Ενημέρωση Πολιτιστικών Συλλόγων και Αθλητικών για την θεώρηση των βιβλίων

Αρχική » Διάφορα » Ενημέρωση Πολιτιστικών Συλλόγων και Αθλητικών για την θεώρηση των βιβλίων

Ενημέρωση Πολιτιστικών Συλλόγων/ και Αθλητικών για την θεώρηση των βιβλίων
Από τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Π. Ε. Καστοριάς, γνωστοποιείτε ότι κάθε νόμιμος Πολιτιστικός Σύλλογος – Σωματείο, Αστική μη κερδοσκοπική Εταιρεία (είτε έχει νέα έναρξη λειτουργίας είτε παλαιότερη), σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 281/1914 «περί σωματείων» που επανήλθε σε ισχύ με το

άρθρ.1 παρ.1 ΝΔ 42/1974 ΦΕΚ 247Α’, για να μπορεί να προβεί στη θεώρηση των βιβλίων του από το Τμήμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Καστοριάς, θα πρέπει :

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ
Να προσκομίσει κατά την πρώτη συναλλαγή με την Υπηρεσία μας τα παρακάτω:
1. Φωτοαντίγραφο του καταστατικού του συλλόγου, επικυρωμένο από το Πρωτοδικείο.
2. Φωτοαντίγραφο της Απόφασης του Πρωτοδικείου με την οποία αναγνωρίστηκε ο Σύλλογος.
3. Φωτοαντίγραφο της βεβαίωσης έναρξης εργασιών από την αντίστοιχη ΔΟΥ.
4. Φωτοαντίγραφο από το Βιβλίο Πρακτικών Γ.Σ. του πρακτικού των αρχαιρεσιών, όπου φαίνεται η νόμιμη εκλογή του ισχύοντος Δ.Σ.
5. Φωτοαντίγραφο από το Βιβλίο Πρακτικών Δ.Σ. του πρακτικού της συγκρότησης του Δ.Σ. σε σώμα.

ΘΕΩΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ
Κάθε νόμιμος Πολιτιστικός Σύλλογος – Σωματείο, Αστική μη κερδοσκοπική Εταιρεία, για να λειτουργεί νόμιμα και σωστά πρέπει να τηρεί τα κατωτέρω βιβλία:
Πρακτικών των γενικών συνελεύσεων (Γ.Σ).
Πρακτικών του διοικητικού συμβουλίου (Δ.Σ).
Ταμείου (εσόδων-εξόδων).
Πρωτοκόλλου αλληλογραφίας (εισερχόμενα-εξερχόμενα έγγραφα).
Μητρώου μελών.
Περιουσίας του συλλόγου.
Μπλοκ γραμματίων εισπράξεων, ενταλμάτων πληρωμών και αποδείξεων εισπράξεων – αριθμημένα και σφραγισμένα με τη σφραγίδα του συλλόγου στην κάθε σελίδα.
Τα παραπάνω βιβλία θα πρέπει να είναι: αριθμημένα κατά σελίδα, σφραγισμένα (ανάμεσα στα 2 φύλλα) με την σφραγίδα του σωματείου & θεωρημένα υπογεγραμμένα στην τελευταία σελίδα από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα (ότι βιβλίο αναφέρει οικονομικά στοιχεία και από τον Ταμεία). 
Σημείωση: Πριν από οποιαδήποτε θεώρηση η αρμόδια υπηρεσία που ασκεί την εποπτεία (Δ/νση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας – Τμήμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης), ελέγχει τον φάκελο του σωματείου που κρατείται στο αρχείο της και δύναται να ζητήσει περαιτέρω στοιχεία.
Τα παραπάνω ισχύουν  ακόμα και στην περίπτωση που πρόκειται για παλαιότερο Σωματείο που οι θεωρήσεις των βιβλίων του έχουν γίνει από άλλο Δημόσιο φορέα.
ΕΠΟΠΤΕΙΑ
Α) Στο πλαίσιο εποπτείας μας σύμφωνα με το Ν.281/1914, σας  γνωστοποιούμε ότι θα πρέπει να μας γνωρίζετε κάθε χρόνο τα ακόλουθα στοιχεία: 
Αντίγραφο ισολογισμού – απολογισμού της διαχειριστικής χρήσης του παρελθόντος οικονομικού έτους.
Έκθεση της εξελεγκτικής επιτροπής.
Συνοπτική έκθεση της ετήσιας δραστηριότητας του συλλόγου.
Αριθμητική δύναμη των μελών.
Β) Κάθε φορά που γίνονται νέες εκλογές θα πρέπει να προσκομίζονται:
Φωτοαντίγραφο από το Βιβλίο Πρακτικών Γ.Σ. του πρακτικού των αρχαιρεσιών και
Φωτοαντίγραφο από το Βιβλίο Πρακτικών Δ.Σ. του πρακτικού της συγκρότησης του νέου Δ.Σ. σε σώμα.
Γ) Στην περίπτωση που υπάρχει απόφαση επιχορήγησης του Συλλόγου από κάποιο φορέα: αυτή θα προσκομίζεται σε φωτοαντίγραφο στην Υπηρεσία μας, μαζί με φωτοαντίγραφο από το Βιβλίο Πρακτικών Δ.Σ. του αντίστοιχου Πρακτικού Δ.Σ. αποδοχής της επιχορήγησης.
Δ) Τυχόν μεταγενέστερη τροποποίηση του καταστατικού: θα πρέπει να προσκομίζεται σε στην Υπηρεσία μας, φωτοαντίγραφο της απόφαση του Πρωτοδικείου με την οποία αναγνωρίστηκε αυτή η τροποποίηση.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο Γραφείο 13, 2ο Όροφο Διοικητήριο, και στους υπαλλήλους Παγούνη Νικόλαο & Ρεσίνη Σοφία τηλ: 2467350284. 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ

Από τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Π. Ε. Καστοριάς, γνωστοποιείτε ότι κάθε νόμιμος Αθλητικός Σύλλογος – Σωματείο, (είτε έχει νέα έναρξη λειτουργίας είτε παλαιότερη), σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 2725/1999 με τις τροποποιήσεις του, για να μπορεί να προβεί στη θεώρηση των βιβλίων του, από το Τμήμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Καστοριάς, θα πρέπει :

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ
Α) Να προσκομίσει κατά την πρώτη συναλλαγή με την Υπηρεσία μας τα παρακάτω:
Απόφαση Πρωτοδικείου επικυρωμένη.
Καταστατικό του Σωματείου
Πιστοποιητικό καταχώρησης στο βιβλίο σωματείων του οικείου Πρωτοδικείου
Βεβαίωση εγγραφής σε Ομοσπονδία 
Αναγνώριση από Γ.Γ.Α.
Να δηλώσει το όνομα προπονητή/τών που απασχολεί και να καταθέσουν την άδεια άσκησης επαγγέλματος του προπονητή/τών.
Β) Στην περίπτωση που το Σωματείο διαθέτει ή δημιουργήσει Αθλητική Ακαδημία (βάσει του Π.Δ. 219/2006) θα πρέπει να ενημερώσει άμεσα την υπηρεσία μας προκειμένου να εκδοθεί η σχετική άδεια.
ΘΕΩΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ
Το σωματείο για να λειτουργεί νόμιμα και σωστά πρέπει να τηρεί τα παρακάτω βιβλία
Μητρώο μελών  
Πρωτόκολλο Αλληλογραφίας                 
Βιβλίο περιουσιακών στοιχείων.
Πρακτικά Γενικών Συνελεύσεων
Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου
Βιβλίο εσόδων –  εξόδων
Μπλοκ γραμματίων εισπράξεων, ενταλμάτων πληρωμών και αποδείξεων εισπράξεων – αριθμημένα και σφραγισμένα με τη σφραγίδα του συλλόγου στην κάθε σελίδα.
Τα παραπάνω βιβλία θα πρέπει να είναι: αριθμημένα κατά σελίδα, σφραγισμένα (ανάμεσα στα 2 φύλλα) με την σφραγίδα του σωματείου & θεωρημένα υπογεγραμμένα στην τελευταία σελίδα από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα (ότι βιβλίο αναφέρει οικονομικά στοιχεία και από τον Ταμεία).
Σημείωση: Πριν από οποιαδήποτε θεώρηση η αρμόδια υπηρεσία που ασκεί την εποπτεία (Δ/νση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας – Τμήμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης), ελέγχει τον φάκελο του σωματείου που κρατείται στο αρχείο της και δύναται να ζητήσει περαιτέρω στοιχεία.
ΕΠΟΠΤΕΙΑ
Α) Στο πλαίσιο εποπτείας μας σύμφωνα με το Ν.2725/1999, σας  γνωστοποιούμε ότι θα πρέπει να μας γνωρίζετε κάθε χρόνο τα ακόλουθα στοιχεία:
Θεωρημένα αντίγραφα πρακτικών Γ.Σ. και Δ.Σ.   τελευταίας εκλογής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του προεδρείου του. (Γενικά: οι θεωρήσεις αντιγράφων πρακτικών γίνονται από τoν Πρόεδρο του Σωματείου ή τον νόμιμο αναπληρωτή του).
Θεωρημένο  αντίγραφο πρακτικού τελευταίας ετήσιας απολογιστικής συνέλευσης παρελθόντος έτους (στην οποία η Γ.Σ. εγκρίνει τον απολογισμό και απαλλάσσει το Δ.Σ.).
Απολογισμός παρελθόντος έτους.
Προϋπολογισμός νέου έτους 
Τα καινούργια στοιχεία των προπονητών (ονοματεπώνυμο & άδεια άσκησης επαγγέλματος) αν και εφόσον έχουν αλλάξει.
Β) Κάθε φορά που γίνονται νέες εκλογές θα πρέπει να προσκομίζονται:
Φωτοαντίγραφο από το Βιβλίο Πρακτικών Γ.Σ. του πρακτικού των αρχαιρεσιών και
Φωτοαντίγραφο από το Βιβλίο Πρακτικών Δ.Σ. του πρακτικού της συγκρότησης του νέου Δ.Σ. σε σώμα.
Γ) Στην περίπτωση που υπάρχει απόφαση επιχορήγησης του Συλλόγου από κάποιο φορέα
αυτή θα προσκομίζεται σε φωτοαντίγραφο στην Υπηρεσία μας, μαζί με φωτοαντίγραφο από το Βιβλίο Πρακτικών Δ.Σ. του αντίστοιχου Πρακτικού Δ.Σ. αποδοχής της επιχορήγησης.
Ειδικός απολογισμός της διαχείρισης των κρατικών επιχορηγήσεων (εάν υπάρχουν) εγκεκριμένο από την Γ.Γ.Α.) άρθρο 51 παρ.1 έως 8 του Ν.2725/99).
Δ) Τυχόν μεταγενέστερη τροποποίηση του καταστατικού: θα πρέπει να προσκομίζεται στην Υπηρεσία μας, φωτοαντίγραφο της απόφαση του Πρωτοδικείου με την οποία αναγνωρίστηκε αυτή η τροποποίηση.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο Γραφείο 13, 2ο Όροφο Διοικητήριο, και στους υπαλλήλους Παγούνη Νικόλαο & Ρεσίνη Σοφία τηλ: 2467350284.  

Κοινοποίηση:
error

Σχολιάστε αυτό το άρθρο

σχόλια