Μετεγκατάσταση της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Καστοριάς – Προβλήματα στατικής επάρκειας οδηγούν σε αλλαγή της απόφασης

Αρχική » Δυτική Μακεδονία » Καστοριά » Μετεγκατάσταση της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Καστοριάς – Προβλήματα στατικής επάρκειας οδηγούν σε αλλαγή της απόφασης

Νέα εισήγηση στο δημοτικό συμβούλιο για τη μετεγκατάσταση της Δημοτικής Βιβλιοθήκης, αφού οι τεχνικές υπηρεσίες αποφάνθηκαν ότι δεν υπάρχει στατική επάρκεια στον 1ο όροφο, όπου επρόκειτο να τοποθετηθεί

Η Δημοτική Επιτροπή (με τη μειοψηφία δύο μελών που θεωρούν ότι ο χώρος είναι ακατάλληλος) αποφάσισε να ζητήσει το ισόγειο του κτιρίου. Αξίζει να σημειωθεί πως στον ίδιο χώρο θα στεγαστεί και το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα.

Δείτε όλη την απόφαση:

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της 10ης Συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας του Δήμου Καστοριάς.

 

Στην Καστοριά και στο Δημοτικό Κατάστημα  σήμερα  24-10-2016 ημέρα Δευτέρα  και ώρα 1.00 μ.μ. συνήλθε σε συνεδρίαση   η Δ.Ε.Π.  μετά από πρόσκληση του

Προέδρου με θέμα:

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστώθηκε απαρτία.

Παρόντες:

1.Παπαδημητρίου Λεωνίδας, Αντ/ρχος Καστοριάς  αναπληρωτής  πρόεδρος της Επιτροπής.

2. Νάτση Στεργιανή  Εκπρόσωπος ΕΛΜΕ

 3.Τελλίδου Θεοδώρα Εκπρόσωπος  της Α/θμιας Εκπ/σης

 4. Πάτρας Ιωάννης ,Εκπρόσωπος του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Π.Ε.

 5. Φράσιας Χρήστος, Αναπλ.  Εκπρόσωπος της Ένωσης Γονέων Μαθητών του Δήμου    Καστοριάς

 6. Μάρκου Ελένη, Εκπρόσωπος του Εργατικού Κέντρου Καστοριάς

Απόντες:

1.Μέλη Θάλεια,  Εκπρόσωπος  της Β/θμιας Εκπ/σης.

2.Μεσελίδου Ελένη,  Εκπρόσωπος του Επιμελητηρίου Καστοριάς (ΕΒΕΚ

        

  Στη συνεδρίαση αυτή  παραβρέθηκε και η γραμματέας της Επιτροπής Νικολάου Αικατερίνη για την τήρηση των πρακτικών.

ΘΕΜΑ 1ο : Τροποποίηση της 15/15 απόφασης ΔΕΠ με θέμα: «Παραχώρηση μέρους του 1ουορόφου του 1ου Γυμνασίου Καστοριάς από την είσοδο της οδού Καραβαγγέλη για προσωρινή χρήση στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Καστοριάς»

Αριθ. Αποφ. 22/2016

 

Ο Πρόεδρος της ΔΕΠ  εισηγούμενος το παραπάνω θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη της Επιτροπής το με  άριθ. 916 /10/6/2016 έγγραφο του Νομικού  Προσώπου Κοινωνικής προστασίας και Αληλλεγγύης Παιδείας και Αθλητισμού του Δήμου Καστοριάς με θέμα: «Χώρος στέγασης  Δημοτικής Βιβλιοθήκης Καστοριάς», με το οποίο αιτούνται την παραχώρηση του ισογείου του ίδιου κτιρίου για την στέγαση της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Καστοριάς. Σύμφωνα με την άριθ. Απόφ.81/2015 του Δ.Σ του Νομικού Προσώπου του Δήμου Καστοριάς είχαν προτείνει την παραχώρηση ενός ορόφου του κτιρίου του πρώην Α΄Γυμνασίου επί της οδού Καραβαγγέλη προκειμένου να στεγαστεί η Δημοτική Βιβλιοθήκη.

Ακολούθησε η απόφαση με άριθ. πρωτ. 523/2015 του Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα  με την οποία η Βιβλιοθήκη θα στεγαζόταν στον 1ο όροφο  του Α΄Γυμνασίου. Όμως ,σύμφωνα με το έγγραφο με άριθ.πρωτ.5283/29-03-2016 της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καστοριάς, ο 1ος όροφος του Α΄ Γυμνασίου είναι ακατάλληλος για να στεγάσει την βιβλιοθήκη καθώς δεν πληροί τις προϋποθέσεις στατικής επάρκειας

Ως εκ τούτου προτείνουν να τους  παραχωρηθεί το ισόγειο του ίδιου κτιρίου προκειμένου να μεταστεγαστεί η Βιβλιοθήκη.

Τα μέλη της Δ.Ε.Π.  αφού άκουσαν την εισήγηση του  Προέδρου

αποφασίζουν κατά πλειοψηφία

Εγκρίνουν  την τροποποίηση της 15/15  απόφασης ΔΕΠ και εισηγούνται στο Δ.Σ τη δωρεάν παραχώρηση για προσωρινή χρήση του ισογείου  του 1ου Γυμνασίου από την είσοδο της οδού Καραβαγγέλη για την στέγαση της Δημοτικής Βιβλιοθήκης, με την προϋπόθεση  να ερευνηθεί αν μπορεί ένας χώρος του πρώτου ορόφου να χρησιμοποιηθεί από την βιβλιοθήκη για τις ανάγκες της, οι οποίες είναι αυξημένες.

Γίνεται μνεία ότι κατά την λήψη της παρούσης απόφασης μειοψήφησαν  τα μέλη της ΔΕΠ  Τελλίδου Θεοδώρα και Πάτρας Ιωάννης, διότι θεωρούν ότι ο χώρος δεν είναι επαρκής και κατάλληλος για Βιβλιοθήκη.

Η παρούσα έλαβε αύξοντα αριθμό  22/2016

Έτσι έγινε  το παρόν πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω:

Ο Αναπλ  Πρόεδρος

Παπαδημητρίου Λεωνίδας 

Η Γραμματέας

Νικολάου Αικατερίνη

 Τα Μέλη

1. Νάτση Στεργιανή

2. Τελλίδου Θεοδώρα

3. Πάτρας Ιωάννης

4. Φράσιας Χρήστος

5. Μάρκου Ελένη

Κοινοποίηση:
error

Σχολιάστε αυτό το άρθρο

σχόλια