ΘΕΜΑ: «Μέτρα ρύθμισης οδικής κυκλοφορίας στο Νομό Καστοριάς- Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις – Μονοδρόμηση της κυκλοφορίας επί του οδικού τμήματος που οδηγεί στο ΒΙ.ΠΑ. »

Αρχική » Διάφορα » ΘΕΜΑ: «Μέτρα ρύθμισης οδικής κυκλοφορίας στο Νομό Καστοριάς- Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις – Μονοδρόμηση της κυκλοφορίας επί του οδικού τμήματος που οδηγεί στο ΒΙ.ΠΑ. »

ΘΕΜΑ: «Μέτρα ρύθμισης οδικής κυκλοφορίας στο Νομό Καστοριάς- Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις - Μονοδρόμηση της κυκλοφορίας επί του οδικού τμήματος που οδηγεί στο ΒΙ.ΠΑ. »

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

Έχοντας υπόψη :
α. Τις διατάξεις των άρθρων 52 και 109 του Ν. 2696/99 όπως τροποποιήθηκε με Ν. 3542/07 “περί κυρώσεως του
Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και του άρθρου 48 του Ν. 4313/2014.
β. Την υπ’αρίθμ. 47454/15/756205 από 30-04-2015 αναφορά του Αστυνομικού Τμήματος Άργους Ορεστικού.
ε. Την ανάγκη επιβολής προσωρινών κυκλοφοριακών μέτρων, κατά το χρονικό διάστημα λειτουργίας της 40ης
∆ιεθνούς
Έκθεσης Γούνας Καστοριάς, από 06 έως και 09 Μαΐου 2015, επί του οδικού τμήματος που οδηγεί στο
ΒΙ.ΠΑ, από τη συμβολή του με την Επ. Οδ. Καστοριάς- Άργους Ορεστικού (έναντι μάντρας ανταλλακτικών
αυτοκινήτων) και μέχρι τα βόρεια όρια της περίφραξης του Κέντρου Γούνας ∆υτικής Μακεδονίας, συνολικού
μήκους χιλίων εξακοσίων (1.600) μέτρων, με σκοπό την ομαλή και ασφαλή οδική κυκλοφορία,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

ΑΡΘΡΟ 1ο
Την προσωρινή μονοδρόμηση της κυκλοφορίας των οχημάτων επί του ανωτέρω οδικού τμήματος που οδηγεί στο
ΒΙ.ΠΑ, από τη συμβολή του με την Επ. Οδ. Καστοριάς- Άργους Ορεστικού (έναντι μάντρας ανταλλακτικών
αυτοκινήτων) και μέχρι τα βόρεια όρια της περίφραξης του Κέντρου Γούνας ∆υτικής Μακεδονίας, συνολικού
μήκους χιλίων εξακοσίων (1.600) μέτρων, με σκοπό την διασφάλιση της κυκλοφορίας, την αποφυγή οδικών
τροχαίων ατυχημάτων και την ομαλή και ασφαλή κυκλοφορία των οχημάτων, για την οποία ορίζεται ανώτατο όριο

ταχύτητας 30 χλμ/ώρα.
Η κυκλοφορία όλων των οχημάτων θα διεξάγεται μέσω παρακείμενων οδών για τις οποίες ορίζεται ανώτατο όριο
ταχύτητας 30 χλμ/ώρα.

ΑΡΘΡΟ 2ο
Η ανωτέρω ρύθμιση θα ισχύει κατά το χρονικό διάστημα λειτουργίας της 40ης ∆ιεθνούς Έκθεσης Γούνας

Καστοριάς, από 06 έως και 09 Μαΐου 2015.
Το Τ.Τ. Καστοριάς και το Α.Τ. Άργους Ορεστικού κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα, να επιτηρούν σε
καθημερινή βάση το ανωτέρω οδικό τμήμα, για την τοποθέτηση των απαιτούμενων πινακίδων σήμανσης, με σκοπό
την αποφυγή κυκλοφοριακών προβλημάτων και την εξασφάλιση ομαλών συνθηκών οδικής κυκλοφορίας και να
λαμβάνουν πλήρη μέτρα ρύθμισης κυκλοφορίας.
Μετά το πέρας των εκδηλώσεων η σήμανση θα απομακρυνθεί και η κυκλοφορία θα διεξάγεται κανονικά χωρίς να
απαιτείται καμία ειδική ρύθμιση ή επισήμανση.

ΑΡΘΡΟ 3ο
Η σήμανση του οδικού τμήματος, να τοποθετηθεί με μέριμνα του ∆ήμου Άργους Ορεστικού και να ληφθούν όλα τα
προβλεπόμενα για την ασφαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας μέτρα (πινακίδες ρύθμισης κυκλοφορίας- προστατευτικά

(ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ)

κιγκλιδώματα).
Οι παραβάτες της παρούσας απόφασης διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1,4,9,

ΑΡΘΡΟ 4ο
47,52,104 του Ν. 2696/99 όπως τροποποιήθηκε με Ν. 3542/07″ “Περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας”.
ΑΡΘΡΟ 5ο

Η ισχύς της παρούσας, αρχίζει:
– μετά την πραγματοποίηση επιτόπιας αυτοψίας, από τον ∆ιοικητή ή Αναπληρωτή του Αστυνομικού Τμήματος
Άργους Ορεστικού και τον υπεύθυνο της αρμόδιας Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήμου Άργους Ορεστικού, ως προς την

2

τοποθέτηση της προβλεπόμενης κυκλοφοριακής σήμανσης, και υλοποίησης λήψης τυχόν πρόσθετων
μέτρων τροχαίας που θα απαιτηθούν.
– από την δημοσίευση της σύμφωνα με το άρθρο 109 του Κ.Ο.Κ., την ανάρτηση της στο διαδίκτυο και με την
προϋπόθεση τοποθέτησης προαναφερόμενης κυκλοφοριακής σήμανσης.

ΑΡΘΡΟ 6ο
Η εφαρμογή (εκτέλεση) της παρούσας ανατίθεται στο Αστυνομικό Τμήμα Άργους Ορεστικού.

ΑΠΟ∆ΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ :
1. Α.Τ. ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ
– Για την άμεση ∆ημοσίευσή της,
σύμφωνα με το άρθρο 109 του Κ.Ο.Κ.
2. ∆ΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ
– Για την τοποθέτηση σχετικών πινακίδων σήμανσης
ΑΠΟ∆ΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ :

  1. ΓΕ.Π.Α.∆.∆.Μ.

  2. ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤ/ΚΩΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

  3. ∆ΗΜΟΣΙΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΟΣ Ν. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

  4. Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

  5. ∆ΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

  6. ∆ΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ

  7. ∆ΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ

  8. ∆/ΣΕΙΣΑΞ/ΚΟΥ∆ΙΚΑΙΟ∆ΟΣΙΑΣΜΑΣ 

Κοινοποίηση:

Σχολιάστε αυτό το άρθρο

σχόλια