10 θέσεις εργασίας από τον Δήμο Άργος Ορεστικού

ΓΙΑ ΤΟ ΩΔΕΙΟ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ

Αρχική » Δυτική Μακεδονία » Καστοριά » 10 θέσεις εργασίας από τον Δήμο Άργος Ορεστικού

Ο πρόεδρος της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Άργους Ορεστικού ανακοινώνει την πρόσληψη καλλιτεχνικού προσωπικού, μουσικοδιδάσκαλων, με ωρομίσθια σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για την κάλυψη διδακτικών αναγκών του δημοτικού Ωδείου Άργους Ορεστικού και συγκεκριμένα για τις εξής ειδικότητες:

  • 3 Μουσικοδιδάσκαλος κλασικής κιθάρας (TΕ)
  • 1 Μουσικοδιδάσκαλος Πιάνου και Ανώτερων θεωρητικών ( TΕ)
  • 2 Μουσικοδιδάσκαλος Πιάνου ( TΕ)
  • 1 Μουσικοδιδάσκαλος Βιολιού ( TΕ)
  • 1 Μουσικοδιδάσκαλος Ποντιακής Λύρας ( ΔΕ)
  • 1 Μουσικοδιδάσκαλος Υποχρεωτικής Θεωρίας και Μουσικής Προπαιδείας & χορωδίας (ΤΕ)
  • 1 Μουσικοδιδάσκαλος Αρμονίου ( ΔΕ)

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι υποψήφιοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλλουν είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένηεπιστολή, στα γραφεία της γραμματείας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δημοτικό Ωδείο Άργους Ορεστικού, Κοιμήσεως Θεοτόκου 24, 52200 Άργος Ορεστικό, υπόψη κ. Ιωάννη Μαυρίδη (τηλ. επικοινωνίας: 24670 42255), μαζί με τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
1) Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας (δυο όψεις).
2) Φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών που απαιτούνται ως προσόντα διορισμού.
3) Βεβαίωση μονίμου κατοικίας.
4) Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 στην οποία να δηλώνεται
• Αν υπηρετεί ή προϋπηρέτησε με οποιοδήποτε ειδικότητα στο δημόσιο ή ΝΠΔΔ ή ΟΤΑ εφόσον δε, εξήλθε της υπηρεσίας, για ποια αιτία.
• Οτι δεν τελεί υπό απαγόρευση, δικαστική αντίληψη, ποινική καταδίκη, στερητική ή επικουρική δικαστική συμπαράσταση και δεν παραπέμφθηκε με τελεσίδικο βούλευμα για κάποιο από τα εγκλήματα που αναφέρονται στο αρθ. 22 του ΠΔ 611/77 (άρθρο 8 του Ν. 3528/2007, Κώδικας Κατάστασης Δημοσίων πολιτικών διοικητικών υπαλλήλων και υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.) έστω και αν δεν επακολούθησε ποινική δίκη λόγω παραγραφής, όπως και αν εκκρεμεί εναντίον του κατηγορία για οποιοδήποτε πλημμέλημα ή κακούργημα.
5) Αποδεικτικά εμπειρίας και προϋπηρεσίας
6) Βιογραφικό σημείωμα

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

e-dimosio.gr

Κοινοποίηση:
error

Σχολιάστε αυτό το άρθρο

σχόλια