ΙΔΡΥΜΑ ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΑΛΛΙΣΘΕΝΗΣ - ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Για το Ακαδημαϊκό Έτος 2015-2016) - OlaDeka

ΙΔΡΥΜΑ ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΑΛΛΙΣΘΕΝΗΣ – ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Για το Ακαδημαϊκό Έτος 2015-2016)

Βασίλειος Κωνσταντίνου

Με την ιδιότητά μου ως Γραμματέας του Ιδρύματος Υποτροφιών ¨Ηρακλής Καλλισθένης” θεωρώ υποχρέωσή μου να κοινοποιήσω σ την προκήρυξη για πληροφόρηση και περαιτέρω ενέργειες για κάθε ενδιαφερόμενο.

Προκήρυξη ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Για το Ακαδημαϊκό Έτος 2015-2016) Το «ΙΔΡΥΜΑ ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΑΛΛΙΣΘΕΝΗΣ» γνωστοποιεί προς όλους τους ενδιαφερόμενους ότι θα χορηγήσει το ποσό 6000 Ευρώ κατά το Ακαδημαϊκό Έτος 20015-2016 σε δεκαπέντε (10) φοιτητές(10X600 Ευρώ), οι οποίοι έχουν εισαχθεί σε Α.Ε.Ι. κατά τα Ακαδημαϊκό έτος 2015.-2016.

Οι υποτροφίες θα δοθούν εφάπαξ μόνο για το Ακαδημαϊκό ‘Έτος 2015-16. Οι υποψήφιοι πρέπει να πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται από τον Οργανισμό του Ιδρύματος, (Π.Δ. Φ.Ε.Κ 941, ΤΕΥΧΟΣ Β΄, 24-07-2002).

Απαραίτητες προϋποθέσεις για τους υποψηφίους είναι:

– Η Ελληνική Εθνικότητα ή Ιθαγένεια του ενδιαφερομένου – Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να είναι απόφοιτοι των Λυκείων του Νομού Καστοριάς και να έχουν εισαχθεί σε σχολές Α.Ε.Ι. της χώρας μας το Ακαδημαϊκό έτος 2015-16.

Κριτήρια που θα ληφθούν υπ’ όψιν :

Α) Ο Βαθμός πρόσβασης που πολλαπλασιάζεται επί 1000 Β) Η κοινωνική, οικογενειακή και οικονομική κατάσταση των ενδιαφερόμενων.

Τονίζεται ότι άτομα με φορολογητέο εισόδημα άνω των 25.000 € λαμβάνουν μόνο τιμητικό έπαινο. Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

1. Απολυτήριο Λυκείου (απλή φωτοτυπία)και Βεβαίωση Πρόσβασης (επικυρωμένη φωτοτυπία)

2. Βεβαίωση εγγραφής της Σχολής εισαγωγής , του υποψηφίου.

3. Υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, όπου θα αναφέρει ότι δεν είναι δικαιούχος άλλης υποτροφίας και ότι αν λάβει στο μέλλον άλλη υποτροφία θα το δηλώσει αμέσως στο Ίδρυμα. (Σημειώνεται ότι αν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας επιλογής από το Ίδρυμα, επιλεγούν από άλλο φορέα για υποτροφία, αυτομάτως θα θεωρείται ότι αποσύρουν την υποψηφιότητα τους από το Ίδρυμα).

4. Αντίγραφο του Εκκαθαριστικού Σημειώματος του τελευταίου διαχειριστικού έτους 2014. Το φορολογητέο ποσό διαιρείται με 10 (δέκα)και αφαιρείται από το σύνολο των μορίων.

5. Σε περίπτωση αναπηρίας του ιδίου ή κάποιου από τα μέλη της οικογένειας άνω του 67%, πιστοποιητικό με το οποίο θα βεβαιώνεται το ποσοστό της αναπηρίας, που καθιστά το άτομο αυτό ανίκανο προς εργασία για οποιονδήποτε λόγο, σ’ αυτήν την περίπτωση προστίθενται 1000 μόρια.

6. Αν πρόκειται για πολύτεκνη οικογένεια, βεβαίωση από την αρμόδια υπηρεσία. Για κάθε παιδί κάτω των 18 ετών ή μέχρι 26 ετών σε περίπτωση φοίτησης ,προστίθενται 500 μόρια .

7. Σε περίπτωση απώλειας κάποιου από τους γονείς, απαραίτητο είναι το αντίστοιχο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. Σ΄ αυτήν την περίπτωση προστίθενται 1000 μόρια.

8. Οι αιτήσεις και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν το αργότερο σε (45) σαράντα πέντε ημέρες από την τελευταία δημοσίευση της προκήρυξης.

9. Ο κάθε υποψήφιος θα μοριοδοτηθεί ανάλογα και θα αναρτηθεί ο τελικός πίνακας κατά φθίνουσα σειρά. Οι δέκα πρώτοι θα είναι δικαιούχοι υποτροφίας για ένα έτος Η χορήγηση των παραπάνω Υποτροφιών θα γίνει σύμφωνα με τον Οργανισμό του Ιδρύματος και όλων των άλλων συναφών Νόμων και Διατάξεων που ισχύουν σήμερα. Αιτήσεις εκπρόθεσμες ή μη συνοδευόμενες από όλα τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά δεν θα γίνουν δεκτές. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα σχετικά έντυπα, από τη Γραμματεία του Ιδρύματος (Βασιλέως Κωνσταντίνου 3) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (13:00 – 20:00). Περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο : (24670 27222 )

Κοινοποίηση
recurring
Σας αρέσει το OlaDeka?
Κάντε μας like στο Facebook!
Κλείσιμο
Ola Deka Kastoria