Άργος Ορεστικό: Υποβολή αιτήσεων για την χορήγηση άδειας άσκησης υπαιθρίων στάσιμων & πλανόδιων εμπορικών δραστηριοτήτων - OlaDeka

Άργος Ορεστικό: Υποβολή αιτήσεων για την χορήγηση άδειας άσκησης υπαιθρίων στάσιμων & πλανόδιων εμπορικών δραστηριοτήτων

Άργος Ορεστικό: Υποβολή αιτήσεων για την χορήγηση άδειας άσκησης υπαιθρίων στάσιμων & πλανόδιων εμπορικών δραστηριοτήτων
Ο Δήμαρχος του Δήμου Άργους Ορεστικού, Παναγιώτης Δ. Κεπαπτσόγλου καλεί τους ενδιαφερόμενους για την απόκτηση άδειας υπαιθρίου στάσιμου & πλανόδιου εμπορίου να υποβάλλουν την αίτησή τους με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, τα οποία αναφέρονται παρακάτω, από 14-01-2014 ημέρα Τρίτη μέχρι και 31-01-2014 ημέρα

Παρασκευή κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Γραφείο Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης (Διοικητηρίου 35 – Άργος Ορεστικό, πληροφορίες: 2467351322).

Οι αιτήσεις αφορούν σε αριθμό και τύπο άδειας, σύμφωνα με την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και  της με αρ.πρωτ. 64639/3819/03-12-2013 απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας με την οποία καθορίστηκε ο ανώτατος αριθμός  αδειών κατά κατηγορία επαγγελμάτων για την άσκηση των υπαιθρίων στάσιμων &  πλανοδίων εμπορικών δραστηριοτήτων Τύπου Β για το έτος 2014 ,ως εξής:
1.  – ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΠΛΑΝΟΔΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟ (Άδειες 2 – ΤΥΠΟΥ Β)
1. Καθορίστηκαν  για το Δήμο Άργους Ορεστικού:
  • 2 άδειες λοιπών προϊόντων
2. – ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΣΤΑΣΙΜΟ ΕΜΠΟΡΙΟ (Άδειες 5 )
  • Θέση 1η : Περιοχή πάρκου «Εθνικής Αντίστασης», στο πεζοδρόμιο της οδού Παύλου Μελά, παράπλευρα του περιπτέρου που βρίσκεται στη συμβολή με την οδό Κλεισούρας, (για άδεια πώλησης καλαμποκιού ή κάστανου)
  • Θέση 2η : Στην περιοχή των Επτά Δρόμων, εκτός του ορίου απαλλοτρίωσης της Εγνατίας Οδού και εντός αγροτικού δρόμου, (για άδεια κινητής καντίνας)
  • Θέση 3η : Στην περιοχή του παλαιού πανηγυριού, εντός του κοινόχρηστου χώρου παράπλευρα της οδού Αλιάκμονος, στο πρόσωπο του Ο.Τ.47, μπροστά στο αδόμητο του κ. Παπαθανασίου, (για άδεια κινητής καντίνας)
  • Θέση 4η : Εντός ιδιόκτητου αγροτεμαχίου, συνιδιοκτησίας του Δήμου, επί της οδού Μ. Αλεξάνδρου, στην είσοδο της πόλης από Καστοριά, μεταξύ της κατοικίας του Γ. Παυλόπουλου και του καταστήματος του Μ. Κιοσσέ, (για άδεια κινητής καντίνας)
Α. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ
Δικαίωμα απόκτησης άδειας υπαίθριου εμπορίου έχουν τα φυσικά πρόσωπα που είναι άνεργα και πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:
α) Δεν συνδέονται με οποιαδήποτε σχέση με οργανωμένη ομοειδή ή παρεμφερή επιχείρηση, σχετική με το αντικείμενο της υπαίθριας δραστηριότητάς τους.
β) Το ετήσιο συνολικό ατομικό εισόδημα, δεν υπερβαίνει το αφορολόγητο ποσό μισθωτών – συνταξιούχων, που ισχύει κάθε φορά στην φορολογία εισοδήματος (α΄ κλίμακα της παρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 2238/1994). Η προϋπόθεση του ατομικού εισοδήματος δεν ισχύει για την περίπτωση των γονέων με τρία (3) τέκνα και των πολυτέκνων, η ιδιότητα των οποίων αποδεικνύεται με την προσκόμιση σχετικών βεβαιώσεων των αρμόδιων Υπηρεσιών (Δήμων – Κοινοτήτων) ή της Πανελλήνιας Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων. (άρθρο 1 παρ.1 ΠΔ 254/05) όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.11 του άρθρου 1 της ΚΥΑ Κ-164/17.1.2011 (ΦΕΚ 275/22.2.2011 τεύχος Β’)
γ) Δεν κατέχουν άδεια λαϊκής ή δημοτικής αγοράς. (άρθρο 7 παρ.1 ΠΔ 254/05).
Β . ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ  ΜΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ
Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την χορήγηση άδειας υπαίθριου εμπορίου όπως αυτά ορίζονται από το άρθρο 1 του Π.Δ. 254/05 είναι τα εξής:
1. Αίτηση με τη μορφή υπεύθυνης δήλωσης στην οποία δηλώνει ότι δεν κατέχει άδεια λαϊκής ή δημοτικής αγοράς και ότι δεν συνδέεται με οποιαδήποτε σχέση με οργανωμένη ομοειδή ή παρεμφερή επιχείρηση, σχετική με το αντικείμενο της υπαίθριας δραστηριότητάς του/της. Εκτός από την υπεύθυνη δήλωση ο ενδιαφερόμενος:
Α) επιδεικνύει εκκαθαριστικό σημείωμα φόρου εισοδήματος,
Β) καταθέτει πιστοποιητικό από αρμόδια Υπηρεσία από το οποίο αποδεικνύεται, κατά περίπτωση, ότι ανήκει σε μια από τις κατηγορίες προσώπων του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 9 του άρθρου 1 του ν. 3377/2005 όπως ισχύει, ήτοι:
(α) άτομα με αναπηρία τουλάχιστον εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και τυφλοί
(β) πολύτεκνοι και τα τέκνα αυτών, καθώς και γονείς με τρία τέκνα,
(γ) ανάπηροι και θύματα ειρηνικής περιόδου του ν. 1370/1944 (ΦΕΚ 82A΄),
(δ) άτομα με αναπηρία πάνω από πενήντα τοις εκατό (50%), εφόσον δεν οφείλεται σε πολεμικά γεγονότα,
(ε) γονείς ανήλικων τέκνων με ειδικές ανάγκες και γονείς που προστατεύουν άτομα με νοητική υστέρηση, αυτισμό, βαριές αναπηρίες και πολλαπλές ανάγκες εξάρτησης
(στ) ομογενείς Βορειοηπειρώτες και ομογενείς παλιννοστούντες, που προέρχονται από την πρώην Ε.Σ.Σ.Δ. και τον Πόντο
(ζ) Έλληνες τσιγγάνοι POM που έχουν εγγραφεί στα δημοτολόγια των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης της χώρας.
Γ. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ   ΠΟΥ   ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ   ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ  ΑΔΕΙΑΣ:
Κατά την έκδοση της σχετικής άδειας υπαιθρίου εμπορίου, ο ενδιαφερόμενος καταθέτει στην αρμόδια Υπηρεσία:
1) Βεβαίωση της οικείας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (ΔΟΥ) περί υποβολής δήλωσης έναρξης- άσκησης επιτηδεύματος, σύμφωνα με τους νόμους 4045/ 1960 (47 Α) και 1642/ 1986 (125 Α),
2) Πιστοποιητικό του αρμόδιου ασφαλιστικού φορέα για την εγγραφή σ’ αυτόν,
3) Βεβαίωση της αρμόδιας Υγειονομικής Υπηρεσίας από την οποία προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμενος τηρεί τις προϋποθέσεις της ισχύουσας υγειονομικής νομοθεσίας, εφόσον πρόκειται για διάθεση τροφίμων- ποτών,
4) Δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες του, και επιδεικνύει:
5) Την άδεια κυκλοφορίας καθώς και την άδεια ικανότητας οδηγού του ενδιαφερομένου ή του προσώπου που αναπληρώνει αυτόν για το όχημα που τυχόν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για την άσκηση της αιτούμενης δραστηριότητας,
6) Βιβλιάριο υγείας εφόσον πρόκειται για διάθεση τροφίμων − ποτών.
Δ. ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ:
Οι διαθέσιμες, ανά κατηγορία άδειες χορηγούνται με απόφαση του κατά τόπον αρμόδιου Δημοτικού Συμβουλίου, σε ανέργους και δικαιούχους άσκησης των εν λόγω δραστηριοτήτων, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 17 του ν.3844/2010 (Α’63). Αν ο αριθμός των αιτούντων υπερβαίνει τον αριθμό των διαθέσιμων αδειών, εφαρμόζεται το άρθρο 13 του ν.3844/2010.Από τις χορηγούμενες σε ανέργους άδειες ικανοποιούνται, κατά σειρά προτεραιότητας, τα πρόσωπα των κατωτέρω κατηγοριών:
α. μέχρι ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%), άτομα με αναπηρία τουλάχιστον εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και τυφλοί,
β. μέχρι ποσοστό δεκαπέντε τοις εκατό (15%), πολύτεκνοι και τα τέκνα αυτών, καθώς και γονείς με τρία τέκνα,
γ. μέχρι ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%), ανάπηροι και θύματα ειρηνικής περιόδου του ν.1370/1944 (Α’ 82),
δ. μέχρι ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) άτομα με αναπηρία πάνω από πενήντα τοις εκατό (50%), εφόσον δεν οφείλεται σε πολεμικά γεγονότα,
ε. μέχρι ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%), γονείς ανήλικων τέκνων με ειδικές ανάγκες και γονείς που προστατεύουν άτομα με νοητική υστέρηση, αυτισμό, βαριές αναπηρίες και πολλαπλές ανάγκες εξάρτησης,
στ. μέχρι ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%), ομογενείς Βορειοηπειρώτες και ομογενείς παλλινοστούντες, που προέρχονται από την πρώην Ε.Σ.Σ.Δ. και τον Πόντο,
ζ. μέχρι ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) Έλληνες τσιγγάνοι ΡΟΜ που έχουν εγγραφεί στα δημοτολόγια των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης της χώρας,
η. μέχρι ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) άτομα απεξαρτημένα από εξαρτησιογόνες ουσίες και άτομα υπό απεξάρτηση,
εφόσον πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις και έχουν υποβάλει αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
Οι υπόλοιπες άδειες που απομένουν αδιάθετες χορηγούνται με κλήρωση, η οποία διενεργείται μεταξύ των ενδιαφερομένων από το δημοτικό ή συμβούλιο, κατά περίπτωση.
Ε. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΎΟΣ
Οι άδειες άσκησης υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου ισχύουν για μία τριετία. (άρθρο 5 παρ.1 ΠΔ 254/05).
ΣΤ. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΑΔΕΙΩΝ
Σε κάθε φυσικό πρόσωπο χορηγείται μόνο μία άδεια υπαιθρίου πλανόδιου ή στάσιμου εμπορίου.
Οι άδειες άσκησης υπαίθριου εμπορίου είναι προσωποπαγείς και δεν επιτρέπεται να μεταβιβασθούν, να εισφερθούν, να εκμισθωθούν ή να παραχωρηθούν κατά χρήση.)
Ζ. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει στις 31-01-2014  ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 2μ.μ..
Πληροφορίες στο Γραφείο Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων του Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης, Διοικητηρίου 35, Δημοτική Κοινότητα  Άργους Ορεστικού, τηλ.: 2467351322.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Δ. ΚΕΠΑΠΤΣΟΓΛΟΥ
Κοινοποίηση
recurring
Σας αρέσει το OlaDeka?
Κάντε μας like στο Facebook!
Κλείσιμο
Ola Deka Kastoria