5η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας - OlaDeka

5η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

31 ΘΕΜΑΤΑ

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 175,176 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του Ν. 4071/2012) και 177 του Νόμου 3852/10

β) Την αριθμ.223/14 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής)

ΚΑΛΕΙ

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Κεχαγιάς Φώτιος

Γέρου Κωνσταντίνος

Βάσσος Πασχάλης

Δασκαλόπουλος Αντώνιος

Μαργαρίτης Γεώργιος

Κιοσές Ιωάννης

Σε συνεδρίαση την Παρασκευή 5/02/2016 και ώρα 11:00 στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), με θέμα:

 1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης
 2. Έγκριση πρακτικών διαγωνισμού του έργου : « Καθαρισμός κοίτης ποταμού Γεροπόταμου για αντιπλημμυρική προστασία από τ.κ.Αχλάδας έως τ.κ.Τριποτάμου
 3. Έγκριση του πρακτικού της διαπραγμάτευσης για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε.Φλώρινας για το σχολικό έτος 2015-2016,του αδιάθετου δρομολογίου «Ανάργυροι –πεδινό προς Νηπιαγωγείο Αετού για την μεταφορά ενός μαθητή από τους Αγίους Αναργύρους και ενός μαθητή από το Πεδινό με επιστροφή
 4. Έγκριση πρακτικού αποσφράγισης δικαιολογητικών κατακύρωσης που αφορούν στον «Διεθνή Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών,χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε.Γρεβενών για την σχολική περίοδο 2015-2016
 5. Έγκριση εξουσιοδότησης των Υπηρεσιών του Οργανισμού του Ο.Α.Ε.Δ. για την διενέργεια διαγωνισμού για την ανάδειξη προμηθευτή πετρελαίου θέρμανσης για την κάλυψη αναγκών έτους 2017 Π.Ε.Φλώρινας
 6. Έγκριση της δινέργειας του διαγωνισμού για την επιλογή Μηχανικού για την σύνταξη πίνακα προσωρινής παρακατάθεσης αποζημίωσης ακινήτων λόγω απαλλοτριώσεων για το έργο «Χάραξη οδού Πτολεμαϊδας Δυτικής Εορδαίας και σύνδεση με τον κάθετο άξονα Κοζάνης-Φλώρινας»με την διαδικασία της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και τη προσκόμιση τριών (3)τουλάχιστον σφραγισμένων προσφορών
 7. Έγκριση τροποποίησης της αρ.πρωτ.1782/23-10-2015 σύμβασης του μεταφορέα μαθητών α/θμιας και β/θμιας εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε.Καστοριάς για το σχολικό έτος 2015-2016
 8. Έγκριση του πρακτικού και κατακύρωση του αποτελέσματος διεξαγωγής δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου για το έργο «Σημειακές παρεμβάσεις στο οδικό δίκτυο τριγωνικό Ρύμνιο»
 9. Έγκριση συγκρότησης επιτροπής για την διενέργεια διαγωνισμού της 23ης Φεβρουαρίου 2016 του έργου : « Ανέγερση Πανεπιστημιούπολης Δυτικής Μακεδονίας στην περιοχή ΖΕΠ Κοζάνης»
 10. Έγκριση τριμελούς  επιτροπής (με τους αναπληρωτές τους) για την διενέργεια διαγωνισμών προμήθειας και μεταφοράς του αντιπαγετικού άλατος για τις ανάγκες αποχιονισμού και αντιμετώπισης του παγετού του Εθνικού Οδικού Δικτύου της Π.Δ.Μ.-έδρας
 11. Έγκριση τριμελούς  επιτροπής για τον α)έλεγχο συντήρησης ανελκυστήρων σύμφωνα με την ετήσια σύμβαση β)διαπίστωση αναγκαιότητας επισκευής –αποκατάστασης βλαβών γ) οριστική-ποιοτική και ποσοτική παραλαβή ανταλλακτικών –εξαρτημάτων και εργασιών επισκευής
 12. Έγκριση τριμελούς  επιτροπής για την α)παραλαβής και παράδοσης υγρών καυσίμων και λιπαντικών μηχανημάτων-οχημάτων β)διαπίστωση επισκευής –αποκατάστασης βλαβών γ) οριστική-ποιοτική και ποσοτική παραλαβή ανταλλακτικών –εξαρτημάτων και εργασιών επισκευής
 13. Έγκριση υπαλλήλων-υπηρεσιακών στελεχών που πληρούν τις προϋποθέσεις για τον ορισμό τους (κατόπιν κληρώσεως) ως πρόεδροι(τακτικοί ή αναπληρωματικοί)Επιτροπών προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργων
 14. Έγκριση γνωμοδότησης  και δαπάνης δικηγόρου
 15. Έγκριση δαπάνης και ορισμός δικηγόρου
 16. Έγκριση δαπάνης και ορισμός δικηγόρου
 17. Έγκριση δαπάνης τιμολογίων αναδόχων μεταφορέων μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης χωροταξικής αρμοδιότητας Π.Ε. Καστοριάς για το σχολικό έτος 2015-2016
 18. Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης προσφορών της ανάθεσης (κατόπιν πρόσκλησης)της ετήσιας συντήρησης των ανελκυστήρων του Διοικητηρίου της Π.Ε.Κοζάνης και ενός ανελκυστήρα των υπηρεσιών της Π.Δ.Μ. στην Πτολεμαϊδα για το έτος 2016
 19. Έγκριση έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για την πληρωμή εκτάκτων δαπανών εξειδικευμένης συντήρησης των ρυθμιστών κυκλοφορίας φωτεινών σηματοδοτήσεων
 20. Έγκριση δαπάνης που αφορά πληρωμή δαπάνης για αποχιονισμό επαρχιακού οδικού δικτύου περιόδου 2014-2015 της Π.Ε.Κοζάνης
 21. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ,για την αντικατάσταση υλικών των ανελκυστήρων στο Διοικητήριο της Π.Ε. Κοζάνης
 22. Έγκριση  δαπανών Π.Δ.Μ.-Π.Ε. Φλώρινας
 23. Έγκριση  δαπανών Π.Δ.Μ.-Π.Ε. Φλώρινας
 24. Έγκριση  δαπανών Π.Ε .Γρεβενών
 25. Έγκριση  δαπανών Π.Ε .Γρεβενών
 26. Έγκριση  δαπανών Π.Ε .Καστοριάς
 27. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Καστοριάς
 28. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Καστοριάς
 29. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Καστοριάς
 30. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φλώρινας
 31. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φλώρινας

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ. 2461351568)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

Θεόδωρος Καρυπίδης

Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας

Κοινοποίηση:

Αντιπεριφερειάρχες.

Επικεφαλής Αντιπολίτευσης

Εκτελεστικός Γραμματέας

Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων

-Διεύθυνση Οικονομικών

       -Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Γρεβενών

       -Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Καστοριάς

       -Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Φλώρινας

6.    – Διεύθυνση Τεχνικών Έργων

       – Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης

        -Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε Γρεβενών

        -Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καστοριάς

        -Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φλώρινας

7.  Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού

8.  Μ.Μ.Ε.

Κοινοποίηση
recurring
Σας αρέσει το OlaDeka?
Κάντε μας like στο Facebook!
Κλείσιμο
Ola Deka Kastoria