ΠΕΤΚΑΝΑΣ:Επαναπροκήρυξη για την επιλογή Συμπαραστάτη του Δημότη & της Επιχείρησης στον Δήμο Καστοριάς

Αρχική » Δυτική Μακεδονία » Καστοριά » ΠΕΤΚΑΝΑΣ:Επαναπροκήρυξη για την επιλογή Συμπαραστάτη του Δημότη & της Επιχείρησης στον Δήμο Καστοριάς

Ο Δήμαρχος Καστοριάς, λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.3852/2010 ΦΕΚ 87/Α’/7.6.2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Διοίκησης της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν.4257/2014 ΦΕΚ 93/14.4.2014 τεύχος Α’: «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών». Το αριθμ. 27230/7.6.2011 έγγραφο του ΥΠΕΣΔΑ & ΗΔ «Διευκρινήσεις αναφορικά με τη διαδικασία εκλογής και την καταστατική θέση του «Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης» άρθρο 77 του Ν.3852/ 2010 και του «Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης» άρθρο 179 του Ν.3852/ 2010».

Ότι σε προγενέστερη τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καστοριάς, δεν επετεύχθη η σχετική πλειοψηφία υπό του Νόμου πλήρωσης της συγκεκριμένης προβλεπόμενης θέσης, δύναται τώρα ο Δήμαρχος να επαναπροκηρύξει διαγωνισμό για την επιλογή «Συμπαραστάτη του Δημότη & της Επιχείρησης» στον Δήμο Καστοριάς.

Ως «Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης» επιλέγεται πρόσωπο εγνωσμένου κύρους και εμπειρίας. Υποψηφιότητες μπορούν να υποβάλλονται με δήλωση που κατατίθενται στο προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καστοριάς, έως την έναρξη της διαδικασίας επιλογής, δηλαδή από την ημερομηνία ανάρτησης της προκήρυξης στην ιστοσελίδα του Δήμου Καστοριάς, καθώς και στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.

Ως «Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης» δεν μπορεί να επιλεγεί αιρετός Δήμου, Περιφέρειας ή Βουλευτής. Ως προς το αξίωμα του «Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης» ισχύουν τα κωλύματα και τα ασυμβίβαστα που προβλέπονται στο άρθρο 14 του Ν.3852/10. Η θητεία του, ακολουθεί τη θητεία της Δημοτικής Αρχής. Κρίνεται τώρα απαραίτητη, παρά ποτέ, η πλήρωση της θέσης του «Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης» στον Δήμο Καστοριάς, ώστε να μπορέσει ως Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης να συνεχίσει απρόσκοπτα τη λειτουργία του, προς το συμφέρον των πολιτών.

 

Σχολιάστε αυτό το άρθρο

σχόλια