Περιφέρεια Δυτ. Μακεδονίας: 10 προσλήψεις εποχιακών – 2 θέσεις για την Καστοριά

Αρχική » Δυτική Μακεδονία » Καστοριά » Περιφέρεια Δυτ. Μακεδονίας: 10 προσλήψεις εποχιακών – 2 θέσεις για την Καστοριά

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Δύο2Π.Ε. Γεωπόνων    (Π.Ε. Κοζάνης)
Τέσσερις4Π.Ε. Κτηνιάτρων (Π.Ε. Κοζάνης)
Ένας1Τ.Ε. Τεχνολόγων Γεωπονίας (Ζωικής Παραγωγής) (Π.Ε. Κοζάνης)
Τρεις3Δ.Ε. Πληροφορικής (Έδρα)
Δύο2Δ.Ε. Διοικητικών Γραμματέων (Έδρα)
Τρεις3Δ.Ε. Οδηγών (Π.Ε. Κοζάνης – Έδρα)
Δύο2Δ.Ε. Εργατών  (Π.Ε. Κοζάνης)
Ένας1Δ.Ε. Χειριστών Μηχανημάτων Έργου (Π.Ε. Κοζάνης)
Ένας1Υ.Ε. Κλητήρων ( Έδρα)
Ένας1Π.Ε. Κτηνιάτρων (Π.Ε. Καστοριάς)
Ένας1Δ.Ε. Οδηγών (Π.Ε. Καστοριάς)
Δύο2Π.Ε. Μηχανικών /Αγρονόμων Τοπογράφων (Π.Ε. Φλώρινας)
Ένας1Π.Ε. Κτηνιάτρων (Π.Ε. Γρεβενών)

Oι λόγοι, που επιβάλλουν τις προσλήψεις των ως  άνω ειδικοτήτων, είναι οι εξής:

  • Η εκχώρηση υλοποίησης του νέου Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2013-2020 στην αιρετή Περιφέρεια
  • Η υλοποίηση αναδασμών
  • Η υλοποίηση προγραμμάτων Κτηνιατρικής λόγω μη εφαρμογής του προγράμματος «Κτηνίατρος Εκτροφής»
  • Η υλοποίηση του προγράμματος ΤΕΒΑ
  • Εργασίες συντήρησης του οδικού δικτύου
  • Η εφαρμογή της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.

Με τις υπ΄αριθ.  36149/1605/21-03-2016, 34859/1388/17-03-2016, 32349/1072/11-03-2016 και  36712/783/21-03-2016  βεβαιώσεις της Δ/νσης Οικονομικού (Έδρας), Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Καστοριάς, Δ/νσης Διοικητικού- Οικονομικού Π.Ε. Φλώρινας, και Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Γρεβενών, αντίστοιχα,  βεβαιώνεται ότι έχουν προβλεφθεί οι πιστώσεις στους οικείους προϋπολογισμούς έτους 2016 για την πρόσληψη του ως άνω έκτακτου προσωπικού ανα ΚΑΕ ως εξής:

  • Π.Ε. Κοζάνης και Έδρας

ΚΑΕ 0211 «Βασικός Μισθός» 213.684,00 ευρώ

ΚΑΕ 0291 και 0292 «Εισφορές ΙΚΑ» και «Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς» 55.992,66 ευρώ

  • Π.Ε. Καστοριάς

ΚΑΕ 0342 «Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου» 8.000 + 11.200 ευρώ

ΚΑΕ 0352 «Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς» 2.400 + 4.000 ευρώ

  • Π.Ε. Φλώρινας

ΚΑΕ 0342 «Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου» 25.000 ευρώ

ΚΑΕ 0352 «Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου» 3.000 ευρώ

  • Π.Ε. Γρεβενών

ΚΑΕ 291.0292 «Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς» 2.500,00 ευρώ

ΚΑΕ 291.0342 «Αμοιβές προσωπικού με σχέση ΙΔΟΧ» 23.500,00

ΚΑΕ 291.0352 «Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς προσωπικού με σχέση ΙΔΟΧ» 4.000 ευρώ

Ανάλογες πιστώσεις θα εγγραφούν και στους προϋπολογισμούς του επόμενου έτους, σε περίπτωση που οι συμβάσεις λήξουν μετά την 31-12-2016.

Τα αιτήματα, θα προωθηθούν στο Υπουργείο Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης μέσω της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, συνοδευόμενα με εισηγητική έκθεση του ασκούντος καθήκοντα Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, στην οποία αιτιολογείται πλήρως και με σαφήνεια η αναγκαιότητα χορήγησης της σχετικής έγκρισης.

Σχολιάστε αυτό το άρθρο

σχόλια