Προκηρύχθηκαν οι θέσεις για τους δασκάλους της Ποντιακής Διαλέκτου | Όλη η προκήρυξη

Αρχική » Διάφορα » Προκηρύχθηκαν οι θέσεις για τους δασκάλους της Ποντιακής Διαλέκτου | Όλη η προκήρυξη

Το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης, Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. (Ν.Π.Ι.Δ., εποπτευόμενο από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων) στο πλαίσιο των Υποέργων 1 των Πράξεων «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης – Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας και Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας» ΑΠ7 και ΑΠ8, που
υλοποιούνται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – Ε.Κ.Τ.) και εθνικών πόρων, έχοντας υπόψη: 1) την υπ΄ αριθμ. Πρωτ. 5350/03-04-2012 (ΟΠΣ 375686) Απόφαση Ένταξης της Ε.Υ.Δ. ,
2) την υπ΄ αριθμ. Πρωτ. 5351/03-04-2012 (ΟΠΣ 375687) Απόφαση Ένταξης της Ε.Υ.Δ. ,
3) το υπ ‘ αριθμ. 13690/08-11-2013 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης
4)την υπ΄ αριθμ. 14796/28-11-2013 (ΑΔΑ: ΒΛ1Δ9-ΖΛΕ) απόφαση του Υφυπουργού
Παιδείας και Θρησκευμάτων για την «Ανάθεση Υλοποίησης Συγχρηματοδοτούμενων
Πράξεων στο Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ)»
5) την υπ΄αριθμ 1537/74/12-12-2013 απόφαση του Δ.Σ.,

απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης έργου Ιδιωτικού Δικαίου για: εκπαιδευτές Ποντιακής Διαλέκτου στα κέντρα Δια Βίου Μάθησης.

Το αντικείμενο εργασίας των Εκπαιδευτών Ποντιακής διαλέκτου, ενδεικτικά, είναι:

• η διδασκαλία της Ποντιακής Διαλέκτου στα τμήματα μάθησης
• η συμμετοχή στις συντονιστικές και ενημερωτικές συναντήσεις
• η συμμετοχή στις διαδικασίες αξιολόγησης της Πράξης
• η ορθή τήρηση των εντύπων των τμημάτων μάθησης και η τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων παράδοσης εντύπων και εκθέσεων.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν τα δικαιολογητικά εντός σφραγισμένου φακέλου διάστασης Α4, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες μέχρι και την 10/01/2014 στη διεύθυνση:

Κοινοποίηση:
error

Σχολιάστε αυτό το άρθρο

σχόλια