ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ: ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΚΟΛΑΦΟΣ ΓΙΑ ΑΓΓΕΛΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ! - OlaDeka

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ: ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΚΟΛΑΦΟΣ ΓΙΑ ΑΓΓΕΛΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ!

ΚΑΣΤΟΡΙΑ: ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΚΟΛΑΦΟΣ ΓΙΑ ΑΓΓΕΛΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ!
ΔΙΑΒΗΜΑ –

Κοινοποίηση της καταγγελίας στον Εισαγγελέας Πρωτοδικών Καστοριάς –


—————*—————

Με το παρόν έγγραφο διάβημα, το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού
Συλλόγου Καστοριάς, κατόπιν και πλήθους καταγγελιών των οποίων έγινε
αποδέκτης, διαμαρτύρεται έντονα και εκφράζει απερίφραστα τη
δυσαρέσκειά
του, αναφορικά με τις κάτωθι αναλυτικά περιγραφόμενες ενέργειες του
Δήμου Καστοριάς, σχετικά με την εκκρεμούσα προκήρυξη «για την πλήρωση με επιλογή μιας (1) θέσης Δικηγόρου με μηνιαία αντιμισθία»,
ενέργειες που προσβάλλουν την έννοια της χρηστής Διοίκησης, δημιουργούν
υπόνοιες μεροληψίας, κακοδιοίκησης και αδιαφανών διαδικασιών και, σε
κάθε περίπτωση, θίγουν την αξιοπρέπεια του συνόλου των μελών του
Δικηγορικού Συλλόγου Καστοριάς και όχι μόνο των υποψηφίων για την
προκηρυχθείσα θέση.
Ειδικότερα, την 20.11.2014, ο Δήμος Καστοριάς δημοσίευσε την υπ’ αριθμό πρωτοκόλλου 39400 προκήρυξη «για την πλήρωση με επιλογή μιας (1) θέσης Δικηγόρου με μηνιαία αντιμισθία»,
θέτοντας παράλληλα τους όρους επιλογής του κατάλληλου υποψηφίου και
κατανέμοντας με συγκεκριμένο αναλυτικό τρόπο τα μόρια βαρύτητας ανά
απαραίτητο προσόν, προσδιορίζοντας έτσι το προφίλ του επιλέξιμου
προσώπου. Δυνάμει της ίδιας προκήρυξης τέθηκε τριακονθήμερη προθεσμία
υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών, αρχόμενη από την επομένη της
δημοσίευσης και λήγουσα την 20.12.2014.
Στη συνέχεια, την 15.12.2014, ήτοι πέντε (5) ημέρες πριν τη
συμπλήρωση της ανωτέρω καταληκτικής προθεσμίας υποβολής αιτήσεων και
δικαιολογητικών, ο Δήμος Καστοριάς, δια του Δημάρχου, Ανέστη Αγγελή,
εξέδωσε και δημοσίευσε (16.12.2014) «ορθή επανάληψη» της ίδιας και υπ’ αριθμό πρωτοκόλλου 39400 προκήρυξης, αντικαθιστώντας την αρχικά μοριοδοτούμενη «εντοπιότητα» με μοριοδότηση της «οικογενειακής κατάστασης»
των υποψηφίων και ορίζοντας εκ νέου τριακονθήμερη προθεσμία υποβολής
αιτήσεων και δικαιολογητικών, αρχόμενη από τη δημοσίευση και λήγουσα
(λόγω παρεμβολής της διενέργειας των εκλογών της 25ης Ιανουαρίου 2015) την 11.02.2015.
Περαιτέρω, την 18.03.2015, ημερομηνία κατά την οποία η προθεσμία
υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών είχε ήδη εκπνεύσει, οι αιτήσεις
των υποψηφίων είχαν παραληφθεί και η επιτροπή επιλογής είχε ήδη
συνεδριάσει (με τη συμμετοχή του ίδιου του Δημάρχου Καστοριάς, ως εκπροσώπου του Δήμου), με μια πρωτοφανή και άνευ προηγουμένου ενέργεια, ο Δήμος Καστοριάς, δια του Δημάρχου (και συμμετέχοντος στην επιτροπή επιλογής)
Ανέστη Αγγελή, έχοντας πλέον τη δυνατότητα να μελετήσει τις, ήδη
κατατεθειμένες, υποψηφιότητες και τα προσόντα κάθε υποψηφίου, εξέδωσε
και δημοσίευσε νέα «ορθή επανάληψη» της ίδιας
και υπ’ αριθμό πρωτοκόλλου 39400 προκήρυξης, δυνάμει της οποίας
αναθεώρησε ριζικά τη μοριοδότηση βαρύτητας των προσόντων αφαιρώντας
μόρια από κάποιες και προσθέτοντας σε άλλες, εμφανίζοντας μάλιστα νέες
κατηγορίες όρων επιλογής, που δεν υπήρχαν στις προηγούμενες δημοσιεύσεις
και διαγράφοντας συγκεκριμένους όρους επιλογής εξ’ ολοκλήρου.
Με τη νέα δημοσίευση, ορίστηκε έναρξη νέας προθεσμίας υποβολής
αιτήσεων και δικαιολογητικών, διάρκειας τριάντα ημερών, δίνοντας με
αυτόν τον τρόπο εκ νέου τη δυνατότητα και σε ενδεχομένως εκπρόθεσμες
(σύμφωνα με την προηγούμενη καταληκτική προθεσμία) υποψηφιότητες να
συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής και θίγοντας και με αυτόν τον τρόπο
τα συμφέροντα των υπολοίπων εμπρόθεσμων υποψηφιοτήτων.
Από τις ανεξήγητες και σε κάθε περίπτωση προκλητικές ενέργειες που
περιγράφηκαν πιο πάνω, προκύπτει ξεκάθαρα πως η δημοτική αρχή, όπως
νόμιμα εκπροσωπείται, έχει ενεργήσει παράτυπα και με αδιαφανή τρόπο,
προσβάλλοντας τις αρχές της χρηστής διοίκησης και της καλής πίστης, ενώ
ανάγκη προκύπτει όπως τα γεγονότα διερευνηθούν και από τη σκοπιά της
ενδεχόμενης παράβασης καθήκοντος και παράβασης του άρθρου 43 του Κώδικα
Δικηγόρων, όπως ισχύει.
Επειδή η «ορθή επανάληψη» έχει θέση
διορθωτικής ενέργειας, σε περιπτώσεις τυπογραφικών ή ορθογραφικών λαθών
και δεν μπορεί να γίνεται λάστιχο, επηρεάζοντας την ουσία της
διοικητικής πράξης και ουσιαστικά οδηγώντας στην έκδοση νέας,
συντάσσεται δε σε βραχύ χρονικό διάστημα από την αρχική δημοσίευση και
όχι με την πάροδο σχεδόν τεσσάρων μηνών από αυτήν και δη κατόπιν
συνεδρίασης της επιτροπής επιλογής.
Επειδή, συνολικά, προκύπτει με σαφήνεια πως
εν προκειμένω, η Διοίκηση (Δήμος Καστοριάς) έχει πραγματοποιήσει
κατάχρηση της όποιας διακριτικής της ευχέρειας σε βάρος των υποψηφίων
για την προκηρυχθείσα θέση αλλά και σε βάρος του διοικούμενου πολίτη, προκαλώντας το κοινό περί δικαίου αίσθημα, με τρόπο που καθένας μας ήλπιζε πως έχει πλέον εκλείψει.
Επειδή το Διοικητικό Συμβούλιο διατηρεί
κάθε έννομο συμφέρον παρέμβασης και διατύπωσης της παρούσας
διαμαρτυρίας, τόσο εκ του γενικότερου θεσμικού του ρόλου, όσο και δια
του ρόλου που διαδραματίζει κατά το άρθρο 43 του Κώδικα Δικηγόρων,
αναφορικά με τη σύσταση της επιτροπής επιλογής υποψηφίου.

ΖΗΤΟΥΜΕ

Να ανακληθούν όλες οι «ορθές επαναλήψεις» της αναφερόμενης στο παρόν,
υπ’ αριθμό πρωτοκόλλου 39400 προκήρυξης. Να ανακληθεί η συμμετοχή του
Δημάρχου Καστοριάς στην επιτροπή επιλογής υποψηφίου για την κάλυψη της
προκηρυχθείσας θέσης, καθώς  ο τελευταίος απώλεσε πλέον το τεκμήριο
αμερόληπτης κρίσης.  Να διενεργηθεί διαδικασία με βάση τον αρχικό πίνακα
μορίων, άλλως να ανακληθεί εντελώς.

Παρακαλούμε για τις ενέργειες κάθε αποδέκτη του παρόντος, κατά
τις αρμοδιότητες του καθενός και επιφυλασσόμαστε για κάθε δική μας
νόμιμη ενέργεια στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων μας.

Για το Δ.Σ.
O Προέδρος
α/α
Αγνή Κανδύλη
Ο Γενικός Γραμματέας
Παναγιώτης Βακόπουλος

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ (3):
Η υπ’ αριθμό πρωτοκόλλου 39400 προκήρυξη και οι από 15.12.2014 και 18.03.2015 «ορθές επαναλήψεις » αυτής.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ:

α/α
Αποδέκτης
Διεύθυνση
1
Δήμος Καστοριάς
ΣΚΑΠΕΡΔΕΙΟ ΔΗΜ. ΜΕΓΑΡΟ, 52100 ΚΑΣΤΟΡΙΑ
2
Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Καστοριάς
Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ, ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ, 52100, ΚΑΣΤΟΡΙΑ
3
Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας
ΖΩΝΗ ΕΝΕΡΓΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (ΖΕΠ) ΚΟΖΑΝΗΣ, 50100, ΚΟΖΑΝΗ
4
Επίτροπος Ελεγκτικού Συνεδρίου Π.Ε. Καστοριάς
Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ, ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ, 52100, ΚΑΣΤΟΡΙΑ
5
Σώμα Ελεγκτών Επιθεωρητών Δημόσιας Διοίκησης
Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 60,   11742 ΑΘΗΝΑ
6
Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης
Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 1-3 & Λ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ
7
Υπουργείο Εσωτερικών
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ), ΣΤΑΔΙΟΥ 27, 10183, ΑΘΗΝΑ
8
Υπουργείο Δικαιοσύνης
Λ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 96,  11527, ΑΘΗΝΑ
9
Συνήγορος του Πολίτη
ΧΑΛΚΟΚΟΝΔΥΛΗ 17, 104 32 ΑΘΗΝΑ
10
Μέλη Δικηγορικού Συλλόγου Καστοριάς
ΔΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ
11
Ευάγγελος Διαμαντόπουλος, Βουλευτής Καστοριάς
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 15, 52100, ΚΑΣΤΟΡΙΑ [email protected]
12
Μαρία Αντωνίου,
Βουλευτής Καστοριάς
ΑΘ. ΔΙΑΚΟΥ 8, 52100, ΚΑΣΤΟΡΙΑ

[email protected]
[email protected]

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 18-3-2015

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 15-12-2014
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 20-11-2014

alphafm
Κοινοποίηση
recurring
Σας αρέσει το OlaDeka?
Κάντε μας like στο Facebook!
Κλείσιμο
Ola Deka Kastoria