Στο «σφυρί» 2 άγονες αεροπορικές γραμμές.Μία της Καστοριάς

Αρχική » Διάφορα » Στο «σφυρί» 2 άγονες αεροπορικές γραμμές.Μία της Καστοριάς

Στην προκήρυξη δύο άγονων γραμμών προχώρησε η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας. Πρόκειται για τις γραμμές Αθήνα-Κοζάνη-Καστοριά και Θεσσαλονίκη-Λήμνος-Ικαρία.

Ο ανάδοχος θα λάβει την εκμετάλλευσή τους για το χρονικό διάστημα 1η Σεπτεμβρίου 2014-31η Αυγούστου 2018. Κριτήριο για το διαγωνισμό είναι το χαμηλότερο οικονομικό αντιστάθμισμα.

Οι προσφορές θα κατατεθούν στις 29 Ιουλίου, ενώ άξιο αναφοράς είναι ότι και οι 2 ανωτέρω άγονες γραμμές διεξάγονται σήμερα από τη Sky Express, που έχει έδρα την Κρήτη, αλλά το τελευταίο διάστημα έχει εξαπλωθεί σημαντικά.

Οπως αναφέρεται στην προκήρυξη, ο αριθμός των ακυρουμένων πτήσεων, για λόγους για τους οποίους ευθύνεται ο αερομεταφορέας, δεν μπορεί να υπερβαίνει το 2% του συνολικού ετήσιου αριθμού πτήσεων. Στις περιπτώσεις αυτές μειώνεται αναλόγως το ποσόν του οικονομικού αντισταθμίσματος.

Σε περίπτωση μη τήρησης, εν όλω ή εν μέρει, των υποχρεώσεων που απορρέουν από τη σύμβαση για λόγους που δεν συνιστούν ανωτέρα βία (πλην της περίπτωσης που ο αριθμός των ακυρουμένων πτήσεων δεν υπερβαίνει το 2% του συνολικού ετήσιου αριθμού πτήσεων, όπως αναφέρεται στο παραπάνω εδάφιο), ο αναθέτων έχει δικαίωμα να επιβάλει τις ακόλουθες μειώσεις οικονομικού αντισταθμίσματος και πρόσθετες κυρώσεις:

* Σε περίπτωση που οι ακυρωθείσες πτήσεις υπερβούν το 2% του συνολικού προβλεπόμενου ετήσιου αριθμού πτήσεων για τη γραμμή, το καταβλητέο (για τις συγκεκριμένες πραγματοποιηθείσες εντός του τριμήνου πτήσεις) οικονομικό αντιστάθμισμα που οφείλεται μειώνεται περαιτέρω κατά ποσόν ίσο προς αυτό που θα αναλογούσε σε περίπτωση που οι πτήσεις εκτελούνταν κανονικά.

* Σε περίπτωση παράβασης που σχετίζεται με τον αριθμό των πράγματι προσφερθεισών εντός του τριμήνου εβδομαδιαίων θέσεων, επιβάλλεται μείωση του αντισταθμίσματος ανάλογη με τον αριθμό των μη προσφερθεισών θέσεων.

* Σε περίπτωση παράβασης που σχετίζεται με τους προσφερθέντες ναύλους, επιβάλλεται μείωση του αντισταθμίσματος ανάλογη με την διαφορά από τους προβλεπόμενους ναύλους.

* Σε περίπτωση άλλης πλημμέλειας σχετικά με την εκπλήρωση της σύμβασης επιβάλλεται το προβλεπόμενο από τις αερολιμενικές διατάξεις πρόστιμο.

* Σε περίπτωση που ο ανάδοχος υποπέσει για τρίτη φορά μέσα στο ίδιο τρίμηνο στην ίδια παράβαση στη γραμμή, μπορεί να ζητηθεί, πέραν των ανωτέρω κυρώσεων, η κατάπτωση μέρους ή ολόκληρης της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης της σύμβασης ως ποινικής ρήτρας έπειτα από έγγραφη ενημέρωση της ΥΠΑ προς τον ανάδοχο και εφ’ όσον ο ανάδοχος δεν προσκομίσει επαρκείς αποδείξεις για την μη υπαιτιότητά του.

Ο αναθέτων δύναται να απαιτήσει αποζημίωση για τις ζημίες που προκλήθηκαν.

Φ.Φ.
enet.gr

Σχολιάστε αυτό το άρθρο

σχόλια