ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ: ΓΙΑ ΠΟΤΕ ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ Η ΛΑΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΛΟΓΩ ΡΑΓΚΟΥΤΣΑΡΙΩΝ

Αρχική » Διάφορα » ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ: ΓΙΑ ΠΟΤΕ ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ Η ΛΑΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΛΟΓΩ ΡΑΓΚΟΥΤΣΑΡΙΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1) Το Ν. 2323/95 [ΦΕΚ 145 Α/1995] «Υπαίθριο Εμπόριο και άλλες διατάξεις»
όπως ισχύει ως σήμερα.
2) Την υπ’ αριθμό 61/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καστοριάς «Κανονισμός Λειτουργίας Λαϊκής Αγοράς του Δήμου Καστοριάς».
3) Το Ν.3852/2010 [ΦΕΚ.87/7-6-2010 τεύχος Α ́«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτ/σης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» άρθρο 94 παρ.6 υποπαρ.32 σύμφωνα με τον οποίο η έκδοση αποφάσεων για ίδρυση, μετακίνηση, διάλυση και καθορισμό του τρόπου της εν γένει λειτουργίας λαϊκών αγορών σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία έχει μεταβιβαστεί στους Δήμους.
4) Το γεγονός ότι η 8η Ιανουαρίου ημερομηνία διεξαγωγής της παρέλασης του Καστοριανού Καρναβαλιού «Ραγκουτσάρια» συμπίπτει με την ημέρα λειτουργίας της λαϊκής αγοράς της Καστοριάς.
5) Τις ανάγκες της αγοράς.
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι
Η λειτουργία της λαϊκής αγοράς Καστοριάς της Τετάρτης 8 Ιανουαρίου 2014 λόγω της διεξαγωγής της παρέλασης του Καστοριανού Καρναβαλιού «Ραγκουτσάρια» θα διενεργηθεί την Πέμπτη 9 Ιανουαρίου 2014 .
Η μεταφορά της ημέρας λειτουργίας της λαϊκής αγοράς ισχύει μόνο για την συγκεκριμένη ημερομηνία.

Σχολιάστε αυτό το άρθρο

σχόλια