Σε διαβούλευση ως 14 Μαρτίου η ΚΥΑ για τις άδειες χρήσης νερού - OlaDeka

Σε διαβούλευση ως 14 Μαρτίου η ΚΥΑ για τις άδειες χρήσης νερού

Με το σχέδιο ΚΥΑ απλοποιούνται και προτυποποιούνται οι διαδικασίες για τις άδειες χρήσης νερού.
Σε δημόσια διαβούλευση για μια εβδομάδα, μέχρι τις 14 Μαρτίου τίθεται το σχέδιο Κοινής Υπουργικής Απόφασης για την αδειοδότηση της χρήσης νερού και της εκτέλεσης έργων αξιοποίησης υδάτων.

Σύμφωνα μάλιστα με το ΥΠΕΚΑ, η αλλαγή της διαδικασίας γίνεται μετά από εκτεταμένη και μακρά συνεργασία με όλες τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες και τα συναρμόδια υπουργεία.

Η δημόσια διαβούλευση αφορά το σχέδιο ΚΥΑ με θέμα «Κατηγορίες αδειών χρήσης και εκτέλεσης έργων αξιοποίησης των υδάτων. Διαδικασία και όροι έκδοσης ή τροποποίησης των αδειών, περιεχόμενο και διάρκεια ισχύος τους» και τα παραρτήματά της, που απλοποιούν και προτυποποιούν την αδειοδότηση για τη χρήση και τα έργα αξιοποίησης υδάτων, σε συνδυασμό με την καταγραφή όλων των σημείων υδροληψίας που ήδη, εδώ και ένα μήνα, προβλέπεται με τη συγκρότηση του Εθνικού Μητρώου Σημείων Υδροληψίας (ΕΜΣΥ).

Η διαβούλευση διενεργείται από τις 6 Μαρτίου στην ιστοσελίδα του ΥΠΕΚΑ στον ιστοχώρο της Ανοιχτής Διακυβέρνησης: http://www.opengov.gr/home/category/users/minenv και θα ολοκληρωθεί την ερχόμενη Παρασκευή 14/03/2014.

Να σημειωθεί ότι με το σχέδιο ΚΥΑ απλοποιούνται και προτυποποιούνται οι διαδικασίες και τα έντυπα, τίθενται δεσμευτικές προθεσμίες στη διοίκηση για απάντηση στην αίτηση του πολίτη, ξεκαθαρίζουν πλήρως οι αρμοδιότητες εποπτείας και ελέγχου ανάμεσα στις συναρμόδιες υπηρεσίες. Οι άδειες χρήσης νερού ή/και εκτέλεσης έργων αξιοποίησης υδατικών πόρων εκδίδονται από το Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, μετά από εισήγηση της αρμόδιας Διεύθυνσης Υδάτων.

Προβλέπεται η αξιολόγηση, πριν την αδειοδότηση, της συμβατότητας κάθε χρήσης με το Σχέδιο Διαχείρισης της περιοχής λεκάνης απορροής ποταμού, με τις τυχόν ισχύουσες κανονιστικές διατάξεις αλλά και με τη γενικότερη πολιτική διαχείρισης των υδάτων της περιοχής στο πλαίσιο επίτευξης των περιβαλλοντικών στόχων. Επιπλέον, με το σχέδιο ΚΥΑ επανακαθορίζονται τα ποσά των διοικητικών προστίμων για τους παραβάτες της διαδικασίας, ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης.

Οι διατάξεις του σχεδίου της ΚΥΑ που τίθεται σε διαβούλευση αφορούν τις χρήσεις υδάτων από ενεργά σημεία υδροληψίας, τα έργα αξιοποίησης των υδατικών πόρων που εξυπηρετούν συγκεκριμένες χρήσεις που περιγράφονται και τις υφιστάμενες υδροληψίες που έχουν ήδη κωδικό καταγραφής στο «Εθνικό Μητρώο Σημείων Υδροληψίας (ΕΜΣΥ)».

Δεν απαιτείται άδεια χρήσης ή/και εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων για άλλες περιπτώσεις σημείων υδροληψίας. Οι χρήσεις νερού για τις οποίες απαιτείται η έκδοση άδειας χρήσης είναι η ύδρευση, η αγροτική, η βιομηχανική χρήση, η ενεργειακή χρήση και η χρήση για αναψυχή. Οι χρήσεις αυτές μπορεί να αφορούν σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, τόσο ως απλές χρήσεις όσο και όταν έπονται έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων. Τα έργα αξιοποίησης υδατικών πόρων για τα οποία απαιτείται η έκδοση άδειας εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων είναι υδροληψίες από υδατορέματα, υδροληψίες από λίμνες, υδρομαστεύσεις πηγών, υδρογεωτρήσεις και φρέατα κάθε χρήσης καθώς και έργα αγωγών μεταφοράς νερού και δεξαμενές αποθήκευσης νερού που εξυπηρετούν τα ανωτέρω έργα.

Οι ενδεικτικές βασικές κατηγορίες χρήσης νερού που προβλέπονται στο παράρτημα της ΚΥΑ είναι οι εξής:

ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ

1 Ύδρευση

1.1 Πόση – διατροφή

1.2 Καθαριότητα – πότισμα πρασίνου

1.3 Υδροδότηση κοινόχρηστων χώρων και δημόσιων καταστημάτων

1.4 Λοιπές χρήσεις νερού ανθρώπινης κατανάλωσης

2 Αγροτική χρήση

2.1 Άρδευση

2.2 Κτηνοτροφία – Πτηνοτροφία

2.3 Υδατοκαλλιέργειες (ιχθυοκαλλιέργειες, οστρακοκαλλιέργειες, λοιπές υδατοκαλλιέργειες)

2.4 Αντιπαγετική προστασία

2.5 Έκπλυση εδαφών

2.6 Λοιπές χρήσεις νερού που εξυπηρετούν αγροτικές δραστηριότητες

3. Βιομηχανική χρήση

3.1 Άμεση χρήση (ενσωμάτωση)

3.2 Έμμεση χρήση (επεξεργασία προϊόντων – πρώτων υλών)

3.3 Εμφιάλωση − συσκευασία νερού

3.4 Ψύξη – Θερμορύθμιση

3.5 Λατομική/μεταλλευτική χρήση (υποβιβασμός στάθμης)

3.6. Λοιπές χρήσεις νερού που εξυπηρετούν δραστηριότητες δευτερογενούς τομέα

3.7 Λοιπές χρήσεις νερού που εξυπηρετούν βιομηχανικές δραστηριότητες

4. Ενεργειακή χρήση

4.1 Παραγωγική κίνηση – Υδροηλεκτρικές εγκαταστάσεις

4.2 Θερμοηλεκτρικές εγκαταστάσεις

4.3 Γεωθερμία

4.4 Εξόρυξη ενεργειακών ορυκτών (υποβιβασμός στάθμης)

4.5 Λοιπές χρήσεις νερού που εξυπηρετούν ενεργειακά έργα

5. Αναψυχή (για χρήσεις πλην της ύδρευσης)

5.1 Ξενοδοχειακά καταλύματα – Κατασκηνώσεις − Ξενώνες

5.2 Εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδομής (κέντρα τουρισμού, υδροθεραπευτήρια, κλπ)

5.3 Μη περιστασιακές και μη ατομικές αθλητικές − ψυχαγωγικές δραστηριότητες (ιστιοπλοΐα, κωπηλασία, θαλάσσιο σκι, κολύμβηση, γήπεδα, κέντρα πολιτισμού, θεματικά πάρκα κλπ)

5.4 Λοιπές χρήσεις νερού που εξυπηρετούν δραστηριότητες αναψυχής

Σχετικά με το θέμα, ο υπουργός Αναπληρωτής ΠΕΚΑ, Σταύρος Καλαφάτης, δήλωσε τα εξής: «Με τα Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών που σύντομα ολοκληρώνονται για ολόκληρη τη χώρα, το Εθνικό Μητρώο Σημείων Υδροληψίας, τη νέα διαδικασία αδειοδότησης για τα δικαιώματα χρήσης νερού, δράσεις που υλοποιούνται από την Ειδική Γραμματεία Υδάτων, η χώρα αλλάζει πραγματικά σελίδα. Προωθούμε για πρώτη φορά την ολοκλήρωση μιας εθνικής πολιτικής για το νερό. Στόχος μας είναι η ορθολογική και αειφορική διαχείριση του πολύτιμου υδάτινου πόρου μας. Η διαδικασία που ακολουθούν οι πολίτες και οι επιχειρήσεις για την αδειοδότηση κάθε χρήσης και έργου αξιοποίησης των υδάτων αλλάζει. Δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στην απλοποίηση όλων των διαδικασιών, στην εξυπηρέτηση του πολίτη, στην εκτενή χρήση των νέων τεχνολογιών. Θέτουμε σήμερα σε διαβούλευση τη σχετική ΚΥΑ και καλούμε τους πολίτες και τους φορείς να συμμετέχουν με απόψεις και προτάσεις.»

Βρείτε εδώ το σχετικό Σχέδιο ΚΥΑ για κατηγορίες αδειών χρήσης και αξιοποίησης υδάτων.pdf

http://www.agronews.gr/?pid=156&aid=109899&la=1

Κοινοποίηση
recurring
Σας αρέσει το OlaDeka?
Κάντε μας like στο Facebook!
Κλείσιμο
Ola Deka Kastoria