16 θέσεις εργασίας στο Δήμο Καστοριάς

Αρχική » Διάφορα » 16 θέσεις εργασίας στο Δήμο Καστοριάς

Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δέκα έξι (16) ατόμων για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος
«ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής

Προστασίας, Αλληλεγγύης, Παιδείας και Αθλητισμού του Δήμου Καστοριάς, που εδρεύει στην Καστοριά και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία,
έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α),
με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός θέσης

Υπηρεσία

Έδρα υπηρεσίας

Ειδικότητα

Διάρκεια σύμβασης

Αριθμός ατόμων

101

Νομικό Πρόσωπο Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Παιδείας και Αθλητισμού του Δήμου

Καστοριάς (για τη λειτουργία των Παιδικών Σταθμών)

ΚΑΣΤΟΡΙΑ

ΤΕ

Βρεφονηπιοκόμων

από την υπογραφή της σύμβασης έως και 31/8/2015 με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης σε

περίπτωση συνέχισης του προγράμματος

5

102

Νομικό Πρόσωπο Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Παιδείας και Αθλητισμού του Δήμου

Καστοριάς (για τη λειτουργία των Παιδικών Σταθμών)

ΚΑΣΤΟΡΙΑ

ΔΕ Μαγείρων

από την υπογραφή της σύμβασης έως και 31/8/2015 με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης σε

περίπτωση συνέχισης του προγράμματος

5

103

Νομικό Πρόσωπο Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Παιδείας και Αθλητισμού του Δήμου

Καστοριάς (για τη λειτουργία των Παιδικών Σταθμών)

ΚΑΣΤΟΡΙΑ

ΥΕ Καθαριστών, Καθαριστριών

από την υπογραφή της σύμβασης έως και 31/8/2015 με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος

6

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β), των λοιπών ιδιοτήτων τους και της
εμπειρίας τους οφείλουν να προσκομίσουν όλα τα απαιτούμενα από την
παρούσα ανακοίνωση και το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας
Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην
ενότητα «ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ» του Κεφαλαίου
ΙΙ του ανωτέρω Παραρτήματος, εκτός από την Υπεύθυνη Δήλωση του ν.
1599/1986 που αναφέρεται στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ II, «ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», στοιχείο 2. του Παραρτήματος αυτού.

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)».

ΠΡΟΣΟΧΗ : : Μετά την τελευταία αναμόρφωση του ανωτέρω Παραρτήματος με
σήμανση έκδοσης «06-08-2014» επισημαίνονται, μεταξύ άλλων,
τροποποιήσεις-συμπληρώσεις σχετικές με:

-την κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων,

– την καθιέρωση της Διδακτικής απασχόλησης ως εμπειρίας,

-την απόδειξη των κριτηρίων της ανεργίας (για ανέργους που
παρακολουθούν προγράμματα του ΟΑΕΔ, για τα οποία δεν υπάρχει επιταγή
κατάρτισης voucher ),
-την απόδειξη της πολυτεκνικής ιδιότητας για αλλοδαπούς,
– την εφαρμογή του κωλύματος της υπέρβασης της 24μηνης απασχόλησης του π.δ.
164/2004.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να
συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την
υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς
πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από
δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της
υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Νομικό Πρόσωπο Κοινωνικής
Προστασίας, Αλληλεγγύης, Παιδείας και Αθλητισμού του Δήμου Καστοριάς, Λ.
Κύκνων 1 Τ.Κ. 52100, Καστοριά, Ν. Καστοριάς απευθύνοντάς την στη
Γραμματεία, υπ’ όψιν κυρίας Ζάγκα Αριστούλας (τηλ. επικοινωνίας:
2467027777).

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το
εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο
φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην
αίτηση των υποψηφίων.

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις
μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΤΕ ή ΔΕ ή ΥΕ). Η σώρευση θέσεων
διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις
συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και
αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία. Κατ’ εξαίρεση,
σώρευση θέσεων δύο κατηγοριών και συγκεκριμένα κατηγοριών ΔΕ και ΥΕ
επιτρέπεται μόνο όταν στην ανακοίνωση προβλέπονται τόσο θέσεις
κατηγορίας ΔΕ που μπορεί να καλυφθούν επικουρικώς με εμπειρία και τίτλο
υποχρεωτικής εκπαίδευσης όσο και θέσεις κατηγορίας ΥΕ. Στην περίπτωση
αυτή ο υποψήφιος της ΥΕ κατηγορίας θα χρησιμοποιήσει μία μόνο αίτηση
στην οποία θα αναγράψει κατά σειρά προτίμησης το σύνολο των θέσεων
(κατηγοριών ΔΕ και ΥΕ) που επιδιώκει.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες
(υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της
τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της
ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας, στα παραρτήματα αυτής και
στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του δήμου Καστοριάς,
εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις
εφημερίδες. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της
τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια
αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη
εργάσιμη ημέρα.

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στην
υπηρεσία μας στην ανωτέρω διεύθυνση• β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ
(www.asep.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη
διαδρομή: Έντυπα αιτήσεων — Διαγωνισμών Φορέων —Εποχικού (ΣΟΧ)• γ) στα
κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική
τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ’ όπου μέσω της διαδρομής: Σύνδεσμοι
—Ανεξάρτητες και άλλες αρχές —ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του
δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω
της διαδρομής: Έντυπα αιτήσεων — Διαγωνισμών Φορέων — Εποχικού (ΣΟΧ).

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

dikaiologitika.gr

Κοινοποίηση:
error

Σχολιάστε αυτό το άρθρο

σχόλια