Στη Διαύγεια, οι προϋπολογισμοί των δήμων και των περιφερειών

Αρχική » Διάφορα » Στη Διαύγεια, οι προϋπολογισμοί των δήμων και των περιφερειών

Στη Διαύγεια, οι προϋπολογισμοί των δήμων και των περιφερειών

Την υποχρέωση δημόσιας κοινοποίησης στο σύστημα Διαύγεια, των προϋπολογισμών, των υπουργείων, των δήμων, των περιφερειών και των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, επισημαίνει με εγκύκλιό του το υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

Οι σχετικές προβλέψεις συμπεριλαμβάνονται στο άρθρου 15 του ν. 4305/2014. Ο νόμος αφορά στην ‘‘Ανοικτή διάθεση και
περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του δημόσιου τομέα, τροποποίηση του ν. 3448/2006 (Α΄ 57), προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2013/37/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, περαιτέρω ενίσχυση της διαφάνειας, ρυθμίσεις θεμάτων Εισαγωγικού Διαγωνισμού Ε.Σ.Δ.Δ.Α. και άλλες διατάξεις’’. Το επίμαχο άρθρο προβλέπει την υποχρέωση ανάρτησης στο πρόγραμμα Διαύγεια στοιχείων εκτέλεσης των προϋπολογισμών των δημόσιων φορέων.

Στην εγκύκλιο επισημαίνεται μεταξύ άλλων ότι:

«η υποχρέωση δημοσίευσης της εκτέλεσης των προϋπολογισμών που εισάγεται με τις πρόσφατες διατάξεις καταλαμβάνει το Δημόσιο (ανά υπουργείο), τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, πρώτου και δεύτερου βαθμού (ΟΤΑ), και τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) αυτών. Οι ανωτέρω δημόσιοι φορείς σύμφωνα με τις προβλέψεις του Νόμου δημοσιεύουν στοιχεία για την εκτέλεση του προϋπολογισμού τους στην ιστοσελίδα τους και στο Πρόγραμμα Διαύγεια, περιγράφοντας αναλυτικά στο σκέλος των εσόδων τα προϋπολογισθέντα, βεβαιωθέντα και εισπραχθέντα ποσά ανά Κωδικό Αριθμό Εσόδου και στο σκέλος των εξόδων τα προϋπολογισθέντα, τα ενταλματοποιηθέντα και πληρωθέντα ποσά ανά Κωδικό Αριθμό Εξόδου».

Τέλος σημειώνεται ότι «κατά την πρώτη εφαρμογή της νέας διάταξης του άρθρου 10Α του Ν. 3861/2010 και κατά την μεταβατική περίοδο κατά την οποία βρίσκονται σε εξέλιξη τεχνικές και θεσμικές διεργασίες προς υλοποίηση λύσεων

δυναμικής απεικόνισης της εκτέλεσης των προϋπολογισμών των υπόχρεων φορέων, τούτοι καλούνται, κατ’ επιταγή του Νόμου, να αναρτούν τα σχετικά στοιχεία με τη διαδικασία που κωδικοποιείται στο παράρτημα της παρούσης. Ειδικά για τα Υπουργεία, κατά την μεταβατική περίοδο και καθώς τούτα, πλην του ΥΠΟΙΚ, δεν έχουν έσοδα, αναρτούν μόνο τα έξοδά τους μετά από συνεργασία, εφόσον απαιτείται, με το ΥΠΟΙΚ, ενώ οι αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΟΙΚ είναι υπεύθυνες για την ανάρτηση τόσο των εξόδων όσο και των εσόδων του. Τα ΝΠΔΔ των Υπουργείων, καθώς και οι ΟΤΑ και τα ΝΠΔΔ αυτών, αναρτούν στο Πρόγραμμα Διαύγεια αυτοτελώς σύμφωνα με τη διαδικασία που κωδικοποιείται στο παράρτημα της παρούσης. Τα Υπουργεία και οι ΟΤΑ πρώτου και δευτέρου βαθμού παρακαλούνται όπως κοινοποιήσουν την παρούσα στα Ν.Π.Δ.Δ. που εποπτεύουν»

localit.gr

Κοινοποίηση:

Σχολιάστε αυτό το άρθρο

σχόλια