Σε δημόσια διαβούλευση το Νομοσχέδιο για τους ΟΤΑ - OlaDeka

Σε δημόσια διαβούλευση το Νομοσχέδιο για τους ΟΤΑ

Σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση, έδωσε σήμερα το υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης το νομοσχέδιο «ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ Ο.Τ.Α., ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ Ο.Τ.Α. ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ», συνοδευόμενο από την αιτιολογική έκθεση.

Με ανακοίνωση του, ο υπουργός Π. Κουρουμπλής, «καλεί τους κοινωνικούς εταίρους και κάθε ενδιαφερόμενο να συμμετάσχουν καταθέτοντας προτάσεις, προκειμένου να βελτιωθούν οι διατάξεις του νομοσχεδίου. Η δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι την Δευτέρα 5 Σεπτεμβρίου 2016 και ώρα 20:00, δεδομένου ότι έχει προηγηθεί εκτενής προδιαβούλευση (διάρκειας περίπου δύο μηνών) με όλους τους αρμόδιους κοινωνικούς εταίρους».

Το νομοσχέδιο στη συνέχεια θα κατατεθεί στις αρμόδιες επιτροπές της Βουλής και θα τεθεί σύμφωνα με πληροφορίες για ψήφιση στην Ολομέλεια του Σώματος, εντός του Σεπτεμβρίου.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Δείτε όλα τα κεφάλαια και τα άρθρα του νομοσχεδίου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ – ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ Ο.Τ.Α.

Άρθρο 1 Αυτοτελής Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α. – Νέο Πλαίσιο

Άρθρο 2 Ελεγκτής Νομιμότητας

Άρθρο 3 Προσωπικό Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας Ο.Τ.Α

Άρθρο 4 Διάρθρωση και λειτουργία της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας Ο.Τ.Α.

Άρθρο 5 Υπηρεσιακό Συμβούλιο

Άρθρο 6 Υπηρεσιακές μεταβολές

Άρθρο 7 Πειθαρχικά όργανα και αρμοδιότητες

Άρθρο 8 Οικονομική Διαχείριση – Επιτόπιοι έλεγχοι – Ετήσια Έκθεση

Άρθρο 9 Στελέχωση της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας Ο.Τ.Α.

Άρθρο 10 Τελικές Διατάξεις

Άρθρο 11 Μεταβατικές Διατάξεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ – ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ ΚΑΙ Ο.Τ.Α.

Άρθρο 12 Σύσταση Αποκεντρωμένων Διοικήσεων Κεντρικής Μακεδονίας και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

Άρθρο 13 Συμβούλια Ένταξης Μεταναστών και Προσφύγων

Άρθρο 14 Τουριστικοί Δήμοι

Άρθρο 15 Ίδρυση αυτοτελούς γραφείου για θέματα αναπηρίας και ευπαθών κοινωνικών ομάδων στις έδρες των Περιφερειών

Άρθρο 16 Επιβοήθηση έργου αιρετών ΑμεΑ

Άρθρο 17 Δημοτικοί ραδιοφωνικοί σταθμοί

Άρθρο 18 Πειθαρχικές κυρώσεις αιρετών σε περίπτωση ποινικής καταδίκης

Άρθρο 19 Παράλειψη κρίσης σε θέση προϊσταμένου

Άρθρο 20 Ένδικα μέσα Ο.Τ.Α.

Άρθρο 21 Νομική στήριξη υπαλλήλων Ο.Τ.Α.

Άρθρο 22 Προσθήκη εδαφίου στο άρθρο 21 του Π.Δ. 75/2011

Άρθρο 23 Ανάθεση καθηκόντων σε υπαλλήλους Περιφερειακών Ενοτήτων νησιωτικών περιοχών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ – ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ο.Τ.Α. ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Άρθρο 24 Όροι σύστασης θέσης Γενικού Γραμματέα Ο.Τ.Α. α’ βαθμού

Άρθρο 25 Αριθμός Γενικών Διευθύνσεων Δήμων

Άρθρο 26 Αναπλήρωση Προϊσταμένων Γενικής Διεύθυνσης Ο.Τ.Α..

Άρθρο 27 Προσθήκη εδαφίων στο άρθρο 32 του ν. 3013/2002

Άρθρο 28 Σύσταση θέσης ειδικού γραμματέα στην Ένωση Περιφερειών Ελλάδας

Άρθρο 29 Χρόνος έναρξης ισχύος διορισμού Γενικού Γραμματέα, Ειδικών Συμβούλων και Συνεργατών Δημάρχων

Άρθρο 30 Προσθήκη στην παράγραφο 7 του άρθρου 93 του ν. 3852/2010

Άρθρο 31 Μεταφορά προσωπικού στους Ο.Τ.Α.

Άρθρο 32 Νομική υποστήριξη Ανεξαρτήτων Αρχών

Άρθρο 33 Τροποποίηση άρθρου 243 του ν. 3852/2010

Άρθρο 34 Μετατάξεις προσωπικού στο Δημόσιο και τους Ο.Τ.Α.

Άρθρο 35 Αποσπάσεις προσωπικού

Άρθρο 36 Κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών Δήμων

Άρθρο 37 Απόσπαση- Μετάταξη υπαλλήλων Κ.Ε.Π. με αναπηρία ή με χρόνιες παθήσεις

Άρθρο 38 Πρόβλεψη για υπαλλήλους με αναπηρία και γονείς, συζύγους και κηδεμόνες ατόμων με αναπηρία

Άρθρο 39 Θέματα εργαζομένων Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού

Άρθρο 40 Προθεσμία σύναψης συμβάσεων έκτακτου προσωπικού

Άρθρο 41 Ρύθμιση θεμάτων προσωπικού για εκτέλεση έργων με αυτεπιστασία

Άρθρο 42 Αναγνώριση προϋπηρεσίας των εργαζομένων σε κοινωνικά προγράμματα που υλοποιήθηκαν από Αναπτυξιακές Εταιρίες Ο.Τ.Α.

Άρθρο 43 Ρυθμίσεις για τη λειτουργία των Δικτύων Δήμων & Περιφερειών

Άρθρο 44 Μεταφορά μεταναστών – προσφύγων

Άρθρο 45 Προσθήκη εδαφίου στην παράγραφο 2 του άρθρου 245 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων

Άρθρο 46 Υλοποίηση αμετάκλητων δικαστικών αποφάσεων, ανεξαρτήτως κατανομής οργανικών θέσεων και προβλεπόμενων προσόντων

Άρθρο 47 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν δημοσίους υπαλλήλους και υπαλλήλους Ο.Τ.Α. που υπηρετούν σε παραμεθόριο περιοχή

Άρθρο 48 Θέματα λύσης επιχειρήσεων Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού

Άρθρο 49 Θέματα Δημοτικών Αστυνομικών

Άρθρο 50 Θέματα σχολικών φυλάκων

Άρθρο 51 Πιστοποιητικό υγείας διοριζόμενου

Άρθρο 52 Μέσα Ατομικής Προστασίας εργαζομένων Ο.Τ.Α.

Άρθρο 53 Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας

Άρθρο 54 Ρυθμίσεις σχετικές με την Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) Α.Ε.

Άρθρο 55 Πληρωμές Κοινωνικών Προγραμμάτων από την Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.

Άρθρο 56 Ρυθμίσεις σχετικές με τις πολυμετοχικές αναπτυξιακές ανώνυμες εταιρείες Ο.Τ.Α.

Άρθρο 57 Τροποποίηση του άρθρου 16 παρ. 1 του Π.Δ. 75/2011

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ – ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Ο.Τ.Α.

Άρθρο 58 Κριτήριο επιλογής πιστωτικού ιδρύματος για τις καταθέσεις των Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού

Άρθρο 59 Παροχή κινήτρων σε εργαζόμενους Ο.Τ.Α. παραμεθόριων και νησιωτικών περιοχών

Άρθρο 60 Αντιμισθία Αντιδημάρχων – Αποζημιώσεις δημοτικών συμβούλων

Άρθρο 61 Διπλογραφικό Σύστημα στα Νομικά Πρόσωπα Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού και στους Ο.Τ.Α. β’ βαθμού.

Άρθρο 62 Υποβολή οικονομικών στοιχείων Ο.Τ.Α.

Άρθρο 63 Καθολική διαδοχή Ν.Π.Δ.Δ. σε Ο.Τ.Α. α’ βαθμού.

Άρθρο 64 Εκκαθάριση δαπανών Περιφερειών

Άρθρο 65 Δαπάνες μισθωμάτων Περιφερειών

Άρθρο 66 Διαγραφή προστίμων

Άρθρο 67 Τροποποίηση του ν. 4316/2014 (ΦΕΚ 270Α΄/24-12-2014)

Άρθρο 68 Συμψηφισμός λειτουργικών δαπανών Ο.Τ.Α. και των Ν.Π.Δ.Δ. τους

Άρθρο 69 Θέματα δημοσιονομικής διαχείρισης Ο.Τ.Α.

Άρθρο 70 Ερμηνευτική διάταξη

Άρθρο 71 Μεταφορά πιστώσεων Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού.

Άρθρο 72 Δάνεια Ο.Τ.Α.

Άρθρο 73 Τροποποίηση της παρ. 1α του άρθρου 100 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α 87)

Άρθρο 74 Προσθήκη παραγράφου στο άρθρο 259 του ν. 3852/2010

Άρθρο 75 Τακτοποίηση οικονομικών εκκρεμοτήτων των Ο.Τ.Α. προς το Τ.Π.Δ.

Άρθρο 76 Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Άρθρο 77 Ειδικό τέλος μελέτης, κατασκευής και επέκτασης έργων ύδρευσης και

αποχέτευσης

Άρθρο 78 Φόρος εισοδήματος επί της ακίνητης περιουσίας Ο.Τ.Α.

Άρθρο 79 Διευκόλυνση της είσπραξης ιδίων εσόδων των Ο.Τ.Α.

Άρθρο 80 Δικαιώματα χρήσης πόσιμου ύδατος

Άρθρο 81 Παραχώρηση χρήσης πλατειών και άλλων κοινόχρηστων χώρων έναντι τέλους, χωρίς δημοπρασία

Άρθρο 82 Καταβολή οφειλών από προσκυρώσεις και ρυμοτομήσεις

Άρθρο 83 Πρόστιμα παραβάσεων κατόχων κατοικίδιων ζώων – διαδικασία

Άρθρο 84 Δημοτικός Φόρος Δωδεκανήσου.

Άρθρο 85 Χρηματικές δωρεές υπέρ της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας

Άρθρο 86 Τροποποίηση της παραγράφου Α4 του άρθρου 25 του ν. 3468/2006 – Διάθεση ανταποδοτικού τέλους Α.Π.Ε.

Άρθρο 87 Επέκταση ρύθμισης

Άρθρο 88 Τροποποίηση του άρθρου 170 του ν. 3463/20060

Άρθρο 89 Βεβαίωση περί μη οφειλής Τ.Α.Π.

Άρθρο 90 Αφαίρεση άδειας χρήσης κοινόχρηστου χώρου, σε περίπτωση καθ΄ υποτροπήν αυθαίρετης χρήσης από τον δικαιούχο

Άρθρο 91 Λύση Δ.Ε.Υ.Α.

Άρθρο 92 Θέματα προσωπικού Δ.Ε.Υ.Α.

Άρθρο 93 Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών Δ.Ε.Υ.Α. προς τον οικείο Δήμο.

Άρθρο 94 Τιμολόγηση καταναλισκόμενης ηλεκτρικής ενέργειας Δ.Ε.Υ.Α.

Άρθρο 95 Υπαίθρια διαφήμιση

Άρθρο 96 Συγκρότηση Επιτροπής Εκτίμησης Ακινήτων στις Περιφέρειες.

Άρθρο 97 Μεταβίβαση σχολικών ακινήτων στους Δήμους

Άρθρο 98 Προθεσμία μεταγραφής αποφάσεων για ακίνητη περιουσία δημοσίων σχολείων

Άρθρο 99 Επιτροπές επίλυσης φορολογικών διαφορών

Άρθρο 100 Εξόφληση υποχρεώσεων Ο.Τ.Α.

Άρθρο 101 Προσθήκη εδαφίου στην παρ. 1 του άρθρου 290 του ΚΒΠΝ

Άρθρο 102 Μεταβατικές Διατάξεις για ρυθμίσεις οφειλών Ο.Τ.Α.

Άρθρο 103 Εκποίηση οικοπέδων σε άστεγους δημότες

Άρθρο 104 Ρυθμίσεις οφειλών προς Ο.Τ.Α. α΄ Βαθμού

Άρθρο 105 Μισθώσεις περιπτέρων

Άρθρο 106 Παροχή εκπτώσεων σε συνεπείς υπόχρεους

Άρθρο 107 Επιχορηγήσεις Σχολικών Επιτροπών των Δήμων

Άρθρο 108 Προθεσμίες έκδοσης των πράξεων ανατροπής ανάληψης υποχρέωσης

Άρθρο 109 Τροποποίηση των άρθρων 10 και 11 του ν. 4336/2015

Άρθρο 110 Κοινωνικές συνεργασίες Ο.Τ.Α.

Άρθρο 111 Τροποποίηση του άρθρου 18 του ν. 3870/2010 ( Α΄138)

Άρθρο 112 Χρήση «Τερματικών συσκευών ασφαλών πληρωμών»

Άρθρο 113 Καταβολή δεδουλευμένων μισθών

Άρθρο 114 Λεωφορεία δημοτικής συγκοινωνίας

Άρθρο 115 Αποζημίωση των μελών του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α.

Άρθρο 116 Ρύθμιση μισθολογικών ζητημάτων των μουσικών Ο.Τ.Α.

Άρθρο 117 Τροποποίηση της παρ. 16 του άρθρου 19 του ν. 4071/2012

Άρθρο 118 Δαπάνες εκποίησης ακινήτων

Άρθρο 119 Προσθήκη εδαφίου στο άρθρο 14 του ν. 3106/2003

Άρθρο 120 Προγραμματικές συμβάσεις Ο.Τ.Α.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ – ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Άρθρο 121 Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού των Φορέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Άρθρο 122 Βάση Δεδομένων Οργανισμών Εσωτερικής Υπηρεσίας Ο.Τ.Α.

Άρθρο 123 Διασύνδεση πληροφοριακών συστημάτων Υπουργείων Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη

Άρθρο 124 Αποσύνδεση χρήσης αστυνομικής ταυτότητας κατά την έκδοση διαβατηρίων

Άρθρο 125 Τροποποίηση αρμοδιοτήτων Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Άρθρο 126 Πρόσβαση φορέων στο δημοτολόγιο και εμπλουτισμός των τηρούμενων στοιχείων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ – ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ – Άρθρο 127 Στρατηγική Διασύνδεσης Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Κοινωνικής Οικονομίας

Άρθρο 128 Κεντρικό Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής του πρώην Υπουργείου Μακεδονίας Θράκης

Άρθρο 129 Κεντρικό Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων του πρώην Υπουργείου Μακεδονίας – Θράκης

Άρθρο 130 Προσθήκη παραγράφων στο άρθρο 24 του ν. 4030/2011

Άρθρο 131 Διάθεση προϊόντων από τη διαχείριση των Αστικών Στερεών Αποβλήτων

Άρθρο 132 Μεταφορά Μαθητών

Άρθρο 133 Ρύθμιση καταβολής εκλογικής και ημερήσιας αποζημίωσης του προσωπικού ασφαλείας των γραφείων των Περιφερειαρχών

Άρθρο 134 Όροι λειτουργίας αμαξοστασίων Δήμων

Άρθρο 135 Προβλήτες Δήμου Κερκυραίων

Άρθρο 136 Ωράριο λειτουργίας των Διευθύνσεων Πολιτικής Προστασίας των Περιφερειών

Άρθρο 137 Επιτροπή χαρακτηρισμού Μαρτυρικών Τόπων και Χωριών

Άρθρο 138 Διασφάλιση περιβαλλοντικού ισοζυγίου

Άρθρο 139 Ρυμουλκούμενα Δήμων

Άρθρο 140 Τέλεση πολιτικών γάμων

Άρθρο 141 Ποινικές διώξεις Δημάρχων για μη χορήγηση στοιχείων εργαζομένων

Άρθρο 142 Μη ισχύς του ν. 2190/1994 για την Attica Bank

Άρθρο 143 Μετονομασία Περιφερειακής Ενότητας Καρπάθου σε Περιφερειακή Ενότητα Καρπάθου – Κάσου.

Άρθρο 144 Έναρξη ισχύος

aftodioikisi.gr

Κοινοποίηση
recurring
Σας αρέσει το OlaDeka?
Κάντε μας like στο Facebook!
Κλείσιμο
Ola Deka Kastoria