Αναδιάταξη – αναδιοργάνωση, σύσταση και λειτουργία περιφερειακών Υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις

ΤΙ ΑΛΛΑΖΕΙ ΣΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ

Αρχική » Δυτική Μακεδονία » Καστοριά » Αναδιάταξη – αναδιοργάνωση, σύσταση και λειτουργία περιφερειακών Υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ

Αναδιάταξη – αναδιοργάνωση, σύσταση και λειτουργία περιφερειακών Υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις.

Άρθρο 82
Διεύθυνση Αστυνομίας Καστοριάς

1.Στη Διεύθυνση Αστυνομίας Καστοριάς λειτουργούν το Επιτελείο και οι ακόλουθες Υπηρεσίες, οι οποίες υπάγονται διοικητικά σε αυτή:

α. Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Καστοριάς,
β. Αστυνομικό Τμήμα Καστοριάς,
γ. Τμήμα Τροχαίας Καστοριάς,
δ. Αστυνομικό Τμήμα Ορεστίδος,
ε. Αστυνομικό Τμήμα Νεστορίου,
στ. Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης Νεστορίου,
ζ. Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης Κορεστίων και
η.. Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης Μεσοποταμίας.

2. Έδρα των Υπηρεσιών της προηγούμενης παραγράφου ορίζεται, αντίστοιχα, ο ομώνυμος δήμος, πλην των περιπτώσεων ζ΄ και η΄, των οποίων ως έδρες ορίζονται οι δημοτικές ενότητες Κορεστίων και Μεσοποταμίας του δήμου Καστοριάς, αντίστοιχα.

Υποδιευθύνσεις Ασφάλειας Διευθύνσεων Αστυνομίας Νομών

Οι Υποδιευθύνσεις Ασφάλειας των Διευθύνσεων Αστυνομίας Νομών διαρθρώνονται στα ακόλουθα Τμήματα:

α. Τμήμα Ασφάλειας, το οποίο ασκεί τις αρμοδιότητες της δημόσιας και κρατικής ασφάλειας, με την επιφύλαξη των διατάξεων του δευτέρου εδαφίου της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 97. Στο Τμήμα αυτό λειτουργεί Γραφείο Αντιμετώπισης Ρατσιστικής Βίας, το οποίο ασκεί εντός της τοπικής αρμοδιότητας της οικείας Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας τις αρμοδιότητες της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 7.

β. Τμήμα Αλλοδαπών, το οποίο είναι αρμόδιο για τον έλεγχο της νόμιμης παραμονής και εργασίας των αλλοδαπών στην περιοχή δικαιοδοσίας της οικείας Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας, την εφαρμογή της νομοθεσίας για τους αλλοδαπούς, το χειρισμό των θεμάτων των σχετικών με την έκδοση διοικητικών πράξεων και μέτρων που αφορούν σε αλλοδαπούς, καθώς και για το χειρισμό θεμάτων πολιτικού ασύλου και προσφύγων και την εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας. Επίσης, είναι αρμόδιο για τον έλεγχο της νόμιμης διακίνησης ημεδαπών και αλλοδαπών και την εφαρμογή της νομοθεσίας περί προστασίας του εθνικού νομίσματος και συναλλάγματος, εφόσον στην περιοχή της Υποδιεύθυνσης βρίσκεται σημείο εισόδου και εξόδου από τη χώρα.

γ. Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών, το οποίο ασκεί τις αρμοδιότητες της υποπερίπτωσης αα΄ της περίπτωσης γ΄ του άρθρου 5.

δ. Στο Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης, το οποίο είναι αρμόδιο για το χειρισμό θεμάτων προσωπικού, τη διαχείριση του χρηματικού και υλικού, την εξασφάλιση της γραμματειακής εξυπηρέτησης και της εσωτερικής λειτουργίας της οικείας Υποδιεύθυνσης, την τήρηση του αρχείου και τη διεκπεραίωση αιτημάτων διοικητικής φύσεως. Επίσης, είναι αρμόδιο για την έκδοση των δελτίων ταυτότητας των πολιτών της περιοχής δικαιοδοσίας της οικείας Υποδιεύθυνσης.

Κοινοποίηση:

Σχολιάστε αυτό το άρθρο

σχόλια