Ο Δήμος Άργους Ορεστικού θα προσλάβει 20 άτομα ΥΕ - OlaDeka

Ο Δήμος Άργους Ορεστικού θα προσλάβει 20 άτομα ΥΕ

Ο ∆ήµος Άργους Ορεστικού ύστερα από την υπ’ αριθ. 8/2015 απόφαση
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Άργους Ορεστικού, ανακοινώνει ότι θα
προσλάβει εργατικό και τεχνικό προσωπικό για απασχόληση µέχρι και πέντε
ηµεροµίσθια κατ’ άτοµο και µέχρι είκοσι άτοµα το µήνα για το έτος 2015, προς
κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του για την εξής κατά αριθµό ατόµων,

ειδικότητα, µε τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα και αριθµό ηµεροµισθίων:

ΥΕ Εργατών 20 ∆εν απαιτούντα ειδικά τυπικά προσόντα 5

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι ενδιαφερόµενοι µαζί µε την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν
υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:
1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνοµικής τους ταυτότητας.
2. Βεβαίωση ανεργίας ΟΑΕ∆.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλλουν αίτηση, κατά τις εργάσιµες
ηµέρες και ώρες, στα γραφεία του ∆ήµου Άργους Ορεστικού, επί της οδού
∆ιοικητηρίου 35 στο Άργος Ορεστικό, Γραφείο 10, τηλ. επικοινωνίας:
2467351322, και αρµόδια για την παραλαβή είναι η υπάλληλος κ. Πήττα Όλγα.

Κεπαπτσόγλου ∆. Παναγιώτης

Κοινοποίηση
recurring
Σας αρέσει το OlaDeka?
Κάντε μας like στο Facebook!
Κλείσιμο
Ola Deka Kastoria