Γουνοποιία: Παραγωγική κατάρρευση το 2015 - OlaDeka

Γουνοποιία: Παραγωγική κατάρρευση το 2015

Παραγωγική κατάρρευση, με εντονότερο ρυθμό απ’ ό,τι το 2014, παρουσίασε το 2015 η ελληνική βιομηχανία γούνινων ενδυμάτων και επεξεργασίας γούνας.

Σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή, η παραγωγή ειδών ένδυσης, εξαρτημάτων ένδυσης και συναφών ειδών από γουνόδερμα, πλην των καλυμμάτων κεφαλής, κατά το δεκάμηνο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2015, σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του 2014, μειώθηκε κατά 46,9%, σε επίπεδα που είναι κατά 54,3% χαμηλότερα από τα αντίστοιχα της ίδιας περιόδου του 2010.

Ο τομέας εμφάνισε το 2014, σε σύγκριση με το 2013, μειωμένα κατά 37% κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (13,4 εκατ. ευρώ σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία), ίσα προς το 9,9% των συνολικών εσόδων του (12,5% το 2013), σε συνθήκες μείωσης των εσόδων του κατά 20% και συρρίκνωσης του μεικτού περιθωρίου κέρδους του κατά 2,4 εκατοστιαίες μονάδες (15,6% το 2014, από 18% το 2013).

Οι συνολικές πωλήσεις 38 ΑΕ και ΕΠΕ βιομηχανικών και βιοτεχνικών επιχειρήσεων μεγάλου, μεσαίου και μικρού μεγέθους, που ασχολούνται με την παραγωγή ή και μόνο με τη βαφή και επεξεργασία γούνινων ενδυμάτων, ανήλθαν το 2014 σε 135,8 εκατ. ευρώ και είναι μειωμένες κατά 34,4 εκατ. ευρώ (-20%).

Οι 38 αυτές εταιρείες, τα οικονομικά στοιχεία των οποίων έχουν γίνει γνωστά, στις 31.12.2014 διέθεταν πάγια και κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία της τάξεως των 276 εκατ. ευρώ και, ως σύνολο, κατέγραψαν:

  • Μεικτά κέρδη 21,2 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 31% (-9,4 εκατ. ευρώ).
  • Κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), ύψους 13,4 εκατ. ευρώ (-37% ή -7,8 εκατ. ευρώ).
  • Κέρδη προ φόρων και τόκων (EBIT) 7,5 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 55% (-9,3 εκατ. ευρώ) και ίσα προς το 5,5% των πωλήσεων, έναντι αντίστοιχου ποσοστού 9,9% το 2013.
  • Κέρδη προ φόρων 0,6 εκατ. ευρώ, που ισοδυναμούν με επιδείνωση κατά 94% σε ποσοστό και κατά 10,2 εκατ. ευρώ σε αξία (αντίστοιχα κέρδη 10,75 εκατ. ευρώ το 2013) και είναι ίσα προς το 0,4% των πωλήσεων έναντι αντίστοιχου ποσοστού 6,3% το 2013.
  • Ζημιές, μετά την πρόβλεψη για φόρους, ύψους 0,9 εκατ. ευρώ, που ισοδυναμούν με επιδείνωση κατά 8,6 εκατ. ευρώ περίπου σε αξία (κέρδη 7,7 εκατ. ευρώ το 2013) και είναι ίσα προς το -0,7% των πωλήσεων έναντι αντίστοιχου ποσοστού 4,5% το 2013.

Τα συνολικά ίδια κεφάλαια των 38 επιχειρήσεων (112,2 εκατ. ευρώ) μειώθηκαν το 2014 κατά 2% (-2,6 εκατ. ευρώ). Η αναλογία των ιδίων κεφαλαίων προς τα συνολικά κεφάλαια των επιχειρήσεων του τομέα επιδεινώθηκε σε 40,7% το 2014, από 42,1% το 2013.

Αυτά προκύπτουν από την επεξεργασία των ισολογισμών των επιχειρήσεων, ορισμένες από τις οποίες ασχολούνται και με την εκτροφή γουνοφόρων ζώων ή οφείλουν σημαντικό μέρος του κύκλου εργασιών τους σε καθαρά εμπορικές δραστηριότητες.

Η αποδοτικότητα του μέσου ενεργητικού των 38 επιχειρήσεων στη διάρκεια της χρήσης 2014 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) περιορίστηκε σε 4,9%, από 7,8% το 2013.

www.inr.gr, 8 Ιανουαρίου 2016

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΓΟΥΝΑΡΙΚΩΝ,  2014
* Βάσει στοιχείων που ήταν διαθέσιμα στις 08.01.2016.
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Πωλήσεις EBITDA ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ
(χιλ. ευρώ) ±% (χιλ. ευρώ) (χιλ. ευρώ) (χιλ. ευρώ)
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Δ. – ΓΟΥΝΑΡΙΚΑ Α.Ε. 1.114 -15 133 44 4
ΒΑΡΝΗΣ ΓΟΥΝΑΡΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. 5.804 -15 2.905 244 86
ΓΙΩΡΑΣ – ΓΟΥΝΑΡΙΚΑ Α.Ε. 13.849 6 4.196 620 22
ΓΚΛΙΑΓΙΑ Ν. ΑΦΟΙ Α.Β.Ε. ΓΟΥΝΑΡΙΚΑ 21.363 7 16.185 2.758 915
ΓΟΥΝΟΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ – 32 ABOVE A.E. 827 12 1.391 126 57
ΓΡΑΒΑΣ Γ. Μ. Ε.Π.Ε. ΓΟΥΝΙΝΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ 6.339 -13 3.913 163 134
Δ.Τ.Σ. ΦΙΝΙΡΙΣΤΗΡΙΟ – ΒΑΦΕΙΟ ΓΟΥΝΑΡΙΚΩΝ Α.Ε. 12.838 -1 3.826 1.282 268
ΔΙΤΣΙΟΥ Τ. ΑΦΟΙ & ΣΙΑ ΦΙΝΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΓΟΥΝΑΡΙΚΩΝ Α.Ε. 9.943 2 8.008 625 95
ΕΛΛΑΣ ΜΙΝΚ ΦΑΡΜ A.E. ΕΚΤΡΟΦΕΙΟ  ΖΩΩΝ – ΓΟΥΝΟΠΟΙΙΑ 3.592 -9 1.325 -257 -99
Κ.Τ.Κ. Α.Ε. ΓΟΥΝΑΡΙΚΑ 5.325 -32 417 184 -301
ΚΑΡΑΚΟΥΛΑΚΗΣ Φ. – ΓΟΥΝΑΡΙΚΑ Α.Ε. 5.879 11 1.629 198 -3
ΚΑΡΑΤΖΑΣ Α.Ε.Β.Ε. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΟΥΝΑΣ 6.551 31 2.288 21 -12
ΚΡΑΝΙΑΣ ΓΟΥΝΑΡΙΚΑ – AVANTI FURS Α.Ε.Β.Ε. 9.396 -24 9.166 717 80
ΛΑΓΓΙΩΤΗΣ Α.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΙΔΩΝ ΓΟΥΝΟΠΟΙΙΑΣ 5.675 4 3.538 110 47
ΜΑΝΤΖΙΑΡΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΓΟΥΝΙΝΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ 11.281 23 12.524 517 17
ΜΑΝΤΜΟΥΑΖΕΛ Α.Β.Ε.Ε. ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΓΟΥΝΑΡΙΚΩΝ 7.524 15 1.961 643 45
ΜΟΖΑΪΚΑ ΓΟΥΝΑΡΙΚΑ Ε.Π.Ε. 4.279 8 1.588 64 0
ΜΟΥΤΣΙΟΣ Δ. Α.Ε. ΔΕΡΜΑΤΙΝΑ ΕΙΔΗ – ΓΟΥΝΑΡΙΚΑ 1.212 -1 441 -45 -45
ΟΡΕΣΤΙΑΣ ΓΟΥΝΑΡΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. 6.725 10 2.766 172 20
Π-Κ-Ζ ΓΟΥΝΑΡΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. 4.461 27 7.191 289 186
ΠΕΤΒΑ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΟΥΝΑΡΙΚΩΝ Α.Ε.Β.Ε. 625 2 0 -12 4
ΡΟΥΣΟΥΛΗΣ Μ. Α.Ε. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΓΟΥΝΑΣ 4.853 -13 1.228 -273 -275
ΣΑΛΑΓΙΑΝΝΗΣ Γ. Α.Β.Ε.E. ΓΟΥΝΑΡΙΚΑ 13.981 5 5.285 472 -394
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Π. & ΥΙΟΙ – ΓΟΥΝΑΡΙΚΑ Α.Ε. 11.987 15 4.491 942 6
ΤΖΙΑΝΙ Ε.Π.Ε. ΓΟΥΝΟΠΟΙΙΑ 551 31 78 15 -11
ΤΣΟΥΚΑ ΑΦΟΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΟΥΝΑΡΙΚΩΝ Α.Ε.Β.Ε. 12.131 -6 5.941 90 -689
ΧΑΡΑΧΟΥΣΗΣ Π. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΟΥΝΑΡΙΚΩΝ Α.Ε. 1.265 2 295 40 13
ACTIVE A.E.Β.Ε. ΓΟΥΝΑΡΙΚΑ 6.008 -16 4.644 530 377
ASTROPEL A.Β.Ε.Ε. ΓΟΥΝΑΡΙΚΑ 6.472 -1 906 -33 -326
BLACK DIAMOND MINK – ΓΟΥΝΑΡΙΚΑ A.E. 11.324 12 3.855 943 120
CPL HELLAS A.E. ΓΟΥΝΑ – ΔΕΡΜΑΤΙΝΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ 1.783 80 1.163 99 33
D.M. Α.Β.Ε.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΓΟΥΝΑΡΙΚΩΝ 8.182 5 3.107 724 95
ERTON GROUP Π. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ A.B.E.E. ΓΟΥΝΟΠΟΙΙΑ 14.674 -17 5.719 -122 -891
EXPOPEL ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΓΟΥΝΟΠΟΙΙΑ A.E. 14.232 24 7.415 736 68
EXPOTAN ΔΙΕΘΝΕΣ ΒΑΦΕΙΟ ΓΟΥΝΑΡΙΚΩΝ Α.Ε. 5.753 9 4.213 915 211
S.N. FURS A.E. ΓΟΥΝΑΡΙΚΑ 3.484 -12 910 -436 -498
VERSAVI ΓΟΥΝΑΡΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. 2.247 -20 1.026 29 16
ZEDA ΔΕΡΜΑΤΙΝΑ ΕΙΔΗ Α.Ε. 12.303 2 119 288 -277
Πηγή
Κοινοποίηση
recurring
Σας αρέσει το OlaDeka?
Κάντε μας like στο Facebook!
Κλείσιμο
Ola Deka Kastoria