Δήμος Νεστορίου: Προκήρυξη διαγωνισμού για προμήθεια καυσίμων - OlaDeka

Δήμος Νεστορίου: Προκήρυξη διαγωνισμού για προμήθεια καυσίμων

Ο Δήμαρχος   Νεστορίου  προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοιχτό διαγωνισμό, με κριτήριο τη χαμηλότερη προσφορά σε Ευρώ (€) για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ΤΟΥ  ΔΗΜΟΥ  ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ  ΠΡΟΣΩΠΩΝ»για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου και των Νομικών Προσώπων για τα έτη 2016 -2017 .

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της προμήθειας είναι 96.210, 99€ ( ενενήντα έξι  χιλιάδες διακόσια δέκα  ευρώ και ενενήντα εννέα  λεπτά  ) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με την υπ’ αρίθμ.48/2016 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών  Υπηρεσιών  του Δήμου Νεστορίου.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, ύστερα από κανονική προθεσμία των προβλεπόμενων ημερών, από την ημερομηνία αποστολής της διακήρυξης για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης  και στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 10 της ΥΑ Π1/2390/2013. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ορίζεται η 29-07-2016 και ώρα 15:30:00 .

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.

Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί όλα τα νομικά και φυσικά πρόσωπα, καθώς επίσης συνεταιρισμοί και ενώσεις προμηθευτών.

Αντικείμενο της προμήθειας είναι η προμήθεια καυσίμων του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων: 1. της Δημοτικής Κοινωφελής επιχείρησης Δήμου Νεστορίου  2. του Νομικού προσώπου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης – Παιδείας και Περιβάλλοντος Δήμου Νεστορίου, 3. Της Σχολικής επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Νεστορίου, 4. Της Σχολικής επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Νεστορίου .

Η προμήθεια των καυσίμων-λιπαντικών επιμερίζεται σε τρεις ομάδες , την  ομάδα Α΄ (πετρέλαιο κίνησης ) , την ομάδα Β’ (Αμόλυβδη  βενζίνη ) και  την  ομάδα Γ’ (πετρέλαιο θέρμανσης). Ο κάθε υποψήφιος μπορεί να υποβάλει προσφορά για το σύνολο των καυσίμων ή για μία ή περισσότερες ομάδες .

Οι τιμές προσφοράς  για τα καύσιμα θα δίδονται  με ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί της εκάστοτε διαμορφούμενης, μέσης λιανικής τιμής πώλησης έκαστου είδους, του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας για το Δήμο Νεστορίου , κατά την ημέρα παράδοσης αυτού και που θα αντιστοιχεί σε κάθε χαρακτηριστικό γνώρισμα του είδους (πετρέλαιο κίνησης, βενζίνη αμόλυβδη και πετρέλαιο θέρμανσης)

Η εγγύηση συμμετοχής που θα υποβάλει στο διαγωνισμό ο κάθε ενδιαφερόμενος είναι ένα τοις εκατό (1%) επί του ενδεικτικού προϋπολογισμού χωρίς το ΦΠΑ της ομάδας ή των ομάδων,  στα οποία θα υποβάλει προσφορά.

Στην περίπτωση που ο διαγωνιζόμενος καταθέσει προσφορά για περισσότερες από μία ομάδα , η εγγυητική επιστολή που θα καταθέσει θα πρέπει αθροιστικά να καλύπτει τα ποσά των επιμέρους ομάδων.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν γνώση των όρων της διακήρυξης και να προμηθευτούν τα έντυπα του διαγωνισμού όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, μετά την δημοσίευση της περίληψης της διακήρυξης του διαγωνισμού από τα γραφεία της  Διεύθυνσης  Τεχνικών Υπηρεσιών  Δήμου Νεστορίου Νομού Καστοριάς,  Ταχ. Διεύθυνση:  Δημοτικό κατάστημα  , Νεστόριο  Καστοριάς  Τηλέφωνο : 2467352323 και 2467352300, Αριθμός ΦΑΞ : 2467031242. Όλα τα τεύχη του Διαγωνισμού θα δημοσιευτούν στην ιστοσελίδα του Δήμου Νεστορίου  www.nestorio.gr.

Κοινοποίηση
recurring
Σας αρέσει το OlaDeka?
Κάντε μας like στο Facebook!
Κλείσιμο
Ola Deka Kastoria