Ένσταση Νο1 του Ι.Τσακιρίδη προς το Μπαϊρακτάρειο Δημοτικό Ωδείο Καστοριάς για τη θέση ΔΕ καθηγητή θεωρητικών. Καστοριά, 06/10/2014

Αρχική » Διάφορα » Ένσταση Νο1 του Ι.Τσακιρίδη προς το Μπαϊρακτάρειο Δημοτικό Ωδείο Καστοριάς για τη θέση ΔΕ καθηγητή θεωρητικών. Καστοριά, 06/10/2014

ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ…
ΑΙΤΗΣΗ
Καστοριά,
6 Οκτωβρίου 2014
Προς: Ν.Π.Δ.Δ.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
«ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΑΙ ΣΟΥΛΤΑΝΑ
ΠΕΤΣΑΛΝΙΚΟΥ
– ΜΠΑΪΡΑΚΤΑΡΗ»
Υπόψιν της τριμελούς
Επιτροπής Επιλογής
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΜΕΝΟΥ
Ιωάννης
Μ. Τσακιρίδης
XV Μεραρχίας 5
Καστοριά,
52100
6946340364-2467502661
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Ι) Θα ήθελα
να υποβάλλω ένσταση σχετικά με την θέση ΔΕ
καθηγητή θεωρητικών
σύμφωνα με την αριθ. 
ΣΟΧ 1/2014 ανακοίνωση του Δημοτικού Ωδείου Καστοριάς «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΠΑΪΡΑΚΤΑΡΗΣ & ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΠΕΤΣΑΛΝΙΚΟΥ», έχοντας τα παρακάτω δίκαια και
αξιοκρατικά αιτήματα.

       1)  Στον πίνακα αποτελεσμάτων της ονομαστικής
κατάστασης υποψηφίων, όπου με κατατάσσετε στην 6η θέση, έχετε παραλείψει να προσθέσετε και το πτυχίο Αρμονίας που διαθέτω, το οποίο
απέκτησα από τη Μουσική Σχολή «ΜΑΓΙΚΟΣ
ΑΥΛΟΣ»
, στις 27/06/2004 Καστοριά, με
βαθμό «ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ»
. Το εν λόγω πτυχίο, υπάρχει
στο φάκελο βιογραφικού
που σας υπέβαλα, σύμφωνα με τον κατάλογο συννημένων
δικαιολογητικών της αίτησης – υπεύθυνης
δήλωσης
και ειδικότερα στο 9ο
συννημένο δικαιολογητικό
, το οποίο φέρει το τίτλο «Φάκελος Άλλων Μουσικών Προσόντων με αρ. σελ. 11» στο πίσω μέρος της αίτησης. Ωστόσο, στην αίτηση-υπεύθυνη δήλωση δεν το ανέφερα
ονομαστικά ως τίτλο σπουδών καθώς στην ανακοίνωση
υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2014 για τη σύναψη σύμβασης ορισμένου χρόνου, επί ωρομισθία,
σύμφωνα με τη διαδικασία του Π.Δ. 524/80 ( ΦΕΚ 143/Α/17-7-1980),
η οποία
δημοσιεύθηκε στη Διαύγεια στις 10/09/2014, με αριθ. πρωτ. 247 και με ΑΔΑ: 763ΩΟΚ2Ο-ΔΙΜ,
δεν διευκρίνιζε ο πίνακας Β, με τα απαιτούμενα προσόντα του κωδικού θέσης 101, ότι
ο κάτοχος των πτυχίων θα έπρεπε αθροιστικά να τα αναγράψει όλα στην αίτηση-υπεύθυνη δήλωση. Συγκεκριμένα ο
κωδικός θέσης 101 αναφέρει:  
ΚΥΡΙΑ
ΠΡΟΣΟΝΤΑ: Πτυχίο φυγής ή Πτυχίο αντίστιξης ή Πτυχίο αρμονίας από μουσικό ίδρυμα
της ημεδαπής ή αλλοδαπής αναγνωρισμένο από το κράτος.
Και γω με
αυτή την ιδιόρρυθμη λογική της προκήρυξης, ανέφερα στην  αίτηση-υπεύθυνη
δήλωση
μόνο το πτυχίο Αντίστιξης,
καθώς τα κύρια προσόντα, όπως καθορίζονται δεν
αποσαφηνίζουν
, ότι πρέπει ο κάτοχός τους εφ’ όσον τα διαθέτει να τα
αναγράψει όλα, παρά μόνο ένα από αυτά. Επίσης, στην προκήρυξη δεν αναφέρεται
κανένα μέτρο μοριοδότησης αυτών των τίτλων αλλά ούτε και προβλέπει τον
αθροιστικό συμψηφισμό αυτών με τον τρόπο που διατυπώνεται. Επίσης, στην προκήρυξη δεν προβλέπονται ως
πρόσθετα προσόντα πρόσληψης τα υπόλοιπα 4 πτυχία της Σχολής Ανώτερων Θεωρητικών
των Ωδείων, όπως της Ενοργάνωσης Πνευστών Οργάνων, Σύνθεσης, Ενορχήστρωσης και
Ωδικής. Καταληκτικά, ενίσταμαι μετά του δικαίου και ζητώ να μου εντάξετε το
πτυχίο Αρμονίας στο πίνακα αξιολόγησης, σύμφωνα με αυτό το νέο δεδομένο.
      2) Στον πίνακα
αποτελεσμάτων της ονομαστικής κατάστασης υποψηφίων, όπου με κατατάσσετε στην 6η
θέση, έχετε παραλείψει να αναγράψετε
την αποκτηθείσα διδακτική εμπειρία μου, η οποία ανέρχεται σε 37 μήνες, την οποία σας δήλωσα ρητά στην αίτηση-υπεύθυνη δήλωση και της οποίας υπάρχουν φωτοαντίγραφα στον
κατάλογο συννημένων δικαιολογητικών στο πίσω μέρος της αίτησης με αρ. 3 «Φάκελος Προυπηρεσίας με αρ. σελ. 10».
Όλη η δηλωθείσα προϋπηρεσία αφορά την διδακτική μου ενασχόληση σε γνωστικά
αντικείμενα που αφορούν το μουσικό τομέα
και σχετίζονται άρρηκτα με τον κωδικό θέσης 101. Παρόλο αυτά, στον κατάλογο
αποτελεσμάτων την εν λόγω θέσης που κοινοποιήσατε, μου αναγράφετε μηδενική εμπειρία, την οποία συμβολίζετε με μια
παύλα ( ). Ενίσταμαι, μετά του
δικαίου και ζητώ να μου αναγράψετε τους μήνες εμπειρίες που διαθέτω και αριθμούν 37 συναπτούς μήνες.  
       3) Στον πίνακα
αποτελεσμάτων της ονομαστικής κατάστασης υποψηφίων, όπου με κατατάσσετε στην 6η θέση, πρώτο επιτυχών έχετε τον κ.
Χασιώτη Δημήτριο του Ιωάννη
, με αριθ.
πρωτ. αίτησης 184/18-09-2014
, ο οποίος δηλώνει κάτοχος πτυχίων Φυγής,
Αντίστιξης και Αρμονίας, εμπειρία σε μήνες 76 και εντοπιότητα. Σχετικά, με την κατοχή εντοπιότητας που δηλώνει ο εν
λόγω υποψήφιος ενίσταμαι και θα ήθελα να δω τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά, σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 11 του
άρθρου 21 του Ν. 2190/1994,
η οποία ορίζει τα εξής για τη πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
:
«Οι υποψήφιοι κατατάσσονται σε πίνακες κατά
κλάδο ή ειδικότητα με κριτήριο την εντοπιότητα, ως ακολούθως: Αν ο φορέας που
προσλαμβάνει είναι δήμος ή κοινότητα ή δημοτική ή κοινοτική επιχείρηση ή νομικό
πρόσωπο ή ίδρυμα που ανήκει στο δήμο ή την κοινότητα, προτάσσονται οι υποψήφιοι
που είναι δημότες του δήμου ή της κοινότητας και ακολουθούν οι υποψήφιοι που
είναι δημότες των υπόλοιπων δήμων ή κοινοτήτων του νομού.
Η βεβαίωση μόνιμης κατοικίας σε συνδυασμό με τη βεβαίωση εγγραφής
στα δημοτολόγια, πιστοποιεί την εκπλήρωση του κριτήριου εντοπιότητας.
Ενίσταμαι μετά του
δικαίου και ζητώ ο κ. Χασιώτης Δημήτριος
του Ιωάννη
, με αριθ. πρωτ. αίτησης 184/18-09-2014,
να παρουσιάσει βεβαίωση μονίμου
κατοικίας του Δήμου Καστοριάς
καθώς και τη προβλεπόμενη βεβαίωση εγγραφής του δημοτολογίου του
Δήμου Καστοριάς, ώστε να αποδείξει την εντοπιότητα την οποία δηλώνει. Εφ’ όσον
ο κ. Χασιώτης αποδειχτεί ότι δεν διαθέτει τα απαραίτητα δικαιολογητικά που να
αποδεικνύουν εντοπιότητα, να
ενταχθεί στο τέλος του πίνακα μαζί με τους υπόλοιπους υποψήφιους, οι οποίοι δεν
την κατέχουν.

4) Στον
πίνακα αποτελεσμάτων της ονομαστικής κατάστασης υποψηφίων, όπου με κατατάσσετε στην 6η θέση, κατατάσσετε 2η την κα Παπουλίδου Αθανασία του Κωνσταντίνου με
αρ. πρωτ. αίτησης 282/18-09-2014, 3η
τη Γαλάνη Ιωάννα του Αθανάσιου αρ. πρωτ.
αίτησης 292/19-09-2014
, 4ο τον κ. Δόση Μιχαήλ με αρ. πρωτ. αίτησης 273/16-09-2014 και 5η την κα Ανδρεάδη Χαρίκλεια με αρ. πρωτ. αίτησης 298/22-09-2014.
Ενίσταμαι, για αυτές τις κατάταξεις καθώς εκτός των αντίστοιχων πτυχίων
Αντίστιξης και Αρμονίας  που και εγώ
διαθέτω αλλά και 37 μηνών εμπειρίας με εντοπιότητα, έχω το προσόν της
παιδαγωγική επάρκειας, η οποία προκύπτει από το Πτυχίο του Τμήματος Λαϊκής
&
  & Παραδοσιακής Μουσικής του ΤΕΙ Ηπείρου, του κλάδου ΠΕ16.02 σύμφωνα με τον Ν. 3848/2010 (ε Καθηγητικών Σχολών ΠΕ60 Νηπιαγωγών, ΠΕ61 Νηπιαγωγών ΕΑΕ, ΠΕ70
Δασκάλων, ΠΕ71 Δασκάλων ΕΑΕ, και των κλάδων ΠΕ01 Θεολόγων, ΠΕ02 Φιλολόγων, ΠΕ03
Μαθηματικών, ΠΕ04 Φυσικών, ΠΕ05 Γαλλικής Γλώσσας, ΠΕ06 Αγγλικής Γλώσσας, ΠΕ07
Γερμανικής Γλώσσας, ΠΕ08 Καλλιτεχνικών Μαθημάτων, ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής, ΠΕ15
Οικιακής Οικονομίας, ΠΕ16 Μουσικής (ΠΕ16.01, ΠΕ16.02 πτυχιούχων Πανεπιστημίων), ΠΕ32 Θεατρικών Σπουδών,
ΠΕ33 Μεθοδολογίας, Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήμης (ΜΙΘΕ), ΠΕ34 Ιταλικής
Γλώσσας, ΠΕ40 Ισπανικής Γλώσσας και του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων του
Πανεπιστημίου Πειραιώς (ΠΕ19), καθώς και η Ανώτερη Σχολή Εκπαιδευτικών
Τεχνολόγων Μηχανικών (Α.Σ.Ε.ΤΕ.Μ.) της Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε. και η Ανώτατη Σχολή
Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.)
.
Το εν λόγω
προσόν σας υπέβαλλα σε φωτοαντίγραφο στον κατάλογο συννημένων δικαιολογητικών, με αρ. 9 «Φάκελο Άλλων Μουσικών Προσόντων σελ.11» και το οποίο δίνει
προτεραιότητα κατάταξης στους κατόχους του τόσο στους πίνακες αναπληρωτών και
ωρομίσθιων εκπαιδευτικών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, όσο και σε προκηρύξεις σύναψης σύμβασης ορισμένου
χρόνου ΝΠΔΔ ΟΤΑ, στα ΔΙΕΚ, ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ και
άλλους Οργανισμούς του Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα. Δεν είναι
δίκαιο στον πίνακα αποτελεσμάτων της
ονομαστικής κατάστασης υποψηφίων να παραλείπετε την αναφορά στους κατόχους παιδαγωγικής επάρκειας, προσόν το οποίο
είναι αναγκαίου και σφόδρα σημαντικό για την άρτια εκπαιδευτική κατάρτιση ενός
διδάσκοντα. Επίσης, ενίσταμαι και ζητώ να μοριοδοτήσετε κατά
προτεραιότητα τους κατόχους Μουσικής Ειδίκευσης Ανώτατης Εκπαίδευσης ΑΕΙ και
ΤΕΙ, συμπεριλαμβανομένου και της δικής μου υποψηφιότητας ως  Πτυχιούχος του Τμήματος Λαϊκής &
Παραδοσιακής Μουσικής του ΤΕΙ Ηπείρου, του κλάδου ΠΕ16, αθροιστικά με τα
υπόλοιπα πτυχία του κωδικού θέσης 101 (Αρμονία, Αντίστιξη, Φυγή). Μπορεί ο κωδ.
101 της προκήρυξης να προβλέπει ειδικότητα ΔΕ Καθηγητή Θεωρητικών, αυτό όμως
δεν αποτελεί περιορισμό ώστε να μοριοδοτήσετε επιπλέον κατόχους τίτλων ΑΕΙ και
ΤΕΙ, οι οποίοι έχουν Μουσική Ειδίκευση στις σπουδές τους ως πρόσθετο προσόν.
Άλλωστε, ανάλογες πρακτικές μοριοδότησης εφαρμόζονται άρδην σε ΝΠΔΔ ΟΤΑ, ΔΙΕΚ, ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ και άλλους
Οργανισμούς του Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα
. Συνοψίζοντας, ενίσταμαι για την κατάταξή μου στην 6η θέση του πίνακα
αποτελεσμάτων της ονομαστικής κατάστασης υποψηφίων, εφ’ όσον οι παραπάνω
συνυποψήφιοί μου δεν διαθέτουν παιδαγωγική επάρκεια αλλά και πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ Μουσικής
Ειδίκευσης ως επιπλέον προσόν.
      5) Στην ανακοίνωση υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2014 για τη σύναψη σύμβασης
ορισμένου χρόνου, επί ωρομισθία, σύμφωνα με τη διαδικασία του Π.Δ. 524/80 ( ΦΕΚ
143/Α/17-7-1980), η οποία δημοσιεύθηκε στη Διαύγεια στις 10/09/2014, με αριθ.
πρωτ. 247 και με ΑΔΑ: 763ΩΟΚ2Ο-ΔΙΜ, αναφέρετε ότι προσμετράτε για όλους τους
κωδ. θέσεων καλλιτεχνική δραστηριότητα
σε ορχήστρα, συμμετοχή ως σολίστ σε επαγγελματικές εκδηλώσεις υπό την αιγίδα
έγκριτων φορέων, διεθνής καλλιτεχνική σταδιοδρομία (ρεσιτάλ, συναυλίες μουσικής
δωματίου), ηχογραφήσεις, δισκογραφία, κτλ.
Το ζήτημα είναι ότι παρόλο που
προβλέπετε ως επιπλέον προσόν μοριοδότησης, δεν έχετε ορίσει καμιά κλίμακα
υπολογισμού της καλλιτεχνικής δραστηριότητας, γεγονός το οποίο με αδικεί
προσωπικά καθώς στην αίτηση-υπεύθυνη δήλωση που σας υπέβαλα, επισύναψα αρ. 4 «Φάκελο βραβείων 22
σελ.»
, αρ. 5 «Φάκελο Μουσικών Συμμετοχών 14 σελ.», αρ. 11 «Φάκελο Αρθρογραφίας και Μελετών 15 σελ.». Ενίσταμαι, και απαιτώ να
προσμετρήσετε στο σύνολο της μοριοδότησής μου την καλλιτεχνική και ερευνητική
μου δραστηριότητα, η οποία έχει ως σημείο αναφοράς και δράσης κυρίως τη Καστοριά.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

IΙ) Ορισμός Καλλιτεχνικού Διευθυντή του
Δημοτικού Ωδείου Καστοριάς «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΑΪΡΑΚΤΑΡΗΣ & ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΠΕΤΣΑΛΝΙΚΟΥ».

Θα ήθελα από τη πλευρά μου να καταθέσω
αίτημα ενδιαφέροντος για την ανάληψη της καλλιτεχνικής διεύθυνσης του Δημοτικού
Ωδείου «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΑΪΡΑΚΤΑΡΗΣ & ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΠΕΤΣΑΛΝΙΚΟΥ» της γενέτειράς μου
Καστοριάς με προοπτική την εύρυθμη λειτουργία του ιδρύματος σύμφωνα με τις
προβλεπόμενες προδιαγραφές του αλλά και στη δημιουργία δράσεων, οι οποίες να
αναδεικνύουν την μουσική παιδεία, παράδοση και πολιτισμό του τόπου μας. Είμαι
πρόθυμος, όποτε οριστεί η μέρα επιλογής της εν λόγω θέσης ευθύνης, να
προσκομίσω τα απαραίτητα δικαιολογητικά του βιογραφικού μου, ώστε να λάβω μέρος
στη διαδικασία.
ΙΩΑΝΝΗΣ Μ. ΤΣΑΚΙΡΙΔΗΣ

Μουσικολόγος
Ελληνικού Λαϊκού Πολιτισμού

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ
Κοινοποίηση:

Σχολιάστε αυτό το άρθρο

σχόλια