ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ LEADER ΤΗΣ Ο.Τ.Δ.: «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Α.Ε. Ο.Τ.Α.»

Αρχική » Διάφορα » ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ LEADER ΤΗΣ Ο.Τ.Δ.: «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Α.Ε. Ο.Τ.Α.»

Η Αναπτυξιακή Καστοριάς Α.Ε. Ο.Τ.Α. ενημερώνει για την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο της 4ης πρόσκλησης ενδιαφέροντος του Τοπικού Προγράμματος «Εφαρμογή της προσέγγισης LEADER», του Άξονα 4, του Προγράμματος Αγροτική Ανάπτυξης της Ελλάδας

2007-2013 (Π.Α.Α.).

Όπως καταγράφηκε από τον υπηρεσιακό πυρήνα του Τοπικού Προγράμματος Εφαρμογή της Προσέγγισης LEADER της ΑΝ.ΚΑΣ. Α.Ε. Ο.Τ.Α., το ενδιαφέρον των επενδυτών ήταν ιδιαίτερα αυξημένο, με συνολικά σαράντα τρεις (43) φακέλους υποψηφιότητας να κατατίθενται στα γραφεία της ΑΝΚΑΣ με το πέρας της προθεσμίας υποβολής. 
Τα προτεινόμενα επενδυτικά σχέδια αφορούν σε πληθώρα ιδιωτικών και συλλογικών δράσεων για τα Μέτρα του Προγράμματος: «Ανταγωνιστικότητα» και «Ποιότητα ζωής/Διαφοροποίηση». Πιο συγκεκριμένα, προτάσεις υποβλήθηκαν στα Υπο-μέτρα για την αύξηση της αξίας των γεωργικών και δασοκομικών προϊόντων και τη διαφοροποίηση προς μη γεωργικές δραστηριότητες. Ακόμη, κατατέθηκε σημαντικός αριθμός επενδυτικών σχεδίων για τη στήριξη της δημιουργίας και ανάπτυξης πολύ μικρών επιχειρήσεων, την ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων, όπως και για τη διατήρηση και αναβάθμιση της αγροτικής κληρονομιάς. 
Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με την πρόσκληση του προγράμματος η αξιολόγηση των προτάσεων των δυνητικών δικαιούχων γίνεται από επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση της ΕΔΠ LEADER. Η ένταξη των έργων πραγματοποιείται για όσες εκ των προτάσεων επαρκούν οι διαθέσιμες πιστώσεις ανά δράση κατά τη φθίνουσα σειρά της οριστικής βαθμολογίας τους. Το συνολικό διάστημα από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προτάσεων έως την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης της ΕΔΠ LEADER δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 90 ημέρες. 
Για την Ο.Τ.Δ. Αναπτυξιακή Καστοριάς Α.Ε. Ο.Τ.Α.
Τσαπάρας Βασίλειος

Διευθυντής 
Κοινοποίηση:

Σχολιάστε αυτό το άρθρο

σχόλια