Πρόσληψη καθαρίστριας για το 7ο Δημοτικό Σχολείο Καστοριάς - OlaDeka

Πρόσληψη καθαρίστριας για το 7ο Δημοτικό Σχολείο Καστοριάς

Πρόσληψη καθαρίστριας για το 7ο Δημοτικό Σχολείο Καστοριάς

Η Σχολική Επιτροπή πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και ο πρόεδρος Δημήτρης Στυλιάδης ανακοινώνει:

Τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου μιας (01) καθαρίστριας με την Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Καστοριάς για το 7ο Δημοτικό Σχολείο – 7ο Νηπιαγωγείο μέχρι 30-06-2015.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να υποβάλλουν αίτηση από 19 εώς 23 Μαρτίου 2015 και να παραλαμβάνουν το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης από τα γραφεία της Σχολικής Επιτροπής.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται για το τρέχον σχολικό έτος 2014-2015 και συγκεκριμένα από την υπογραφή της σύμβασης εώς 30-06-2015.

2. Ορίζει τους όρους της προκήρυξης, την μοριοδότηση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά ως εξής:

Α. ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ α. Μόνιμος κάτοικος Δήμου του Νομού Καστοριάς, μόρια 50.

β. Ανεργία, μόρια 10/μήνα για ένα έτος. γ. Εισόδημα, εώς 5000,00€ μόρια 100, εώς 10.00,00€ μόρια 70, εώς 15.000,00€ μόρια 40. δ. Πολυτεκνία, μόρια για τα ανήλικα τέκνα 30/τέκνο. ε. Μονογονεϊκές οικογένειες, μόρια 50. στ.Αναπηρία τέκνων άνω του 67%, μόρια 50. ζ. Προϋπηρεσία σε σχολική μονάδα, μόρια 40/έτος και εώς 5 έτη.

Β. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

1. Αίτηση
Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας,
Φωτοαντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος της εφορίας έτους 2014. Σε περίπτωσηπου δεν υποβάλλεται φορολογική δήλωση θα κατατεθεί σχετική βεβαίωση της οικείαςΟικονομικής Εφορίας
Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης,
Βεβαίωση μονίμου κατοικίας,
Για τους γονείς με αναπηρία με 67% και άνω, Πιστοποιητικό της ΥγειονομικήςΕπιτροπής του Ασφαλιστικού Φορέα τους.
Προϋπηρεσία σε καθαρισμό σχολικής μονάδας,
Υπεύθυνη δήλωση με την οποία να δηλώνεται α) η φυσική καταλληλότητα για την άσκηση των καθηκόντων β) ότι δεν έχουν καταδικαστεί και ότι δεν είναι φυγόποινοι ή φυγόδικοι για κανένα από τα αδικήματα του άρθρου 8 του Υπαλληλικού Κώδικα γ) ότι δεν έχουν συνάψει σύμβαση με άλλη Σχολική Μονάδα, δ) ότι έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις
Βεβαίωση από τον ΟΑΕΔ για την απόδειξη της ανεργίας

Γ. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ Η προθεσμία υποβολής αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της ανακοίνωσης πρόσληψης σε τοπική εφημερίδα.

Δ. ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Ο έλεγχος των δικαιολογητικών και η κατάταξη των υποψηφίων θα γίνει από τριμελή επιτροπή που θα οριστεί με απόφαση του Προέδρου της Σχολικής Επιτροπής. Σε περίπτωση ισοψηφίας προηγούνται όσοι έχουν περισσότερα μόρια κατά σειρά των κριτηρίων μοριοδότησης.

Ε.ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Περίληψη της ανακοίνωσης θα δημοσιευθεί σε μία τοπική εφημερίδα, θα αναρτηθεί στο χώρο του σχολείου και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Καστοριάς. Ολόκληρη η ανακοίνωση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου και θα διατίθεται από το γραφείο της Σχολικής Επιτροπής.

Αιτήσεις από 19 έως 23 Μαρτίου

Κοινοποίηση
recurring
Σας αρέσει το OlaDeka?
Κάντε μας like στο Facebook!
Κλείσιμο
Ola Deka Kastoria