Προκήρυξη για 2 θέσεις ειδικού συνεργάτη στον Δήμο Καστοριάς

Αρχική » Διάφορα » Προκήρυξη για 2 θέσεις ειδικού συνεργάτη στον Δήμο Καστοριάς

Προκήρυξη για 2 θέσεις ειδικού συνεργάτη στον Δήμο Καστοριάς

Ο Δήμαρχος Καστοριάς έχοντας υπόψη:
καλεί τους /τις ενδιαφερόμενους /νες να υποβάλλουν σχετική αίτηση με σύντομο βιογραφικό σημείωμα και αποδεικτικά των προσόντων τους, σχετικά με:

1. Την πλήρωση μίας (1) θέσης Ειδικού Συνεργάτη του Δήμου με γνώσεις στην οργάνωση γραφείου και υπηρεσιών σε θέματα δημοσιότητας και επαφών, γραπτών και λοιπών επικοινωνιών, την τήρηση ειδικού πρωτοκόλλου, για την στελέχωση του γραφείου του δημάρχου.

2. Την πλήρωση μίας (1) θέσης Ειδικού Συνεργάτη του Δήμου με γνώσεις σε θέματα τεχνικής υποστήριξης, ο οποίος θα ασχολείται με την παρακολούθηση και επίβλεψη των έργων, εκπόνηση μελετών, σύνταξη εκθέσεων υποβολή προτάσεων ή εισηγήσεων, επεξεργασία και παρουσίαση στοιχείων απαραίτητων για την πραγμάτωση των σκοπών του Δήμου, συστηματική παρακολούθηση του τομέα της δραστηριότητάς του και κάθε άλλη εργασία που του ανατίθεται από το Δήμαρχο.

Η πρόσληψη θα συντελεσθεί με απόφασή μας, ενώ το έργο των ειδικών συνεργάτων δημάρχου θα είναι αυτό που προβλέπεται στο άρθρο 163 του Ν. 3584/2007 και θα περιγράφεται στην προαναφερόμενη πράξη μας.

Οι ενδιαφερόμενοι/ νες πρέπει να έχουν τα εξής προσόντα:

Α’ ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

1.Να έχουν την Ελληνική Ιθαγένεια, ή να είναι υπήκοοι Κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (όλα τα γενικά προσόντα διορισμού).

2.Οι άνδρες μέχρι την λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων να έχουν

εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από

αυτές.

3.Να μην είναι ανυπότακτοι και να μην έχουν καταδικαστεί για λιποταξία με τελεσίδικη

απόφαση. Δεν απαιτείται εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων για τους πολίτες Κράτους Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για τους οποίους δεν προβλέπεται τέτοιο κώλυμα στην χώρα τους.

4.Να είναι υγιείς και να έχουν αρτιμέλεια και την φυσική καταλληλότητα που απαιτείται για την εργασία για την οποία πρόκειται να προσληφθούν.

5.α)Να μην έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και να μην έχουν λόγω καταδίκης στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα, έστω και αν έχει λήξει ο χρόνος που ορίστηκε για την στέρηση.

β)Να μην έχουν καταδικαστεί για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην Υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία ή δωροληψία, παράβαση καθήκοντος, συκοφαντική δυσφήμιση, ή εγκλήματα κατά των ηθών ή το νόμισμα.

γ)Να μην είναι υπόδικοι και να μην έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για

κακούργημα ή για πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης έστω κι αν το αδίκημα

παραγράφηκε.

δ)Να μην υπάρχει κώλυμα από απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη.

Β’ ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

1. Να είναι κάτοχοι τίτλου σπουδών Α.Ε.Ι. ή ισότιμου πτυχίου της αλλοδαπής.

Να έχουν εμπειρία σε θέματα που περιγράφονται ως ανωτέρω. Η εμπειρία αποδεικνύεται ως εξής:

Για μεν τους μισθωτούς, χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνονται ο εργοδότης, το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.

Οι μισθωτοί του δημόσιου τομέα, μπορούν, εναλλακτικά, αντί της υπεύθυνης δήλωσης, να προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δημόσιου τομέα, από την οποία να προκύπτουν το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.

Για δε τους ελεύθερους επαγγελματίες, χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, για το είδος και την χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.

Δ) Πτυχίο γνώσης αγγλικής γλώσσας (επίπεδο LOWER)

2. Οι αιτήσεις και τα σχετικά δικαιολογητικά θα πρέπει να υποβληθούν στην Υπηρεσία μας, μέσα σε πέντε (5) ημερολογιακές ημέρες από την τελευταία δημοσίευση της παρούσας προκήρυξης στον ημερήσιο τοπικό τύπο στο Τμήμα Ανθρ. Δυναμικού του Δήμου Καστοριάς, υπόψη κ. Σουλτάνας Σαμαρά.

Για κάθε επιπλέον πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλ.2467351152 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ KAΣΤΟΡΙΑΣ

ΑΝΕΣΤΗΣ ΑΓΓΕΛΗΣ

Κοινοποίηση:

Σχολιάστε αυτό το άρθρο

σχόλια