Ανατροπές σε ΕΝΦΙΑ, τέλη Ι.Χ. και ΦΠΑ αγροτών - OlaDeka

Ανατροπές σε ΕΝΦΙΑ, τέλη Ι.Χ. και ΦΠΑ αγροτών

ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ ΠΡΟΣ ΤΑΜΕΙΑ

Τα ονόματα οφειλετών που χρωστάνε πάνω από 150.000 ευρώ προς τα Ασφαλιστικά ταμεία -όπως ισχύει δηλαδή και για την εφορία – θα βγαίνουν στη δημοσιότητα, σύμφωνα με ρύθμιση που κατατέθηκε στη βουλή, στο νομοσχέδιο για την αντιμετώπιση του λαθρεμπορίου καπνού.

Ειδικότερα, καθίσταται υποχρεωτική η δημοσιοποίηση στο διαδίκτυο των συνολικών ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο και προς τα ασφαλιστικά ταμεία, εφόσον υπερβαίνουν τις 150.000 ευρώ και η καταβολή τους καθυστερεί για περισσότερο από τρεις μήνες.

Εάν οι οφειλές προς το δημόσιο υπερβαίνουν τις 150.000 ευρώ αλλά οι οφειλές προς τα Ταμεία είναι μικρότερες, τότε δημοσιοποιούνται μόνο οι πρώτες και αντιστρόφως.

Ακόμη στο νομοσχέδιο προβλέπεται και μία σειρά από σημαντικές διατάξεις που αφορούν τον ΕΝΦΙΑ, τα τέλη κυκλοφορίας και το ειδικό καθεστώς ΦΠΑ των αγορών.

Συγκεκριμένα:

– Χάνουν την έκπτωση κατά 50% στον ΕΝΦΙΑ οι ιδιοκτήτες ακινήτων που έχουν εισοδήματα από τόκους 300 ευρώ, ενώ τη χάνουν 100% όσοι έχουν 600 ευρώ. Από τη νέα ρύθμιση το Δημόσιο εξοικονομεί 1,5 εκατ. ευρώ.

– Προβλέπονται πρόστιμα από 1.000-100.000 ευρώ για τους υπαλλήλους του υπουργείου Οικονομικών που παραβιάζουν το φορολογικό απόρρητο. Τα πρόστιμα αυξάνονται σε 200.000 ευρώ ανά παράβαση, εφόσον «σπάνε» το απόρρητο οι υπάλληλοι ανάδοχων εταιριών που αναλαμβάνουν έργα του υπουργείου.

FPA

– Έρχονται αλλαγές στα ετήσια τέλη κυκλοφορίας για τα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα που εισάγονται από το εξωτερικό. Ως πρώτο έτος κυκλοφορίας, προκειμένου για τον υπολογισμό των τελών, θα λαμβάνεται η χρονιά που ταξινομήθηκε το όχημα σε χώρα της ΕΕ και όχι μόνο στην Ελλάδα.

– Αλλάζει από 1-1-2017 το καθεστώς ΦΠΑ για τους αγρότες του ειδικού καθεστώτος. Σε ορισμένες περιπτώσεις τίθεται όριο εσόδων 15.000 ευρώ και επιδοτήσεις 5.000 ευρώ, ως κριτήριο για υπαγωγή των αγροτών στο ειδικό καθεστώς. Παύουν να υπάγονται στο ειδικό καθεστώς οι αγρότες που παραδίδουν προϊόντας τους από λαϊκές αγορές ή δικό τους κατάστημα.

Πιο αναλυτικά, οι αλλαγές, όπως περιγράφονται στην έκθεση του γενικού λογιστηρίου του κράτους, έχουν ως εξής:

1.     Θεσπίζονται απευθείας από τον ΚΦΔ οι κυρώσεις για την παραβίαση του απορρήτου των στοιχείων και πληροφοριών που τηρούνται στη Φορολογική Διοίκηση. Ειδικότερα, για τους υπαλλήλους που υποχρεούνται κατά το άρθρο 17 του ίδιου νόμου να το τηρούν επιβάλλεται πρόστιμο ύψους από χίλια έως εκατό χιλιάδες (1.000 – 100.000) ευρώ, ενώ για την παραβίαση από τους υπαλλήλους ή τους διοικούντες τις αναδόχους εταιρείες, που αναλαμβάνουν έργα του Υπουργείου Οικονομικών, επιβάλλεται πρόστιμο ύψους διακοσίων χιλιάδων (200.000) ευρώ ανά παράβαση στην εταιρεία.

2.      Επαναπροσδιορίζεται, από 1.1.2016, η αφετηρία επιβολής τόκων στις περιπτώσεις στις οποίες ο φορολογούμενος δεν υποβάλλει δήλωση στοιχείων ακινήτων ή υποβάλλει εκπρόθεσμα ή ανακριβή τέτοια δήλωση (ορίζεται, εφεξής, η επομένη της ημερομηνίας της πρώτης ηλεκτρονικής έκδοσης των πράξεων διοικητικού προσδιορισμού του φόρου για το οικείο έτος, αντί της επομένης της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής δήλωσης στοιχείων ακινήτων του οικείου έτους που ισχύει σήμερα).

3.     Στο άρθρο 9 του ν. 3943/2011, σχετικά με την υποχρεωτική δημοσιοποίηση στο διαδίκτυο των στοιχείων των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο άνω των 150.000 ευρώ, περιλαμβάνονται πλέον και οι ασφαλιστικές εισφορές προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης (ΦΚΑ). Παράλληλα, μειώνεται στους 3 μήνες (από ένα έτος) το ελάχιστο χρονικό διάστημα καθυστέρησης καταβολής που αποτελεί προϋπόθεση για τη δημοσιοποίηση, και διευρύνονται οι κατηγορίες των οφειλών που εξαιρούνται από τις ρυθμίσεις του εν λόγω άρθρου.

4.     Παρατείνονται, έως 30.10.2016, οι προθεσμίες για την υποβολή από τους φορολογουμένους της ανέκκλητης δήλωσης αποδοχής των παραβάσεών τους, προκειμένου να εφαρμοστούν για τις εκκρεμείς (κατά τη δημοσίευση του ν. 4337/2015) υποθέσεις οι ευνοϊκότερες διατάξεις του ίδιου νόμου. Παράλληλα, ρυθμίζεται ο χρόνος καταβολής του συνόλου της οφειλής που αποτελεί προϋπόθεση για την εφαρμογή των ευνοϊκότερων για τους φορολογουμένους διατάξεων.

5.     Τροποποιούνται οι διατάξεις για τα ετήσια τέλη κυκλοφορίας οχημάτων για το έτος 2017 και τα επόμενα. Ειδικότερα, κριτήριο για τον υπολογισμό των τελών των οχημάτων με βάση τους ισχύοντες και σήμερα πίνακες θα είναι πλέον ο χρόνος πρώτης ταξινόμησης, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και σε χώρα της ΕΕ ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ). Με αυτόν τον τρόπο, αυτοκίνητα που, πριν την πρώτη ταξινόμησή τους στην Ελλάδα, είχαν ταξινομηθεί σε χώρα της ΕΕ ή του ΕΟΧ θα αποτελούν πλέον παλαιότερα αυτοκίνητα για την επιβολή των τελών κυκλοφορίας.

6.     Τροποποιούνται, από 1.1.20 17, οι διατάξεις του άρθρου 41 του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000), σχετικά με το ειδικό καθεστώς αγροτών (ισχύει για τους αγρότες με ακαθάριστα έσοδα κάτω των 15.000 ευρώ και επιδοτήσεις κάτω των 5.000 ευρώ) κυρίως στα εξής:

α. Για παραδόσεις αγροτικών προϊόντων παραγωγής τους και για παροχές αγροτικών υπηρεσιών που πραγματοποιούνται προς άλλους αγρότες που υπάγονται στο ειδικό καθεστώς ή προς μη υποκείμενα στο φόρο πρόσωπα εκδίδεται ειδικό στοιχείο που περιλαμβάνει το είδος, την ποσότητα και την αξία των παραδιδόμενων αγαθών ή το είδος και την αξία των παρεχόμενων υπηρεσιών. Η αξία που αναγράφεται επί του ειδικού στοιχείου λαμβάνεται υπόψη για τον προσδιορισμό των ακαθάριστων εσόδων (προκειμένου να υπαχθούν ή μη στο ειδικό καθεστώς).

β. Παύουν να υπάγονται στο ειδικό καθεστώς οι αγρότες που παραδίδουν προϊόντα παραγωγής τους από λαϊκές αγορές ή από δικό τους κατάστημα ή πραγματοποιούν εξαγωγές ή παραδόσεις των προϊόντων τους προς άλλο κράτος μέλος της ΕΕ. [Μέχρι σήμερα η ανωτέρω κατηγορία αγροτών υπαγόταν στο ειδικό καθεστώς (ακόμα και εάν ασκούσαν και άλλη οικονομική δραστηριότητα για την οποία είχαν υποχρέωση να τηρούν βιβλία) και δικαιούνταν επιστροφή φόρου με την εφαρμογή κατ’ αποκοπή συντελεστή 3%.]

γ. Η προαιρετική μετάταξη από το ειδικό στο κανονικό καθεστώς δεν μπορεί να ανακληθεί πριν την πάροδο τριετίας αντί πενταετίας που ίσχυε.

7. Τροποποιούνται και συμπληρώνονται (από 1.1.2016) διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, σχετικά με τη δήλωση στοιχείων ακινήτων και τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ), στα εξής σημεία: α. Ορίζεται ότι, στις περιπτώσεις που υπόχρεος για την υποβολή δηλώσεων στοιχείων ακινήτων είναι ο κηδεμόνας σχολάζουσας κληρονομιάς, ο εκτελεστής διαθήκης ή ο εκκαθαριστής κληρονομιάς, ο σύνδικος της πτώχευσης και ο μεσεγγυούχος ακίνητης περιουσίας, η περιουσία αυτή δηλώνεται διαχωρισμένη από την ατομική τους περιουσία. Όμοια αντιμετώπιση προβλέπεται και κατά την υποχρέωση των παραπάνω προσώπων σε καταβολή του ΕΝΦΙΑ. β. Επανακαθορίζονται οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση έκπτωσης στο φορολογούμενο, τον ή τη σύζυγο και τα εξαρτώμενα τέκνα της οικογένειάς του, για τον οφειλόμενο ΕΝΦΙΑ. Συγκεκριμένα, δεν χορηγείται, εφεξής, επί του ΕΝΦΙΑ η έκπτωση 50% (άρθρο 7 παρ.1 ν. 4223/2013) και 100% (άρθρο 7 παρ.2 ν. 4223/2013) σε φυσικά πρόσωπα τα οποία έχουν εισοδήματα από τόκους άνω των 300 ευρώ και 600 ευρώ, αντίστοιχα.

Οι ρυθμίσεις για το λαθρεμπόριο καπνού

Το νομοσχέδιο για την αντιμετώπιση του λαθρεμπορίου καπνού έρχεται να καλύψει μεγάλα υφιστάμενα κενά στην εποπτεία και στον έλεγχο όλης της εφοδιαστικής αλυσίδας του καπνού. Στόχος του είναι η συνολική και αποτελεσματική αντιμετώπιση του λαθρεμπορίου, ειδικά στον τομέα των καπνικών προϊόντων, το οποίο αποστερεί από τη χώρα μας μεγάλα ποσά και βλάπτει την υγιή λειτουργία της αγοράς.

Οι βασικές ρυθμίσεις του νομοσχεδίου περιλαμβάνουν την καθιέρωση συστήματος αδειοδότησης σε κάθε στάδιο της εφοδιαστικής αλυσίδας των καπνικών προϊόντων.

Προβλέπεται η έκδοση ειδικών αδειών από όλους τους εμπλεκόμενους στη διακίνηση και παρασκευή των καπνικών, έχοντας ως στόχο να καθίσταται ευκολότερος και αποτελεσματικότερος ο έλεγχος διακίνησης του καπνού και του εξοπλισμού παραγωγής των σχετικών προϊόντων, προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα φαινόμενα λαθρεμπορίου και, συνακόλουθα, να διασφαλιστούν και να ενισχυθούν τα δημόσια έσοδα.

Στην ίδια κατεύθυνση είναι και η πρόβλεψη για τη δημιουργία μητρώου εφοδιαστικής αλυσίδας καπνικών. Νέα πρόβλεψη είναι η υποχρέωση εφαρμογής μέτρων από τις καπνοβιομηχανίες (όπως η εξακρίβωση των στοιχείων των πελατών και προμηθευτών τους κ.λπ.).

Κοινοποίηση
recurring
Σας αρέσει το OlaDeka?
Κάντε μας like στο Facebook!
Κλείσιμο
Ola Deka Kastoria