Όροι ένταξης και ενισχύσεις για Νέους Αγρότες, εκκίνηση μη γεωργικών δραστηριοτήτων σε αγροτικές περιοχές και ανάπτυξη μικρών εκμεταλλεύσεων του νέου ΠΑΑ (2014-2020) - OlaDeka

Όροι ένταξης και ενισχύσεις για Νέους Αγρότες, εκκίνηση μη γεωργικών δραστηριοτήτων σε αγροτικές περιοχές και ανάπτυξη μικρών εκμεταλλεύσεων του νέου ΠΑΑ (2014-2020)

Νέοι αγρότες, ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων και εκκίνηση μη γεωργικών δραστηριοτήτων σε αγροτικές περιοχές είναι οι τρεις επιλογές που θα έχουν οι υποψήφιοι που θέλουν να ενταχθούν στο στο Μέτρο 6 «Ανάπτυξη γεωργικών εκμεταλλεύσεων και επιχειρήσεων» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης.

Η διαχείρηση και των τριών υπομέτρων έχει εκχωρηθεί στις Περιφέρειες και ο ενδιαφερόµενος θα µπορεί να διαλέξει να ενταχθεί µόνο σε ένα από αυτά. Και για τα τρία υπομέτρα το ποσό της ενίσχυσης δίδεται κατ΄ αποκοπή και μπορεί να καλύψει διάφορες δαπάνες χωρίς περιορισμό (π.χ. απόκτηση εξοπλισμού, λειτουργικά έξοδα όπως μισθολογικό κόστος κλπ.). Η ενίσχυση για τους Νέους Αγρότες θα κυμαίνεται από 17.000 € έως 22.000 € ανά δικαιούχο, για την εκκίνηση μη γεωργικών δραστηριοτήτων σε αγροτικές περιοχές από 11.000 € έως 20.000 € και για την ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων 14.000 €.

Αναλυτικότερα οι επιλογές που έχουν οι αγρότες στα πλαίσια του Μέτρου 6 είναι οι εξής:

Υποστήριξη της εγκατάστασης νέων έως 40 ετών (ΥΠΟΜΕΤΡΟ 6.1):
Επιδίωξη είναι όχι μόνο η ανάληψη της κυριότητας από νέους ηλικιακά αγρότες αλλά «ο συνδυασμός της με παροχή κατάρτισης», ούτως ώστε οι νέοι γεωργοί να αποτελέσουν ένα δυναμικό «κομμάτι» του επαγγελματικού γεωργικού δυναμικού της χώρας, με βιώσιμες εκμεταλλεύσεις και νέες παραγωγικές πρακτικές. Βασική επιλογή αποτελεί το ότι η εγκατάσταση των νέων γεωργών επιτρέπεται να γίνει σε εκμεταλλεύσεις με επαρκές αρχικό παραγωγικό δυναμικό «ικανό» να υποστηρίξει τη μελλοντική ανάπτυξη της εκμετάλλευσης, έτσι όπως περιγράφεται στους στόχους (ποιοτικούς ή ποσοτικούς) του επιχειρηματικού σχεδίου.
Το ποσό ενίσχυσης θα κυμαίνεται από 17.000 € έως και 22.000 € ανά δικαιούχο.
Θα καταβάλλεται τουλάχιστον σε 2 δόσεις, με την 1η δόση (έως 70% του συνολικού ποσού ενίσχυσης) να καταβάλλεται με την απόφαση ένταξης και την τελευταία δόση να καταβάλλεται εντός 5 ετών από την ένταξη μετά την ορθή εφαρμογή του επιχειρηματικού σχεδίου.
Βασικό ποσό ενίσχυσης θα είναι 17.000 € για γεωργικές εκμεταλλεύσεις που θα έχουν φυτική – μικτή παραγωγική κατεύθυνση. Το ποσό αυτό θα αυξάνεται αναλογικά και θα διαμορφώνεται έως και 22.000 € με βάση τα εξής:
α) κατά 2.500 € εφόσον η περιοχή μόνιμης κατοικίας των αρχηγών των εκμεταλλεύσεων βρίσκεται σε περιοχές ορεινές ή μειονεκτικές ή σε μικρά νησιά (νησιά μέχρι και 3.000 κατοίκους πληθυσμό) ή συνδυασμός αυτών των κατηγοριών περιοχών,
β) κατά 2.500 € για ζωική παραγωγική κατεύθυνση (στη μελλοντική κατάσταση) της εκμετάλλευσης.

Υποστήριξη γεωργικών εκμεταλλεύσεων και κατοίκων της υπαίθρου για εκκίνηση νέων μη γεωργικών δραστηριοτήτων (ΥΠΟΜΕΤΡΟ 6.2):
Αφορά απασχολούμενους σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις όσο και ευρύτερα μόνιμους κάτοικους σε αγροτικές κοινότητες με πληθυσμό έως και 5.000 κατοίκους. Στόχος είναι να παραμείνουν οι κάτοικοι αυτών των περιοχών εκεί και να αναπτύξουν μη γεωργικές δραστηριότητες, δημιουργώντας απασχόληση και εισόδημά (ως ελάχιστη απαίτηση τίθεται η δημιουργία τουλάχιστον μιας νέας θέσης απασχόλησης συμπεριλαμβανόμενης της αυτοαπασχόλησης). Απαραίτητος όρος το συνολικό ετήσιο οικογενειακό εισόδημα από κάθε πηγή των υποψήφιων δικαιούχων δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 25.000 €.
Η στήριξη παρέχεται με τη μορφή κατ΄ αποκοπή ποσού επιχορήγησης για έναρξη νέας μη γεωργικής επιχειρηματικής δραστηριότητας εντός αγροτικών περιοχών.
Το ποσό ενίσχυσης θα κυμαίνεται από 11.000 € έως και 20.000 € ανά δικαιούχο.
Θα καταβάλλεται τουλάχιστον σε 2 δόσεις, με την 1η δόση (έως 30% του συνολικού ποσού ενίσχυσης) να καταβάλλεται με την απόφαση ένταξης και την τελευταία δόση να καταβάλλεται εντός 5 ετών από την ένταξη μετά την ορθή εφαρμογή του επιχειρηματικού σχεδίου.

Υποστήριξη μικρών αλλά βιώσιμων γεωργικών εκμεταλλεύσεων (ΥΠΟΜΕΤΡΟ 6.3):
Αφορά γεωργικές εκμεταλλεύσεις σε αγροτικές κοινότητες με πληθυσμό έως και 5.000 κατοίκους. Στόχος είναι οι εκμεταλλεύσεις να αναπτύξουν περαιτέρω τις γεωργικές τους δραστηριότητες, ούτως ώστε να είναι «ικανές» να υποστηρίξουν μελλοντική επαγγελματική ενασχόληση των κατόχων τους στη γεωργία. Και εδώ η στήριξη συνδυάζεται με την παροχή κατάρτισης. Επίσης, τίθεται όριο αρχικού παραγωγικού δυναμικού (μεταξύ 5.000 και 7.999 ευρώ) για να αποκλειστούν εκμεταλλεύσεις οριακής βιωσιμότητας (όπως αυτών με προσανατολισμό στην ιδιοκατανάλωση – αυτοσυντήρηση) και χωρίς προσανατολισμό στην πώληση των προϊόντων τους στην αγορά.
Το ποσό ενίσχυσης ορίζεται σε 14.000 ευρώ ανά δικαιούχο.
Θα καταβάλλεται σε 2 δόσεις, με την 1η δόση (έως 70% του συνολικού ποσού ενίσχυσης) να καταβάλλεται με την απόφαση ένταξης και τη δεύτερη εντός 5 ετών από την ένταξη με την ολοκλήρωση του επιχειρηματικού σχεδίου και την απόκτηση από μέρους του δικαιούχου της ιδιότητας του «επαγγελματία» αγρότη.

Πηγή

Κοινοποίηση
recurring
Σας αρέσει το OlaDeka?
Κάντε μας like στο Facebook!
Κλείσιμο
Ola Deka Kastoria