Βελτιστοποίηση Αποκομιδής Απορριμμάτων με τη Μέθοδο Της Υπογειοποίησης

ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

Αρχική » Δυτική Μακεδονία » Καστοριά » Βελτιστοποίηση Αποκομιδής Απορριμμάτων με τη Μέθοδο Της Υπογειοποίησης

Ο Δήμαρχος Καστοριάς προκηρύσσει Δημόσιο Ανοικτό διαγωνισμό μέσω της διαδικασίας ηλεκτρονικής ανάθεσης, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για την πράξη: «ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΥΠΟΓΕΙΟΠΟΙΗΣΗΣ», συνολικού προϋπολογισμού ΔΙΑΚΟΣΙΩΝ ΔΕΚΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ (€210.000,00€) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%.

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της προμήθειας είναι ΔΙΑΚΟΣΙΕΣ ΔΕΚΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ (€210.000,00€) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23% και ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με την υπ’ αρίθμ. 23/2015 μελέτη της Δ/νσης Καθαριότητας Περιβάλλοντος και Πρασίνου του Δήμου Καστοριάς.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, ύστερα από κανονική προθεσμία των προβλεπόμενων ημερών, από την ημερομηνία αποστολής της διακήρυξης για δημοσίευση στο ΦΕΚ και στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 10 της ΥΑ Π1/2390/2013. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ορίζεται η 13-6-2016 και ώρα 15:00 μ.μ.

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.

Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί όλα τα νομικά και φυσικά πρόσωπα, καθώς επίσης συνεταιρισμοί και ενώσεις προμηθευτών.

Αντικείμενο της προμήθειας είναι η προμήθεια σαράντα έξι (46) ημιυπόγειων κάδων αποκομιδής απορριμμάτων, χωρητικότητας 3000 λίτρων.

Η υποβολή εντύπων, όπου αυτή απαιτηθεί, θα γίνεται στη διεύθυνση:

  • Δήμος Καστοριάς
  • Ταχ. Διεύθυνση: Σκαπέρδειο Δημοτικό Μέγαρο, Καστοριά
  • Τ.Κ. :52100

Οι προσφορές που θα υποβληθούν από τους διαγωνιζόμενους ισχύουν και δεσμεύουν αυτούς για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών από την επομένη της ημερομηνίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών.

Η εγγύηση συμμετοχής που θα υποβάλει στο διαγωνισμό ο κάθε ενδιαφερόμενος είναι δύο τοις εκατό (2%) επί του ενδεικτικού προϋπολογισμού της προμήθειας χωρίς το ΦΠΑ, ήτοι 3.414,63 €.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν γνώση των όρων της διακήρυξης και να προμηθευτούν τα έντυπα του διαγωνισμού όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, μετά την δημοσίευση της περίληψης της διακήρυξης του διαγωνισμού από τα γραφεία της Διεύθυνσης Καθαριότητας, Περιβάλλοντος & Πρασίνου, του Δήμου Καστοριάς, Ταχ. Διεύθυνση: Αμαξοστάσιο Δήμου Καστοριάς, Μανιάκοι, Τηλέφωνο: 2467025117, Αριθμός ΦΑΞ: 2467080768. Όλα τα τεύχη του Διαγωνισμού θα δημοσιευτούν στην ιστοσελίδα του Δήμου Καστοριάς www.kastoria.gov.gr.

Ο Δήμαρχος Καστοριάς

 

ΑΝΕΣΤΗΣ ΑΓΓΕΛΗΣ

 

Τεύχη δημοπράτησης:

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΜΕΛΕΤΗ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Σχολιάστε αυτό το άρθρο

σχόλια