πρόσκληση  για την άσκηση υποψηφίων δικηγόρων στην Περιφέρεια Αττικής

 

Προσκαλούνται υποψήφιοι δικηγόροι που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν μέρος της άσκησής τους στο Αυτοτελές Τμήμα Νομικής Υποστήριξης της Περιφέρειας Αττικής, για διάρκεια έξι (6) μηνών, να υποβάλουν την αίτησή τους εντός δέκα (10) ημερών από την επομένη της ημερομηνίας ανάρτησης της παρούσας πρόσκλησης (13 Φεβρουαρίου 2017) στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής (patt.gov.gr), ήτοι έως και την 23η Φεβρουαρίου 2017.

Οι ενδιαφερόμενοι, προκειμένου να πραγματοποιήσουν την άσκησή τους στο Αυτοτελές Τμήμα Νομικής Υποστήριξης της Περιφέρειας Αττικής, πρέπει: α) να είναι εγγεγραμμένοι σε οικείο Δικηγορικό Σύλλογο του Νομού Αττικής, ήτοι στο Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών ή στο Δικηγορικό Σύλλογο Πειραιώς ή β) να έχουν καταθέσει αίτηση και τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά για την εγγραφή τους στους ως άνω Συλλόγους και να μην έχουν λάβει ακόμα αριθμό μητρώου, επειδή εκκρεμεί η αποδοχή της αίτησής τους ή γ) να πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις για εγγραφή στους ως άνω Συλλόγους και, εφόσον επιλεγούν, να εγγράφονται ταυτόχρονα με την έναρξη της άσκησής τους στην Περιφέρεια Αττικής.

Οι αιτήσεις των υποψηφίων υποβάλλονται είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, ώρες: 08:00- 14:00 είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας, στην ακόλουθη διεύθυνση: Περιφέρεια Αττικής, Λ. Συγγρού 80- 88, Αθήνα, Τ.Κ. 11741, απευθύνοντάς στη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού, υπόψη κ. Καραγιάννη ή κ. Γρηγορόπουλου (τηλ. επικοινωνίας: 2132065053, 2132065167). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς, το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησης της παρούσας στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Εκπαίδευσης Προσωπικού της Περιφέρειας Αττικής, επί της Λ. Συγγρού 80- 88, Αθήνα, Τ.Κ. 11741 (αρμόδιοι υπάλληλοι: Σ. Καραγιάννη, Η. Γρηγορόπουλος, τηλ. επικοινωνίας: 2132065053, 2132065167, ώρες: 08:00- 14:00).

Περισσότερες πληροφορίες στη διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/doc/7ΗΧΑ7Λ7-Η5Ω

Νομός Καρδίτσας, Δήμος  Παλαμά – Πρόσληψη εργατικού και τεχνικού προσωπικού για το μήνα Φεβρουάριο

 

Ο Δήμος Παλαμά θα προσλάβει, εργατικό προσωπικό για απασχόληση μέχρι και πέντε ημερομίσθια κατ΄ άτομο για το μήνα ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ, προς κάλυψη πρόσκαιρων ή εποχικών ή κατεπειγουσών αναγκών των υπηρεσιών ως κάτωθι:

Ειδικότητα: ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ

Αριθμός ατόμων: Είκοσι (20)

Αριθμός Ημερομισθίων: Πέντε (5)

ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

 1. Να έχουν απολυτήριο τίτλο Δημοτικού Σχολείου τουλάχιστον. 2. Να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και να μην υπερβαίνουν το 65ο.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 1. Αίτηση (Να αναφέρεται ο ΑΜΚΑ, ΑΦΜ, Αριθμός Μητρώου ΙΚΑ).
 2. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων αστυνομικής ταυτότητας.
 3. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.
 4. Τίτλος-πιστοποιητικό σπουδών.
 5. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου (Υπηρεσιακή Αυτεπάγγελτη αναζήτηση).
 6. Οι υποψήφιοι πρέπει είτε να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις είτε να έχουν απαλλαγεί νομίμως από αυτές (Προσκόμιση πιστοποιητικού Στρατολογικής Κατάστασης).

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτηση και τα δικαιολογητικά στο γραφείο Πρωτοκόλλου-Προσωπικού του Δήμου Παλαμά (Δ/νση: Β. Παπακυρίτση 4, 1ος όροφος Δημοτικού Κατ/τος, αριθμ. τηλ: 2444350123) εντός προθεσμίας οκτώ (08) ημερών, από την επομένη της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων το Δημοτικού Καταστήματος, ήτοι από Παρασκευή 10.02.2017 έως και Παρασκευή 17.02.2017.

Περισσότερες πληροφορίες στη διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΨΙΓΩΞΛ-1Δ7

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών -Σχολή Επιστημών της  Αγωγής- Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην προσχολική αγωγή

 

Η Συνέλευση του Τμήματος Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία του Πανεπιστημίου Αθηνών στην 6η συνεδρίαση της 15ης-12-2016, λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις της παρ.3, άρθ. 28 του ν. 4386/2016, του άρθρου 5 του Π.Δ. 407/80, της παρ. 6, άρθ. 80 του ν. 4009/11, την Υ.Α. Φ.125.5/7/15585/Ζ2/22-9-2016 και την από 18/10/2016 απόφαση της Πανεπιστημιακής Συγκλήτου, αποφάσισε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη διδακτικού προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου προκειμένου να καλυφθούν εκπαιδευτικές ανάγκες του Τμήματος κατά το εαρινό εξάμηνο ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 για τη διδασκαλία των μαθημάτων:

 • Στοιχεία και τεχνικές των εικαστικών τεχνών (Κ.Α. 82608)
 • Εισαγωγή στη χρήση φωτογραφίας (Κ.Α. 82617)
 • Έννοιες φυσικών επιστημών Ι (Κ.Α. 82502)
 • Ανάπτυξη του παιδιού ΙΙ (Κ.Α. 82222)

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους στη Γραμματεία του Τμήματος (Ναυαρίνου 13α κτίριο Ν. Χημείου Τ.Κ. 106 80 ΑΘΗΝΑ) από 9 Φεβρουαρίου 2017 έως 16 Φεβρουαρίου 2017, κατά τις εργάσιμες ημέρες (Δευτέρα – Παρασκευή) ώρες 10:30-13:30 μαζί με τα ακόλουθα δικαιολογητικά αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή:

 1. Αίτηση υποψηφιότητας (επισυνάπτεται έντυπο)
 2. Επικυρωμένα αντίγραφα των τίτλων σπουδών (σε περίπτωση τίτλων ΑΕΙ του εξωτερικού θα πρέπει να υποβληθούν και οι βεβαιώσεις ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ)
 3. Βιογραφικό σημείωμα
 4. Αναλυτικό υπόμνημα επιστημονικών δημοσιευμάτων καθώς και τα δημοσιεύματα.

Οι ενδιαφερόμενοι που καταθέτουν αίτηση και κατέχουν ήδη άλλη θέση στο δημόσιο οφείλουν να το δηλώσουν.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος, 210-3688043, 210-3688063, e-mail: [email protected], [email protected]

Περισσότερες πληροφορίες στη διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΜΞΖ46ΨΖ2Ν-Ζ4Ε

 

Ανακοίνωση – Πρόσκληση για την πλήρωση μιας (1) θέσης Προϊσταμένου της Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Επιτροπής Ανταγωνισμού

Προκηρύσσεται η πλήρωση μιας (1) θέσης Προϊσταμένου Διεύθυνσης Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού της Επιτροπής Ανταγωνισμού (η οποία εδρεύει στην οδό Κότσικα 1Α, Αθήνα, Τ.Κ. 10434), με βάση τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν.3959/2011 περί προστασίας του ελεύθερου ανταγωνισμού (ΦΕΚ 93/τ. Α΄/20.4.2011), όπως ισχύει και του Π.Δ. 76/2012 «Οργανισμός της Επιτροπής Ανταγωνισμού» (ΦΕΚ 132/τ. Α΄/14.2.2006), όπως ισχύει.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης υποψηφιότητας έχουν όσοι πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις της προκήρυξης.

Ι. ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

(πρέπει να συντρέχουν τόσο κατά την τελευταία ημέρα της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων όσο και κατά την πρόσληψη)

Οι υποψήφιοι πρέπει :

α. Να είναι Έλληνες πολίτες.

β. Να έχουν την υγεία που απαιτείται για την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης.

γ. Να μην έχουν κώλυμα διορισμού.

δ. Οι άνδρες να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις.

Διευκρινίσεις και λεπτομέρειες για τα ανωτέρω αναφέρονται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ.

Β. ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

Για την πλήρωση της θέσης Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης απαιτούνται τα εξής:

α) Τίτλος σπουδών Οικονομικών ή Πολιτικών Επιστημών ή Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Νομικής ή Πληροφορικής ελληνικού ΑΕΙ ή αναγνωρισμένος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής.

β) Επαγγελματική εμπειρία σε συναφή προς το αντικείμενο της Διεύθυνσης θέματα, στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα, τουλάχιστον δέκα (10) ετών εφόσον διαθέτει πανεπιστημιακό τίτλο ή οκτώ (8) ετών εφόσον διαθέτει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών ή έξι (6) ετών εφόσον διαθέτει διδακτορικό τίτλο σπουδών.

γ) Άριστη γνώση της ελληνικής και της αγγλικής γλώσσας.

δ) Εμπειρία διοίκησης στον ιδιωτικό ή δημόσιο τομέα.

Τα προσόντα των Προϊσταμένων που απαιτούνται κατά τις ανωτέρω παραγράφους, αποδεικνύονται κατά τα προβλεπόμενα στο Π.Δ. 50/2001, όπως ισχύει.

Γ. ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ

Οι υποψήφιοι, πρέπει, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δώδεκα (12) ημερών από την επομένη της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας στον ημερήσιο τύπο, να υποβάλουν (αυτοπροσώπως ή με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο) ή να ταχυδρομήσουν με απόδειξη, στη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού (Ταχ. Δ/νση: Κότσικα 1Α και 28ης Οκτωβρίου, ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 104 34) τα κάτωθι:

1) Αίτηση – υποψηφιότητα (που επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 ν.1599/1986), με πλήρη στοιχεία επικοινωνίας (διεύθυνση, τηλέφωνο, τηλεομοιότυπο, ηλεκτρονική διεύθυνση). Διαθέσιμο υπόδειγμα: www.epant.gr.

2) Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.

3) Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του αστυνομικού δελτίου ταυτότητας.

3) Ευκρινή φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών και βεβαιώσεων, από τα οποία να προκύπτουν τα αναγκαία γενικά και ειδικά προσόντα.

4) Πιστοποιητικό Υπηρεσιακών Μεταβολών από την Υπηρεσία του στην περίπτωση που ο υποψήφιος ανήκει στο Δημόσιο Τομέα, όπως αυτός ορίζεται από το άρθρο 51 του ν. 1892/1990 (ΦΕΚ Α΄ 101).

Περισσότερες πληροφορίες στη διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/doc/Ω8Τ1ΙΜΞ-ΒΣ1

 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης – Προκήρυξη Eπιλογής Υποψηφίων για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής

 

Το Τμήμα Χημείας του ΑΠΘ, για το εαρινό εξάμηνο 2016-2017, καλεί τους ενδιαφερομένους για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής να υποβάλουν αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος (ώρα 12:00-13:30).

Δικαίωμα αίτησης έχουν κάτοχοι Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) οι οποίοι έχουν τίτλο βασικών σπουδών στη Χημεία ή κάτοχοι ΜΔΕ στη Χημεία ή σε συναφείς προς το γνωστικό αντικείμενο μιας των Κατευθύνσεων του ΜΔΕ του Τμήματος Χημείας επιστήμες, ο οποίος χορηγείται από Ελληνικά ΑΕΙ ή ομοταγή αναγνωρισμένα Ιδρύματα της αλλοδαπής.

Η επιλογή των υποψηφίων και η εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο Τμήμα Χημείας ΑΠΘ γίνεται με βάσει όσα ορίζει ο Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών για λήψη Διδακτορικού Διπλώματος (σχετικός σύνδεσμος: www.chem.auth.gr/content/news/teliko_pms_kanonismos.pdf)

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλουν στη Γραμματεία του Τμήματος τα εξής δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση (δίνεται από τη Γραμματεία, διαθέσιμη και στην ιστοσελίδα).
 2. Πιστοποιητικά αναλυτικής βαθμολογίας Πτυχίου και ΜΔΕ.
 3. Βιογραφικό σημείωμα.
 4. Εισήγηση προτεινόμενου επιβλέποντος καθηγητή, όπου θα προτείνονται και τα άλλα δύο μέλη της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής (σχετικό έντυπο στην ιστοσελίδα του Τμήματος).
 5. Αποδεικτικό καλής γνώσης τουλάχιστον της Αγγλικής Γλώσσας.
 6. Ανάτυπα επιστημονικών εργασιών ή άλλων επιστημονικών δημοσιεύσεων-ανακοινώσεων, εφόσον υπάρχουν (σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή).
 7. Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας σε συναφή προς τις σπουδές τους ερευνητική ή επαγγελματική δραστηριότητα, εφόσον υπάρχουν.
 8. Σε περίπτωση που το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή υποβάλλεται το έγγραφο της αναγνώρισης από τον ΔΟΑΤΑΠ. Σημειώνεται ότι οι υποψήφιοι που έχουν Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης της αλλοδαπής, μη αναγνωρισμένο από ΔΟΑΤΑΠ, θα πρέπει να προσκομίσουν μαζί με τα παραπάνω δικαιολογητικά και βεβαίωση κατάθεσης των δικαιολογητικών τους στο ΔΟΑΤΑΠ. Στη συνέχεια εντός εξαμήνου από την ημερομηνία έναρξης της εκπόνησης της διδακτορικής τους διατριβής θα πρέπει να προσκομίσουν και την αναγνώριση του τίτλου τους.

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο ή/και ταχυδρομικώς.

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πρόσληψη έκτακτου προσωπικού, με Συμβάσεις Μίσθωσης Έργου, για την εκτέλεση ευρωπαϊκών & διεθνών επιστημονικών προγραμμάτων που υλοποιεί το ΚΑΠΕ

 

Το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ) προτίθεται να προσλάβει με Σύμβαση Μίσθωσης Έργου έως ετήσιας κατ΄ αρχήν διάρκειας, με δυνατότητα ανανέωσής της μέχρι τη λήξη της διάρκειας των Προγραμμάτων, χωρίς καμία δέσμευση εκ των προτέρων, για το ΚΑΠΕ, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί προσλήψεων που το διέπει και εντός πάντοτε του χρόνου διάρκειας των εν λόγω Προγραμμάτων, εξειδικευμένο έκτακτο επιστημονικό προσωπικό, με συγκεκριμένα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα.

Έργο: «ΧΜ ΕΟX Χρηματοδοτικός Μηχανισμός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου 2009-2014: GR – 03 / Συμπληρωματικές δράσεις (Complementary Actions)»

Κωδικός ΧΜ ΕΟΧ 2/17.2

Δύο Πολιτικοί Μηχανικοί ΠΕ (2 θέσεις)

Απαιτούμενα προσόντα:

 • Αποδεδειγμένη πενταετής εργασιακή εμπειρία (5) σε θέματα οργάνωσης και διαχείρισης συγχρηματοδοτούμενων Έργων και Προγραμμάτων που απευθύνονται σε φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
 • Άριστη γνώση (πιστοποιημένη )της αγγλικής γλώσσας.
 • Πολύ Καλή γνώση χρήσης Η/Υ σε περιβάλλον Windows, Microsoft office (WORD, EXCEL κλπ.)

Θα συνεκτιμηθούν:

 • Ειδική εμπειρία σε παρακολούθηση δημοσίων έργων που αφορούν στον τομέα της Ενέργειας.
 • Κτήση Μεταπτυχιακού σε συναφή θέματα όπως Διοίκησης Έργων ή Ευρωπαϊκής Πολιτικής.
 • Εμπειρία σε Χρονικό Προγραμματισμό Έργων, Οικον/τεχνική – Χρηματοοικονομική Αξιολόγηση Έργων, Αξιολόγηση Επενδύσεων.

Έργο : ENERFUND – “An ENErgy Retrofit FUNDing rating tool”.

Κωδικός ENERFUND 2/17.1

Ένας/ μία πτυχιούχος ΠΕ Φυσικός (1 θέση)

Απαιτούμενα προσόντα:

 • Εξειδίκευση στην φυσική του κτιριακού περιβάλλοντος
 • Δεκαετή (10) εμπειρία σε θέματα φυσικής των κτιρίων και ειδικότερα σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας (ΕΞΕ) στο κτιριακό περιβάλλον, διενέργειας δυναμικών προσομοιώσεων στα κτίρια, λήψης και επεξεργασίας μετρήσεων ενεργειακών μεγεθών σε κτίρια και υποβολής προτάσεων βελτιστοποίησης της ενεργειακής κατάστασης των κτιρίων και του δομημένου περιβάλλοντος.
 • Εμπειρία σε εκτίμηση περιβαλλοντικών και ενεργειακών δεικτών για παρεμβάσεις ΕΞΕ σε κτίρια και στο αστικό περιβάλλον.
 • Γνώση της Εθνικής και Ευρωπαϊκής νομοθεσίας σε θέματα ΑΠΕ και ΕΞΕ καθώς και ενεργειακής αποδοτικότητας στα κτήρια
 • Πολύ καλή γνώση χρήσης υπολογιστικών εργαλείων (word, excel, PowerPoint, internet), εργαλείων προσομοίωσης κτιρίων (π.χ. TRNSYS), κώδικα html, Σύστημα Διαχείρισης Περιεχομένου – CMS (π.χ. WordPress, LifeRAy), καθώς και στατιστικών προγραμμάτων (π.χ. SPSS).
 • Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας.

Οι αιτήσεις με τα συνοδευτικά στοιχεία θα πρέπει να κατατεθούν ή να αποσταλούν ταχυδρομικώς, με συστημένη επιστολή, από την 9η/2/2017 με καταληκτική ημερομηνία παραλαβής στα γραφεία του ΚΑΠΕ την 23η/2/2017 και ώρα 14:00 στη Δ/νση : 19ο χλμ. Λεωφόρος Μαραθώνος, 19009 Πικέρμι Αττικής, υπόψη κας Αικ. Μπεχράκη, με την ένδειξη: Αίτηση για την πρόσληψη εξωτερικών συνεργατών, με Συμβάσεις Ανάθεσης Έργου, για την εκτέλεση Προγραμμάτων που υλοποιεί το ΚΑΠΕ. Σε περίπτωση που οι ενδιαφερόμενοι δεν έχουν συγκεντρώσει όλα τα δικαιολογητικά ή δεν έχουν προλάβει να τα αποστείλουν εγκαίρως, μπορούν να στείλουν ηλεκτρονικά τη σχετική αίτηση και το βιογραφικό τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση : [email protected] έως την 23η/2/17 και ώρα 14:00 προκειμένου οι υποψηφιότητές τους να γίνουν αποδεκτές και εν συνεχεία να αποστείλουν και τα υπόλοιπα δικαιολογητικά.

Περισσότερες πληροφορίες στη διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΨΑ5469ΗΚΜ-Θ2Μ

 

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιον Αθηνών – Νομική Σχολή

 

Ανακοινώνεται η πρόσληψη επιστημόνων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου με τις διατάξεις του Π.Δ. 407/80, αποφάσισε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πρόσληψη διδασκόντων, με μερική απασχόληση για την κάλυψη αναγκών διδασκαλίας των παρακάτω μαθημάτων, ως εξής:

Ατομικά και Κοινωνικά Δικαιώματα Δ΄ εξάμηνο (εαρινό εξάμηνο ακαδ. έτους 2016-2017)

Εφαρμογές Δημοσίου Δικαίου Η΄ εξάμηνο (εαρινό εξάμηνο ακαδ. έτους 2016-2017)

Οικογενειακό Δίκαιο Β΄ εξάμηνο (εαρινό εξάμηνο ακαδ. έτους 2016-2017)

Ατομικό Εργατικό Δίκαιο ΣΤ΄ εξάμηνο (εαρινό εξάμηνο ακαδ. έτους 2016-2017)

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν στη Γραμματεία της Σχολής (Ακαδημίας 47, 10672, τηλ. 2103688648 & 2103688661) από 3-2-2017 έως 13-2-2017 τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση υποψηφιότητας
 2. Βιογραφικό σημείωμα
 3. Αναλυτικό υπόμνημα επιστημονικών δημοσιευμάτων.
 4. Αντίγραφα των πτυχίων και των τίτλων σπουδών. Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από Α.Ε.Ι. εξωτερικού θα πρέπει να υποβληθούν και οι σχετικές βεβαιώσεις ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ ή αντίγραφο της αίτησης για αναγνώριση της ισοτιμίας.

Το πιστοποιητικό γέννησης, Ποινικού Μητρώου δικαστικής χρήσης και το πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης των επιλεγέντων θα αναζητηθεί αυτεπαγγέλτως από την αρμόδια υπηρεσία για την έκδοση των Πρυτανικών Πράξεων πρόσληψης.

Οι πολίτες κρατών – μελών της Ε.Ε. οφείλουν να υποβάλουν, εκτός των πιο πάνω δικαιολογητικών και πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό ελληνομάθειας Γ1 επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής Γλώσσας.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία της Σχολής (Ακαδημίας 47, 10672, τηλ. 2103688648 & 2103688661) και στη διεύθυνση: https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΘΗΛ46ΨΖ2Ν-ΓΩΠ

 

Πρόσκληση εκδήλωσης  ενδιαφέροντος  για υποβολή πρότασης για τη σύναψη μιας (1) σύμβασης ανάθεσης έργου για την Τεχνική Υποστήριξη του γραφείου Πρακτικής Άσκησης στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας (MIS 5000614)»

 

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας, που εδρεύει στην Πάτρα ενδιαφέρεται να συνάψει σύμβαση ανάθεσης έργου ιδιωτικού δικαίου στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας (MIS 5000614)» ως εξής:

Απαραίτητα προσόντα

 1. Δίπλωμα ή πτυχίο Πληροφορικής ή συναφούς ειδικότητας. Επιθυμητή η Κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών αντικειμένου σχετικού με τεχνολογίες web και βάσεων δεδομένων.
 2. Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον ενός (1) έτους σε ανάπτυξη Πληροφοριακών Συστημάτων πράξεων ΔΑΣΤΑ ή/και Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Ανώτατης Εκπαίδευσης, Μονάδα Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας (ΜΟΚΕ), Γραφείο Διασύνδεσης (ΓΔ).

Αντικείμενο έργου: Τεχνική Υποστήριξη του γραφείου Πρακτικής Άσκησης

Χρονική διάρκεια: σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του έργου και μέχρι τη λήξη του, ήτοι 31/10/2017 και με δυνατότητα ανανέωσης σε περίπτωση επέκτασης της χρονικής διάρκειας της Πράξης.

Τόπος απασχόλησης: Πάτρα

Αμοιβή- Τρόπος πληρωμής: Η πληρωμή θα γίνεται ανάλογα με το παραδοθέν τμήμα του έργου και κατά εκτίμηση δε θα υπερβαίνει το ποσό των 300,00 € μηνιαίως για φόρτο εργασίας που αντιστοιχεί σε 0,17 ανθρωπομήνες/μήνα, συμπεριλαμβανομένων του Φ.Π.Α. και των νόμιμων κρατήσεων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Υποβολή προτάσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση με πλήρη φάκελο με τα ακόλουθα συνοδευτικά στοιχεία:

 • Πρόταση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (επισυνάπτεται)
 • Σύντομο Βιογραφικό σημείωμα με ειδική αναφορά στα σχετικά με την προκήρυξη τυπικά προσόντα
 • Φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών. Οι τίτλοι σπουδών που έχουν χορηγηθεί από Ιδρύματα του εξωτερικού πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικά αναγνώρισης και ισοτιμίας του ΔΟΑΤΑΠ. Τα ξενόγλωσσα δικαιολογητικά θα πρέπει να συνοδεύονται από επίσημα θεωρημένες μεταφράσεις.
 • Συστατικές επιστολές και άλλα στοιχεία που, κατά την κρίση τους, θα βοηθήσουν στη διαμόρφωση ορθής γνώμης για την εμπειρία, τις γνώσεις, την προσωπικότητα και γενικά την καταλληλότητα των υποψηφίων.
 • Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 στην οποία δηλώνεται ότι ο/η υποψήφιος/α α) έλαβε γνώση των όρων της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, και τους αποδέχεται όλους ανεπιφύλακτα, β) τα στοιχεία του βιογραφικού σημειώματος είναι αληθή.

Οι ενδιαφερόμενοι, παρακαλούνται να καταθέσουν τις προτάσεις τους, μέχρι 20/02/2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 μ.μ στο γραφείο της Μονάδας Πρωτοκόλλου και Γραμματειακής Υποστήριξης στο κτίριο του Ειδικού Λογαριασμού (ΒΙΛΛΑ ΚΟΛΛΑ ) του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας, σε κλειστό φάκελο με την ένδειξη «Πρόταση υποψηφιότητας για το έργο: στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας (MIS 5000614)»- Τεχνική Υποστήριξη του γραφείου Πρακτικής Άσκησης.

Στο φάκελο θα πρέπει να αναφέρονται επίσης ο αριθμός πρωτοκόλλου της παρούσας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου και ένα τηλέφωνο επικοινωνίας του.

Εναλλακτικά οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν τα δικαιολογητικά μαζί με την αίτηση τους και με συστημένη ταχυδρομική επιστολή, με την προϋπόθεση ότι θα έχουν πρωτοκολληθεί μέχρι την ανωτέρω προκαθορισμένη ημέρα και ώρα στην ακόλουθη διεύθυνση : ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ / Τμήμα Ερευνητικών Προγραμμάτων (ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ), Μεγάλου Αλέξανδρου 1, Τ.Κ: 263 34 Πάτρα .

Πληροφορίες όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στην κ. Σαμαρτζή Άρτεμις (τηλ. 2610.369451).

Περισσότερες πληροφορίες στη διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/doc/725Ω46914Γ-ΦΥ5

 

Ακαδημία Αθηνών- Πρόσληψη τακτικού μέλους

 

Με απόφαση της Ολομελείας της 2ας Φεβρουαρίου 2017, και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 17 και 22 όπως αυτό αντικατεστάθη με το Π.Δ.191/2004 (Φ.Ε.Κ. υπ’ αριθμ. 168/10.9.2004, τ. Α΄) του Οργανισμού και 28, 29 και 30 του Εσωτερικού Κανονισμού της Ακαδημίας προκηρύσσεται η πλήρωση μιας (1) έδρας τακτικού μέλους της Ακαδημίας Αθηνών με τίτλο «Ιστορία της Φιλοσοφίας», στην Τάξη των Ηθικών και Πολιτικών Επιστημών, και προσκαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν στη Γραμματεία της Ακαδημίας Αθηνών, σε προθεσμία σαράντα πέντε (45) ημερών από την τελευταία δημοσίευση της προκήρυξης, τις αιτήσεις τους με βιογραφικό σημείωμα και τα έργα τους σε τρία αντίτυπα (Πληροφορίες στη Γραμματεία της Ακαδημίας Αθηνών, οδός Πανεπιστημίου 28, κ. Μαρία Γαλάνη, τηλ. 210 3614552, 210 3664782).

Περισσότερες πληροφορίες στη διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/doc/7ΙΘΦ46Ψ8ΝΣ-ΒΗ3

 

Επιτροπή Ερευνών Ιονίου Πανεπιστημίου

 

Η Επιτροπή Ερευνών του Ιονίου Πανεπιστημίου στο πλαίσιο του έργου με τίτλο:

«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ ΣΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΟΧΗ», το οποίο χρηματοδοτείται από δίδακτρα μεταπτυχιακών φοιτητών, καθώς και από άλλες πηγές, όπως δωρεές, χορηγίες, κ.λπ., μετά από απόφαση της υπ’ αριθμ. 69/24.01.2017 συνεδρίασης των μελών της, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν προτάσεις για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου για το ακόλουθο αντικείμενο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7, παρ. 4Α της ΚΥΑ 679/96, όπως κυρώθηκε με το Νόμο 3794/2009 και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Νόμου 4076/10.8.2012.

Περιγραφή έργου: Συνεργάτης ειδικών προσόντων για την υποστήριξη και διαχείριση της πλατφόρμας ψηφιακών μαθημάτων, την υποστήριξη ανάπτυξης ψηφιακών μαθημάτων, τις λειτουργίες σύγχρονης και ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης και την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης στους χρήστες της υπηρεσίας.

Αριθμός προτάσεων που θα εγκριθούν: Μία (1)

Τύπος Σύμβασης: Σύμβαση Μίσθωσης Έργου

Τόπος Παράδοσης Έργου: Κέρκυρα

Ημ/νία Ολοκλήρωσης Έργου1: 31/07/2017

Συνολική προβλεπόμενη αμοιβή: 4.000,00€

Υποβολή προτάσεων:

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν ειδικό διαβιβαστικό πρότασης εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην Επιτροπή Ερευνών του Ιονίου Πανεπιστημίου, το οποίο θα συνοδεύεται από βιογραφικό σημείωμα καθώς και τους απαιτούμενους τίτλους σπουδών, βεβαιώσεις προϋπηρεσίας και άλλα δικαιολογητικά που θα πιστοποιούν τα παραπάνω προσόντα (δεν είναι απαραίτητο να είναι επικυρωμένα τα αντίγραφα, αρκεί να επισυνάπτεται υπεύθυνη δήλωση ότι τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά είναι ακριβή φωτοαντίγραφα και, εφόσον ζητηθεί, μπορούν να επιδειχθούν τα πρωτότυπα).

Τα ανωτέρω στοιχεία, πρέπει να κατατεθούν αυτοπροσώπως από τους ενδιαφερόμενους ή ταχυδρομικώς στην Γραμματεία της Επιτροπής Ερευνών του Ιονίου Πανεπιστημίου, Ι. Θεοτόκη 72, 49100 Κέρκυρα, το αργότερο μέχρι και τις 28 Φεβρουαρίου 2017 (ημερομηνία παραλαβής από την υπηρεσία).

Το πλήρες κείμενο της προκήρυξης έχει αναρτηθεί στον ιστότοπο της Επιτροπής Ερευνών: http://rc.ionio.gr/news. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την κα Σωτηρία Αρωνιάδα, Γραμματέα του Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας του Ιονίου Πανεπιστημίου. (τηλ. 26610 87860 – mail: [email protected]  ).

 

Δήμος Αγίων Αναργύρων – Καματερού – Πρόσληψη καλλιτεχνικού προσωπικού διαφόρων ειδικοτήτων με σύμβαση μίσθωσης έργου

 

Ανακοινώνεται η σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά δέκα επτά (17) άτομα διαφόρων ειδικοτήτων για την κάλυψη αναγκών του Δήμου Αγίων Αναργύρων-Καματερού, με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου: «Λειτουργία του Δημοτικού Ωδείου Αγίων Αναργύρων-Καματερού (Κεντρικό και Παράρτημα) και λειτουργία τμημάτων επιμόρφωσης, επαγγελματικού προσανατολισμού και δημιουργικής απασχόλησης: Έθνικ/Λάτιν/Τάνγκο, Θέατρο, Κινησιολογία-κινητική αγωγή» συνολικής διάρκειας έως δώδεκα μήνες (12).

Γενικά προσόντα πρόσληψης

 1. Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ενήλικοι έως 65 ετών.
 2. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν
 3. Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του υπαλληλικού κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση).
 4. Να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις (για τους άνδρες υποψήφιους)

Απαραίτητα δικαιολογητικά

Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλλουν:

 1. Αίτηση στην οποία να αναφέρεται ο κωδικός απασχόλησης και τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά
 2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία να δηλώνεται η εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων (μόνο για άντρες) ή η νόμιμη απαλλαγή και η αιτία απαλλαγής.
 3. Βιογραφικό σημείωμα.
 4. Ευκρινές φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της Αστυνομικής τους Ταυτότητας.
 5. Ευκρινή φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών. Σε περίπτωση πτυχίου ή τίτλου σπουδών της αλλοδαπής, αυτός πρέπει να συνοδεύεται από επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα και πράξη αναγνώρισης αντιστοιχίας ισοτιμίας του τίτλου από το αρμόδιο όργανο στην Ελλάδα. Οι κάτοχοι συμπληρωματικών τίτλων σπουδών πέραν των προαπαιτούμενων δύνανται να τους συνυποβάλλουν.
 6. Αποδεικτικά της εργασιακής εμπειρίας. Ως διδακτική εμπειρία νοείται η απασχόληση με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου ή με σύμβαση έργου στον δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα -ειδικότερα για τους Καθηγητές Μουσικής που αναφέρονται στους κωδικούς 102-103-104-105-107-109-110, εργασιακή εμπειρία νοείται η απασχόληση σε μουσικά ιδρύματα εποπτείας Υπουργείου Πολιτισμού, με σχετική απόφαση του ΥΠΠΟΛ (η οποία αναφέρεται σε σχετικές βεβαιώσεις ή και κατατίθεται αντίγραφό της)-, σε καθήκοντα συναφή προς το αντικείμενο των προς πλήρωση θέσεων
 7. Έναρξη επαγγέλματος από την οικεία ΔΟΥ (εφ’ όσον υπάρχει).

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν αίτηση δηλώνοντας ρητώς την ειδικότητά τους, τον κωδικό θέσης της προκήρυξης καθώς και όλα τα απαιτούμενα προσόντα τους όπως αναφέρονται στον Πίνακα Β και στην ενότητα «Απαραίτητα δικαιολογητικά» και να την υποβάλουν στo Τμήμα Προσωπικού του Δήμου Αγίων Αναργύρων-Καματερού είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Αγίων Αναργύρων-Καματερού, Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών, Τμήμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, Γραφείο Μητρώων και Διαδικασιών Προσωπικού (υπ΄όψιν κας Ευαγ. Μπάστα), Λεωφ. Δημοκρατίας 61, Τ.Κ. 13561. Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων στην υπηρεσία μας στην ανωτέρω διεύθυνση, ή στον δημόσιο διαδικτυακό τόπο του Δήμου Αγίων Αναργύρων-Καματερού (www.agankam.gov.gr).

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς, το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για επιλογή απασχόλησης μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού. Η σώρευση επιλογών απασχόλησης διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι από 14/02/17 έως 23/02/17.

Περισσότερες πληροφορίες στη διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/doc/7ΧΤΖΩ62-Θ9Λ

 

Υπουργείο Ναυτιλίας Νησιωτικής Πολιτικής – Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού Μακεδονίας

 

Προκηρύσσεται η πρόσληψη Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου και με ωριαία αντιμισθία στην Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ.

Η Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, προκειμένου να καλύψει παροδικές εκπαιδευτικές ανάγκες διδακτικού έτους 2016-2017 (εαρινό εξάμηνο), επαναπροκηρύσσει την πρόσληψη Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και ωριαία αντιμισθία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 2638/1998 (ΦΕΚ 204 Α΄ ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και κατόπιν της αριθμ. πρωτ. 2901.02/42428/19-05-2016 Απόφασης ΥNANΠ/ΔΔΥ 1ο, όπως τροποποιήθηκε με το υπ αριθ. πρωτ. 2901.2/68603/03-08-2016.

Ειδικότητα: Επιστημονικός Συνεργάτης Ναυτικών Μαθημάτων Πλοίαρχος Α΄ Τάξης Ε.Ν.

Η προκαλούμενη δαπάνη του Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού που θα προσληφθεί θα βαρύνει το Κεφάλαιο Ναυτικής Εκπαίδευσης (ΚΝΕ) και είναι επιλέξιμη για συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή ΄Ενωση στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού προγράμματος “ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ” του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 20/02/2017

Περισσότερες πληροφορίες στη διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/doc/64ΤΒ4653ΠΩ-Ξ7Δ

 

Γενική Δ/νση Αρχαιοτήτων & Πολιτιστικής Κληρονομίας – Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηρακλείου

 

Προκήρυξη πρόσληψης εξειδικευμένου επιστημονικού προσωπικού και λοιπών ειδικοτήτων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου “Heritage Resilience Against Climate Events on Site” (ακρωνύμιο HERACLES), χρηματοδοτούμενου από το ευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραμμα «H2020-DRS- 2015 Disaster – resilience: safeguarding and securing society, including adapting to climate change και ειδικότερα από το DRS-11-2015 Disaster Resilience and Climate Change topic3: Mitigating the impacts of climate change and natural hazards on cultural heritage sites, structures and artefacts.», που θα υλοποιηθεί με την μέθοδο της αρχαιολογικής αυτεπιστασίας.

Προκηρύσσεται η πρόσληψη εξειδικευμένου επιστημονικού προσωπικού και λοιπών ειδικοτήτων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την υλοποίηση του ερευνητικού προγράμματος “HORIZON 2020”, για χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και έως ένα (1) έτος, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης έως τη λήξη του έργου.

Ειδικότητες:

ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, μία (1) θέση

ΠΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης και ελλείψει αυτών ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων & Έργων Τέχνης, μία (1) θέση

ΤΕ Λογιστικού, μία (1) θέση

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 24/02/2017

Περισσότερες πληροφορίες στη διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/doc/Ω3Α04653Π4-ΘΗ6

 

 

 

Νομός Λασιθίου –  Δήμος Ιεράπετρας

 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ στο πλαίσιο του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΡΗΤΗ 2014 – 2020» Άξονας Προτεραιότητας 5 «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ» Συγχρηματοδοτούμενος από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο Πράξη «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ»

Ανακοινώνεται η πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων, για την υλοποίηση της συγχρηματοδοτούμενης Πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ιεράπετρας», στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΚΡΗΤΗ 2014 – 2020» με Άξονα Προτεραιότητας 5 «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ», στο Δήμο Ιεράπετρας που εδρεύει στην Ιεράπετρα Ν. Λασιθίου.

Ειδικότητες:

ΠΕ ή ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ, μία (1) θέση

ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ, μία (1) θέση

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 20/02/2017

Περισσότερες πληροφορίες στη διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΤΜ8ΩΡ8-Ε15

 

 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ στο πλαίσιο του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΡΗΤΗ 2014 – 2020» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5 «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ» ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΑΞΗ: «ΔΟΜΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ»

Ανακοινώνεται η πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων, για την υλοποίηση της Πράξης «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Ιεράπετρας», στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΚΡΗΤΗ 2014 – 2020» – ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5 «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ», στο Δήμο Ιεράπετρας, που εδρεύει στην Ιεράπετρα Ν. Λασιθίου.

Ειδικότητες:

ΠΕ ή ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ, μία (1) θέση

ΔΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ, μία (1) θέση

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 20/02/2017

Περισσότερες πληροφορίες στη διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΒΛΗΩΡ8-Χ60

Νομός Ιωαννίνων – Δήμος Ζίτσας

 

Ανακοινώνεται η πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων, για την υλοποίηση της Πράξης “Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ζίτσας”, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ήπειρος 2014 – 2020» με Άξονα Προτεραιότητας 5 «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ», στο Δήμο Ζίτσας που εδρεύει στην Ελεούσα Ν. Ιωαννίνων.

Ειδικότητες:

ΠΕ ή ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ, μία (1) θέση

ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ Ή ΠΕ ή ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ, μία (1) θέση

Διάρκεια σύμβασης: Ένα (1) έτος από την υπογραφή της σύμβασης με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης έως τη λήξη του Προγράμματος.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 20/02/2017

Περισσότερες πληροφορίες στη διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/doc/702ΧΩΡΓ-ΨΡΔ

 

 

 

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας: Πρόσληψη 2 ατόμων

 

H Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, που εδρεύει στο Βόλο της Π.Ε. Μαγνησίας, της Περιφέρειας Θεσσαλίας, για την υποστήριξη υλοποίησης της πρότασης με τίτλο «Supporting maritime spatial Planning in the Eastern Mediterranean (SUPREME) EASME/IMFF/2015/1.2.1.3/01/SI2/742087», η οποία υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος EASME/EMFF/2015/1.2.1.3 – “Projects on Maritime Spatial Planning (MSP), το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ανακοινώνει ότι δέχεται προτάσεις από φυσικά πρόσωπα προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, διάρκειας 24 μηνών από την έναρξη της Πράξης, με επιστημονικό προσωπικό, συνολικά δύο (2) ατόμων στα οποία θα ανατεθεί η παραγωγή παραδοτέων που προβλέπονται στη σχετική απόφαση έγκρισης χρηματοδότησης ή και μέρος ή σύνολο ενδιάμεσων παραδοτέων που θα προηγούνται των τελικών παραδοτέων κατά τη διάρκεια υλοποίησης της Πρότασης και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

1 Μηχανικός Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Βόλος

Το αντικείμενο-καθήκοντα του έργου είναι:

Συμμετοχή στην υλοποίηση μέρους των πακέτων

C.1. (Implementation of MSP)

C.1.1. (Initial assessment – Existing knowledge)

C.1.2. (Development of cooperation on Marine Spatial Planning)

C.1.3. (Support member-states; implementation of Marine Spatial Planning)

C.1.4. (Evaluation of Maritime Spatial Planning process)

C.2 (Management and Coordination)

C.3 (Communication and Dissemination).

1 Μηχανικός Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Βόλος

Το αντικείμενο-καθήκοντα του έργου είναι:

Συμμετοχή στην υλοποίηση μέρους των πακέτων:

C.1.2. (Development of cooperation on Marine Spatial Planning)

C.1.3 (Support member-states; implementation of Marine Spatial Planning)

C.2 (Management and Coordination)

C.3 (Communication and Dissemination).

 

Υποβολή προτάσεων συμμετοχής:

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής αντισυμβαλλομένων για τη σύναψη της παραπάνω σύμβασης μίσθωσης έργου θα πρέπει να υποβάλουν σχετική ενυπόγραφη πρόταση ενδιαφέροντος με κατάθεση επιστολής τους προς την Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με την ένδειξη: «Υποβολή πρότασης σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου με κωδικό 5336 για τη θέση Συνεργάτη (Α) ή για τη θέση Συνεργάτη (Β)».

Η σχετική επιστολή με τα στοιχεία ταυτότητας και επικοινωνίας του ενδιαφερομένου (ονοματεπώνυμο, αριθμός αστυνομικής ταυτότητας, ταχυδρομική διεύθυνση κατοικίας, τηλέφωνο και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) θα πρέπει να υποβληθεί στην ταχ. διεύθυνση: Επιτροπή Ερευνών Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Γιαννιτσών – Λαχανά, Συγκρότημα Τσαλαπάτα, Τ.Κ. 383 44, Παλαιά, Βόλος, Μαγνησία, είτε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail): [email protected], είτε με τηλεομοιοτυπία (fax) στον αριθμό: 24210 06464.

Επίσης, οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν το βιογραφικό τους σημείωμα σε ηλεκτρονική μορφή μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος υποβολής. http://ee.uth.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=279&Itemid=276,

Εναλλακτικά, μπορούν να υποβάλλουν το βιογραφικό τους σημείωμα με ηλεκτρονικά μέσα , e-mail ([email protected]) ή στο fax: 24210-06464 ή με την αποστολή ή κατάθεση σε έντυπη μορφή στην ταχ. διεύθυνση: Επιτροπή Ερευνών Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Γραμματεία, Γιαννιτσών & Λαχανά, Συγκρότημα Τσαλαπάτα, Τ.Κ. 383 34,  Παλαιά, Βόλος, Μαγνησία.

Πληροφορίες στα τηλ.: 24210 06413 και  24210 06436 (εργάσιμες ημέρες και ώρες),

(10.00 π.μ. – 12.00 π.μ.).

 

Προθεσμία υποβολής προτάσεων: έως και 23-02-2017.

 

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ΩΙΓ2469Β7Ξ-0ΜΤ/document

 

 

Ε.Λ.Κ.Ε./Ο.Π.Α.: Πρόσληψη 1 ατόμου

 

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας, του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, που  εδρεύει στην Αθήνα της Περιφέρειας Αττικής, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Design of an Innovative Energy-Aware IT Ecosystem for Motivating Behavioural Changes towards the Adoption of Energy Efficient Lifestyles (ENTROPY)» (κωδικός έργου ΕΡ-2353-01), που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με επιστημονική υπεύθυνη την Αναπλ. Καθηγήτρια Αικατερίνη Πραματάρη, ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση έργου 12 μηνών με δυνατότητα ανανέωσης μέχρι τη λήξη του έργου, ενός (1) ατόμου-Συνεργάτη για την εκτέλεση του κάτωθι έργου:

«Έρευνα στην καινοτομία νέων τεχνολογιών και υπηρεσιών» (κωδικός θέσης: 2359-PR03).

 

Υποβολή προτάσεων συμμετοχής:

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τις προτάσεις τους (έντυπο του παραρτήματος Α΄) με τα απαραίτητα, κατά την πρόσκληση, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε ταχυδρομικά  στη διεύθυνση: Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας, Πρωτόκολλο, 1ος όροφος,  Κεφαλληνίας 46, Τ.Κ. 112 51, Αθήνα και μέσα σε φάκελο με την ένδειξη: «Συμμετοχή στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Design of an Innovative Energy-Aware IT Ecosystem for Motivating Behavioural Changes towards the Adoption of Energy Efficient Lifestyles (ENTROPY) και κωδικό θέσης: 2359-PR03».

Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ισχύει η ημερομηνία της σφραγίδας του ταχυδρομείου.

Πληροφορίες στο τηλ.: 210 8203996 (κ. Δημήτρης Ζευγώλης).

 

Προθεσμία υποβολής προτάσεων: έως και 27-02-2017 (ώρα 16.00μ.μ.).

 

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ΩΗΜΔ469Β4Μ-ΝΑΧ/document

 

ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.: Πρόσληψη 1 ατόμου

 

Το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.), που εδρεύει στην Ανάβυσσο της Π.Ε. Ανατολικής Αττικής, σύμφωνα με το άρθρο 93 του Ν.4310/2014 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την παράγραφο 1, άρθρο 24 του Ν.4386/2016 καθώς και την απόφαση του Δ.Σ. συνεδρία 248η/1.2.2017, στα πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος ΄΄PELAGOS-Promoting innovative nEtworks and cLusters for mArine renewable energy synerGies in mediterranean cOasts and iSlands΄΄ χρηματοδοτούμενο από το European Regional Development Fund (κατά 85%) και από το General Secretariat for Investments and Development (κατά 15%), ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας για 12 μήνες με δυνατότητα παράτασης έως τη λήξη του προγράμματος, ενός (1) ατόμου ως Ειδικός Επιστήμονας και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

1ΠΕ Μηχανικός ή πτυχιούχος Οικονομικών (ή συναφούς) Τμήματος ΑΕΙ (Ειδικός Επιστήμονας) με ειδίκευση και ικανοποιητική εμπειρία σε θέματα οικονομικών ή/και στρατηγικής ή/και επιχειρηματικών δυνατοτήτων ανάπτυξης κατά προτίμηση των θαλάσσιων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (υπεράκτια, αιολική, κυματική, κλπ.). Η εμπειρία θα πρέπει να αποδεικνύεται από δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά και διεθνή συνέδρια ή από συμμετοχή σε ανάλογα ερευνητικά προγράμματα ή από αντίστοιχο τίτλο μεταπτυχιακών σπουδών ή/και διδακτορικής διατριβής ή από σημαντική σχετική εργασιακή εμπειρία στον δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα με Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας και Γνώσεις Η/Υ- Καλή γνώση MS Office, ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ.

Οι υποχρεώσεις του ΕΛΚΕΘΕ ανάμεσα σε άλλες, αφορούν τα ακόλουθα αντικείμενα που σχετίζονται με την παρούσα προκήρυξη:

1) Task 2.2: Συνδρομή στην διοργάνωση ενημερωτικής ημερίδας και συμμετοχή στην συγγραφή του σχετικού παραδοτέου.

2) Task 3.2, 3.3: α) Συνδρομή στην αναγνώριση και ταυτοποίηση των key-actors για συμμετοχή στο Cluster HUB της Ελλάδας, στην οργάνωση ενός Blue Energy cluster και clusters HUBs demonstration events καθώς και 4 συναντήσεις των clusters HUBs focus group, β) Συνδρομή και συμμετοχή στις δραστηριότητες που σχετίζονται με ανάπτυξη δεξιοτήτων και αποδοτικότητας εταιρειών στο χώρο της γαλάζιας ενέργειας.

γ) Συμμετοχή στην συγγραφή όλων των σχετικών παραδοτέων.

3) Task 3.4 & 3.5: Συνδρομή και συμμετοχή στις δραστηριότητες που σχετίζονται με επιχειρηματική ανάπτυξη και ανάδειξη νέων επιχειρηματικών ευκαιριών στο χώρο της γαλάζιας ενέργειας και συμμετοχή στη συγγραφή των σχετικών παραδοτέων.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής:

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση με τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, στη διεύθυνση:

Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.), Λεωφ. Αθηνών-Σουνίου

(46,7 χιλ.), (Μαύρο Λιθάρι), Τ.Κ. 190 13, Ανάβυσσος, Αττική, είτε ταχυδρομικά  στη διεύθυνση: Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.), Λεωφ. Αθηνών-Σουνίου (46,7 χιλ.), Τ.Θ. 712, Τ.Κ. 190 13, Ανάβυσσος, Αττική.

Πληροφορίες στο τηλ. 22910 76331.

 

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 24-02-2017.

 

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/7ΘΙΚΟΡΡΘ-Ζ22/document

 

 

 

ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.: Πρόσληψη 1 ατόμου

 

Το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.), που εδρεύει στην Ανάβυσσο της Π.Ε. Ανατολικής Αττικής, σύμφωνα με το άρθρο 93 του Ν.4310/2014 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την παράγραφο 1, άρθρο 24 του Ν.4386/2016 καθώς και την απόφαση του Δ.Σ. συνεδρία 248η/1.2.2017 στα πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος «AMARE-Actions for Marine Protected Areas» χρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Interreg Med., ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, δωδεκάμηνης διάρκειας, ενός (1) ατόμου, ως Ειδικός Επιστήμονας και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

1ΠΕ Πολυτεχνικής Σχολής ή Σχολής Θετικών Επιστημών (Τοπογράφων, Χωροταξίας, Γεωγραφίας ή συναφούς σχολής) με  Επιστημονική εξειδίκευση στη χαρτογράφηση και χωρική ανάλυση με χρήση Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών (GIS) των οικοσυστημάτων και των επιπτώσεων των ανθρώπινων δραστηριοτήτων σε αυτά, στο σχεδιασμό μοντέλου δεδομένων βάσει της οδηγίας INSPIRE και στη διαδικτυακή χαρτογραφία η οποία να αποδεικνύεται με Διδακτορικό δίπλωμα Ελληνικού ΑΕΙ ή αναγνωρισμένο ισότιμο της αλλοδαπής, ή Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών διάρκειας τουλάχιστον (1) ενός ακαδημαϊκού έτους ΑΕΙ Πανεπιστημιακού Τομέα ή αναγνωρισμένο ισότιμο της αλλοδαπής, και αντίστοιχη εμπειρία πέντε (5) ετών τουλάχιστον μετά την απόκτηση του μεταπτυχιακού τίτλου, με Άριστη γνώση αγγλικών και τεκμηριωμένη εμπειρία σε αντικείμενο συναφές με το αντικείμενο της προκήρυξης.

Θα συνεκτιμηθούν:

Σχετικές δημοσιεύσεις με το αντικείμενο της προκήρυξης. ΑΓΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ/ΕΛΛΗΝΙΚΟ.

 

Οι υποχρεώσεις του ΕΛΚΕΘΕ αφορούν στην ανάπτυξη μεθοδολογιών και γεωχωρικών εργαλείων (μοντέλα χωρικής στατιστικής, συστήματα γεωγραφικών πληροφοριών, πολύ-κριτηριακή ανάλυση) με στόχο τη δημιουργία ενός εννοιολογικού πλαισίου και αντίστοιχων κατευθυντήριων γραμμών που θα συμβάλλουν στην εκτίμηση εναλλακτικών σχεδίων διαχείρισης στις περιοχές μελέτης και στο σχεδιασμό και ανάπτυξη μιας υποδομής χωρικών δεδομένων (geoportal).

 

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής:

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση με τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, στη διεύθυνση:

Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.), Λεωφ. Αθηνών-Σουνίου

(46,7 χιλ.), (Μαύρο Λιθάρι), Τ.Κ. 190 13, Ανάβυσσος, Αττική, είτε ταχυδρομικά  στη διεύθυνση: Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.), Λεωφ. Αθηνών-Σουνίου (46,7 χιλ.), Τ.Θ. 712, Τ.Κ. 190 13, Ανάβυσσος, Αττική.

Πληροφορίες στο τηλ. 22910 76331.

 

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 24-02-2017.

 

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ΨΚΟΟΟΡΡΘ-9Θ0/document

 

ΝΕPT (National Experts Professional Training Programme–NEPT): Πρόσληψη 6 ατόμων (ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ)

 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σύμφωνα με το Α.Π.6/3-1-2016 έγγραφο της Μ.Ε.Α. στην Ε.Ε., σε εφαρμογή του Προγράμματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Εθνικών Εμπειρογνωμόνων (National Experts Professional Training Programme–NEPT) και σε συνέχεια της επιλογής επτά (7) υποψηφίων εκ συνόλου δώδεκα (12) θέσεων κατά το α ́ εξάμηνο του 2017, ανακοινώνει την πρόσληψη με απόσπαση για το β’ εξάμηνο του 2017, για χρονικό διάστημα 3 έως 5 μηνών με έναρξη την 1η Οκτωβρίου είτε την 16η Οκτωβρίου 2017, συνολικά έξι (6) ατόμων στις θέσεις ασκούμενων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων σε Γενικές Διευθύνσεις της, κατηγορίας AD (Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης).

 

Οι αποσπώμενοι θα πρέπει να είναι Δημόσιοι Υπάλληλοι οποιασδήποτε Υπηρεσίας μαζί με των Ο.Τ.Α. α’ & β’ βαθμού ή Υπάλληλοι Διεθνών Οργανισμών, Πανεπιστημίων, Ερευνητικών Κέντρων ή Οργανισμών που υπάγονται στο Δημόσιο Τομέα, υπό την προϋπόθεση να μπορούν να τύχουν εφαρμογής οι διατάξεις του άρθρου 7, Ν.3320/2005 και να διαθέτουν δεξιότητες και γνώσεις που απαιτούνται για τις θέσεις που υποβάλουν αίτηση.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να γνωρίζουν άριστα τουλάχιστον 2 γλώσσες των χωρών της Ε.Ε. (η μία να είναι η Αγγλική , η Γαλλική ή η Γερμανική)και να μην έχουν εργαστεί ήδη με οποιαδήποτε εργασιακή σχέση ή να έχουν διανύσει περίοδο άσκησης σε οποιοδήποτε Ευρωπαϊκό Όργανο.

 

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής:

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την σχετική φόρμα αίτησης με τα απαραίτητα, κατά την πρόσκληση, δικαιολογητικά και να τα υποβάλουν αυτοπροσώπως στη Διεύθυνση Διοικητικού/Προσωπικού της Υπηρεσίας τους, ή να τα αποστείλουν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μέσω της Υπηρεσίας Προέλευσης, στη διεύθυνση: [email protected]

Δεδομένου του περιορισμένου αριθμού θέσεων για Εκπαιδευόμενους Εθνικούς Εμπειρογνώμονες από τη χώρα μας, η κάθε Κεντρική Υπηρεσία θα πρέπει να προωθήσει μία (1) μόνο υποψηφιότητα από το σύνολο των αιτήσεών του, αφού εξετάσει πρώτα ορισμένους παράγοντες.

 

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 06-03-2017.

 

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/Ω7Υ8465ΧΘΨ-ΖΑΕ/document

Πηγή

Κοινοποίηση
recurring
Σας αρέσει το OlaDeka?
Κάντε μας like στο Facebook!
Κλείσιμο
Ola Deka Kastoria