Καστοριά:Ταχυμεταφορές courier για τις υπηρεσίες του Δήμου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Αρχική » Δυτική Μακεδονία » Καστοριά » Καστοριά:Ταχυμεταφορές courier για τις υπηρεσίες του Δήμου

Ανακοινώνουμε ότι ο Δήμος Καστοριάς προτίθεται να διενεργήσει έρευνα αγοράς (μέσω υποβολής οικονομικών προσφορών) για την απευθείας ανάθεση των εργασιών ταχυμεταφοράς εγγράφων των υπηρεσιών του, προϋπολογισμού  5.551,00 €συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ,  εγγεγραμμένη στον προϋπολογισμό με τίτλο «Ταχυμεταφορές courier» Κ.Α.Ε.: 00.6221.01 οικ. έτους 2016∙.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι επαγγελματίες προμηθευτές να υποβάλλουν  τις οικονομικές προσφορές τους σφραγισμένες και σε κλειστό φάκελο Α4, στο γραφείο Προμηθειών & Διαχείρισης Υλικού του Δήμου Καστοριάς (στο ισόγειο του Δημαρχιακού Μεγάρου), έως την  Δευτέρα  16/05/2016 και ώρα 12:00 π.μ.

Την παραπάνω ημέρα και ώρα θα αποσφραγισθούν οι προσφορές παρουσία των διαγωνιζομένων, εφόσον επιθυμούν να παρευρίσκονται στην διαδικασία και στην συνέχεια ο Δήμαρχος θα αναθέσει  στον μειοδότη τις  παραπάνω εργασίες, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 28/1980 και του Ν. 3731/2008.

Η τεχνική έκθεση και το έντυπο προσφοράς  της ανωτέρω προμήθειας  επισυνάπτονται  στην παρούσα ανακοίνωση.

Πληροφορίες παρέχονται από το γραφείο προμηθειών του Δήμου,  κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, . Αρμόδια: κα Ζαχαρούλα Σλιάρα, τηλ: 2467351149

ΜΕΛΕΤΗ-COURIER 2016-17-

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 2016-17

Κοινοποίηση:
error

Σχολιάστε αυτό το άρθρο

σχόλια