Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για τη χορήγηση οικογενειακού επιδόματος – Ποιοί το δικαιούνται

Αρχική » Διάφορα » Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για τη χορήγηση οικογενειακού επιδόματος – Ποιοί το δικαιούνται

Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για τη χορήγηση οικογενειακού επιδόματος – Ποιοί το δικαιούνται

Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων για τα οικογενειακά επιδόματα που χορηγεί ο ΟΓΑ. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτηση -δήλωση Α21 μόνο ηλεκτρονικά μέσω του taxisnet και αφού έχουν υποβάλει τη φορολογική τους δήλωση (Ε1).

Σύμφωνα με τη διοίκηση του Οργανισμού, κατά την συμπλήρωση των πεδίων του εντύπου Α21, πρέπει υποχρεωτικά να συμπληρώνονται και τα αντίστοιχα πεδία των δικαιολογητικών με τα οποία αποδεικνύονται τα στοιχεία που δηλώνονται στην αίτηση-υπεύθυνη δήλωση Α21 και τα οποία θα πρέπει να είναι στη διάθεση των Υπηρεσιών του ΟΓΑ, όταν και όποτε ζητηθούν.

Οικογένειες που δικαιούνται τα επιδόματα του ΟΓΑ

α) Το Ενιαίο Επίδομα Στήριξης Τέκνων χορηγείται σε όλες τις οικογένειες, που έχουν από ένα εξαρτώμενο τέκνο και άνω, με βάση την κλίμακα ισοδυναμίας, το ισοδύναμο εισόδημα και την εισοδηματική κατηγορία.

β) Το Ειδικό Επίδομα Τρίτεκνων και Πολύτεκνων Οικογενειών καταβάλλεται στις οικογένειες με τρία και άνω εξαρτώμενα τέκνα.

Προυποθέσεις χορήγησης των οικογενειακών επιδομάτων

Οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση των οικογενειακών επιδομάτων είναι:

α) Η ηλεκτρονική υποβολή του εντύπου Ε1 (Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος) από τον υπόχρεο της οικογένειας.

β) Η συμπλήρωση και υποβολή του μηχανογραφημένου εντύπου Α21, το οποίο και επέχει θέση αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης, για την χορήγηση των επιδομάτων, μέσω του περιβάλλοντος Taxisnet.

Σημείωση: Η υποβολή του εντύπου Α21 αρχίζει την ίδια ημερομηνία που ορίζεται για την υποβολή του έντυπου Ε1 και λήγει την 15η Ιανουαρίου του επόμενου έτους. Σε περίπτωση που δεν υποβληθεί αίτηση Α21 μέχρι την ως άνω ημερομηνία, ο υπόχρεος καθίσταται μη δικαιούχος.

– Οι αιτούντες πρέπει να διαμένουν μόνιμα την τελευταία δεκαετία στην Ελλάδα ενώ και τα τέκνα τους οφείλουν να είναι εξαρτώμενα και να βρίσκονται στην Ελλάδα.

Εξαρτώμενα τέκνα

Για τη χορήγηση των νέων οικογενειακών επιδομάτων, εξαρτώμενα τέκνα θεωρούνται:

α) Τα άγαμα παιδιά που προέρχονται από γάμο, φυσικά, θετά ή αναγνωρισθέντα που δεν υπερβαίνουν το 18ο έτος της ηλικίας τους ή το 19ο έτος, εφόσον φοιτούν στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (ΕΠΑΣ, ΕΠΑΛ, ΚΕΤΕΚ).

β) Τα τέκνα που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, εφόσον φοιτούν σε ΑΕΙ ή ΤΕΙ ή σε Κολλέγια καθώς και σε Ι.Ε.Κ., Δημόσια ή ιδιωτικά. Τα επιδόματα καταβάλλονται μόνο κατά το χρόνο φοίτησής τους και σε καμία περίπτωση πέρα από τη συμπλήρωση του 24ου έτους της ηλικίας τους.

Σημείωση: Στην ανώτερη ή ανώτατη εκπαίδευση περιλαμβάνονται και οι σχολές του Δημοσίου, Ανώτατης ή Ανώτερης Εκπαίδευσης (Στρατιωτικές, Αστυνομίας, Ναυτικού, κ.λπ), καθώς και τα αναγνωρισμένα Πανεπιστήμια του Εξωτερικού.

γ) Τα τέκνα με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, μέχρι τη συμπλήρωση του 24ου έτους της ηλικίας τους.

Ειδικές περιπτώσεις εξαρτώμενων τέκνων Εφόσον πληρούν και τα ανωτέρω ηλικιακά όρια, εξαρτώμενα θεωρούνται:

α) Τα τέκνα από προηγούμενο γάμο του ενός ή και των δύο συζύγων, σε περίπτωση έγγαμων, εφόσον ο αιτών / υπόχρεος ή η σύζυγός του έχουν την κύρια ή αποκλειστική ευθύνη διατροφής των τέκνων από τον προηγούμενο γάμο τους. Για την απόδειξη ζητείται δικαστική απόφαση ή ιδιωτικό συμφωνητικό. Σε περίπτωση αντιπαράθεσης των γονέων ο ΟΓΑ ζητάει Υπεύθυνη Δήλωση των γονέων, από την οποία να προκύπτει ποιός από τους δύο γονείς έχει την κύρια ή αποκλειστική ευθύνη διατροφής των τέκνων.

β) Τα τέκνα άγαμου πατέρα, εφόσον ο αιτών / υπόχρεος άγαμος πατέρας τα έχει αναγνωρίσει με συμβολαιογραφική πράξη ή με δικαστική απόφαση, έχει την αποκλειστική ευθύνη της διατροφής των τέκνων και η μητέρα δεν επιδοτείται για τα τέκνα αυτά. Για την απόδειξη ζητείται το έντυπο Ε1 του οικονομικού έτους υποβολής της αίτησης και των δύο γονέων, καθώς και υπεύθυνη δήλωση της μητέρας, με την οποία δηλώνει ότι αδυνατεί να διατρέφει τα εκτός γάμου τέκνα της, ότι την αποκλειστική ευθύνη διατροφής τους έχει ο πατέρας τους και ότι συμφωνεί να καταβληθούν τα επιδόματα στον πατέρα.

γ) Τα τέκνα συζύγων σε διάσταση, εφόσον ο αιτών γονέας έχει την κύρια ή αποκλειστική ευθύνη της διατροφής των τέκνων που αποδεικνύεται από σχετική έγγραφη μεταξύ των γονέων συμφωνία ή ακόμη και υπεύθυνη δήλωση του άλλου γονέα. Στην εν λόγω δήλωση αναφέρεται ότι δεν έχει ρυθμιστεί δικαστικά ή με ιδιωτικό συμφωνητικό η επιμέλεια των ανήλικων τέκνων και ότι ο γονέας που κάνει την αίτηση έχει την επιμέλεια και την κύρια ευθύνη διατροφής τους.

δ) Σε περίπτωση ενήλικου τέκνου, είτε οι γονείς είναι σε διάσταση, είτε είναι διαζευγμένοι, ο αιτών γονέας θα πρέπει να προσκομίσει υπεύθυνη δήλωση του τέκνου, με την οποία δηλώνει αν ο γονέας που έχει υποβάλει αίτηση έχει ή όχι την κύρια ευθύνη διατροφής του.

Ποσό και εισοδηματικά κριτήρια χορήγησης του ενιαίου επιδόματος στήριξης τέκνων

Οι οικογένειες που δικαιούνται το ενιαίο επίδομα στήριξης τέκνων διακρίνονται, ανάλογα με το ισοδύναμο εισόδημα, σε τρεις εισοδηματικές κατηγορίες.

Οι τρεις εισοδηματικές κατηγορίες έχουν ως εξής:

α) Έως 6.000 ευρώ, ισοδύναμο εισόδημα. Στη περίπτωση αυτή οι δικαιούχοι λαμβάνουν το πλήρες επίδομα, δηλ. 40 ευρώ το μήνα για κάθε εξαρτώμενο τέκνο.

β) Από 6.001 ευρώ έως 12.000 ευρώ, ισοδύναμο εισόδημα. Στη περίπτωση αυτή οι δικαιούχοι λαμβάνουν τα 2/3 του επιδόματος, δηλ. 26,66 ευρώ το μήνα για κάθε εξαρτώμενο τέκνο.

γ) Από 12.001 ευρώ έως 18.000 ευρώ, ισοδύναμο εισόδημα. Στη περίπτωση αυτή οι δικαιούχοι λαμβάνουν το 1/3 του επιδόματος, δηλαδή 13,33 ευρώ το μήνα.

Ποσό και εισοδηματικά κριτήρια χορήγησης του ειδικού επιδόματος τριτέκνων και πολύτεκνων οικογενειών

Το ποσό του ειδικού επιδόματος τρίτεκνων και πολύτεκνων οικογενειών ανέρχεται συνολικά στο ποσό των 500 ευρώ ετησίως για κάθε ένα από τα εξαρτώμενα τέκνα.

Το επίδομα καταβάλλεται, εφόσον το συνολικό οικογενειακό εισόδημα ανέρχεται έως τα 45.000 ευρώ για τις οικογένειες με τρία τέκνα, το οποίο προσαυξάνεται κατά 3.000 ευρώ για τις οικογένειες με τέσσερα τέκνα και κατά 4.000 ευρώ για κάθε επιπλέον τέκνο για τις οικογένειες με περισσότερα από τέσσερα τέκνα.

Μεταβολή οικογενειακής κατάστασης

Ο δικαιούχος, σε κάθε μεταβολή της οικογενειακής κατάστασής του, οφείλει εντός μηνός να υποβάλλει ηλεκτρονική Αίτηση/Δήλωση Μεταβολής μέσω του περιβάλλοντος του taxisnet.

Λόγοι Μεταβολής θεωρούνται οι εξής:

α) Απόκτηση τέκνου β) Έναρξη ή λήξη σπουδών τέκνου/ων, που φοιτούν σε ΑΕΙ, ΤΕΙ, Κολλέγια καθώς και σε ΙΕΚ (Δημόσια ή ιδιωτικά). γ) Γάμος ή θάνατος δικαιούχου, δ) Γάμος ή θάνατος εξαρτώμενου τέκνου. ε) Εγκατάσταση δικαιούχου ή των εξαρτώμενων τέκνων μόνιμα στο εξωτερικό.

avgi.gr

Σχολιάστε αυτό το άρθρο

σχόλια