Παράταση Προθεσμίας Χορήγησης Θέσεων Πωλητών στη Λαϊκή Αγορά της Πόλης της Καστοριάς - OlaDeka

Παράταση Προθεσμίας Χορήγησης Θέσεων Πωλητών στη Λαϊκή Αγορά της Πόλης της Καστοριάς

Έχοντας υπόψη:
1. Τον Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010).
2. Το Π.Δ. 146/2010 (ΦΕΚ 239/Α/27-12-10) «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας».
3. Τις διατάξεις του Ν. 2323/95 «Υπαίθριο Εμπόριο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 145/Α/13-07-1995) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Το Π.Δ. 51/2006 (ΦΕΚ 53/Α/13-03-2006).
5. Τα Π.Δ. 115/2008 και 116/2008 (ΦΕΚ 179/Α/28-08-2008).
6. Την ΚΥΑ Κ1-164 (ΦΕΚ 275/Β/22-02-2011).
7. Την Α2-2024/16-12-2011 Εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου “Λειτουργία Λαϊκών Αγορών των Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας, αρμοδιότητες κ.τ.λ.” (ΑΔΑ 45Ψ4Φ-ΑΙΧ).
8. Την 219/13/16-09-2013 Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.
9. Την 70/20-01-2014 Απόφαση Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Καστοριάς

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Παρατείνουμε την προθεσμία που περιγράφεται στην 70/20-01-2014 Απόφαση Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Καστοριάς σχετικά με την υποβολή αιτήσεων από κατόχους επαγγελματικών ή παραγωγικών αδειών Λαϊκών Αγορών, που δεν κατέχουν θέση και επιθυμούν να τοποθετηθούν στις κενές θέσεις της Λαϊκής Αγοράς της Καστοριάς έως και την Παρασκευή 07-03-2014


Παρακαλούνται όσοι πωλητές Λαϊκών Αγορών δεν κατέχουν θέση (και δεν έχουν τοποθετηθεί με τις προβλεπόμενες διαδικασίες σε κενές θέσεις της Λαϊκής Αγοράς της Καστοριάς, αν και δραστηριοποιούνται σε αυτή) να εκδηλώσουν ενδιαφέρον.

Εάν δεν εκδηλώσουν ενδιαφέρον, μετά το πέρας της παρούσης προθεσμίας δεν θα μπορούν να δραστηριοποιούνται στη Λαϊκή Αγορά της Καστοριάς
Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ

Πληροφορίες : Στυλιανός Κούτσιας
Τηλέφωνο : 2467350312
FAX : 2467350361
e-mail : [email protected]

Κοινοποίηση
recurring
Σας αρέσει το OlaDeka?
Κάντε μας like στο Facebook!
Κλείσιμο
Ola Deka Kastoria