Υποτροφίες από το κληροδότημα «Α. Ζάχου» (και για Καστοριά) - OlaDeka

Υποτροφίες από το κληροδότημα «Α. Ζάχου» (και για Καστοριά)

Το Υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε την προκήρυξη διαγωνισμού για το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013 σε βάρος των εσόδων του κληροδοτήματος «ΑΓΑΜΕΜΝΟΝΟΣ ΖΑΧΟΥ» για το διορισμό ως υποτρόφων δύο (2) φοιτητριών κατά σειρά προτίμησης:

α) των Θεολογικών Σχολών των Πανεπιστημίων της χώρας και ελλείψει τούτων β) της Φιλολογίας των Φιλοσοφικών Σχολών ή των Παιδαγωγικών Τμημάτων των Πανεπιστημίων της χώρας. Οι ως άνω φοιτήτριες θα πρέπει να κατάγονται κατά σειρά προτίμησης: α) από το Βόλο ή το Πήλιο και ελλείψει τούτων β) από τη Δυτική Μακεδονία – προτιμωμένων από αυτές των καταγόμενων από τη Σιάτιστα ή την Καστοριά, και ελλείψει τούτων γ) από την Κωνσταντινούπολη ή τη Δράμα. Σε κάθε περίπτωση για το διορισμό των υποψήφιων φοιτητριών ως υποτρόφων προηγείται η φοίτηση στις προαναφερόμενες Σχολές ή Τμήματα συνδυαστικά με την καταγωγή, κατά σειρά, από τις  προαναφερόμενες περιοχές.

Διευκρινίζεται ότι για τις φοιτήτριες των Θεολογικών Σχολών η σειρά της ανακήρυξής τους ως υποτρόφων έχει ως εξής: πρώτα η καταγόμενη από το Βόλο ή το Πήλιο, μετά η καταγόμενη από τη Δυτική Μακεδονία – προτιμωμένης της καταγόμενης από τη Σιάτιστα ή την Καστοριά και τέλος η καταγόμενη από την Κωνσταντινούπολη ή τη Δράμα.
Για δε τις υποψήφιες υποτρόφους που είναι φοιτήτριες της Φιλολογίας των Φιλοσοφικών Σχολών ή των Παιδαγωγικών Τμημάτων των Πανεπιστημίων της χώρας τη σειρά της ανακήρυξής τους ως υποτρόφων την καθορίζει μόνον η σειρά  του τόπου καταγωγής που αναφέρεται ανωτέρω, καθώς αποτελούν ενιαία κατηγορία επιλογής.
Ο διαγωνισμός θα γίνει στην Αθήνα στις 01 Απριλίου 2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 08:00 στο κτήριο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, εφόσον οι κατάλληλες για τη διενέργεια του διαγωνισμού αίθουσες είναι διαθέσιμες, διαφορετικά σε γειτονικά Εκπαιδευτήρια και από Εξεταστική Επιτροπή που ορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρ. 8 και 9 του β.δ. της 5-9-1940.
Ειδικότερα:
Οι υποψήφιες εξετάζονται ως εξής:
1.Οι φοιτήτριες των ανωτέρω Σχολών ή Τμημάτων που εισήχθησαν:
Με το σύστημα του Ενιαίου Λυκείου ή του Γενικού Λυκείου ή του Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) εξετάζονται γραπτά στην Νεοελληνική Γλώσσα (Έκφραση – Έκθεση) και σ’ ένα ακόμα μάθημα, στην ύλη της Γ΄ τάξης Λυκείου  του σχολικού έτους 2011-2012, ως ακολούθως:
α) Στην Ιστορία Κατεύθυνσης, όσες προέρχονται από τη Θεωρητική Κατεύθυνση.
β) Στη Φυσική Κατεύθυνσης, όσες προέρχονται από τη Θετική και την Τεχνολογική Κατεύθυνση.
γ) Στη Φυσική ΙΙ, όσες προέρχονται από το Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑ.Λ.).
2.Οι Ελληνίδες του Εξωτερικού και τα θήλεα τέκνα Ελλήνων Υπαλλήλων του Εξωτερικού εξετάζονται, ανάλογα με την κατηγορία στην οποία ανήκουν, ως εξής:
Α) Οι υποψήφιες που είναι τέκνα Ελλήνων του Εξωτερικού και απόφοιτοι Ελληνικών Λυκείων και οι υποψήφιες που είναι τέκνα Ελλήνων Υπαλλήλων αποσπασμένων σε Ελληνικές Δημόσιες Υπηρεσίες στο Εξωτερικό ή σε Διεθνείς Οργανισμούς στους οποίους μετέχει και η Ελλάδα, απόφοιτοι Ελληνικών Λυκείων, εξετάζονται σύμφωνα με το σύστημα του Ενιαίου Λυκείου ή Γενικού Λυκείου που εισήχθησαν στο Τμήμα ή τη Σχολή που φοιτούν, ως ακολούθως:
Γραπτά στην Νεοελληνική Γλώσσα (Έκφραση – Έκθεση) και σ’ ένα ακόμα μάθημα στην ύλη της Γ΄ τάξης  Λυκείου του σχολικού έτους 2011-2012:
α) Στην Ιστορία Κατεύθυνσης, όσες προέρχονται από τη Θεωρητική Κατεύθυνση.
β) Στη Φυσική Κατεύθυνσης, όσες προέρχονται από τη Θετική και την Τεχνολογική Κατεύθυνση.
Β) Οι υποψήφιες που είναι Ελληνίδες και απόφοιτοι Ξένων σχολείων που λειτουργούν στο Εξωτερικό, εξετάζονται γραπτά στη Νεοελληνική Γλώσσα (Έκφραση – Έκθεση) στην ύλη της Γ΄ τάξης Λυκείου του σχολικού έτους 2011-2012 και σε μία από τις ξένες γλώσσες Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική, Ισπανική, σύμφωνα με δήλωσή τους.
Η βαθμολογική κλίμακα είναι 0-20. Επιτυχούσα θεωρείται εκείνη η οποία συγκεντρώνει μέσο όρο βαθμολογίας και στα δύο μαθήματα τουλάχιστον δεκατέσσερα (14). Σε περίπτωση ισοβαθμίας διενεργείται δημόσια κλήρωση. Κατά του αποτελέσματος του διαγωνισμού επιτρέπεται η υποβολή έγγραφης ένστασης εντός πέντε (5) ημερών από την ημέρα τοιχοκόλλησης του πρακτικού έκδοσης αποτελεσμάτων. Αναθεώρηση  γραπτών  δεν προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία.
Το ποσό της υποτροφίας είναι εκατόν ογδόντα (180) Ευρώ το μήνα και η καταβολή της υποτροφίας αρχίζει από την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2012-2013 και διαρκεί ως το τέλος των κανονικών σπουδών των υποτρόφων  φοιτητριών στο Τμήμα ή τη Σχολή που φοιτούν, εφόσον έχουν καλή επίδοση, δηλ. επιτυγχάνουν τουλάχιστον στα 2/3 των μαθημάτων, ανάλογα με το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος ή της Σχολής που φοιτούν, σε κάθε εξεταστική περίοδο, διαφορετικά η υποτροφία διακόπτεται.
Σημειώνεται επιπλέον ότι, εάν ο υπότροφος δεν λάβει το πτυχίο του εντός έτους από της λήξεως των κανονικών του σπουδών, υποχρεούται να επιστρέψει τα χρήματα της υποτροφίας, εκτός εάν για την μη λήψη του πτυχίου του συνέτρεξαν λόγοι ανωτέρας βίας, οι οποίοι θα εκτιμηθούν από το Υπουργείο Οικονομικών κατόπιν γνωμοδοτήσεως του Συμβουλίου Εθνικών Κληροδοτημάτων.
Όσες επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό μπορούν από την 20η Δεκεμβρίου 2013  και το αργότερο είκοσι (20) ημέρες πριν από την ημέρα που έχει οριστεί για τη διενέργεια του διαγωνισμού δηλ. μέχρι και τις 11 Μαρτίου 2014, ημέρα Τρίτη:
1)Να υποβάλλουν, κατά τις εργάσιμες ημέρες, τις αιτήσεις τους με τα δικαιολογητικά στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, σε ένα από τα εξής γραφεία:
-Στο Γραφείο Κληροδοτημάτων (αριθ. γραφ. 2045, 2ος όροφος) κατά τις ώρες υποδοχής του κοινού 12.00-15.00. ή
-Στο Γραφείο Πρωτοκόλλου (αριθ. γραφ. 0104, στο ισόγειο) κατά τις ώρες υποδοχής του κοινού 09.00-15.00.
2)Να αποστέλλουν τις αιτήσεις τους με τα δικαιολογητικά ταχυδρομικά, το αργότερο μέχρι και την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων (με αντίστοιχη σφραγίδα ταχυδρομείου) με συστημένη επιστολή ή με ταχυμεταφορά στην εξής ταχυδρομική διεύθυνση: Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Δ/νση Διοικητικού, Γραφείο Κληροδοτημάτων (αριθ. γραφ. 2045, 2ος όροφος), Α. Παπανδρέου 37 Μαρούσι Τ.Κ. 151 80. Τονίζεται ότι οι υποψήφιες στην περίπτωση αυτή, πρέπει να φυλάσσουν την απόδειξη αποστολής της αίτησής τους γιατί ενδέχεται να τους ζητηθεί.
Στις αιτήσεις πρέπει να αναφέρεται υποχρεωτικά το Τμήμα ή η Σχολή των Πανεπιστημίων που φοιτούν, η Κατεύθυνση σπουδών που παρακολούθησαν στο Λύκειο και το αντίστοιχα εξεταζόμενο μάθημα, η ξένη γλώσσα στην οποία εξετάζονται (εφόσον αυτό απαιτείται), ο τόπος καταγωγής,  η διεύθυνση κατοικίας τους,  το τηλέφωνο (σταθερό και κινητό) και η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (αν υπάρχει).
Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα εξής:
1.Αίτηση η οποία έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου www.minedu.gov.gr/Προκηρύξεις-Διαγωνισμοί-Yποτροφίες/Υποτροφίες-Κληροδοτήματα.
2.Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας της υποψήφιας από την οποία θα προκύπτει:
α) η ηλικία της υποψήφιας που δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερη των 36 ετών
β) η ελληνική ιθαγένεια ή η ελληνική καταγωγή και ο τόπος καταγωγής της υποψήφιας (δηλ. ο τόπος γέννησης της υποψήφιας) που προβλέπεται ανωτέρω.
Σημειώνεται ότι:
ΜΟΝΟΝ ΑΝ ο ανωτέρω προβλεπόμενος τόπος καταγωγής της υποψήφιας δεν   προκύπτει από τον τόπο γέννησης της ιδίας, πρέπει αυτή να προσκομίσει επιπλέον:
ή Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας (εκτός από το δικό της) ΚΑΙ  του γονέα της, από τον τόπο γέννησης του οποίου προκύπτει ο προβλεπόμενος ανωτέρω τόπος καταγωγής της υποψήφιας, ή Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας (εκτός από το δικό της και του γονέα της) ΚΑΙ του παππού της ή της γιαγιάς της, από τον τόπο γέννησης του/της οποίου/ας προκύπτει ο προβλεπόμενος ανωτέρω τόπος καταγωγής της υποψήφιας, ώστε να φαίνεται η διαδοχή των γενεών.
Σε περίπτωση που κάποιο από τα προαναφερόμενα πρόσωπα (γονείς ή παππούδες) δεν βρίσκεται εν ζωή, προσκομίζει Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης ή Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου.
3.Επικυρωμένο αντίγραφο του Τίτλου Απόλυσης της υποψήφιας από σχολείο Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης με βαθμό τουλάχιστον «Λίαν Καλώς» (Πολύ Καλά) και διαγωγή τουλάχιστον «Κοσμία» σύμφωνα με το οποίο έγινε η εγγραφή στο Τμήμα ή τη Σχολή που φοιτά.
4.Βεβαίωση ή Πιστοποιητικό του Tμήματος ή της Σχολής του Πανεπιστημίου ότι έχει εγγραφεί και φοιτά η υποψήφια.
5.Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (ΦΕΚ Α΄75) της υποψήφιας ότι δεν έλαβε ούτε λαμβάνει υποτροφία για τις ίδιες σπουδές (δηλ. και για τις παρούσες σπουδές και για το ίδιο επίπεδο σπουδών δηλ. για προηγούμενες σπουδές προπτυχιακού επιπέδου)  από την ίδια ή άλλη κληρονομιά, κληροδοσία, ή δωρεά και ότι δεν έχει εκπέσει λόγω υπαιτιότητάς της από υποτροφία η οποία της έχει απονεμηθεί προηγουμένως. Η Υπεύθυνη δήλωση έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου www.minedu.gov.gr/Προκηρύξεις-Διαγωνισμοί-Yποτροφίες/Υποτροφίες-Κληροδοτήματα.
Σημειώνεται ότι το Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου, που προβλέπεται στο άρθρο 2 παραγρ. 2 στοιχείο α΄ του β.δ. της 5-9-1940, αναζητείται αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία μας.
Προκειμένου δε περί υποψηφίων φοιτητριών των κατηγοριών 2 Α και 2 Β  δηλώνεται η κατηγορία στην οποία ανήκουν. Όσες από  τις υποψήφιες της κατηγορίας 2 Β έχουν απολυτήριο της αλλοδαπής,  προσκομίζουν Βεβαίωση αναγωγής της βαθμολογίας του απολυτηρίου της αλλοδαπής στην εικοσάβαθμη κλίμακα από τη Δ/νση Παιδείας Ομογενών και Διαπολιτισμικής Εκπ/σης  (ΔΙ.Π.Ο.Δ.Ε.) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, (τηλ. 210.3442291) ή από τα Γραφεία και τις Δ/νσεις Δ/θμιας Εκπ/σης της ημεδαπής και δηλώνουν την ξένη γλώσσα στην οποία επιθυμούν να εξεταστούν.
Οι υποψήφιες, οι οποίες για οποιοδήποτε λόγο δεν υπέβαλαν πλήρη τα οριζόμενα δικαιολογητικά μέσα στην ανωτέρω προθεσμία, μπορούν να τα συμπληρώσουν και να τα υποβάλουν στην Εξεταστική Επιτροπή έως και την ημέρα του διαγωνισμού, ακόμη και πριν  την έναρξή του.
diorismos.gr
Κοινοποίηση
recurring
recurring
Σας αρέσει το OlaDeka?
Κάντε μας like στο Facebook!
Κλείσιμο
Ola Deka Kastoria