ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΠΕΔ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2014-2019

Αρχική » Διάφορα » ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΠΕΔ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2014-2019

Α. ΘΕΣΜΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ
 • Σύμφωνα με το άρθρο 17, παρ. 5 του Π.Δ. 75/2011, Η Εκτελεστική Επιτροπή καταρτίζει τον προϋπολογισμό και τον απολογισμό εσόδων και εξόδων της Π.Ε.Δ. και συντάσσει το πρόγραμμα δράσης αυτής, τα οποία υποβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο για έγκριση. 
 • Σύμφωνα με το άρθρο 1 του Π.Δ. 75/2011 οι ΠΕΔ έχουν ως σκοπούς:
 • Τη συνεργασία των Δήμων μελών τους.
 • Την προαγωγή του θεσμού του πρώτου βαθμού αυτοδιοίκησης.
 • Την έρευνα και μελέτη ζητημάτων σχετικών με την τοπική αυτοδιοίκηση και την τοπική ανάπτυξη.
 • Τη συγκέντρωση και επεξεργασία στοιχείων και πληροφοριών επί γενικών και ειδικών ζητημάτων, σχετικών με την αποστολή και το έργο των δήμων.
 • Τη συστηματική ενημέρωση και επιμόρφωση του προσωπικού και των μελών, των οργάνων των δήμων.
 • Τη συνεργασία με την Ένωση Περιφερειών Ελλάδας και άλλους φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης για την ανάπτυξη του θεσμού της αυτοδιοίκησης και την προώθηση των ζητημάτων που τους αφορούν.
 • Τη συνεργασία με όργανα και φορείς της τοπικής και περιφερειακής αυτοδιοίκησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων διεθνών οργανισμών και χωρών.
 • Τη συνεργασία με φορείς του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα οι οποίοι δραστηριοποιούνται σε θέματα τοπικής αυτοδιοίκησης, αποκέντρωσης και ανάπτυξης.
 • Τη συμμετοχή της στα πάσης φύσεως όργανα και φορείς με εκπροσώπους της σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις.
 • Τον προγραμματισμό, υποστήριξη και συντονισμό δράσεων για την αναβάθμιση της θέσης και του ρόλου του προσωπικού των δήμων και των μελών των αιρετών οργάνων καθώς και για την αποδοτικότερη λειτουργία των υπηρεσιακών μονάδων.
 • Την ενίσχυση και υποστήριξη των πρωτοβουλιών που ενδυναμώνουν την αποκέντρωση, και την τοπική ανάπτυξη και οικονομία.
 • Την ανάληψη δράσεων και ενεργειών για τη βελτίωση της ζωής, την προστασία του περιβάλλοντος και την κοινωνική συνοχή.
Β. ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΟΡΑΜΑΤΟΣ
Η αποτελεσματική άσκηση του πολιτικού, συντονιστικού, επιτελικού, αναπτυξιακού και υποστηρικτικού ρόλου της ΠΕΔ Δυτικής Μακεδονίας με αποδέκτες τους Δήμους και τους πολίτες της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.
Γ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ
 • Διαμόρφωση τεκμηριωμένου πλαισίου διεκδίκησης προς τους κεντρικούς φορείς περιλαμβανομένων και επιτόπιων επισκέψεων.
 • Ενίσχυση του αναπτυξιακού ρόλου των ΟΤΑ Δυτικής Μακεδονίας στο νέο προγραμματικό πλαίσιο 2014-2020.
 • Ανάπτυξη καινοτόμων δράσεων και διάχυση των αποτελεσμάτων στο περιφερειακό επίπεδο. 
 • Βελτίωση των διαδικασιών ενημέρωσης, επικοινωνίας, πληροφόρησης και κατάρτισης των αιρετών της ΤΑ και του στελεχιακού δυναμικού.
 • Αποτελεσματική οργανωτική συγκρότηση των υπηρεσιών της ΠΕΔ ΔΜ στη βάση των υπαρχόντων ανθρώπινων πόρων με αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών. 
Δ. ΑΞΟΝΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ
 • Σειρά δράσεων υποστήριξης της Περιφερειακής Επιτροπής Αναπτυξιακού Σχεδιασμού (ΠΕΑΣ) ΕΣΠΑ στην οποία συμμετέχουν δύο (2) μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΕΔ.
 • Σειρά δράσεων για την υποστήριξη των ΟΤΑ καθώς και των οργάνων της ΠΕΔ σε τρέχοντα θεσμικά – οικονομικά – οργανωτικά – αναπτυξιακά ζητήματα, με σκοπό τη διαμόρφωση τεκμηριωμένου πλαισίου διεκδίκησης έναντι των κεντρικών φορέων (Υπουργεία, ΚΕΔΕ, κ.α.).
 • Σειρά δράσεων για την υποστήριξη ΟΤΑ σε θέματα προετοιμασίας ένταξης έργων στο νέο ΕΣΠΑ, στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης, στο INTERREG κλπ.
 • Σειρά δράσεων για την υποστήριξη του αναπτυξιακού ρόλου της Α/θμιας αυτοδιοίκησης σε ζητήματα σχεδιασμού, δικτύων, διαδημοτικής συνεργασίας, διασυνοριακής συνεργασίας κλπ. 
 • Σειρά δράσεων για την υποστήριξη των ΟΤΑ σε ζητήματα Καινοτομίας, Ευρυζωνικότητας και Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας και διάχυση στους ΟΤΑ της Περιφέρειας των αποτελεσμάτων και καλών πρακτικών.
 • Σειρά δράσεων για την επιτελική τεχνική και επιστημονική υποστήριξη των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των ΟΤΑ της Περιφέρειας.
 • Οργάνωση της υποστήριξης των Δήμων στο σχεδιασμό και υλοποίηση προγραμμάτων Τοπικής Ανάπτυξης, Απασχόλησης και Κοινωνικής Οικονομίας.
 • Οργάνωση δράσεων και ενεργειών υπερτοπικού χαρακτήρα στους τομείς κοινωνικής συνοχής, περιβάλλοντος, ανάπτυξης και απασχόλησης
 • Αντίστοιχη με την ΚΕΔΕ οργάνωση  της δραστηριότητας της ΠΕΔ ΔΜ, σε επιτροπές μελέτης των ζητημάτων της Τ.Α. της Περιφέρειας.
Ε. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 
 • Διοργάνωση σειράς Ημερίδων Ενημέρωσης υπαλλήλων και αιρετών σε τρέχοντα ζητήματα. 
 • Συμμετοχή στην Αναπτυξιακή Σύμπραξη για τη συγκρότηση Περιφερειακού Μηχανισμού για την υποστήριξη των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων και εμπλοκή της ΠΕΔ ΔΜ στα πεδία της ευαισθητοποίησης, δημοσιότητας και δικτύωσης.
 • Συμμετοχή σε συλλογικό πρόγραμμα υποστήριξης των Δήμων για τη σύνταξη των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των Δήμων Δυτικής Μακεδονίας.
 • Συμμετοχή σε συλλογικό πρόγραμμα υποστήριξης των δομών Δια Βίου Μάθησης των Δήμων Δυτικής Μακεδονίας.
 • Συμμετοχή σε ευρωπαϊκά προγράμματα και διακρατικές συνεργασίες ανταλλαγής εμπειριών & τεχνογνωσίας.

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014
Κοινοποίηση:

Σχολιάστε αυτό το άρθρο

σχόλια