Εκδόθηκε από το ΑΣΕΠ η προκήρυξη για 450 θέσεις στη ΔΕΗ – Πώς θα υποβάλλετε αιτήσεις - OlaDeka

Εκδόθηκε από το ΑΣΕΠ η προκήρυξη για 450 θέσεις στη ΔΕΗ – Πώς θα υποβάλλετε αιτήσεις

Εκδόθηκε από το ΑΣΕΠ η προκήρυξη για 450 θέσεις στη ΔΕΗ – Πώς θα υποβάλλετε αιτήσεις
Στη δημοσιότητα έδωσε το ΑΣΕΠ την Προκήρυξη 3Κ/2015 (ΦΕΚ 4/03-06-2015, Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας τετρακοσίων πενήντα (450) θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στηΔημόσια

Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.).

Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν
ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στο Α.Σ.Ε.Π., αποκλειστικά μέσω του
διαδικτυακού του τόπου, ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέχονται στην
Προκήρυξη (Παράρτημα Δ’).
Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία αρχίζει την 1η Ιουλίου 2015 ημέρα Τετάρτη και λήγει στις 15 Ιουλίου 2015, ημέρα Τετάρτη.
Η υπογεγραμμένη εκτυπωμένη μορφή της
ηλεκτρονικής αίτησης με τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά
υποβάλλονται στο ΑΣΕΠ ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση: ΑΣΕΠ Αίτηση για την Προκήρυξη 3Κ/2015 Τ.Θ. 14308 Αθήνα Τ.Κ. 11510
Η προθεσμία αποστολής της υπογεγραμμένης εκτυπωμένης μορφής της ηλεκτρονικής αίτησης με τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά λήγει με την πάροδο της 20ης Ιουλίου 2015, ημέραςΔευτέρας.

Πώς θα υποβάλλετε αιτήσεις
Οι υποψήφιοι, οι οποίοι κατέχουν τα απαραίτητα γενικά και ειδικά
προσόντα πρόσληψης, όπως αυτά αναγράφονται στα ΚΕΦΑΛΑΙΑ Α’ και Β’ της
παρούσας, πρέπει: Ι. Να συμπληρώσουν και να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής
στο Α.Σ.Ε.Π., αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου
(www.asep.gr). Η ηλεκτρονική αίτηση συμπληρώνεται σύμφωνα με τις ΓΕΝΙΚΕΣ
ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗ- ΡΩΣΗΣ-ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ που αναφέρονται
στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ’ της παρούσας. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Η ευθύνη της σωστής
συμπλήρωσης της αίτησης είναι αποκλειστικά του υποψηφίου. Επειδή η
επεξεργασία των αιτήσεων γίνεται μηχανογραφικά, οι υποψήφιοι
υποχρεούνται να συμπληρώσουν τα οικεία τετραγωνίδια/πεδία των
(ηλεκτρονικών) αιτήσεων, καθώς και τους κωδικούς, που αναφέρονται σε
αντίστοιχα προσόντα ή κριτήρια ή ιδιότητες που απαιτούνται και
διαθέτουν. Αν οι υποψήφιοι δεν συμπληρώσουν τα τετραγωνίδια/πεδία αυτά ή
τους κωδικούς ή αν συμπληρώσουν άλλα τετραγωνίδια ή κωδικούς, πλην
εκείνων που αναφέρονται στα συγκεκριμένα προσόντα ή κριτήρια ή ιδιότητες
ή αν τα αναφέρουν σε άλλα σημεία της ηλεκτρονικής αίτησης, δεν
λαμβάνονται υπόψη τα προσόντα ή κριτήρια, έστω και αν προσκομιστούν τα
σχετικά δικαιολογητικά.

Με την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης, αποστέλλεται στον υποψήφιο
μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου η επιβεβαίωση της υποβολής και ο αριθμός
του ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου της αίτησης συνοδευόμενος από την
ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής. Παράλληλα, η ηλεκτρονική αίτηση
εμφανίζεται στην οθόνη των υποψηφίων σε εκτυπώσιμη μορφή. ΙΙ. Να
αποστείλουν με συστημένη επιστολή στο Α.Σ.Ε.Π. στη διεύθυνση: Α.Σ.Ε.Π.
Αίτηση για την Προκήρυξη 3Κ/2015 Τ.Θ. 14.308 Αθήνα Τ.Κ. 115.10 σε φάκελο
μεγέθους Α4 ή σε ειδικό φάκελο ΑΣΕΠ POST που διανέμεται από τα ΕΛΤΑ, τα
ακόλουθα δικαιολογητικά :

 1. Συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη την εκτυπωμένη μορφή της ηλεκτρονικής
  αίτησης. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν γίνονται δεκτές. Υποψήφιος ο οποίος
  υποβάλλει ηλεκτρονική αίτηση αλλά δεν αποστέλλει στο ΑΣΕΠ την εκτυπωμένη
  μορφή της υπογεγραμμένη, αποκλείεται από την περαιτέρω διαδικασία.
  Τυχόν διορθώσεις ή τροποποιήσεις ή συμπληρώσεις στοιχείων στην
  εκτυπωμένη μορφή της ηλεκτρονικής αίτησης δεν λαμβάνονται υπόψη. Η
  αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 Ν. 1599/1986 και η
  ανακρίβεια των δηλούμενων στοιχείων επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές
  και διοικητικές κυρώσεις.
 2. Παράβολο δεκαπέντε (15) Ευρώ που εκδίδεται από Δημόσιο Ταμείο, άλλως
  η αίτηση δεν λαμβάνεται υπόψη. Για την αναγραφή του αριθμού παραβόλου
  στο πεδίο της ηλεκτρονικής αίτησης, οι υποψήφιοι πρέπει να προμηθευτούν
  το απαιτούμενο παράβολο πριν από την ηλεκτρονική υποβολή αυτής.
  Εναλλακτικά ο ενδιαφερόμενος μπορεί να προμηθευτεί το παράβολο των
  δεκαπέντε (15) Ευρώ και μέσω της εφαρμογής ηλεκτρονικού παραβόλου (e-
  παράβολο), βλ. λογότυπο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ» στο διαδικτυακό τόπο του
  ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και να το πληρώσει μέχρι τη λήξη της προθεσμίας
  υποβολής των απαιτούμενων δικαιολογητικών.
 3. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας ή της
  σχετικής προσωρινής βεβαίωσης της αρμόδιας αρχής ή των κρίσιμων σελίδων
  του διαβατηρίου (δηλ. αυτών όπου αναφέρονται ο αριθμός και τα στοιχεία
  ταυτότητας του κατόχου) ή των δύο όψεων της άδειας οδήγησης ή των
  κρίσιμων σελίδων του ατομικού βιβλιαρίου υγείας οποιουδήποτε
  ασφαλιστικού φορέα. Αν από αυτά δεν προκύπτει η ημερομηνία γεννήσεως
  πρέπει να προσκομισθεί και πιστοποιητικό ή βεβαίωση γεννήσεως.
 4. Τα απαιτούμενα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά με τα οποία
  αποδεικνύονται τα προσόντα, κριτήρια ή οι ιδιότητες που επικαλούνται οι
  υποψήφιοι με την αίτηση συμμετοχής τους. Εάν οι υποψήφιοι δεν
  προσκομίσουν, τα απαιτούμενα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά, δεν
  λαμβάνονται υπόψη τα προσόντα ή κριτήρια ή οι ιδιότητες που δηλώνουν με
  την αίτηση συμμετοχής τους στη διαδικασία. Συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων
  δικαιολογητικών ή/και συμπληρωματικών ή διευκρινιστικών, επιτρέπεται
  μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών
  συνοδευόμενα σε κάθε περίπτωση με την εκτυπωμένη μορφή της ηλεκτρονικής
  αίτησης και την ένδειξη «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ» ή «ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ
  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ » αντιστοίχως.

Δείτε ολόκληρη την ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

aftodioikisi.gr

Κοινοποίηση
recurring
Σας αρέσει το OlaDeka?
Κάντε μας like στο Facebook!
Κλείσιμο
Ola Deka Kastoria