Ηλεκτρικά ποδήλατα στην Καστοριά από την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Αρχική » Δυτική Μακεδονία » Καστοριά » Ηλεκτρικά ποδήλατα στην Καστοριά από την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Η Περιφέρεια ∆υτικής Μακεδονίας – Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς θα προβεί στην προμήθεια και την εγκατάσταση:

 

  •  Συστήµατος (αστικού εξοπλισµού) φόρτισης ποδηλάτων µε χρήση Φ/Β
  •  Ηλεκτρικών ποδηλάτων
  •  Βάσης στάθµευσης για τα συµβατικά ποδήλατα
  •  Συµβατικών ποδηλάτων

 

Ο προϋπολογισµός (συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ) ανέρχεται στα 60.000,00 ευρώ.

Το έργο χρηµατοδοτείται από το Πρόγραµµα Greece-Albania- Energy Tourism- G.AL.E.T του IPA του Ευρωπαϊκού προγράµµατος Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα-Αλβανία 2007-2013 (75% από Ευρωπαϊκούς πόρους & 25% από Εθνικούς Πόρους)

Η φάση του έργου βρίσκεται στον Ηλεκτρονικό ∆ηµόσιο Ανοιχτό ∆ιαγωνισµό µε κλειστές προσφορές και κριτήριο την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά για την επιλογή αναδόχου µε αντικείµενο την υλοποίηση της προµήθειας.

 

 

Ηλεκτρικά ποδήλατα στην Καστοριά από την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

 

 

Κοινοποίηση:

Σχολιάστε αυτό το άρθρο

σχόλια