ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΕΔΗΚΑ

Αρχική » Γούνα » ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΕΔΗΚΑ

Καστοριά, 28 Αυγούστου 2015 Αρ. Πρ. 15/450/52511

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΚΘΕΤΗΡΙΟ-ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΡΙΟ ΓΟΥΝΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Α.Ε.» ( ΕΔΗΚΑ )

Σύμφωνα με τον Κωδ. Νόμο 2190/1920 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών», όπως σήμερα ισχύει και τα άρθρα 18 και 22 του Καταστατικού της εταιρείας, προσκαλούνται οι κ. Μέτοχοι σε έκτακτη Γενική Συνέλευση, την 2 Οκτωβρίου 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15.00, στην αίθουσα Συνεδρίων του Μονίμου Εκθετηρίου Δημοπρατηρίου Γούνας Καστοριάς, στην περιοχή «Χλόη» Καστοριάς, με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας του ποσού των 45.000 € (σαράντα πέντε χιλιάδων Ευρώ), σύμφωνα με την με αριθμό 766/28.8.2015 απόφαση του Δ.Σ. και, τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού.

2. Εκλογή μελών νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Διάφορες ανακοινώσεις.

Υπενθυμίζεται στους μετόχους ότι: α) Κατά την προσέλευσή τους πρέπει να φέρουν μαζί τους και την αστυνομική τους ταυτότητα, β) Κάθε μέτοχος, που επιθυμεί να συμμετάσχει στην Γενική Συνέλευση, θα πρέπει να καταθέσει τις μετοχές του, καθώς και τα τυχόν έγγραφα εξουσιοδότησης, στην εταιρεία πέντε (5) ημέρες τουλάχιστον πριν την ημέρα της συνεδρίασης, ήτοι μέχρι και την 24 η Σεπτεμβρίου, ημέρα Πέμπτη.

Για την καλύτερη διενέργεια των εκλογών και για την κατάρτιση του ψηφοδελτίου, θα πρέπει οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν έγγραφα την υποψηφιότητά τους στην γραμματεία της εταιρείας μέχρι και την 30 Σεπτεμβρίου 2015. Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, καλούνται οι κύριοι μέτοχοι σε επαναληπτική έκτακτη Γενική Συνέλευση την 12 Οκτωβρίου, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15.00, στον ίδιο τόπο.

Σε περίπτωση που και η δεύτερη επαναληπτική Γενική Συνέλευση δεν έχει απαρτία, καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι σε τρίτη επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 22 η Οκτωβρίου, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15.00 στον ίδιο τόπο.

Το πενθήμερο κατάθεσης μετοχών και εξουσιοδοτήσεων ισχύει και για τις επαναληπτικές συνελεύσεις.

Υπενθυμίζουμε ότι επειδή πρόκειται περί Γενικής Συνέλευσης, έγκρισης αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, η απαρτία για την πρώτη είναι όταν παρίστανται τα 2/3 του συνόλου των μετοχών, για την δεύτερη το ½ των μετοχών και την τρίτη 1/3 του συνόλου των μετοχών, σύμφωνα με το άρθρο 22 του καταστατικού.

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΑΧΙΛΛΕΑΣ

Κοινοποίηση:
error

Σχολιάστε αυτό το άρθρο

σχόλια