ΤΕΙ ΠΡΟΣ ΕΔΗΚΑ: ΕΣΕΙΣ ΛΕΤΕ ΟΤΙ ΣΑΣ ΧΡΩΣΤΑΜΕ 1ΕΚ. ΕΜΕΙΣ ΣΑΣ ΔΙΝΟΥΜΕ 250.000 ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΖΟΥΜΕ. ΔΕΧΕΣΤΕ?

Αρχική » Διάφορα » ΤΕΙ ΠΡΟΣ ΕΔΗΚΑ: ΕΣΕΙΣ ΛΕΤΕ ΟΤΙ ΣΑΣ ΧΡΩΣΤΑΜΕ 1ΕΚ. ΕΜΕΙΣ ΣΑΣ ΔΙΝΟΥΜΕ 250.000 ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΖΟΥΜΕ. ΔΕΧΕΣΤΕ?

Δείτε την απόφαση ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας που προτείνει στην ΕΔΗΚΑ πληρωμή του χρέους με κούρεμα 750.000 ευρώ.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ: ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ,
ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ &
ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ (ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ)

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ (ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ) 6/15
Στην Κοζάνη σήμερα 18-2-2015 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη
και ώρα 10.30 π.μ. συνήλθε η Σύγκλητος (Συνέλευση) του ΤΕΙ Δυτ.
Μακεδονίας σε συνεδρίαση στο χώρο συνεδριάσεων του Ιδρύματος
(υπόγειο Διοικητηρίου), μετά από την υπ’ αριθμ. Φ.Δ.Δ.3/3.2/476/16-2-
2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας.


Παρόντες ήταν οι κ.κ.

1. Ασημόπουλος Νικόλαος, Πρόεδρος του ΤΕΙ, ως Πρόεδρος
2. Παρίσης Κων/νος, Κοσμήτορας της Σχολής Τεχνολογικών
Εφαρμογών (Σ.Τ.ΕΦ.), ως μέλος
3. Παππά- Μιχαηλίδου Βασιλική, Κοσμήτορας της Σχολής
Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και
Διατροφής, ως μέλος
4. Μαρόπουλος Στέργιος, Πρόεδρος του Τμήματος Μηχανολόγων
Μηχανικών και Βιομηχανικού Σχεδιασμού Τ.Ε. της ΣΤΕΦ, ως
μέλος
5. Μιχάλας Άγγελος, Πρόεδρος του Τμήματος Μηχανικών
Πληροφορικής Τ.Ε. της ΣΤΕΦ.
Από τη συνεδρίαση απουσίαζαν οι κ.κ. Ζησόπουλος
Δημήτριος, Κοσμήτορας της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο.),
Σαριαννίδης Νικόλαος, Πρόεδρος του Τμήματος Λογιστικής και
Χρηματοοικονομικής της ΣΔΟ, Λαζαρίδης Θεμιστοκλής, Πρόεδρος
του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων της ΣΔΟ με έδρα τα Γρεβενά και
Τσακιράκης Παναγιώτης, εκπρόσωπος των φοιτητών.
Χρέη γραμματέα εκτέλεσε ο κ. Σιδέρης Σπύρος, Δ/Υ του ΤΕΙ.
Αφού διαπιστώθηκε η απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη
της συνεδρίασης με θέμα ημερήσιας διάταξης:
…………..………………………………………………………………………
8
ο
. Πρόταση του Ιδρύματος στην ΕΔΗΚΑ Α.Ε.
Για το όγδοο θέμα της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος έθεσε
υπόψη των μελών της Συγκλήτου:
1. Το υπ΄αριθμ. πρωτ. 908/8-11-1995 έγγραφο της Ν.Α. Καστοριάς,
με θέμα επιλογή χώρου στέγασης Τ.Ε.Ι. ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

2. Την από 12-6-1996 σύμβαση χρησιδανείου για 2 έτη μεταξύ ΤΕΙ
Δυτικής Μακεδονίας και ΕΔΗΚΑ Α.Ε. η οποία παρατάθηκε για
ένα ακόμη έτος.(Σχετ., αριθμ. πρωτ.1336/10-7-98 έγγραφο της
ΕΔΗΚΑ Α.Ε).
3. Τις από 29-3-1996,6-5-1996,20-12-1996, 18-3-1998,28-12-
1998,18-6-1999,5-7-2002 συμβάσεις από τις οποίες προκύπτει
ότι το ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας δαπάνησε ποσά της τάξης των
625.000 ευρώ από τον τακτικό Προϋπολογισμό του προκειμένου
να κατασταθεί το υφιστάμενο κτιριακό συγκρότημα λειτουργικό.
4. Το υπ΄αριθμ. Φ.Τ.Υ 12.1/2429/18-12-2002 έγγραφο του ΤΕΙ προς
την Γενική Γραμματέα Περιφέρειας Δ. Μακεδονίας και το
υπ΄αριθμ. 7585/4-7-2003 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας,
Ειδική Υπηρεσία διαχείρισης Επιχειρησιακού προγράμματος
(ΕΠΕΑΚ), με θέμα απόρριψη ένταξης Πράξης στο Μέτρο 5.2 του
ΕΠΕΑΚ με τίτλο «ΑΓΟΡΑ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ» και κωδικό ΜΙS «83346».
5. Το από 27-9-1999 έγγραφο της ΕΔΗΚΑ Α.Ε. αριθμ πρωτ. ΤΕΙ
1830/29-9-1999 στο οποίο αναφέρεται επί λέξει ότι «Θα είναι
δυνατόν να συνεχισθεί το καθεστώς της δωρεάν παραχώρησης
από την στιγμή που θα εξασφαλισθεί από διάφορες πηγές (π.χ.
Υπουργείο Ανάπτυξης) μια επιδότηση των λειτουργικών εξόδων
του Εκθετηρίου-Δημοπρατηρίου σε ετήσια βάση».
6. Το υπ΄αριθμ. 21/6-11-2002 πρακτικό του Συμβουλίου του ΤΕΙ Δ.
Μακεδονίας που αναφέρεται στην συνάντηση με την διοίκηση
της ΕΔΗΚΑ για επίλυση της διαφοράς.
7. Την υπ. αριθμ. 4/30-11-2001 διακήρυξη δημόσιου τακτικού
διαγωνισμού για μίσθωση ακινήτου για τη κάλυψη εκπαιδευτικών
αναγκών του παραρτήματος στην Καστοριά η οποία ματαιώθηκε.
8. Τα υπ΄αριθμ. Φ.Γ.Π/6.1/2612/ 24-11-2004 και Φ.Γ.Π./6.1.2664/
3-12-2004 έγγραφα του ΤΕΙ., προς τον κ. Νομάρχη Καστοριάς,
τον κ. Δήμαρχο αλλά και την Διοίκηση του Εμπορικού και
Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Καστοριάς.
9. Τη υπ΄ αριθμ. 3018/12-11-2004 αναφορά του Βουλευτή
Καστοριάς κ. Αγγελή στη Βουλή των Ελλήνων και η υπ΄αριθμ.
πρωτ. Φ.Δ.Υ/16.1.2547/18-11-2004 απάντηση του Ιδρύματος
μέσω του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.
10.Το αριθμ. πρωτ. ΦΓΠ./6.1/196/1-2-2005 έγγραφο του ΤΕΙ προς
τον κ. Νομάρχη Καστοριάς.
11.Το αριθμ. πρωτ. 1219/2-2-2005 έγγραφο του κ. Δημάρχου
Καστοριάς
12.Το αριθμ. πρωτ. Φ.Γ.Π./6.1/203/1-2-2005 έγγραφο του ΤΕΙ προς
τον Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων.
13. Το αριθμ. πρωτ. Φ.Γ.Π./6.1/368/16-2-2005 έγγραφο του ΤΕΙ
προς τον κ. Υπουργό Ανάπτυξης κ. Σιούφα με κοινοποίηση στην
Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, τον Υφυπουργό Παιδείας,
τους Βουλευτές του Ν. Καστοριάς, και Νομάρχη και Δήμαρχο
Καστοριάς.
14.Το αριθμ πρωτ. ΔΟ.3/8.2/604/16-3-2005 έγγραφο του ΤΕΙ προς
το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων κατόπιν της αριθμ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

πρωτ. 8618/8-3-2005 ερώτησης του Βουλευτή Καστοριάς στη
Βουλή των Ελλήνων.
15. Την αριθμ. πρωτ. 28/333/30686/2-3-2006 επιστολή της ΕΔΗΚΑ
Α.Ε. στον Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων.
16.Το υπ. Αριθμ ΦΓΠ/6.1/948/ 29-3-2010 έγγραφο του Προέδρου
του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας προς το Υπουργείο Παιδείας σε
απάντηση σχετικού εγγράφου του Υπουργείου .
17.Τις υπ. Αριθμ. 69/2004, 86/2007 και 55/2010 τελεσίδικες
αποφάσεις του Εφετείου Δυτικής Μακεδονίας.
18. Το υπ αριθμ 7/13-4-2010 πρακτικό του Συμβουλίου του ΤΕΙ ΔΜ
με θέμα Επίλυση Διαφοράς μεταξύ ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας και
ΕΔΗΚΑ Α.Ε. με οποίο προτείνεται το ποσό των 150.000 ευρώ ως
αποζημίωση για την οριστική επίλυση της διαφοράς.
19. Το έγγραφο της ΕΔΗΚΑ Α.Ε. με αριθμό 5/578/37822/3-5-2010 με
το οποία αντιπροτείνεται ποσό 345.000 για την οριστική επίλυση
της Διαφοράς.
20.Το υπ αριθμ 11/18-5-2010 πρακτικό του Συμβουλίου του με
οποίο δεν κατέστη εφικτή η επίλυση της διαφοράς.

21. Το έγγραφο της ΕΔΗΚΑ Α.Ε. με αριθμό 5/582/38093/7-6-2010 με
το οποίο ζητείται η απόδοση του κτηριακού συγκροτήματος.
22.Το υπ. Αριθμ ΦΓΠ/6.1/2844/13-9-2011 έγγραφο του Προέδρου
του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας προς το Υπουργείο Παιδείας με
θέμα Παροχή στοιχείων κοινοβουλευτικού ελέγχου.

Τη συνέχεια η Σύγκλητος (Συνέλευση) ενημερώθηκε για τις
πρόσφατες επαφές της Διοίκησης του Ιδρύματος με την διοίκηση της
ΕΔΗΚΑ ΑΕ παρουσία βουλευτών του νομού Καστοριάς και κοινωνικών
φορέων κατά τις οποίες το Ίδρυμα προσφέρθηκε να διευθετήσει τις
υπάρχουσες δανειακές υποχρεώσεις της ΕΔΗΚΑ Α.Ε. προς ALPHA
BANK για την οριστική επίλυση της διαφοράς μεταξύ τους, πρόταση η
οποία κατ αρχήν έγινε αποδεκτή από την διοίκηση της ΕΔΗΚΑ Α.Ε..
Επιπροσθέτως τέθηκαν υπ όψιν της Συγκλήτου οι εκχωρήσεις
των απαιτήσεων της ΕΔΗΚΑ Α.Ε. έναντι του Ιδρύματος προς την
ALPHA BANK, οι οποίες ανακλήθηκαν προσφάτως ενώ το Ίδρυμα
βρισκόταν σε διαπραγματεύσεις με την τράπεζα.

Περαιτέρω ενημερώθηκε η Σύγκλητος για την τελευταία
συνάντηση της Διοίκησης με τον Πρόεδρο της ΕΔΗΚΑ Α.Ε. ο οποίος
ζήτησε από το Ίδρυμα πρόταση για την επίλυση της διαφοράς.


Η Σύγκλητος (Συνέλευση) μετά από διαλογική συζήτηση και
ανταλλαγή απόψεων και με γνώμονα την οριστική επίλυση της
διαφοράς

αποφασίζει ομόφωνα:

Παρά την δεινή οικονομική κατάσταση του Ιδρύματος λόγωυποχρηματοδότησης και πλείστων όσων περικοπών, να προτείνει την καταβολή σε δύο ισόποσες δόσεις του συνολικού ποσού των 250.000ευρώ το οποίο θα επιβαρύνει τον ήδη επιβαρυμένο προϋπολογισμότου Ιδρύματος «ως αποζημίωση» στην ΕΔΗΚΑ Α.Ε. για την οριστική
συμβιβαστική επίλυση της μεταξύ τους εκκρεμότητας. Ευελπιστεί ότι ηπρόταση θα γίνει αποδεκτή από την Διοίκηση της ΕΔΗΚΑ Α.Ε.,λαμβανομένου υπόψη ότι η καταβολή αυτού του ποσού θα δυσχεράνεισημαντικότατα την ήδη προβληματική λειτουργία του Ιδρύματος και τηνδυνατότητα του να εκπληρώσει τις εκπαιδευτικές ανάγκες του.

Αφού τελείωσαν τα θέματα ημερήσιας διάταξης συντάχθηκε το
πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής:

O Πρόεδρος                                                 Ο Γραμματέας

Δρ. Ασημόπουλος                                Νικόλαος Σπύρος Σιδέρης

                              Ακριβές Απόσπασμα
                                  Σπύρος Σιδέρης

Κοινοποίηση:

Σχολιάστε αυτό το άρθρο

σχόλια