ΔΕΥΑΚ: Μειοδοτικός διαγωνισμός για την καταγραφή των υδρομέτρων και τον έλεγχο των παράνομων συνδέσεων

Αρχική » Δυτική Μακεδονία » Καστοριά » ΔΕΥΑΚ: Μειοδοτικός διαγωνισμός για την καταγραφή των υδρομέτρων και τον έλεγχο των παράνομων συνδέσεων

1.Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Καστοριάς προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάθεση της υπηρεσίας

«Καταγραφή ενδείξεων υδρομέτρων πόλης Καστοριάς & λοιπών δημοτικών ενοτήτων – ‘Έλεγχος παράνομων συνδέσεων πόλης Καστοριάς & λοιπών δημοτικών ενοτήτων», με συνολικό προϋπολογισμό 33.890,00 ΕΥΡΩ (χωρίς τον ΦΠΑ).

2.Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού από την έδρα της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. (Μεσοποταμία Καστοριάς – Ταχ. Κωδ. 52050) μέχρι και την προηγούμενη ημέρα του διαγωνισμού. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2467061792, FAX επικοινωνίας 2467027494.

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 29/06/2016 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 στην έδρα της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. στη Μεσοποταμία Καστοριάς.

4. Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα με τα προσόντα και τις προϋποθέσεις που ορίζει η αναλυτική διακήρυξη.

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής θα είναι ίση προς το 2% του συνολικού προϋπολογισμού μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ δηλαδή 677,80 €, σύμφωνα με το άρθρο 15 του ΠΔ 28/80 και οτιδήποτε επιπλέον αναφέρει αναλυτικά η διακήρυξη.

6. Η υπηρεσία χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. και υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται για την παροχή υπηρεσίας.

7. Τα έξοδα δημοσιεύσεων αυτής της περίληψης βαρύνουν τον Ανάδοχο.

8. Το αποτέλεσμα του διαγωνισμού θα εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Ε.Υ.Α.Κ..

Μεσοποταμία 17/06/2016

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. ΔΕΥΑΚ

ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΠΑΥΛΟΥ

Κοινοποίηση:
error

Σχολιάστε αυτό το άρθρο

σχόλια