Αυτό είναι το ολοκληρωμένο σχέδιο διαχείρισης για τη λίμνη της Καστοριάς - OlaDeka

Αυτό είναι το ολοκληρωμένο σχέδιο διαχείρισης για τη λίμνη της Καστοριάς

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ

“Σχεδίο Διαχείρισης της περιοχής προστασίας της φύσης της λίμνης Καστοριάς”

 

 – Ένωση Φυσικών Προσώπων-Μελετητών:

Δαμιανός Παντελής, Περιβαλλοντολόγος, MSc

Κούσκουρας Αργύριος, Γεωλόγος, MSc – Πολιτ. Μηχανικός

Χαστάς Γεώργιος, Γεωπόνος

Χρυσούλας Χαρίλαος, Περιβαλλοντολόγος

 

Διαβάστε όλο το Σχέδιο ΕΔΩ

 

 

ΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

Γενικά Στοιχεία………………………………………………………………………………………………………………

Ταυτότητα του Σχεδίου Διαχείρισης………………………………………………………………………………..

Γεωγραφική θέση, όρια, έκταση και διοικητική υπαγωγή της περιοχής…………………………….

Περιοχή Μελέτης………………………………………………………………………………………………………..

Ιδιοκτησιακό καθεστώς………………………………………………………………………………………………….

Νομικό καθεστώς……………………………………………………………………………………………………………

Διεθνές δίκαιο περιβάλλοντος με εφαρμογή στην περιοχή………………………………………………

Εθνική νομοθεσία με εφαρμογή στην περιοχή……………………………………………………………….

Διοίκηση και διαχείριση της περιοχής……………………………………………………………………………..

Περιγραφή της προστατευόμενης περιοχής………………………………………………………………………

Φυσικό περιβάλλον…………………………………………………………………………………………………………

Κλίμα και βιοκλίμα……………………………………………………………………………………………………..

Γεωλογία…………………………………………………………………………………………………………………….

Πελαγονικό υπόβαθρο………………………………………………………………………………………………….

Πελαγονική ζώνη…………………………………………………………………………………………………………

Μεσοελληνική Αύλακα………………………………………………………………………………………………..

Γεωμορφολογία…………………………………………………………………………………………………………..

Υδρολογία…………………………………………………………………………………………………………………..

Κινήσεις υδάτων…………………………………………………………………………………………………………

Επιφανειακή απορροή – Ρέματα τροφοδοσίας λίμνης……………………………………………………

Υδρολιθολογία – Υπόγεια Υδρολογία…………………………………………………………………………….

Ποιοτική κατάσταση υδάτων……………………………………………………………………………………….

Χλωρίδα-Βλάστηση-Οικότοποι……………………………………………………………………………………

Βλάστηση και Tύποι Oικοτόπων της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ……………………………………………..

Χλωρίδα – Bλάστηση…………………………………………………………………………………………………..

Θηλαστικά………………………………………………………………………………………………………………….

Ορνιθοπανιδα……………………………………………………………………………………………………………..

Ερπετά και Αμφίβια…………………………………………………………………………………………………..

Ενδημικά, απειλούμενα, σπάνια και προστατευόμενα είδη χλωρίδας και πανίδας………….

Μακρομύκητες………………………………………………………………………………………………………….

Δρυοδάση………………………………………………………………………………………………………………….

Δάση Καστανιάς………………………………………………………………………………………………………..

Δάση Οξιάς……………………………………………………………………………………………………………….

Δασική Πεύκη και άλλα είδη πεύκων ορεινών περιοχών της νότιας Ευρώπης………………..

Δάση Ερυθρελάτης…………………………………………………………………………………………………….

Μεσογειακό δάσος κωνοφόρων…………………………………………………………………………………..

Μεσογειακοί θαμνότοποι, λόχμες και φρυγανότοποι…………………………………………………….

Λιβάδια ή Λειμώνες……………………………………………………………………………………………………

Ανθρωπογενές περιβάλλον – Κοινωνικές, οικονομικές και πολιτιστικές συνθήκες……………..

Διοικητική διαίρεση…………………………………………………………………………………………………..

Οικονομικές δραστηριότητες και χρήσεις γης……………………………………………………………..

Πληθυσμός και δημογραφική ανάλυση……………………………………………………………………….

Ηλικίες Πληθυσμού…………………………………………………………………………………………………..

Σχέδιο Διαχείρισης για την Περιοχή Προστασίας της Φύσης της Λίμνης Καστοριάς

Νοικοκυριά……………………………………………………………………………………………………………….

Εκπαίδευση……………………………………………………………………………………………………………….

Απασχόληση Πληθυσμού……………………………………………………………………………………………

Πρωτογενής τομέας……………………………………………………………………………………………………

Δευτερογενής τομέας………………………………………………………………………………………………….

Τριτογενής τομέας……………………………………………………………………………………………………..

Τεχνική υποδομή……………………………………………………………………………………………………….

Ιστορικά και πολιτιστικά στοιχεία………………………………………………………………………………

Προηγούμενες διαχειριστικές πράξεις……………………………………………………………………………

Κίνδυνοι που απειλούν την περιοχή μελέτης…………………………………………………………………..

Αξιολόγηση………………………………………………………………………………………………………………….

Αξιολόγηση τύπων οικοτόπων και ειδών………………………………………………………………………..

Αξιολόγηση του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος……………………………………………………………..

Συνολική αξιολόγηση της περιοχής………………………………………………………………………………..

Σκοποί της διαχείρισης…………………………………………………………………………………………………

Στόχοι και γενικές κατευθύνσεις προστασίας του υγροβιότοπου………………………………………

Κριτήρια εξειδίκευσης των μέτρων προστασίας……………………………………………………………..

Μέτρα διαχείρισης………………………………………………………………………………………………………..

Μέτρα διαχείρισης για τους τύπους οικοτόπων, τα είδη των δασών, τις περιοχές

υδατικούς πόρους………………………………………………………………………………………….

Διαχείριση Χλωρίδας, οικοτόπων, βλάστησης……………………………………………………………..

Διαχείριση Καλαμιώνων…………………………………………………………………………………………….

Προσωρινό Διαχειριστικό Σχέδιο Βόσκησης………………………………………………………………..

Περιορισμός χρήσης λιπασμάτων / φυτοφαρμάκων στις αγροτικές καλλιέργειες…………..

Επεμβάσεις στον πρωτογενή τομέα…………………………………………………………………………….

Υδατικοί πόροι…………………………………………………………………………………………………………..

Διαχείριση λυμάτων…………………………………………………………………………………………………..

Καθορισμός της βέλτιστης «εποχικής» στάθμης για τη Λίμνη Καστοριάς……………………..

Εμπλουτισμός λίμνης Καστοριάς………………………………………………………………………………..

Ειδικά μέτρα διαχείρισης για προστατευόμενους φυσικούς σχηματισμούς, στοιχεία του

Μέτρα διαχείρισης για τη χλωρίδα………………………………………………………………………………..

Μέτρα διαχείρισης για την πανίδα…………………………………………………………………………………

Προτάσεις διαχείρισης της πανίδας (Αμφίβεια-Ερπετά-Θηλαστικά)…………………………….

Προτάσεις Διαχείρισης της Ορνιθοπανίδας…………………………………………………………………

Προτάσεις Διαχείρισης της Ιχθυοπανίδας……………………………………………………………………

Οριζόντια μέτρα διαχείρισης…………………………………………………………………………………………

Σταθμοί πλύσης βυτιοφόρων………………………………………………………………………………………

Επεξεργασία υγρών αποβλήτων παραλίμνιων οικισμών……………………………………………….

Στερεά απόβλητα……………………………………………………………………………………………………….

Όμβρια αστικά ύδατα………………………………………………………………………………………………..

Παρακολούθηση και επανασύλληψη μινκ……………………………………………………………………

Φύλαξη – επόπτευση…………………………………………………………………………………………………….

Φορέας Διαχείρισης Λίμνης Καστοριάς……………………………………………………………………….

Διαχείριση επισκεπτών και ανάπτυξη ειδικών μορφών τουρισμού…………………………………..

Επισκέπτες και φέρουσα ικανότητα……………………………………………………………………………

Σχέδιο οικοτουριστικής ανάπτυξης…………………………………………………………………………….

Μελέτη-Κατασκευή Μουσείου Φυσικής Ιστορίας & Προϊστορικών Αρχαιοτήτων………..

Διαμόρφωση παραλιμνίου πεζοδρόμου στα όρια του υγροτόπου της Λίμνης

Καστοριάς…………………………………………………………………………………………………….

Παρακολούθηση…………………………………………………………………………………………………………..

βόσκησης, τις γεωργικές εκτάσεις και δραστηριότητες, την αλιεία και τους

τοπίου και εδαφικούς πόρους…………………………………………………………………………

Σχέδιο Διαχείρισης για την Περιοχή Προστασίας της Φύσης της Λίμνης Καστοριάς

Αποτελεσματικότητα – αναγκαιότητα μέτρων διαχείρισης……………………………………………..

Υλοποίηση προγράμματος παρακολούθησης με καθορισμό στόχων, παραμέτρων και

Σχέδιο επιστημονικής παρακολούθησης οικοτόπων, βλάστησης και χλωρίδας………………

Σχέδιο επιστημονικής παρακολούθησης πανίδας…………………………………………………………

Σχέδιο επιστημονικής παρακολούθησης ορνιθοπανίδας……………………………………………….

Σχέδιο επιστημονικής παρακολούθησης των υδατικών πόρων……………………………………..

Επικοινωνία, ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού……………………………………………..

Στόχος και σκοπός των προγραμμάτων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης………………….

Αντικείμενα – επιμέρους στόχοι…………………………………………………………………………………..

Διοίκηση, δημόσιες σχέσεις και συνεργασίες……………………………………………………………….

Διαμόρφωση προγραμμάτων κατάρτισης……………………………………………………………………….

Τοποθέτηση υποδομών ερμηνείας περιβάλλοντος………………………………………………………..

Χάραξη εκπαιδευτικών διαδρομών…………………………………………………………………………….

Παραγωγή υλικού περιβαλλοντικής ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης………………………….

Διαμόρφωση υπαίθριων χώρων περιβαλλοντικής αγωγής…………………………………………….

Εκπαιδευτικά προγράμματα για ειδικές ομάδες που σχετίζονται με δράσεις που

μπορούν άμεσα ή έμμεσα να επηρεάσουν αρνητικά ή θετικά τη λίμνη………………

Πρόγραμμα Δράσης………………………………………………………………………………………………………

Σύσταση Φορέας Διαχείρισης Λίμνης Καστοριάς………………………………………………………..

Εντοπισμός-σήμανση συστάδων υγροτοπικών και υδρόβιων τύπων οικοτόπων για

Χαρτογράφηση σε μεγάλη κλίμακα (1: 5000) τύπων οικοτόπων, ειδών-δεικτών, και

χρήσεων γης…………………………………………………………………………………………………

Πρώτη εφαρμογή σχεδίου αξιολόγησης κατάστασης διατήρησης για τους οικοτόπους

Εντοπισμός και εκτίμηση της κατάστασης διατήρησης των τυπικών ειδών για κάθε

Monitoring και αξιολόγηση κατάστασης ορνιθοπανίδας………………………………………………

Παρακολούθηση και επανασύλληψη μινκ……………………………………………………………………

Οργάνωση Προγράμματος Κατάρτισης………………………………………………………………………

Μελέτη Καθορισμού της βέλτιστης «εποχικής» στάθμης για τη Λίμνη Καστοριάς………..

Μελέτη εμπλουτισμού Λίμνης Καστοριάς……………………………………………………………………

Προσωρινό Διαχειριστικό Σχέδιο Βόσκησης………………………………………………………………..

Πιλοτική εφαρμογή «Γεωργίας Ακριβείας»…………………………………………………………………

Εκπόνηση ειδικής ιχθυολογικής μελέτης και εφαρμογή διαχειριστικών μέτρων

Σχέδιο οικοτουριστικής ανάπτυξης…………………………………………………………………………….

Μελέτη-Κατασκευή Μουσείου Φυσικής Ιστορίας & Προϊστορικών Αρχαιοτήτων………..

Διαχείριση καλαμώνων………………………………………………………………………………………………

Διαμόρφωση παραλιμνίου πεζοδρόμου στα όρια του υγροτόπου της Λίμνης

Καστοριάς…………………………………………………………………………………………………….

Σταθμοί πλύσης βυτιοφόρων λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων……………………………………..

Συγκεντρωτικός Πίνακας Δράσεων και Έργων:……………………………………………………………..

Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης………………………………………………………………………………………..

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ…………………………………………………………………………………………………………..

Παράρτημα-Χάρτες………………………………………………………………………………………………………

 

Κοινοποίηση
recurring
Σας αρέσει το OlaDeka?
Κάντε μας like στο Facebook!
Κλείσιμο
Ola Deka Kastoria