Τι σημαίνει η υπογραφή CETΑ μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Καναδά

ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ ΤΟΥΣ ΓΟΥΝΟΠΟΙΟΥΣ

ceta-5
Αρχική » Γούνα » Τι σημαίνει η υπογραφή CETΑ μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Καναδά

Σήμερα, τόσο στην ΕΕ όσο και στον Καναδά, οι Μικρές έως Μεσαίες Επιχειρήσεις (MME-SME) συνιστούν τη συντριπτική πλειοψηφία των επιχειρήσεων (99%). Ως εκ τούτου, παίζουν κρίσιμο ρόλο στο διμερές εμπόριο μεταξύ Καναδά-ΕΕ. Η CETA θα προσφέρει μια ιδιαιτέρως σημαντική ευκαιρία στις ΜΜΕ, οι οποίες επηρεάζονται δυσανάλογα από τους εμπορικούς φραγμούς.

Κατάργηση δασμών – η CETA θα τονώσει τις εξαγωγές των ΜΜΕ και θα βελτιώσει την ανταγωνιστικότητά τους επιτρέποντας ουσιαστικά σε όλα τα αγαθά να εισέρχονται στον Καναδά ατελώς (duty-free). Από την πρώτη μέρα έναρξης ισχύος της CETA, το 98% των καναδικών δασμών θα καταργηθούν, συμπεριλαμβανομένου ποσοστού 92% των καναδικών δασμών για γεωργικά προϊόντα. Σε ετήσια βάση, η CETA αναμένεται να αυξήσει τις εξαγωγές της ΕΕ στον Καναδά κατά 24%.

Για τις ΜΜΕ, η προσπάθεια να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις κόστους των πελατών αποτελεί διαρκή πρόκληση, και η CETA θα αντιμετωπίσει αυτό το ζήτημα μέσω της χαλάρωσης τελωνειακών και συνοριακών διαδικασιών. Σύμφωνα με τη CETA οι ΜΜΕ θα ωφεληθούν από πιο προβλέψιμες, αποτελεσματικές και αυτοματοποιημένες συνοριακές διαδικασίες, όπου αυτό είναι δυνατόν, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται και εκ των προτέρων αποφάσεις επί της προέλευσης των αγαθών.

Χάρη στις τεχνολογικές προόδους, οι υπηρεσίες καθίστανται ολοένα και ευκολότερο να πωληθούν εκτός συνόρων. Και η CETA θα μεριμνήσει για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι ΜΜΕ παροχείς υπηρεσιών δια της διεύρυνσης της πρόσβασης στην καναδική αγορά υπηρεσιών καθώς και δια της διευκόλυνσης στη μετακίνηση των παροχέων υπηρεσιών, όπως για παράδειγμα των συμβαλλομένων προμηθευτών, των ανεξαρτήτων επαγγελματιών και των βραχυπρόθεσμων εμπορικών επισκεπτών. Επιπλέον, η CETA θα παρέχει μια εξορθολογισμένη διαδικασία για τη διαπραγμάτευση αμοιβαίας αναγνώρισης τίτλων της αλλοδαπής.

Η καναδική αγορά κρατικών προμηθειών είναι αξιοσημείωτη, ίση με περίπου το 9,4% του καναδικού ΑΕΠ. Η CETA θα διευρύνει την πρόσβαση στις κρατικές προμήθειες για τις ΜΜΕ της ΕΕ σε ομοσπονδιακό, επαρχιακό και δημοτικό επίπεδο στον Καναδά. Για πρώτη φορά, στη CETA, η κάλυψη κρατικών προμηθειών του Καναδά θα περιλαμβάνει προμήθειες από υπηρεσίες κοινής ωφελείας καθώς και από μεγάλους οργανισμούς ενέργειας.

Οι ΜΜΕ υποδεικνύουν ότι τυχόν ρυθμιστικά εμπόδια δύνανται να θέσουν ιδιαιτέρως σημαντικούς φραγμούς στις εξαγωγές. Ανταποκρινόμενη σε αυτό, η CETA θα προωθήσει τη ρυθμιστική συνεργασία ανάμεσα στις ρυθμιστικές αρχές του Καναδά και της ΕΕ θεσπίζοντας ένα ετήσιο φόρουμ διαλόγου επί ρυθμιστικών ζητημάτων. Επιπλέον, σε ορισμένους τομείς προϊόντων, η CETA θα μεριμνήσει υπέρ ενός πρωτοκόλλου αξιολόγησης της συμμόρφωσης, το οποίο θα επιτρέψει στις ΜΜΕ να θέτουν το προϊόν τους σε διαδικασία ελέγχου και πιστοποίησης σύμφωνα με τις καναδικές προδιαγραφές, εντός της ΕΕ.

Τη στιγμή που μόνο το 13% των ΜΜΕ της ΕΕ εξάγει σήμερα εκτός Ευρώπης, η CETA επιφυλάσσει σπουδαίες δυνατότητες για την τόνωση των εξαγωγών των ΜΜΕ, για τη δημιουργία θέσεων εργασίας και για τη στήριξη της βιώσιμης ανάπτυξης.

Η CETA θα προσφέρει νέες ευκαιρίες

για ΜΜΕ μέσω …

Συνολικής κατάργησης δασμών

Απλοποίησης διαδικασιών στα σύνορα

Εκτεταμένης πρόσβασης για παροχείς υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένης της προσωρινής εισόδου για ανεξάρτητους επαγγελματίες και συμβαλλομένους παροχείς υπηρεσιών

Μεγαλύτερης πρόσβαση σε αγορές κρατικών προμηθειών, συμπεριλαμβανομένου του δημοσίου τομέα και των υπηρεσιών κοινής ωφελείας σε τοπικό επίπεδο

Τυπικών μηχανισμών για τη διευκόλυνση κοινών πρωτοβουλιών σε ό,τι αφορά τη ρυθμιστική συνεργασία και ενός πρωτοκόλλου αξιολόγησης της συμμόρφωσης

Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη συμφωνία CETA, επισκεφθείτε τον ιστότοπό μας:  HYPERLINK “http://www.international.gc.ca/ceta” www.international.gc.ca/ceta

Βελτιώνοντας το Εμπορικό και Επιχειρηματικό Περιβάλλον

Τι προβλέπει η Συμφωνία;

Η CETA παρέχει ένα πλαίσιο ενίσχυσης του εμπορίου αυξάνοντας τον διάλογο μεταξύ των ρυθμιστικών αρχών και εμβαθύνοντας εν καιρώ τη συνεργασία.  Η CETA θα βοηθήσει στην αποφυγή δημιουργίας φραγμών για το εμπόριο από μελλοντικούς κανονισμούς και από άλλα μη-δασμολογικά μέτρα. Η CETA, σε καμία περίπτωση, δεν θα εξαναγκάσει την ΕΕ ή τον Καναδά να χαλαρώσουμε τα ρυθμιστικά μας πρότυπα μήτε θα εμποδίσει τις από μέρους μας ρυθμίσεις κατά το δημόσιο συμφέρον, αλλά θα βοηθήσει στο να διασφαλιστεί ότι οποιαδήποτε ρύθμιση δεν θα είναι περιοριστική προς το εμπόριο πέραν του αναγκαίου για την επίτευξη των στόχων αυτής.

Επίσης, η CETA μεριμνά για τελωνειακές διαδικασίες που θα στηρίζουν το σημερινό, ταχέως κινούμενο εμπορικό περιβάλλον μέσω: της ενίσχυσης της διαφάνειας, της προώθησης αυτοματοποιημένων συνοριακών διαδικασιών δια της χρήσης της πληροφορικής, της βελτίωσης της προβλεψιμότητας δια της εκ των προτέρων παροχής αποφάσεων επί των τελωνειακών ταξινομήσεων προέλευσης, της εντατικοποίησης του συντονισμού ανάμεσα σε όλες τις κρατικές αρχές που εργάζονται στα σύνορα και τέλος, της παροχής ενός αμερόληπτου και διαφανούς συστήματος για την έγερση αιτημάτων επανόρθωσης έναντι τελωνειακών αποφάσεων.

ceta-1

ceta-2

ceta-3

ceta-4

Κοινοποίηση:
error

Σχολιάστε αυτό το άρθρο

σχόλια