Καστοριά: Δικαιολογητικά Απόκτησης Άδειας Υπαίθριου Πλανόδιου Πωλητή - OlaDeka

Καστοριά: Δικαιολογητικά Απόκτησης Άδειας Υπαίθριου Πλανόδιου Πωλητή

Από το τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού  της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς γνωστοποιούνται τα δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα οποία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποκτήσουν άδεια  υπαίθριου πλανόδιου πωλητή.
Πιο συγκεκριμένα αυτά είναι:

Αίτηση με όλα τα στοιχεία ταυτότητας του ενδιαφερομένου
Δύο (2) πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες τύπου ταυτότητας
Βεβαίωση παραγωγού από τον ΟΓΑ ή ΕΟΜΕΧ ή άλλη αρμόδια δημόσια υπηρεσία και προκειμένου περί καλλιτεχνημάτων ή έργων τέχνης, από το Επιμελητήριο Εικαστικών 
Τεχνών Ελλάδος (ΕΕΤΕ), στην οποία αναγράφονται τα παραγόμενα προϊόντα
Φωτοαντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας του οχήματος που τυχόν θα χρησιμοποιηθεί για την άσκηση της αιτούμενης δραστηριότητας, καθώς και της αδείας ικανότητας οδήγησης (δίπλωμα) του οδηγού
Φωτοαντίγραφο ταυτότητας και βιβλιαρίου φορέα ασφάλισης ενδιαφερομένου.
Εκκαθαριστικό σημείωμα ή αντίγραφο φορολογικής δήλωσης.
Υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ότι δεν κατέχει άδεια λαϊκής ή δημοτικής αγοράς, δεν συνδέεται ο ίδιος ούτε ο/η σύζυγος ή τα προστατευόμενα τέκνα αυτών με οποιαδήποτε σχέση με οργανωμένη ομοειδή ή παρεμφερή επιχείρηση σχετική με το αντικείμενο της υπαίθριας δραστηριότητας.
Σημειώνεται ότι:
Ειδικά για την πώληση αμπελουργικών προϊόντων απαιτείται επί πλέον βεβαίωση της οικείας Διεύθυνσης Γεωργίας, ότι ο παραγωγός υποβάλλει δήλωση αμπελοκαλλιέργειας και εσοδείας.
Οι ενδιαφερόμενοι για την πώληση νωπών αλιευτικών προϊόντων ιδίας παραγωγής υποχρεούνται να προσκομίζουν βεβαίωση της αρμόδιας για θέματα αλιείας Υπηρεσία, στην οποία πιστοποιείται:
α)ότι είναι κάτοχοι επαγγελματικού αλιευτικού σκάφους εφοδιασμένου με την
προβλεπόμενη από τις διατάξεις του Β.Δ. 666/1966 (160 Α’) άδεια.
β)το μέγεθος της ετήσιας αλιευτικής παραγωγής και
γ)ότι δεν συντρέχουν οι δεσμεύσεις του άρθρου 24 του ν.δ. 420/1970 (27 Α’)
«Αλιευτικός Κώδικας».
Οι ιχθυοκαλλιεργητές παραγωγοί που είναι εφοδιασμένοι με άδεια ίδρυσης και λειτουργίας μονάδας υδατοκαλλιέργειας κατά τις διατάξεις της αλιευτικής νομοθεσίας υποχρεούνται να προσκομίζουν βεβαίωση παραγωγού, από την αρμόδια για θέματα αλιείας Υπηρεσία, με την οποία πιστοποιούνται τα εξής: α) τα παραγόμενα προϊόντα, β) ότι ο παραγωγός υποβάλλει ετήσιο απογραφικό δελτίο υδατοκαλλιεργειών και εσωτερικών υδάτων, γ) ότι δεν συντρέχουν οι δεσμεύσεις του άρθρου 24 του ν.δ. 420/1970 (27 Α’) «Αλιευτικός Κώδικας»
Η ισχύς της αδείας δεν μπορεί να υπερβεί το ένα (1) έτος για τους παραγωγούς και τα δύο (2) έτη για τους αλιείς και τους καλλιεργητές
Η άδεια είναι προσωποπαγής και δεν επιτρέπεται να μεταβιβασθεί, εισφερθεί, εκμισθωθεί ή παραχωρηθεί κατά χρήση.
Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να αποκτήσουν την ανωτέρω άδεια θα πρέπει να προσέρχονται στη Διεύθυνση Ανάπτυξης, τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού,                   3ος όροφος του Διοικητηρίου, στο γραφείο 7.
Η Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς σε μια προσπάθεια καταγραφής όλων των πλανόδιων εμπόρων της περιοχής, διατηρεί στην ιστοσελίδα της (www.kastoria.gr), στην  αρχική  σελίδα, Μητρώο  Αγροτών Υπαίθριων Πλανόδιων Εμπόρων.

Για περισσότερες πληροφορίες:  Διεύθυνση Ανάπτυξης, τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού, αρμόδιος υπάλληλος Στέλιος Κούτσιας  τηλ. 24673 50312.
Κοινοποίηση
recurring
Σας αρέσει το OlaDeka?
Κάντε μας like στο Facebook!
Κλείσιμο
Ola Deka Kastoria