Αποφασίζομεν και διατάσσομεν…

Η φασίζουσας νοοτροπίας, οδηγία του περιβόητου συμβούλου του υπουργού που απαγορεύει (!) στα σχολεία την επαφή των μαθητών με κυνηγούς ή κυνηγετικές οργανώσεις ξεπέρασε κάθε όριο λογικής και ευπρέπειας δημόσιου λειτουργού.

Αρχική » Ελλάδα » Αποφασίζομεν και διατάσσομεν…

Επειδή τέτοιου είδους φασιστικές πρακτικές από το 1% του εκλογικού σώματος δεν συνάδουν με τις αρχές του κυβερνώντος κόμματος, θα πρέπει κάποιος από το πρωθυπουργικό γραφείο να τους τραβήξει το αυτί, πριν χάσουν εντελώς τον έλεγχο και προβούν και σε διατάγματα, όπως το παρακάτω:

«ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΟ ΔΙΑΓΓΕΛΜΑ της 21ης Φεβρουαρίου 2016

«Ελληνικέ Λαέ, από μακρού παριστάμεθα μάρτυρες ενός διαχρονικού εγκλήματος.

Η αδίστακτος και αθλία κυνηγετική συναλλαγή και προπαγάνδα, η πλήρης έλλειψις κατανοήσεως προς τα φλέγοντα προβλήματα των αντικυνηγετικών ΜΚΟ, η μυστική και φανερά διάβρωσις των περιβαλλοντικών αξιών και τέλος τα συνεχή εμπρηστικά κηρύγματα ασυνειδήτων κυνηγών, επρόκειτο να καταστρέψουσι ολοσχερώς τα χρηστά ήθη των περιβαλλοντικών ΜΚΟ.

Αι ξενοκίνηται αντιοικολογικαί δυνάμεις εδημιούργησαν κλίμα αναρχίας και χάους εις τα δημοτικά σχολεία της πατρίδος μας και εν ολίγοις μας οδήγησαν εις το χείλος της περιβαλλοντικής καταστροφής. Δι’ αυτό επενέβη η υγιής δύναμις των περιβαλλοντικών και ζωοφιλικών ΜΚΟ.

Εις ολόκληρον την Χώραν και εις άπασας τας σχολικάς μονάδας επικρατεί πλέον απόλυτος γαλήνη και τάξις. Η επέμβασις αύτη βεβαίως αποτελεί εκτροπήν εκ του Συντάγματος, αλλά η εκτροπή αύτη ήτο επιβεβλημένη.

Η σωτηρία των αντικυνηγετικών ΜΚΟ και ο εξοβελισμός εις το πυρ το εξώτερον των κυνηγετικών μιασμάτων, είναι ο υπέρτατος νόμος του Εθνους.

Ποίοι είμεθα: Δεν ανήκομεν εις ουδέν πολιτικόν κόμμα, και ουδεμίαν πολιτικήν παράταξιν, είμεθα υπεράνω κομμάτων και αρχών. Ανήκομεν εις την ευγενήν τάξιν των περιβαλλοντικών ΜΚΟ και θα σταθώμεν εις το πλευρόν, ουχί των πτωχών αδελφών μας Ελλήνων, αλλά των μελών μας, άτινα αγωνίζονται ιδεοληπτικώς υπέρ πάρτης και παρτίδος και τακτοποίησεως όλων ημών. Ελαυνόμεθα αποκλειστικώς από καθαρά αντικυνηγετικά κίνητρα και επιδιώκωμεν να καταργήσωμεν το φαύλο κυνήγι.

Εχομεν ως ιερόν σκοπόν να απομακρύνωμεν από τον εκπαιδευτικόν οργανισμόν της Χώρας την σήψιν από την οποίαν εμολύνθη εκ των κυνηγετικών μιασμάτων.

Επιδιώκωμεν να αποτρέψωμεν την πλήρη καταστροφή των νέων γενεών, προς την οποίαν μας κατηύθυναν οι φαύλοι κυνηγοί. Από της στιγμής ταύτης δεν υπάρχουν Δεξιοί, Κεντρώοι, Αριστεροί. Υπάρχουν μόνον αντικυνηγοί οι οποίοι πιστεύουν εις την Ελλάδα των περιβαλλοντικών και ζωοφιλικών ΜΚΟ.

Υπάρχουν βεβαίως και ελάχιστοι εφιάλται, δημαγωγοί, ασυνείδητοι καιροσκόποι κυνηγοί και κατ’ επάγγελμα αναρχικοί, οι οποίοι θα εξοβελιστούν ταχέως και με την συνδρομήν των επαναστατικών δυνάμεων εις το πυρ το εξώτερον, εις ό οφείλουν και πρέπει να μετακινηθώσι άπαξ διά παντός.

Ο βασικός σκοπός είναι η εξάλειψις των επικινδύνων διά την πορεία του Εθνους, κυνηγετικών μιασμάτων και η μόνιμος και ασφαλής κατανομή των κρατικών επιδοτήσεων εις τας περιβαλλοντικάς ΜΚΟ.

Μετά την οριστικήν παύσιν του κυνηγίου και της ολοσχερούς εξαλείψεως των κυνηγετικών μιασμάτων, η αποστολή μας θα έχει περατωθεί. Απαιτείται η καθολικήν συμπαράστασιν των ζωοφιλικών οργανώσεων διά την πραγματοποίησιν του σκοπού. Οι κυνηγοί απαγορεύεται να προσεγγίζουν τα σχολικά κτίρια πλησιέστερα των είκοσι μέτρων και να συναθροίζονται πέραν των τριών ατόμων, εις άπασαν την επικράτειαν.

Οι παραβάται κυνηγοί θα συλλαμβάνονται αυτεπαγγέλτως από τα αρμόδια προς τούτο όργανα του Κράτους και θα εξορίζονται πάραυτα εις το στρατόπεδο ψυχολογικής επανορθώσεως της Μακρονήσου.

Εντέλλονται άπασαι αι κρατικαί αρχαί όπως συνδράμωσι τας υγιείς αντικυνηγετικάς δυνάμεις των ΜΚΟ, την χωροφυλακήν της Φύσης, την αστυνομίαν σκέψης και αντικυνηγετικών φρονημάτων, αίτινες έχουν επιφορτιστεί με το ιερόν καθήκον της συλλήψεως των κυνηγών και της επαναφοράς των εις τας υγιείς κοινωνικάς δομάς των περιβαλλοντικών ΜΚΟ.

Ζήτωσαν αι υγιείς περιβαλλοντικές ΜΚΟ!!»

Και για την αντιγραφή

Αντώνης Μπληζιώτης
[email protected]

Πηγή

Σχολιάστε αυτό το άρθρο

σχόλια