Υποχρεώσεις των πωλητών καυσίμων στερεής βιομάζας (πέλετ), αναφορικά με τη διακίνηση των προϊόντων τους

Αρχική » Διάφορα » Υποχρεώσεις των πωλητών καυσίμων στερεής βιομάζας (πέλετ), αναφορικά με τη διακίνηση των προϊόντων τους

Από το τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς γνωστοποιείται  ανακοίνωση σχετικά με  τις  προβλεπόμενες από το νόμο υποχρεώσεις των πωλητών καυσίμων στερεής βιομάζας (πέλετ), αναφορικά  με τη διακίνηση των προϊόντων τους και παρακαλούν για την τήρησή τους.
Πιο συγκεκριμένα :

Υπουργική Απόφαση Α2–718/2014 (ΦΕΚ Β/2090/31-07-2014)
Κανόνες Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.).
Άρθρο 133 Καύσιμα στερεής βιομάζας
Επί των προσυσκευασιών καυσίμων στερεής βιομάζας, που παράγονται άμεσα ή έμμεσα από υλικά βιολογικής προέλευσης και τα οποία ορίζονται σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ CEN/TS 14588 (Πέλετς ξύλου, Μπριγκέτες ξύλου, Ροκανίδια ξύλου – woodchips, καυσόξυλα, μη ξύλινα πέλετς, ελαιοπυρήνας, πυρηνόξυλο, χημικά επεξεργασμένη βιομάζα, κ.τ.λ.), και ταξινομούνται σύμφωνα με το πρότυπο  ΕΛΟΤ ΕΝ 14961, εξαιρουμένων των υλικών που είναι ενσωματωμένα σε γεωλογικούς σχηματισμούς και/ή μετατρέπονται με τα ορυκτά, αναγράφονται στην ελληνική γλώσσα, οι παρακάτω ενδείξεις:
Η εμπορεύσιμη μορφή σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 14961 (Πέλετς ξύλου, Μπριγκέτες ξύλου, Ροκανίδια ξύλου – woodchips, καυσόξυλα, μη ξύλινα πέλετς, ελαιοπυρήνας, πυρηνόξυλο, χημικά επεξεργασμένη βιομάζα, κ.τ.λ.).
Η προέλευση (σύμφωνα με την 1η στήλη του Παραρτήματος V).
Η πηγή τους (σύμφωνα με τη 2η και 3η στήλη του Παραρτήματος V).
Η κλάση κατά περίπτωση (Α1/Α2/Β/Β1/Β2) όπως αυτή ορίζεται στα σχετικά πρότυπα της σειράς ΕΛΟΤ ΕΝ 14961.
Η ονομαστική ποσότητα περιεχομένου σε χιλιόγραμμα (kg).
Η μέγιστη υγρασία (%).
Η εμπορική ονομασία.
Τα στοιχεία του «υπεύθυνου διάθεσης» του προϊόντος, σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης ιζ του  HYPERLINK “http://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/4177/year/2013/article/2″ άρθρου 2 του ν.  HYPERLINK “http://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/531″ t “_blank”  HYPERLINK “http://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/531″ t “_blank” 4177/2013. («Υπεύθυνος διάθεσης»: κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο εγκατεστημένο στην Ελλάδα, το οποίο υπό την ιδιότητα του κατασκευαστή ή του εισαγωγέα ή του διανομέα διαθέτει προϊόν στην ελληνική αγορά.)
Ο τόπος παραγωγής.
Για τα προσυσκευασμένα καυσόξυλα, κατ’ εξαίρεση της παρ. 1, η ονομαστική ποσότητα περιεχομένου αναγράφεται κατ’ όγκο (cm3, dm3) και η μέγιστη υγρασία δεν επιτρέπεται να ξεπερνά το 25%. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι απαιτήσεις της παρ. 1.
Η πώληση καυσίμων στερεής βιομάζας (εκτός των καυσόξυλων) σε χύδην μορφή γίνεται κατά βάρος και η χρησιμοποιούμενη μονάδα μέτρησης είναι το χιλιόγραμμο (kg). Πέραν των γενικών απαιτήσεων για τη σήμανση/επισήμανση των πωλούμενων ειδών, αναγράφονται εμφανώς σε παρακείμενη πινακίδα στο χώρο πώλησης η εμπορεύσιμη μορφή, η προέλευση, η πηγή και η κλάση κάθε είδους σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου.
Κατά τη διακίνηση των καυσίμων στερεής βιομάζας (εκτός των καυσόξυλων), στο δελτίο αποστολής αναγράφεται, πλέον των υπολοίπων που προβλέπονται από τον  HYPERLINK “http://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/15038″ t “_blank” Κ.Φ.Α.Σ., η εμπορεύσιμη μορφή, η προέλευση, η πηγή και η κλάση τους σύμφωνα με τα οριζόμενα από την παράγραφο 1.
Στους παραβάτες επιβάλλονται διοικητικά πρόστιμα ως εξής:
Πέντε χιλιάδες ευρώ (€5.000) για έλλειψη παραστατικών διακίνησης, με ταυτόχρονη ενημέρωση των φορολογικών αρχών.
Δύο χιλιάδες ευρώ (€2.000) για μη αναγραφή των επιπλέον υποχρεωτικών στοιχείων στο δελτίο αποστολής, για παραβάσεις της παραγράφου 4.
Χίλια ευρώ (€1.000) ανά είδος προϊόντος για μη ύπαρξη σήμανσης/επισήμανσης.
Πεντακόσια ευρώ (€500) ανά είδος προϊόντος για ελλιπή σήμανση/επισήμανση.
Πέντε χιλιάδες ευρώ (€5.000) ανά είδος προϊόντος για ανακριβή ή παραπλανητική σήμανση/επισήμανση.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται:  στο Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού,  αρμόδιος υπάλληλος  Στυλιανός Κούτσιας,              τηλ. 24673 50312.
Κοινοποίηση:
error

Σχολιάστε αυτό το άρθρο

σχόλια